Bài kiểm tra 45 phút Anh 8 lần 1 The first tét 45

Bài kiểm tra 15 phút Văn 8 lần 1

Bài kiểm tra 15 phút Văn 8 lần 1
... cọ Điểm KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN NGỮ VĂN Họ tên: ……………………………………………… Lớp: …………… C©u : A C C©u : A C©u : A C C©u : A C©u : A C©u : A C C©u : A C C©u : A C C©u : A C C©u 10 : A Chủ đề đoạn văn sau : ... D Tự + Miêu tả Điểm KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN NGỮ VĂN Họ tên: ……………………………………………… Lớp: …………… C©u : A C©u : A C©u : A C C©u : A C©u : A C©u : A C C©u : A C C©u : A C C©u : A C C©u 10 : A C Từ có nghĩa ... Điểm KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN NGỮ VĂN Họ tên: ……………………………………………… Lớp: …………… C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A C C©u : A C C©u : A C©u : A C C©u : A C C©u : A C C©u 10 : A C Điền vào chỗ...
 • 5
 • 1,027
 • 5

Bài kiểm tra 15 phút Văn 8 lần 2

Bài kiểm tra 15 phút Văn 8 lần 2
... Con trai Lão Hạc D giáo Câu 11: Viết đoạn văn diễn dịch Phát biểu cảm nghĩ em cô bé bán diêm Điểm BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT NGỮ VĂN Họ tên: …………………………………………… Lớp: ……………………………………………… C©u : A C C©u : Văn ... Truyện ngắn C Tiểu thuyết D Truyện dài Câu 11: Viết đoạn văn diễn dịch Phát biểu cảm nghĩ em cô bé bán diêm Điểm BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT NGỮ VĂN Họ tên: …………………………………………… Lớp: ……………………………………………… C©u ... trình độ người Cô bé bán diêm quẹt diêm lần : B D C Câu 11: Viết đoạn văn diễn dịch Phát biểu cảm nghĩ em cô bé bán diêm BANG DAP AN 19: 52' Ngay 31/ 08/ 20 10 Cau 10 105 B A C B A D B A C D 106...
 • 4
 • 1,052
 • 9

kiem tra dinh ky anh 8 lan 1

kiem tra dinh ky anh 8 lan 1
... MÔN TIẾNG ANH Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN I listening TL TN TL 2.0 II Reading 2.0 III.Language focus 10 1. 0 2.5 14 3.5 1. 0 IV Writing 1. 5 10 16 31 Tổng 2.5 5.0 1. 5 1. 0 ĐÁP ... 5.0 1. 5 1. 0 ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIẾNG ANH Năm học : 2009 - 2 010 I Mỗi câu chọn 0.25 điểm 1. 5 10 Đề 1: Đề 2: Đề 3: Đề : II Mỗi câu 0.5 điểm True or false: Đề 1: a b c d Đề 2: a b Đề 3: ... message: Thanh Cong Delivery Service Date: Time: For: Message: called about his stationery order He said could reach at 634 082 Taken by: BÀI KIỂM TRA ĐỊNH...
 • 10
 • 153
 • 0

kiểm tra 15 phút anh văn lần 2 lớp 12 bài 4 5

kiểm tra 15 phút anh văn lần 2 lớp 12 bài 4 5
... systems D) terms ANSWERS: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cao Ba Quat Upper Secondary School FULL NAME: CLASS: 12/ FIFTEEN - MINUTE TEST Nº School year 20 14 - 2 0 15 MARKS Choose the best answer: ... Cao Ba Quat Upper Secondary School FULL NAME: CLASS: 12/ FIFTEEN - MINUTE TEST Nº School year 20 14 - 2 0 15 MARKS Choose the best answer: 1) English, Maths and Science are core ... C) systems D) seminars 20 ) Can you tell me when we will fill the application form ? - In March A) on B) for C) in D) with ANSWERS: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cao Ba Quat Upper Secondary...
 • 5
 • 93
 • 0

bai kiem tra so 3 anh 8

bai kiem tra so 3 anh 8
... always go to Vung Tau in the south of Vietnam They usually stay in a small house or a flat by the sea, but sometimes they stay in a hotel Last summer they went to Nha Trang They stayed at Sunshine ... change some money My friend will be given a doll on her birthday The girl talking to Mr Phong is Nga Do you mind if I turned off the television Would you mind giving me some information? I’m sorry ... …………………………………………………………………………………………………………… The end §¸p ¸n bµi kiÓm tra sè I Listen and complete the passage (2 pts = 0.25 x 8) First break the glass into small pieces Next wash the glass with...
 • 4
 • 382
 • 1

bai kiem tra so 4 anh 8

bai kiem tra so 4 anh 8
... water-fetching contest one person from each (3)……………had to run to the (4) …………… to get the water In the fire-making (5)………… two team members had to make a fire in the traditional way They tried to ... had to separate the rice (8) …………… the husk and then cook the rice VI Read the text and choose True (T) or False (F) (2.5pts) Australia is an island continent in the South Pacific The capital ... sports, such as skiing Switzerland is a small country in central Europe Its neighbors are France in the west, Italy in the south, Australia in the east, and West-Germany in the north Six percent...
 • 3
 • 282
 • 1

Bo de kiem tra 15 phut Anh 8 (theo tung tuan)

Bo de kiem tra 15 phut Anh 8 (theo tung tuan)
... old / learn / grade =>I am not old enough to learn in grade8 1.He / not / tall / become a volleyball player => 2.Trang / old / stay at home alone => 3.My sisters / good / understand these questions ... câu trả lời 1.Alexander Grahm Bell.the telephone in 187 6 a.invented b.invent c.invents 2.He said Mr.Nam could reach her8 63 580 4 a.for b.on c.in 3.Come I want to give you a book a.there b.here ... by bicycle last year III.4 từ cho đ (1đ) 1.wrote 3.bought 2.built 4.listened 5.took 6.had Test I.Mỗi câu cho đ (3đ) 7.used 8. made 1.listened 2.bought 3.built II.Mỗi câu cho đ (5đ) 1.in/in 2.at...
 • 13
 • 387
 • 7

Kiem tra 15 phút Hoa 8 - Lan GK - Kì 2.doc

Kiem tra 15 phút Hoa 8 - Lan GK - Kì 2.doc
... Ki m tra ti t Ho ỏ Phần I : Trắc nghiệm Hãy chọn đáp án cách khoanh tròn vào chữ A, B, C, D Câu 1: Khí hiđro phản ứng đợc với tất ... Ca(OH)2, Cu(OH)2 , Mg(OH)2, KOH C Ca(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2, KOH D Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2 , NaOH Câu 8: Dãy chất sau gồm toàn muối: A NaHCO3, HBr, KOH, Mg(NO3)2 B Na2CO3, KHCO3, CaCO3, CuCl2 C K2O, ... hoá sau: a) Ca CaO Ca(OH)2 b) P P2O5 H3PO4 Câu 12: Cho kim loại Na phản ứng với nớc thu đợc 8, 96 lít khí hiđro (ở đktc) c) Viết phơng trình phản ứng d) Tính khối lợng Na dùng e) Tính khối...
 • 3
 • 326
 • 1

KIỂM TRA 15 PHÚT ANH VĂN LẦN THỨ III TRƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT pptx

KIỂM TRA 15 PHÚT ANH VĂN LẦN THỨ III TRƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT pptx
... 3 A beans B carrots C potatoes D lemonade 4.A chicken B toothpaste C egg beef III Choose the correct word in parentheses (1M) Do you want ( any / some / a ) lemonade? ( How many ... T.V C couch A beans B carrots C tomatoes B next to D fish C store D bus D coffee 4.A near D of III Choose the correct word in parentheses (1M) Nam doesn’t want ( any / some / a ) coffee They ... the restaurant? Do they eat vegetables? Key ĐỀ I ( 0.25 x = 1M) C B D D D B II ( 0.25 x = 1M) D B III ( 0.25 x = 1M) any How much have some IV ( 0.25 x = 1M) I often have math on Monday How much...
 • 10
 • 200
 • 0

KIỂM TRA 15 PHÚT ANH VĂN LẦN THỨ 3 & 4 TRƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT pptx

KIỂM TRA 15 PHÚT ANH VĂN LẦN THỨ 3 & 4 TRƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT pptx
... has §Ò I (1x5 = 5M) 1.A 2.C II (1x5 = 5M) Do… have am is is going to/ doesn’t are …… going 3. C 3. D 4. B 4. A 5.A 5.C ... planting is crying is she going to / is going to watch IV ( 0.25 x = 1M) 1C 2.B 3. B A V ( 0.25 x = 2M) B 2.B 3. A 4. C C 6.B 7.B VI ( 0.25 x = 2M) small lunch 2.teach usually I sometimes go to the ... coming Are you going to visit / are are they going to IV ( 0.25 x = 1M) 1B 2.A 3. B A V ( 0.25 x = 2M) B 2.C 3. B 4. B A 6.C 7.A C VI ( 0.25 x = 2M) small lunch 2.teach usually I have breakfast...
 • 14
 • 215
 • 0

kiểm trạ 15 phut su 8 ky 1

kiểm trạ 15 phut su 8 ky 1
... độ Nga Hoàng, chuẩn bò cho cách mạng 19 17 - THỐNG KÊ ĐIỂM KT Điểm 0-3,3 3,5-4 ,8 5-6,3 6,5-7 ,8 8,0 -10 Số hs 81 82 83 84 Tổng cộng VI RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... Tháng 12 -19 05 khởi nghóa vũ trang Mat-xcơ- va + 19 07 cách mạng chấm dứt _ ý nghóa: (1 ) + Giáng đòn nặng nề vào thống trò đòa chủ tư sản, làm suy yếu chế độ Nga Hoàng, chuẩn bò cho cách mạng 19 17 ... mạng? (3đ) V ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: A TN: (2đ) I: 1 Mỗi câu chọn đạt 0,25 đ 1, c d d d II (1 ) a3 b4 c 1 d2 B.TL: (8 ) Câu 1: (3đ) - Kinh tế : (1 ) + Nông nghiệp: Lạc hậu, nạn đói ,mất mùa thường...
 • 3
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: NGHIÊN cứu THIẾT kế các MẠCH lọc TƯƠNG tựApplication of hydro-mathematical models for flood forecast and inundation warning of Tra Khuc-Ve River basinsBẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THĂNG LONG - HÀ NỘI DƯỚI GÓC QUẢN LÝHội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tếHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamLES RELATIONS COOPERATIVES ENTRE LES ACTEURS DU CANAL MARKETING UNE ETUDE EXPLORATOIRE AU VIETNAMMô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamMột số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt NamNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNăng lực giao tiếp và phát triển năng lực giao tiếp trong giảng dạy môn ngoại ngữMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọĐánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây
Đăng ký
Đăng nhập