Chế tạo và nghiên cứu vật liệu Multiferroic (LaFeO3-PZT)

Chế tạo nghiên cứu vật liệu Multiferroic (LaFeO3PZT)

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu Multiferroic (LaFeO3PZT)
... liệu tham khảo - Phụ lục Chương VẬT LIỆU MULTIFERROIC VẬT LIỆU PEROVSKITE SẮT ĐIỆN, SẮT TỪ 1.1 Vài nét vật liệu Multiferroics 1.1.1 Lịch sử số hiểu biết vật liệu Multiferroic [3, 4] Các vật liệu ... chất vật liệu Multiferroic đơn chất Tuy nhiên vật liệu chế tạo luận văn hợp chất composit nghĩa hợp chất hai dung dịch rắn sắt điện sắt từ Cụ thể vật liệu Multiferroic chế tạo để nghiên cứu ... gần việc tổ hợp hai tính chất sắt điện sắt từ loại vật liệu (Vật liệu Multiferroic) hướng nghiên cứu giới Việt Nam Vật liệu sử dụng để chế tạo: thiết bị cộng hưởng sắt từ điều khiển điện trường,...
 • 63
 • 34
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu Multiferroic LaFeO3 - PZT

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu Multiferroic LaFeO3 - PZT
... ca cỏc mu PZT v (PZT) 1-x (LaFeO3) x (PZT) 0.99(FeO3)0.01 PZT 20 20 (b) (a) 10 P(C/cm ) P (c/cm 2) 10 -1 0 -1 0 -2 0 -2 0 -1 000 -5 00 500 1000 -2 000 -1 000 1000 2000 E (V/cm) E (V/cm) (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01 ... TN 0.0005 (a) -0 .0004 -0 .0006 -0 .0008 -0 .0005 -0 .0010 -0 .0015 -0 .0010 -0 .0020 -0 .0012 -0 .0025 -0 .0014 100 200 300 400 500 -0 .0030 600 100 200 300 400 500 T(oC) T(oC) (PZT) 0.97 (LaFeO3) 0.03 (C) ... (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01 v 29 (PZT) 0.97 (LaFeO3) 0.03 Gin nhiu x tia X ca cỏc mu (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01 v (PZT) 0.97 \LaFeO3) 0.03 c biu din hỡnh 3.6 v 3.7 3- (PZT) 0.97 (LaFeO3) 0.03 2- (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01...
 • 54
 • 535
 • 1

Chế tạo nghiên cứu vật liệu multiferroic cấu trúc nanô cho cảm biến từ trường micro tesla tt

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multiferroic cấu trúc nanô cho cảm biến từ trường micro tesla tt
... từ- điện * Khảo sát tính chất từ, từ giảo, từ- điện vật liệu chế tạo kết hợp với nghiên cứu lý thuyết để xác định cấu hình tối ưu cho việc chế tạo cảm biến từ trường yếu * Chế tạo cảm biến từ trường ... 1.4.5 Cảm biến từ trƣờng dựa hiệu ứng từ- điện Các nghiên cứu ứng dụng chế tạo cảm biến từ trường dựa hiệu ứng từ- điện với sở vật liệu tổ hợp từ- điện Terfecohan/PZT cho thấy cảm biến từ trường ... vật liệu để đạt hiệu ứng từ- điện đủ lớn cho ứng dụng chế tạo cảm biến từ trường có độ nhạy cao độ phân giải cao Luận án có tên là: Chế tạo nghiên cứu vật liệu multiferroic cấu trúc nano cho cảm...
 • 27
 • 225
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu multiferroic (lafeo3 PZT)

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multiferroic (lafeo3 PZT)
... (PZT)0 .99 (LaFeO3) 0.01 v (PZT)0 .97 (LaFeO3) 0.03 Gin nhiu x tia X ca cỏc mu (PZT)0 .99 (LaFeO3) 0.01 v (PZT)0 .97\LaFeO3)0.03 c biu din hỡnh 3.6 v 3.7 38 3- (PZT)0 .9 7(LaFeO3) 0.03 2- (PZT)0 .9 9(LaFeO3) 0.01 ... 500 9.95 (PZT)0 .9 9(LaFeO3) 0.01 [12100C] 983.34 10.45 (PZT)0 .9 7(LaFeO3) 0.03 [11800C] 2158.373 9.145 (PZT)0 .9 9(LaFeO3) 0.01 [11800C] 838.273 10,55 Cỏc thụng s ỏp in ca h mu (PZT); (PZT)0 .9 9(LaFeO3) 0.01 ... (PZT)0 .9 9(LaFeO3) 0.01(2) v (PZT)0 .9 7(LaFeO3) 0.03 (3) thiờu kt ti nhit 11800C (3)- (PZT)0 .9 7(LaFeO3) 0.03 202 220 002 210 002 200 111 101 110 (1)- PZT 001 100 Cờng độ (đ.v.t.y) (2)- (PZT)0 .9 9(LaFeO3) 0.01...
 • 64
 • 62
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu Multiferroic (LaFeO3-PZT)

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu Multiferroic (LaFeO3-PZT)
... LI U MULTIFERROIC - V T LI U PEROVSKITE S T ĐI N, S T T 1.1 Vàiănétăvề vật liệu Multiferroic 1.β. Vật liệu perovskiteăABO3 18 1.2.1 Vật liệu ABO3 biếnătính, vật liệu perovskiteăsắtătừ ... Trongănhữngănĕmăgầnăđâyăviệcătổăhợpăhaiătínhăchấtăsắt điện sắt từătrênă cùngămộtălo i vật liệu (Vật liệu Multiferroic) ăđangălàămộtăhướng nghiên cứu mớiătrênăthếăgiớiăcũngănhưăt iăViệtăNam. Vật liệu đóăcóăthểăđượcăsửădụngăđểă chế t o:ăthiếtăbịăcộngăhư ... ngătháiăsắtăđiện sắtătừăătrongăăcùngămộtălo i vật liệu cóăứngădụngătrongăviệcălàmămáyăphát,ămáyătruyền lưuădữ liệu. ă Thựcă chất, vật liệu multiferroicsă làă mộtă d ngă vật liệu tổă hợpă...
 • 64
 • 69
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu multferroic lafeo3 PZT

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic lafeo3 PZT
... Multiferroic mà chế tạo để nghiên cứu composit (PZTLaFeO3) Trong PZT vật liệu sắt điện điển hình LaFeO3 vật liệu sắt từ Phần trình bày số nét đặc trưng điển hình hai loại vật liệu 1.2 Vật liệu perovskite ... Qui trình chế tạo mẫu LaFeO3 phƣơng pháp Sol-gel 3.1.2 Chế tạo mẫu (PZT) Mẫu PZT [Pb0.95Sr0.05(Zr0.53Ti0.47)O3] chế tạo phương pháp gốm thông thường 3.1.3 Chế tạo mẫu composite (PZT) 1-x (LaFeO3) x ... mẫu PZT (a) (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01 (b) (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01 (c) (PZT) 0.97 (LaFeO3) 0.03 (d) nhiệt độ 11800C 12100 Bảng 3.5 Thông số điện trễ hệ mẫu (PZT) ; (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01 (PZT) 0.97 (LaFeO3) 0.03...
 • 22
 • 444
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời
... hin quang laser, in cc sut (TCO), 1.2 ng dng ca vt liu ZnO pin mt tri 1.2.1 Cu to v nguyờn tc hot ng a Pin mt tri Si Pin mt tri Si (hay pin quang in) cú cu to ging nh mt diode bỏn dn loi p-n cú ... 1.7) Hỡnh 1.7: Cu to ca pin mt tri Si truyn thng Hỡnh 1.8: S nguyờn tc hot ng ca pin mt tri chuyn tip p-n b Pin mt tri trờn c s vt liu CuIn1-x GaxSe2 (CIGS) õy l loi pin mt tri tiờn tin th h ... ỏnh sỏng kh kin ng dng lm lp in cc dn pin mt tri CIGS Trờn c s ú, lun ca tụi trỡnh by v : Ch to v nghiờn cu vt liu ụxớt kim loi cú kớch thc nanomột s dng pin Mt tri nhm mc ớch: (1) gii thiu phng...
 • 23
 • 347
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu Perovskite nhiệt điện

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu Perovskite nhiệt điện
... triển khai hướng nghiên cứu chế tạo nghiên cứu hợp chất perovskite có hiệu ứng nhiệt điện cao sử dụng vùng nhiệt độ cao Loại vật liệu loại vật liệu nghiên cứu mạnh giới nhằm tạo nguồn điện có hiệu ... số điện nhiệt điện Các hệ vật liệu perovskite ABO3 nghiên cứu thòi gian gần đây, thường tập trung vào hệ Mn hay Co ( A M n0 , AC O ) Vài năm trở lại người ta lại quay trở lại nghiên cứu hệ perovskite ... e vật liệu có tên ortho-ferrite, chúng sử dụng tốt làm vật liệu cho màng mỏng nanô sensor nhậy khí, vật liệu nhiệt điện có hệ số Seebeck cao, cao vật liệu chế tạo bậc ( mV/K so với (J.V/K), nghiên...
 • 73
 • 353
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu ZnO có cấu trúc Nano

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ZnO có cấu trúc Nano
... chiéu (day nano) , già khòng chiéu (chà'm nano) cùa ZnO dang tiéu diém cùa nhiéu cóng trình nghién culi gàn day Càc cà'u trùc nhu day nano (nanowires), bang nano (nanobelts), ó'ng nano (nanotubes), ... cùa càc màu che tao dugc 19 Chuoìig CHE TAO CÀC HAT NANO ZnO 3.1 Chétao hat nano ZnO dua vào nén SiOjiEu^^ 3.1.1 Che tao hat nano ZnO Hat nano ZnO dugc che tao bang tién chat ban dàu axetat Zn(CH3COO)2 ... 19 2.3 Két luan chuang 19 Chuang 3: Che tao càc hat nano ZnO ' ' 20 3.1.Che tao hat nano ZnO dua vào nén Si02:Eu^'' 20 3.1.1 Chétao hat nano ZnO 20 3.1.2 Chétao màng SÌO2 pha tap ion dàt hiém...
 • 60
 • 288
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt
... nano ZnO phương pháp thủy nhiệt, vật liệu màng ZnO phương pháp hóa ướt (từ bột ZnO chế tạo phương pháp thủy nhiệt trên) phép đo vật liệu chế tạo 2.1 Phương pháp chế tạo mẫu: Trong chương 2.1.1 Phương ... nhiều phương pháp để chế tạo vật liệu ZnO có kích thước nano phương pháp sol-gel, phương pháp bốc bay nhiệt, phương pháp thủy nhiệt v.v… Trong luận văn này, trình bày quy trình chế tạo vật liệu keo ... theo mục đích sử dụng mẫu sấy mẫu 2.1.2 Chế tạo mẫu keo nano ZnO phương pháp thủy nhiệt: Các hóa chất sử dụng để chế tạo mẫu keo ZnO phương pháp thủy nhiệt đưa bảng 2.1 2.1: Bảng hóa chất sử...
 • 50
 • 638
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu ô xít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ô xít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời
... in cc sut ca cỏc pin mt tri vi tớnh nng tt v giỏ thnh thp so vi in cc ITO 1.2 ng dng ca vt liu ZnO pin mt tri 1.2.1 Cu to v nguyờn tc hot ng a Pin mt tri Si Pin mt tri Si (hay pin quang in) cú ... to ca s sut v u ni ca pin Phng phỏp ny ó ch to c pin mt tri cú hiu sut lờn n 19.9% Cu trỳc ca pin CIGS c minh trờn Hỡnh 1.9 Hỡnh 1.9 : S cu to ca pin mt tri vt liu CIGS Pin mng mng CIGS cú u ... loi pin mt tri no cựng lng Cỏc pin mng mng CIGS hn hn cỏc pin GaSe v cng bc x Hn th, kh nng n hi ca chỳng giỳp cho vic lu tr di nhiu hỡnh thc mi v cú nhiu 22 la chn ng dng hn Nhỡn chung pin...
 • 72
 • 148
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu LiCo1-xNIxO2 bằng phương pháp Sol-gel dùng làm điện cực dương cho pin nạp lại Li-Ion

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu LiCo1-xNIxO2 bằng phương pháp Sol-gel dùng làm điện cực dương cho pin nạp lại Li-Ion
... luận Tài liệu tham khảo Người thực hiện: Ngô Văn Tiến 11 Chương 1: Các loại vật liệu sử dụng làm điện cực cho Pin li-ion 1.1 Các vật liệu điện cực dương: Vật liệu làm điện cực dương pin Li-ion ... niệm pin li-ion 2.1 Nguyên tắc hoạt động pin Li-ion Nguyên tắc hoạt động pin Li-ion dựa vào tách Li (Li+) từ vật liệu điện cực dương điền kẽ vào khoảng trống vật liệu điện cực âm Vật liệu điện cực ... điện cực âm chuyển sang điện cực dương Tại điện cực dương, ion Li+ nhận điện tử điền kẽ vào lỗ trống mạng tinh hình thành trình nạp điện cực dương Điện điện pin Li-ion Kết trùng với kết chế tạo...
 • 38
 • 71
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu bifeo3 pha tạp ion đất hiếm

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu bifeo3 pha tạp ion đất hiếm
... bi cation A (v trớ A), tõm ca mt hỡnh lp phng l v trớ ca anion O (ion ligand) v tõm ca hỡnh lp phng l v trớ ca cation B (v trớ B) Trong cu trỳc ny, cation B c bao quanh bi cation A v anion O, ... trờn thỡ pha to thnh ó cú th l Bi2Fe4O9 hoc Bi25FeO40 Hỡnh 1.5: Gin pha Bi2O3-Fe2O3 [31] 1.2.2 nh hng ca ion t him pha lờn vt liu BFO Nhng nm gn õy, nhiu nhúm nghiờn cu ó tin hnh pha ion t him ... kt qu cho thy cỏc nh c trng ca pha BiFeO3 u xut hin trờn ph XRD Mu BFO khụng pha x = 0,00 v mu pha vi nng nh x = 0,05 cú s xut hin ca pha th cp Bi2Fe4O9 i kốm vi pha chớnh nhng vi t l nh Nguyờn...
 • 58
 • 228
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời
... in cc sut ca cỏc pin mt tri vi tớnh nng tt v giỏ thnh thp so vi in cc ITO 1.2 ng dng ca vt liu ZnO pin mt tri 1.2.1 Cu to v nguyờn tc hot ng a Pin mt tri Si Pin mt tri Si (hay pin quang in) cú ... to ca s sut v u ni ca pin Phng phỏp ny ó ch to c pin mt tri cú hiu sut lờn n 19.9% Cu trỳc ca pin CIGS c minh trờn Hỡnh 1.9 Hỡnh 1.9 : S cu to ca pin mt tri vt liu CIGS 23 Pin mng mng CIGS cú ... VT LIU ễ XT KIM LOI Cể KCH THC NANOMẫT S DNG TRONG PIN MT TRI Chuyờn ngnh: Vt Lý Cht Rn Mó s: 60 44 07 LUN VN THC S KHOA HC NGI HNG DN KHOA HC TS Phm Nguyờn Hi H Ni 2012 LI CM N Trong quỏ trỡnh...
 • 75
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chƣơng 3 chế tạo và nghiên cứu các tính chất của hệ perovskite la1 xcaxmno3chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silicatên đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo máy dập cắt vật liệu điều khiển cnc trong ngành giày dépnghiên cứu vật liệu chế tạo bê tông siêu nặngnghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu vật liệu tạo màng trên cơ sở chitin chitosanthực nghiệm nghiên cứu vật liệu than tro bay trước và sau xử lýtình hình nghiên cứu vật liệu zno hiện nay và những hướng nghiên cứu còn có khả năng phát triểntình hình nghiên cứu vật liệu zno trên thế giới và trong nướcnghiên cứu vật liệu polymernghiên cứu vật liệu tio2sáng tạo trong nghiên cứu tài liệunghiên cứu vật liệu điệnviện nghiên cứu vật liệu xây dựng miền namviện nghiên cứu vật liệu xây dựngsửa chữa bảo dưỡng máy inQuản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc GiangQuản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng tại trung tâm GDTX và Dạy nghề huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcQuản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyên (tt)Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt NamNghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninhđề toán lớp 5 HKIIQuản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2 trong đào tạo theo học chế tín chỉQuản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcĐịnh nghĩa và lý thuyết về lãnh đạo nào là phù hợp nhất với những lãnh đạo doanh nghiệp việt nam ngày nayMô tả sự khác biệt chính giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lượcHDedu tổng ôn hóa lớp 12Phân biệt điểm giống nhau giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lượcQuan điểm về ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gìĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ ĐHBKBài tập môn phát triển khả năng lãnh đạoHành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không hãy đưa ra lập luận hai chiều cho vấn đề nàyTư tưởng chính trị và xã hội của Albert EinsteinVấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực hiện chính sách đoàn kết đối với đồng bào công giáo ở tỉnh Phú Yên hiện na
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập