Lap Trinh DOT NET Lap trinh C

Tài liệu Hướng dẫn lập trình Visual Basic Dot Net pdf

Tài liệu Hướng dẫn lập trình Visual Basic Dot Net pdf
... đặt Visual Studio .NET Beta Visual Studio .NET nằm CDs, gồm có files: • • • • EN_VS _NET_ BETA2_WINCUP.exe EN_VS _NET_ BETA2_CD1.exe EN_VS _NET_ BETA2_CD2.exe EN_VS _NET_ BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS _NET_ BETA2_WINCUP.exe ... /bin chương trình Quyết định bạn Sau biết qua NET, câu hỏi bạn đặt bạn có nên học lập trình NET hay không Nói chung, lập trình có nhiều tôn giáo VC++/Java, VB6, Delphi v.v Bạn chọn C# VB .NET Đối ... để làm vườn, câu cá Trong tới ta học Visual Studio .NET interface bắt đầu viết thử program Demo Bài Visual Studio .NET Visual Studio .NET Để chạy VisualStudio .NET bạn cần phải Set Time Windows lại...
 • 133
 • 862
 • 14

Tài liệu Hướng dẫn lập trình Visual Basic Dot Net docx

Tài liệu Hướng dẫn lập trình Visual Basic Dot Net docx
... đặt Visual Studio .NET Beta Visual Studio .NET nằm CDs, gồm có files: • • • • EN_VS _NET_ BETA2_WINCUP.exe EN_VS _NET_ BETA2_CD1.exe EN_VS _NET_ BETA2_CD2.exe EN_VS _NET_ BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS _NET_ BETA2_WINCUP.exe ... /bin chương trình Quyết định bạn Sau biết qua NET, câu hỏi bạn đặt bạn có nên học lập trình NET hay không Nói chung, lập trình có nhiều tôn giáo VC++/Java, VB6, Delphi v.v Bạn chọn C# VB .NET Đối ... để làm vườn, câu cá Trong tới ta học Visual Studio .NET interface bắt đầu viết thử program Demo Bài Visual Studio .NET Visual Studio .NET Để chạy VisualStudio .NET bạn cần phải Set Time Windows lại...
 • 133
 • 375
 • 0

Bài giảng lập trình DOT NET Chương lập trình Winform ppt

Bài giảng lập trình DOT NET Chương lập trình Winform ppt
... chung  Điều khiển kiện bàn phím  Điều khiển kiện chuột Các điều khiển  Form: đối tượng cửa sổ chương trình chứa đối tượng khác  Label: đối tượng dùng để hiển thị văn hình ảnh (người dùng không...
 • 47
 • 430
 • 0

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 10 Lập trình Windows Form potx

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 10 Lập trình Windows Form potx
... ListView ListView ListView ListView Ứng dụng MDI Windows Ứng dụng MDI Windows Ứng dụng MDI Windows Ứng dụng MDI Windows Ứng dụng MDI Windows Ứng dụng MDI Windows ... dòng GroupBox: đối tượng cho phép chứa đối tượng khác Panel: đối tượng chứa đối tượng khác Form Form Form Form Label TextBox TextBox Button Các thuộc tính chung       BackColor: màu đối tượng ... Nội dung     Thao tác với form controls loại controls Sử dụng loại hộp thoại Giới thiệu loại menu Xây dựng ứng dụng MDI Các điều khiển      Form, Label, TextBox, Button Các thuộc...
 • 47
 • 424
 • 0

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 8 Lập trình tổng quát trong C# potx

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 8 Lập trình tổng quát trong C# potx
... dụng lập trình tổng quát (Generic)  Lập trình tổng quát lớp, cấu trúc hàm  Một số cấu trúc liệu tổng quát xây dựng sẵn C# Collection, List, Dictionary… Giới thiệu lập trình tổng quát   Trong ... sử dụng lại mã nguồn Generic C# đưa tính tương tự Template C++ Giới thiệu lập trình tổng quát (tt) Khái niệm Generic đưa vào C# từ version 2.0 CLR Generic mang đến Net framework khái niệm kiểu ... stringList.Add( C# ); foreach(string val in stringList) Console.WriteLine(val); Lập trình Generic với Class Việc lập trình Generic với Class giúp tối thiểu hóa thời gian lập trình, tăng khả sử...
 • 23
 • 385
 • 0

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 13 + 14 Lập trình cơ sở dữ liệu docx

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 13 + 14 Lập trình cơ sở dữ liệu docx
... ADO .Net Khái niệm ADO, ADO .Net Khái niệm ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net ADO .Net Các đối tượng ADO .Net Các đối tượng ADO .Net Các đối tượng ADO .Net Các đối tượng ADO .Net ...   Khái niệm sở liệu ADO ADO .Net Các đối tượng ADO .Net Kết nối đến sở liệu MS Access SQL Server Tạo hiển thị liệu từ DataSet Nạp liệu vào Controls sở liệu (database) Phần liệu lưu giữ máy ... dụng nhiều ứng dụng khác sở liệu (database)  sở liệu quan hệ:    Chứa liệu bảng, cấu tạo dòng gọi mẩu tin, cột gọi trường Cho phép lấy (hay truy vấn) tập hợp liệu từ bảng Cho phép nối...
 • 45
 • 286
 • 0

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 7 Cấu trúc dữ liệu trong C# doc

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 7 Cấu trúc dữ liệu trong C# doc
... vào trước trước (FIFO) Hàng đợi kiểu liệu tốt để quản lý nguồn tài nguyên giới hạn Ví dụ, muốn gởi thông điệp đến tài nguyên mà xử lý thông điệp lần Khi thiết lập hàng đợi thông điệp để xử lý thông ... ); Kiểu từ điển   Từ điển kiểu tập hợp có hai thành phần liên hệ với khóa giá trị Kiểu liệu từ điển NET Framework kết hợp kiểu khóa kiểu chuỗi, số nguyên, đối tượng với kiểu giá trị (chuỗi, ... Hashtable từ điển ví thực thi giao diện IDictionary IDictionary cung cấp thuộc tính public Item Trong ngôn ngữ C# thuộc tính Item khai báo sau: object this[object key] { get; set;} Giao diện từ điển...
 • 17
 • 341
 • 0

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 5 Hướng đối tượng C# (tt) doc

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 5 Hướng đối tượng C# (tt) doc
... thi cách trừu tượng Lớp cô lập (sealed class) Ngược với lớp trừu tượng lớp cô lập Một lớp trừu tượng thiết kế cho lớp dẫn xuất cung cấp khuôn mẫu cho lớp theo sau Trong lớp cô lập không cho ... xeArr[i].Who(); } } Lớp trừu tượng (abstract) Những lớp trừu tượng thực thi bản; chúng thể ý tưởng trừu tượng, điều thiết lập giao ước cho tất lớp dẫn xuất Các lớp trừu tượng mô tả phương thức chung ... chất VD:thông điệp “vẽ hình” gởi đến hai đối tượng hình hộp hình tròn Trong hai đối tượng có chung phương thức vẽ hình, nhiên tuỳ theo thời điểm mà đối tượng nhận thông điệp, hình tương ứng vẽ lên...
 • 33
 • 385
 • 0

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 4 Hướng đối tượng C#(tt) docx

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 4 Hướng đối tượng C#(tt) docx
... phương thức ToString(), phương thức mặc định trả vể kiểu đối tượng Mong muốn rằng: SoPhuc sp=new SoPhuc(3 ,4) ; string s=sp.ToString(); kết s=3+4i Phủ phương thức ToString() public override string ... Nạp chồng toán tử làm mã nguồn chương trình trực quan, hành động lớp xây dựng giống lớp xây dựng sẵn Nếu ta nạp chồng toán tử so sánh (==) để kiểm tra hai đối tượng có hay không đồng thời phải nạp ... tử or lấy ngoại trừ Hỗ trợ ngôn ngữ Net khác C# cung cấp khả cho phép nạp chồng toán tử lớp mà xây dựng, điều không đề cập CLS Những ngôn ngữ Net khác VB .Net không hỗ trợ việc nạp chồng toán...
 • 25
 • 199
 • 2

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 3 Lập trình hướng đối tượng C# docx

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 3 Lập trình hướng đối tượng C# docx
... thức thích hợp vào đối tượng ủy quyền Nó không cần biết đến lớp đối tượng mà tham chiếu tới Điều cần quan tâm đến đối tượng đối mục phương thức kiểu trả phải phù hợp với đối tượng ủy quyền khai ... void Method(int p1, string p2) { //thân phương thức } Tạo đối tượng Sử dụng từ khóa new để tạo đối tượng ThoiGian t= new ThoiGian(); Các đối tượng kiểu liệu tham chiếu tạo heap >< kiểu liệu giá trị ... truyền giá trị vào cho phương thức Tuy nhiên ,C# cung cấp khả cho phép ta truyền đối tượng có kiểu giá trị hình thức tham chiếu    ref cho phép truyền đối tượng giá trị vào phương thức theo kiểu...
 • 30
 • 158
 • 0

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 1 Nhập môn DotNet pdf

Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 1 Nhập môn DotNet pdf
... chương trình Kiểu liệu định sẵn Kiểu Kích thước(byte) Kiêu Net Giá trị byte Byte 255 char Char Mã Unicode bool Bollean True False sbyte Sbyte -1 28 12 7 short Int16 -3 2768 32767 ushort Uint16 65535 ... MSIL biên dịch từ ngôn ngữ Net khác Khi chạy chương trình IL biên dịch (hay thông dịch) lần trình Just In Time-JIT mã máy Visual Studio .Net Tạo Project Visual Studio .Net Môi trường làm việc Ngôn ... Java, với khoảng 80 từ khóa 10 kiểu liệu dựng sẵn C# hỗ trợ lập trình có cấu trúc, lập trình hướng đối tượng hướng thành phần (component oriented) Cấu trúc chương trình C# using System; namespace...
 • 32
 • 575
 • 2

Tài liệu Dot Net-Bài1-.Net Framework pdf

Tài liệu Dot Net-Bài1-.Net Framework pdf
... thời vàng son DOS Lý NET application chạy NET framework, ta cài NET framework vào máy có đầy đủ DLL cần thiết Có lẽ tương lai Microsoft cài NET framework chung với Windows • Dùng cho từ WindowsCE ... yếu ("plumbing") memory management, process communication v.v lo liệu tự động • Các công cụ hổ trợ đầy đủ (no more API): NET Framework Base classes phong phú cho file, network, serialisation, ... nhất, độc lập với hardware ngôn ngữ lập trình Đó NET Framework Nó trở thành phần MS Windows port qua platform khác, Unix Mặc dầu Beta, NET Framework stable Visual Studio.NET bugs, dùng cho software...
 • 16
 • 201
 • 0

Tài liệu Dot Net-Bài 2-Visual Studio .Net pdf

Tài liệu Dot Net-Bài 2-Visual Studio .Net pdf
... subfolder name New Project Bạn chọn VB.NET, C# hay VC+ +.NET project Trong tương lai nhắm vào VB.NET C# Ngoài SetUp and Deployment loại project nằm IDE Visual Studio. NET, ta không cần phải chạy riêng ... Deployment bên VB6 IDE trước Solution VS.NET chứa Project bao gồm tất files bạn liệt cần thiết cho Solution Nếu files bị thay đổi bên VS.NET, VS.NET khám phá load vào VS.NET cho bạn bạn đồng ý Để mở ... Menu command File | Open | Project , hay Menu Command File | Recent Projects Visual Studio. NET IDE Giao diện VS.NET có đặc điểm giống Delphi Visual InterDev chỗ code generated tự động, Windows...
 • 19
 • 505
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lesson plan grade 3Giáo án Tiếng anh lớp 3 unit7 lesson1Phát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo kim đồng 4, quận lê chân, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonMột số vấn đề hình học cần chú ý khi giải bài tập toán lớp 9các chuyên đề thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn toánbồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề assessment and testing in EFL class at high school levelKiếm tiền không giới hạnTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sự50 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp cao PHẦN 2bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 1150 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp caoBài thuyết trình Hóa học ứng dụng: Sơn và quy trình sản xuất sơnCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaNghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An GiangĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập