GA lop 4 tuan 12 CKTKN KNSBVMTHoang thu

GA LỚP 4-TUẦN 12(CKTKN)

GA LỚP 4-TUẦN 12(CKTKN)
... hai khối lớp xếp 17 + 15 = 32 ( hàng ) Số học sinh hai khối lớp 11 x 32 = 352 ( học sinh ) Đáp số : 352 học sinh - HSY nêu - HS nhân nhẩm nêu cách nhân trước lớp - HS K,G lên bảng làm , lớp làm ... đề - HS lên bảng làm , lớp làm vào Bài giải Số học sinh khối lớp 11 x 17 = 187 ( học sinh ) Số học sinh khối lớp có 11 x 15 = 165 ( học sinh ) Số học sinh củacả hai khối lớp 187 + 165 = 352 ( ... làm , HS lớp theo nhận xét làm bạn + HS thực - HS nghe giới thiệu - HSY lên bảng , lớp làm vào - HS nhẩm : 345 x = 690 Vậy 345 x 200 = 69 000 + HS nêu trước lớp - HS lên bảng làm , lớp làm vào...
 • 43
 • 138
 • 0

GA lop 4 - tuan 12-CKTKN+BVMT.doc

GA lop 4 - tuan 12-CKTKN+BVMT.doc
... ) = x = 24 x - x = 54 - 30 = 24 x - x = 40 - 24 = 24 8 x ( - 2) = x = 24 - Gäi HS nªu nhËn xÐt gi¸ trÞ cđa c¸c biĨu thøc Bµi 3(SGK): - HS ®äc ®Ị, c¶ líp ®äc thÇm - Gäi HS ®äc ®Ị bµi - HS x¸c ... chÝnh x¸c - Gäi HS nªu ý ®o¹n * ý 1: L - -n¸c-®« khỉ c«ng vÏ trøng theo lêi khuyªn ch©n thµnh cđa thÇy Vª-r«ki-« - Y/c HS ®äc ®o¹n - HS ®äc tríc líp - L - -n¸c-®« thµnh ®¹t nh thÕ nµo? - HS ph¸t ... cđa L - -n¸c-® - ®avin-xi - Gäi HS nªu néi dung chÝnh cđa bµi §¹i ý: Bµi v¨n ca ngỵi sù khỉ c«ng rÌn lun cđa l - -n¸c-® - a-vin-xi nhê ®ã mµ «ng trë thµnh danh ho¹ nỉi tiÕng c §äc diƠn c¶m: - Gäi...
 • 26
 • 124
 • 0

GA LỚP 4 TUẦN 12

GA LỚP 4 TUẦN 12
... làm bảng con, trình bày - HS làm nhóm 47 x = 47 x(10-1) = 47 x 10 - 47 x = 42 3 24 x 99 = 24 x (100 - 1) = 24 x 100 - 24 x = 2376 - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp - GV chữa bài, nhận xét làm HS Bài ... 136 12 84 41 14 146 2 16692 47 311 Bài 2: HS nêu yêu cầu, làm phiếu theo nhóm - HS làm việc theo nhóm m 30 230 m x 78 2 34 2 340 17 940 - HS thảo luận = phút Bài 3: HS đọc đề toán HS giải theo nhóm 4, ... làm bảng lớp x 53 x 24 - GV chữa Củng cố lại cách làm cho HS 258 628 43 0 3 14 4558 3768 Bài 2: HS nêu yêu cầu( Tính giá trị biểu thức ) - HS làm nháp, trình bày 45 x a với a = 13 45 x a = 45 x 13...
 • 17
 • 169
 • 0

ga lop 5 tuan 12*CKTKN

ga lop 5 tuan 12*CKTKN
... x 100 = 90 15, 5 x10 = 155 5, 12 x 100 = 51 2 2 ,57 1 x 1000 = 2 ,57 1 0,1 x 1000 = 100 b) 8, 05 phải nhân lần lợt với 10, 100, Bài 2: Đọc yêu cầu làm a) 7,69 b) 50 384 ,50 c) 12,82 40 51 28,0 3.4 Hoạt ... 2,1 x 100 = 210 25, 08 x 100 = 250 8 7,2 x 1000 = 7200 5, 32 x 1000 = 53 20 - Học sinh trao đổi- trình bày- nhận xét 10,4 dm = 104 cm 12,6 m = 1260 cm 0, 856 m = 85, 6 cm 5, 75 dm = 57 ,5 cm - Học sinh, ... dụng phần a 7,38 x 1, 25 x 80 = 7,38 x (1, 25 x 80) 9, 65 x 0,4 x 2 ,5 = 9, 65 x (0,4 x 2 ,5) = 7,38 x 100,0 = 9, 65 x = 738 = 9, 65 Lớp 21 Quàng Văn Cờng Trng TH Phỡnh Sỏng 0, 25 x 40 x 9,48 = 10 x9,84...
 • 24
 • 153
 • 0

GA-LOP 4 TUAN 5-CKTKN+BVMT(daiLK)

GA-LOP 4 TUAN 5-CKTKN+BVMT(daiLK)
... c¶ líp ®äc thÇm Bµi gi¶i Trung b×nh mçi giê ®i ®ỵc: ( 40 +48 + 53) = 47 (km) GV: Hoµng ThÞ §Ønh Tn5 Trêng tiĨu häc Ln Thµnh Bµi 2: §¸p sè: 47 km - Gäi HS ®äc ®Ị bµi - L¾ng nghe - Cho HS tù lµm, ... ®« cđa triỊu ®¹i PK ph¬ng B¾c tiÕp nªu c¸c cc khëi nghÜa + N¨m 40 : khëi nghÜa Hai bµ Trng + N¨m 248 : Khëi nghÜa Hai bµ TriƯu + N¨m 542 : Khëi nghÜa Lý BÝ + N¨m 550: K/n TriƯu Quang Phơc - Cã cc ... Gäi HS ®äc néi dung ghi nhí SGK Cđng cè- DỈn dß: - Gäi HS nh¾c l¹i néi dung bµi - Chn bÞ bµi 3 ,4 - HS ®äc tríc líp, c¶ líp ®äc thÇm ************************************* Thứ ba ngày 28 tháng...
 • 26
 • 157
 • 0

GA LOP 4 TUẦN 6- CKTKN 2101

GA LOP 4 TUẦN 6- CKTKN 2101
... 1730 - 1315 = 41 5 (km) 1315km NTrang ? km HN TP HCM 1730km - Bi 4: + Bi 4: Mún biãút c nàm HS tènh 2 14 800 - 8060 = 1 34 200 âọ träưng âỉåüc bao nhiãu cáy ta lm 1 34 200 + 2 14 800 = 349 000 thãú ... HSG toạn nháút + BT4 : HS làm theo u cầu, dự - TB mäùi låïp cọ 22 em HSG toạn kiến kết : + BT4: Y/c HS đọc kĩ đề làm bài: - Năm 2000 thuộc kỉ XX - Năm 2005 thuộc kỉ XXI H 4 : Củng cố dặn dò : ... tập,chuẩn bị sau Nội dung trò chơi: 568 42 1 Năm trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi mốt 586 42 1 Năm trăm tám mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi mốt 589 241 Năm trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm...
 • 20
 • 178
 • 0

GA LOP 4 TUẦN 7- CKTKN 2010

GA LOP 4 TUẦN 7- CKTKN 2010
... Dỉû kiãún kãút qu BT3 : lm thãú no ? x + 262 = 48 48 x - 707 = 3535 x = 48 48-262 x =3535 + 707 + BT4 : Y/c HS lên chữa x= 45 86 x= 42 42 + Bi : 3 143 > 242 8 nãn nụi + Bi : Cho HS nãu säú låïn Phan-xi-pàng ... kãút qu ca phẹp cäüng, PT trỉì: - Âàût v - Nãu phẹp cäüng 241 6 + 51 64 7580 + 241 6 -_ 51 64 thỉí lải 241 5 - Gi HS lãn bng thỉûc hiãûn 7580 51 64 phẹp - Láúy täøng trỉì âi 1SH, nãúu KQ l SH l phẹp âụng ... BT3: 112; 600; 700 + BT4: 300 + 500 = 800 3200 + 1800 = 5000 500 + 300 = 800 1800 + 3200 = 5000 246 87 + 63805 = 8 849 2 - GV dạy cá nhân, chấm số bài, nhận xét 540 36 + 318 94 = 85930 HĐ3: Củng cố,...
 • 22
 • 130
 • 0

Giao an lop 4 Tuan 12 CKTKN 2010-2011

Giao an lop 4 Tuan 12 CKTKN 2010-2011
... Bước 1: Làm việc lớp GV giao nhiệm vụ cho HS yêu cầu mục Vẽ /49 Bước 2: Làm việc cá nhân - HS quan sát liệt kê - 2,3 HS diễn đạt trả lời Bước 3: Trình bày theo cặp Bước 4: Làm việc lớp GV gọi số ... Hữu” Ghi HS, em nhìn tranh, đọc gợi ý tranh để kể lại đoạn câu chuyện Bàn chân kì diệu HS trả lời câu hỏi Tuần 12 16 a Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề GV yêu cầu HS gạch chữ quan trọng đề để không ... thuê kó sư trông nom - Là bậc anh hùnh chiến trường mà thương trường / Là người lập nên thành tích phi thương kinh doanh / Là người dành thắng lợi to lớn kinh doanh - nhờ ý chí vươn lên, thất...
 • 27
 • 415
 • 0

LOP 4 TUAN 12 CKTKN

LOP 4 TUAN 12 CKTKN
... 2 34 24 x 99 = 24 x (100 -1) a) 47 x = 47 x (10 -1) = 24 x 100 – 24 x = 47 x 10 – 47 x = 2 240 0 – 24 = 47 0 – 47 = 2376 = 42 3 123 x 99 = 123 x (100 – 1) b) 138 x = 138 x (10 – 1) = 123 x 100 – 123 ... 145 x (2 137 x + 137 x 97 = 137 x (3 + 97) = 137 x 100 + 98) = 13700 = 145 x 100 94 x 12 + 94 x 88 = 94 x (12 + 88) = 145 00 = 94 x 100 = 940 0 42 8 x 12 - 42 8 x = 42 8 x (12 – 2) = 42 8 x 10 = 42 80 ... 2700 + 40 5 = 3105 42 7 x ( 10 + ) = 42 7 x 10 + 42 7 x = 42 70 + 341 6 = 7686 642 x ( 30 – ) = 642 x 30 – 642 x = 19260 – 3852 = 1 540 8 287 x ( 40 – ) = 287 x 40 – 287 x = 1 148 0 – 3852 = 91 84 -HS lean...
 • 34
 • 125
 • 0

GA LỚP 4-TUẦN 9(CKTKN)

GA LỚP 4-TUẦN 9(CKTKN)
... Cán lớp lớp tập + Sau GV đứng HS tập - HS ý - GV mời cán lớp vừa tập vừa hơ - HS làm theo GV * Trò chơi vận động - Trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời“ Phần kết thúc : - HS tập theo lời hơ cán lớp ... cạnh vng góc với vào - HS đọc cặp cạnh tìm trước lớp, HS lớp theo dõi nhận xét - HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra - GV u cầu HS trình bày làm trước lớp - GV nhận xét cho điểm HS Bài 4( 3’) ( HS ... toán, sau yêu cầu - HS nêu trước lớp HS nêu dạng toán tự làm Bài giải - HS K,G lên bảng làm bài, HS làm tạ = 5200 kg cách, HS lớp làm vào tạ = 800 kg Bài giải Số ki-lô-gam thóc II thu là: tạ = 5200...
 • 49
 • 158
 • 0

GA LỚP 4-TUẦN 8(CKTKN)

GA LỚP 4-TUẦN 8(CKTKN)
... Ga- ga-rin … -HS trả lời -HS lắng nghe -1HS đọc to, lớp lắng nghe - số HS đọc tên người, tên địa lý ghi BT -Lớp nhận xét -1HS đọc to, lớp đọc thầm theo -HS làm cá nhân -Một vài HS trình bày -Lớp ... -1HS đọc to , lớp lắng nghe -HS đọc thầm -1 số HS phát biểu -Lớp nhận xét -2,3 HS nhắc phần ghi nhớ -HS lấy ví dụ minh họa -1HS đọc to , lớp lắng nghe -HS làm cá nhân - HS trình bày -Lớp nhận xét ... lắng nghe -1HS đọc thuộc lòng, lớp lắng nghe -HS viết đoạn thơ tả -HS tự soát -1HS đọc to , lớp lắng nghe -HS đọc thầm đoạn văn, làm vào -3 nhóm lên thi tiếp sức -Lớp nhận xét -HS chép lời giải...
 • 25
 • 142
 • 0

GA lop 1 tuan 12 CKTKN

GA lop 1 tuan 12 CKTKN
... HS: Mỗi HS đồ dùng học môn toán III.CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY VÀ HỌC : 1. Kiểm tra cũ : Thực phép tính sau : 1+ 1= 3 +1= 4 +1 = 1 1= 3 1 = 4 1= - GV nhận xét -ghi điểm 2.Bài : a.Giới thiệu : Phép cộng phạm ... - Tính viết kết theo hàng ngang 4+2=6 5 +1= 6 5+0=5 2+4=6 1+ 5=6 0+5=5 - HS nêu: Muốn tính 4 +1+ 1 ta tính 4 +1 trước cộng tiếp với viết kết sau dấu + + 1= 6 + + 0=6 + + 1= 6 + + 2=6 nhìn tranh nêu toán ... nêu yêu cầu bài, cho HS làm miƯng - HS 1: + = - HS 2: + = -Tính viết kết theo hàng ngang 4 +1= 5; 5–2=3 ; 2+0=2; 3–2 =1; 1 1= 0 ; 2+3=5; 5–3=2; 4–2=2 ; 2–0=2; 4 1= 3 - HS nhận xét chữa * Bài 2: - GV...
 • 31
 • 130
 • 0

GA Lớp 4 Tuần 12 có ôn luyện

GA Lớp 4 Tuần 12 có ôn luyện
... bảng , HS lớp làm vào Bài giải 24 số phút : 60 x 24 = 144 0 ( phút ) Số lần tim người đập 24 là: 75 x 144 0 = 108 000 ( lần ) Đáp số : 108 000 lần -1 HS lên bảng làm , HS lớp làm vào -HS lớp TẬP ... kiểm tra lẫn -3 HS lên bảng làm , lớp làm vào b) 642 x ( 30 – 6) = 642 x 30 – 642 x = 19 260 – 852 = 15 40 8 287 x ( 40 – 8) = 287 x 40 – 287 x = 11 48 0 – 296 = 1 84 -Tính giá trị biểu thức cách ... 45 x a = 45 x 13 = 585 +Với a = 26 45 x a = 45 x 26 = 1170 +Với a = 39 45 x a = 45 x 39 = 1755 -HS đọc -HS làm bài, sau đổi chéo để kiểm tra Bài giải Số trang 25 loại là: 48 x 25 = 120 0 (trang)...
 • 46
 • 148
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 12 ( CKTKN)..DUNG..

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 12 ( CKTKN)..DUNG..
... HS thực tính: 1 34 × (4 × 5) = 1 34 × 20 = 2680 - HS lên bảng làm , HS lớp làm vào - Tính theo mẫu -1 HS lên bảng, lớp làm vào nháp 145 × + 145 × 98 = 145 × (2 + 98) = 145 × 100 = 145 00 - p dụng ... đặt tính, lớp đặt tính vào nháp 36 23 108 72 828 - HS nêu, lớp nhận xét - Đặt tính tính - HS lên bảng làm, lớp làm vào 86 33 157 1122 53 44 24 19 258 132 628 10098 43 0 132 3 14 1122 45 58 145 2 3768 ... bài: a b c a × (b - c) a × b–a × c 3 × (7 – 3) = 12 ×7 – ×3 = 12 × (9 – 5) = 24 × – ×5 = 24 8 × (5 – 2) = 24 × – ×2 = 24 Bài 2: Bài yêu cầu làm ? - GV HD HS làm mẫu 26 × = 26 × (1 0 – 1) = 26 ×...
 • 39
 • 198
 • 3

lớp 4 - tuần 12 - CKTKN

lớp 4 - tuần 12 - CKTKN
... 53 44 24 258 132 628 43 0 132 3 14 4558 145 2 3768 Bài 3: Giải: Số trang 25 loại có: 48 x 25 = 120 0 ( vở) Đáp số: 120 0 ( vở) 4. Củng cố -Dặn dò: - Gọi HS nhắc lại cách nhân với số có hai chữ số - ... - HS lên bảng làm tiện : - HS khác nx 159 x 54 + 159 x 46 12 x + x 12 + 12 x 2x5+4x5+6x5+8x5 Bài : p dụng tính chất nhân số với tổng để tính : 25 x 110 48 x 1110 25 x 1110 - GV nx,cho điểm 3-Bài ... điều gì? Ý 1: L - -nác đô khổ công vẽ trứng theo lời khuyên chân thành thầy Vê-rô-ki-ô -Yêu cầu HS đọc đoạn ?L - -nác- đô đaVi-xi thành đạt nào? ?Theo em nguyên nhân khiến cho L - nác đô trở thành...
 • 41
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long (3)_unprotectedXây dựng hệ thống đấu gái khớp lệnh định kỳ trên cơ sở mạng ngang hàng JXTAGiải bài toán về va chạm dọc của hai thanh đàn hồi và ứng dụng vào bài toán đóng cọcGiải pháp quản lý xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh ở các trường phổ thông Thành phố Bắc GiangHệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự độngCăn cứ quyết định hình phạt những vấn đề lý luận và thực tiễnNâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà TĩnhNGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TRUNG TRUNG BỘPhân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt NamPhân tích mối quan hệ giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các vùng kinh tế khác dựa trên mô hìSectoral composition of growth and poverty reduction in VietnamNgôn ngữ Truyền thông Xã hội tiếng Việt qua các thông điệp Truyền thông Phát triển Cộng đNhững vấn đề cốt yếu của Ngữ âm học và Âm vị họcNhững yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học Quốc gia Hà NộiNonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using tPháp luật giải quyết tranh chấp kết nối viễn thông tại Việt NamPhương pháp biểu diễn ngữ nghĩa lân cận siêu liên kết trong máy tìm kiếm VietSeekSo sánh pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa KỳSome Difficulties and Suggestions for Sustainable Marine Eco-tourism in Vietnam and Japan Case Studies of Vân Đồn District, Quảng Ninh Province and Akkeshi Town, HokkaidoStudy on the Hydraulic Connectivity between Holocene and Pleistocene Aquifers and the Red River in Hung Yên City Area
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập