Wiley excel data analysis your visual blueprint for analyzing data charts and pivot tables (2003)

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P1 pdf

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P1 pdf
... another MySQL client 1516922 FM.F 9/26/02 11:30 AM Page xv MYSQL: Your visual blueprint to open source database management The Organization of this Book MySQL: Your visual blueprint to open source ... Web sites using MySQL, MySQL: Your visual blueprint to open source database management is the book for you This book introduces you to the SQL language that forms the foundation of MySQL as well ... 52 viii 1516922 FM.F 9/26/02 11:30 AM Page ix BOOK TITLE: MYSQL: Your visual blueprint toforthest Your visual blueprint open source database management of the book title 3) MODIFY TABLES...
 • 20
 • 125
 • 0

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P2 docx

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P2 docx
... Page MySQL DOWNLOAD MYSQL B efore you can use MySQL, you need a working MySQL server If you not already have access to one, you can download the MySQL software from the MySQL Web site, www .mysql. com/, ... /usr/local tar zxfv mysql- version-OS.tar.gz ln -s mysql- version-OS mysql cd mysql scripts /mysql_ install_db This example stores the MySQL files in the /usr/local /mysql directory The MySQL server is ... available for other operating systems If one is not available for your operating system, you can download the source code and compile and install it DOWNLOAD MYSQL ⁄ From your Web s The MySQL Web...
 • 20
 • 114
 • 0

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P3 doc

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P3 doc
... compiling MySQLGUI on your system MySQLGUI allows you to send queries to the MySQL server, display the server status, and perform other tasks See Chapter for information about using MySQLGUI to perform ... username for future sessions The MySQLGUI utility is also available for Linux and several other systems, and the source code is available See the MySQL Web site for complete instructions for installing ... Page 28 MySQL CONFIGURE MYSQLGUI T he MySQL monitor is only one of the clients you can use with a MySQL server You can use MySQLGUI, a graphical MySQL client, as an alternative interface to MySQL...
 • 20
 • 123
 • 0

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P4 docx

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P4 docx
... the CD-ROM for information on creating them ⁄ From the MySQL monitor, ¤ Type DESCRIBE links; and s This displays the current type USE testdb; and press Enter press Enter column list for the links ... allowed to delete databases by default See Chapter 11 for more information about MySQL security When you attempt to drop a table that does not exist, MySQL returns an error You can optionally specify ... does not always improve performance In fact, extra indexes on fields that are not frequently used for searching can slow down access to the table See Chapter 10 for information on determining whether...
 • 20
 • 99
 • 0

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P5 ppt

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P5 ppt
... command of your choice if your MySQL server supports both If you are unsure which version of MySQL you are using, simply use ALTER TABLE RENAME A TABLE Note: The instructions for creating the ... by your particular MySQL server installation Keep in mind ALTER TABLE temp COMMENT="This is the new comment."; CHANGE A TABLE TYPE Note: This example uses the testdb database Instructions for creating ... can add data with INSERT from the MySQL monitor's command line or from an application that works with MySQL One common solution for data entry is to use a Web form linked to a program written...
 • 20
 • 104
 • 0

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P6 pdf

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P6 pdf
... The second use for the LIMIT clause is to minimize the slowdown of the MySQL server If you are performing a complicated UPDATE query on a large table, it can slow down the table for other clients, ... use a variety of MySQL functions to modify or combine the values of one or more columns to form the value of a column See Chapter for a detailed explanation of the many available MySQL functions ... impact on other users If this is specified, the MySQL server will wait until no clients are reading from the table before deleting the rows, and your client will not return until the rows have...
 • 20
 • 78
 • 0

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P7 doc

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P7 doc
... exams with four columns: name for the student name, numtests for the number of tests the student has taken, totalscore for the total of all test scores, and avgscore for an average When a new test ... While GROUP BY in its simple form is useful for listing the unique values of a column in a MySQL table, you can actually gather statistics on each group using several MySQL functions These are described ... example uses the quotes table in the testdb database See the CD-ROM for information on importing this table onto your server ⁄ From the MySQL monitor, type USE testdb; and press Enter ¤ Type SELECT...
 • 20
 • 88
 • 0

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P8 pot

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P8 pot
... Page 132 MySQL DISPLAY DATA WITH MYSQLGUI T he MySQLGUI utility, available from the MySQL Web site at www .mysql. com, provides a friendly graphical interface to a MySQL server You can use MySQLGUI ... to perform most of the same tasks you use the MySQL monitor for, including displaying the results of queries See Chapter for information on installing and running MySQLGUI When you run MySQLGUI, ... you are prompted for a password for the MySQL server The root user is used by default If you need to specify a different username, see Chapter for information on configuring MySQLGUI After the...
 • 20
 • 69
 • 0

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P9 pps

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P9 pps
... or force Ignores MySQL errors during the dump -h or host Specifies the hostname for the MySQL server -u or user Specifies the MySQL username -p or password Specifies the password for the MySQL ... 152 MySQL DISPLAY FORMATTED DATES ften, you will need to display a date in a specific format You can use the DATE_FORMAT function to this in MySQL This function is particularly useful to format ... DATE_FORMAT function to display the components of the time An additional function, TIME_FORMAT, is similar to DATE_FORMAT but only allows the following codes DATE_FORMAT FUNCTIONS TIME_FORMAT...
 • 20
 • 98
 • 0

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P10 doc

Mysql your visual blueprint for creating open source databases- P10 doc
... 11 for more information about securing MySQL by setting up users and passwords MANAGE MYSQL WITH MYSQLGUI Note: See Chapter for information on installing and starting MySQLGUI 186 ⁄ From the MySQLGUI ... THE MYSQL SERVER CHECK THE MYSQL SERVER VERSION T he mysqladmin utility also includes an option to display version information for the MySQL server You can use this option to determine whether your ... NET START mysql NET STOP mysql 516922 Ch09.F 9/26/02 12:00 PM Page 175 MANAGE THE MYSQL SERVER THE WINMYSQLADMIN UTILITY The Windows installation of MySQL includes a utility called WinMySQLadmin...
 • 20
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi khảo sát giáo vien tin học tỉnh Bắc GiangTóm tắt công thức vật lí 12Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)chuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂYTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn Du
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập