Bài 40 ancol (tiết 2)

Bài 40 ancol (tiết 2)

Bài 40 ancol (tiết 2)
... TRỌNG TÂM - Phản ứng nguyên tử H nhóm OH (ancol tác dụng với kiêm loại kiềm) - Phản ứng nhóm OH ancol + Ancol phản ứng với axit + Phản ứng tách nhóm OH ancol (Quy tắc Zai-xép) IV PHƯƠNG PHÁP DẠY ... chung ancol -GV giới thiệu thí nghiệm: Na tác dụng với ancol etylic dư * Phản ứng xảy êm dịu, không mãnh liệt với nước  Trong dd ancol etylic không tuyệt đối Na tác dụng với nước tác dụng với ancol ... số ancol yêu cầu HS ancol phản ứng với Cu(OH)2? (1) C2H5OH (2) H 2C OH CH H 2C OH (3) H 2C OH H 2C OH Học sinh lắng nghe - Hs quan sát, mô tả tượng - Phản ứng dùng để nhận biết glixerol ( ancol...
 • 11
 • 188
 • 0

Bài 40: Ancol

Bài 40: Ancol
... cách xác đònh có bậc ancol khác bậc ancol GV lấy vd cho hs xác đònh bậc ancol 12p Hoạt động 2: Phân loại GV cho hs thảo luận phần 6p 8p nguyên tử C no liên kết với nhóm OH mà ancol thuộc loại bậc ... bổ c) Ancol thơm, đơn chức Phân tử có nhóm OH liên kết với GV chốt lại cách phân loại sung nguyên tử cacbon no thuộc mạch giới thiệu với hs vài ancol nhánh vòng benzen đơn giản -CH2-OH ancol ... trường d) Ancol vòng no , đơn chức : hợp không tồn ancol Phân tử có nhóm OH liên kết với không no nguyên tử cacbon no thuộc gốc H,C vòng no - OH xiclohexanol Hoạt động 3: Đồng phân e) Ancol no,...
 • 3
 • 585
 • 2

Bài 40: Ancol (Chuyên ban)

Bài 40: Ancol (Chuyên ban)
... vật lí Ancol - Trạng thái vật lí: Ancol - Khối lợng riêng * Yêu cầu Hs ý so * So sánh giải thích - Nhiệt độ sôi Ancol tăng sánh giải thích sao nhiệt độ sôi Ancol ptử khối tăng nhiệt độ sôi Ancol ... gọi tên * áp dụng qui tắc, gọi Ancol no, đơn chức, mạch tên Ancol no, đơn 2- Danh pháp hở Yêu cầu Hs áp dụng a Tên thông thờng chức, mạch hở vd gọi tên Ancol vd Ancol + tên gốc ankyl + ic trên ... khác - Nhiệt độ sôi Ancol cao cao với nhiều chất H.C có ptử khối khác đp ete ptử Ancol có lkết hiđro * Giải thích tan * Nắm bắt nguyên nhân tan - Tính tan nớc: Ancol nớc nớc Ancol Hoạt động 6:...
 • 2
 • 387
 • 3

bài 40 ancol 11 CB

bài 40 ancol 11 CB
... C2H5OH Ancol no, bậc I Ancol no đơn chức (monoancol) Xiclo-C6H11OH Ancol no, bậc II Ancol no đơn chức (monoancol) (CH3)3COH Ancol no, bậc III Ancol no đơn chức (monoancol) HO-CH2CH2-OH Ancol no, ... bậc I I Ancol đa chức (poliancol) HO-CH2CHOH-CH2-OH Ancol no, bậc I,II Ancol đa chức (poliancol) RCH=CH-CH2-OH Ancol không no , bậc I Ancol đơn chức (monoancol) C6H5CH2OH Ancol thơm bậc I Ancol ... OH-CHOH CH2OH-CHOH Nhìn vào ancol tìm ,hãy cho biết ancol phân loại? 7) Ancol -Phân loại cấu tạo gốc hiđrocacbon số lượng nhóm hiđroxyl bậc ancol Ancol Phân loại ancol Phân loại Phân loại theo...
 • 34
 • 359
 • 0

bai 40: ancol

bai 40: ancol
... Xiclo-C6H11OH Ancol no Ancol n chc (monoancol) Ancol no Ancol n chc (monoancol) Ancol no Ancol a chc (poliancol) Ancol no (CH3)3COH Ancol a chc (poliancol) HO-CH2CH2-OH HO-CH2CH(OH)-CH2-OH Ancol khụng ... no Ancol Phân loại Cu to gc hirocacbon: Ancol no, ancol khụng no v ancol thm S lng nhúm hyroxyl (-OH) phõn t: Ancol n chc, ancol a chc 2 Phõn loi a )Ancol no, n chc, mch h (dóy ng ng ca ancol ... vũng no e) Ancol a chc Phõn t cú hay nhiu nhúm OH ancol Bảng 9.2 Phân loại ancol Ancol C2H5OH Phân loại theo cấu tạo gốc hiđrocacbon Phân loại theo số lượng nhóm hiđroxyl Ancol n chc Ancol vũng...
 • 33
 • 275
 • 0

bài 40. ancol

bài 40. ancol
... C2H5OH Ancol no, bậc I Ancol đơn chức (monoancol) Xiclo-C6H11OH Ancol no, bậc II Ancol đơn chức (monoancol) (CH3)3COH Ancol no, bậc III Ancol đơn chức (monoancol) HO-CH2CH2-OH Ancol no, bậc I Ancol ... (poliancol) HO-CH2CHOH-CH2-OH Ancol no, bậc I,II Ancol đa chức (poliancol) RCH=CH-CH2-OH Ancol không no, bậc I Ancol đơn chức (monoancol) C6H5CH2OH Ancol thơm, bậc I Ancol đơn chức (monoancol) ... PHP ng phõn Danh phỏp: a Tờn thụng thng: (gc chc) Ancol + tờn gc ankyl + ic Thớ d: CH3OH ancol metylic C2H5OH ancol etylic CH3 CH OH CH3 ancol isopropylic Danh phỏp: a Tờn thụng thng: (gc...
 • 16
 • 189
 • 0

Bai 40: Ancol

Bai 40: Ancol
... §ietylete D But- 2-in Cđng cè Khi oxi ho¸ ancol A b»ng CuO th× thu ®ỵc an®ehit VËy ancol A lµ: A Ancol bËc I B Ancol bËc II C Ancol bËc III D Ancol bËc I vµ ancol bËc III Thc thư dïng ®Ĩ ph©n biƯt ... Bµi 40: Ancol (TiÕt 2) IV TÝnh chÊt ho¸ häc * M« h×nh ph©n tư etanol CÊu t¹o ®Ỉc CÊu t¹o rçng IV TÝnh chÊt ho¸ häc Ph¶n øng thÕ H cđa nhãm OH a TÝnh chÊt chung cđa ancol -VÝ dơ: 2C2H5 ... Ph¶n øng víi ancol C2H5 – OH + H –OC2H5 H2SO4, 1400C C2H5 – O – C 2H5 + H2O ®ietyl ete (ete etylic) - TQ: 2CnH2n + 1OH H2SO4, 1400C CnH2n+1 - O - CnH2n+1 + H2O *Chó ý: §un nãng ancol R1OH vµ...
 • 19
 • 120
 • 0

bài giảng hóa học 11 bài 40 ancol

bài giảng hóa học 11 bài 40 ancol
... phi ancol) PHN LOI ANCOL Cỏch phõn loi ancol Đặc điểm gốc Hiđrocacbon Số nhóm - OH 1/ Ancol no 1/ Ancol đơn chức 2/ Ancol không no 2/ Ancol đa chức 3/ Ancol thơm Bậc ancol 1/ Ancol bậc 2/ Ancol ... VT Lí CA ANCOL ? c bng hng s vt lý ca mt s ancol thng gp SGK.tr181 v in vo ch trng Hóy in vo ch trng iu kin thng, cỏc ancol cú t .C n C l cht lng, cỏc ancol t C tr lờn l cht rn Cỏc ancol cú ... Ancol khụng no, n chc , mch h - Thớ d: CH2= CH CH2 OH c/ Ancol thm n chc - Thớ d: C6H5CH2OH d/ Ancol vũng no,n chc - Thớ d : C6H11OH e/ Ancol a chc - Thớ d : C2H4(OH)2 : Etylen glicol C3H5(OH)3...
 • 20
 • 529
 • 0

Giáo án hóa học bài 40 ANcol

Giáo án hóa học bài 40 ANcol
... loại ancol theo đặc điểm ancol nào? ancol theo đặc điểm gốc hidrocacbon, theo gốc hidrocacbon, theo số số nhóm OH theo theo bậc ancol bậc ancol a Ancol no , đơn chức, ? Cho biết số loại a Ancol ancol ... Tính chất hóa học OH nhóm OH Trong phân tử, liên kết a Tính chất chung C – OH, đặc biệt phân ancol tử liên kết O – H phân cực mạnh nên nhóm OH, nguyên tử H dễ bị thay tách phản ứng hóa học TN: ... tăng tử khối tăng Ancol có nhiệt độ sôi Ancol có nhiệt độ sôi cao cao hidrocacbon phân tử có hidrocacbon khối phân tử có khối đồng phân ete đồng phân ete ancol có liên kết hidro ancol có liên kết...
 • 12
 • 237
 • 0

Bai 40 ancol hoa 11 luyen thi ĐH

Bai 40 ancol hoa 11 luyen thi ĐH
... OH OH BÀI 40 ANCOL - ETE I Đònh nghóa, phân loại Đònh nghóa : Phân loại : VD 3: Quan sát phân loại ancol sau? CH3-OH, C2H5-OH C6H5-CH2-OH Ancol metylic ancol etylic ancol benzylic Ancol no, đơn ... no, đơn chức, mạch hở ancol thơm, đơn chức CH2= CH-CH2OH ancol anlylic Ancol khơng no, đơn chức, mạch hở PHÂN LOẠI Ancol vòng no, đơn chức xiclohexanol Ancol chức (đa chức) Ancol chức (đa chức) ... glixer ol etylen glicol BÀI 40 ANCOL - ETE I Đònh nghóa, phân loại Đònh nghóa : Phân loại : no ANCOL Khơng no Thơm  Đơn chức  Đa chức  Hai loại ancol quan trọng a, Ancol no, đơn chức, mạch hở...
 • 82
 • 247
 • 0

Tiết 60 - Bài 40

Tiết 60 - Bài 40
... Ngày 19 Tháng 04 năm 2007 CHươNG 6: Dung dịch Tiết 60 -Dung dịch ? Bài 40: Dung dịch I- Dung môi chất tan dung dịch - Độ tan ? - Thí nghiệm 1:sgk - Nồng độ phần trăm nhỏ độ cốc nước(Cốc3) *Bước ... năm 2007 CHươNG 6: Dung dịch Tiết 60 Bài 40: Dung dịch I- Dung môi chất tan dung dịch - Thí nghiệm 1: 2- Thídụ: -Cồn 900 tan nước Ví nghiệm 2: Sơ đồ thí nghiệm -Khí ôxi tan nước * Đọc thông ... dịch I- Dung môi chất tan dung dịch Dung dịch gồm :Dung môi & chất tan Tiết 60 Bài 40: Dung dịch - Thí nghiệm 1: 2- Thí nghiệm 2: ? Vậy dung dịch ? Dung môi ? Chất tan ? Kết luận: - Dung...
 • 16
 • 235
 • 1

Tiết 50 bài 40. Hạt trần-Cây thông

Tiết 50 bài 40. Hạt trần-Cây thông
... tháng 02 năm 2009 TiÕt 50- Bµi 40 h¹t trÇn – C©y th«ng Yªu cÇu: Quan s¸t H×nh 40.1 , cho biÕt: tªn th­êng gäi cđa bé phËn nµy lµ g×? Thứ năm ngày 26 tháng 02 năm 2009 TiÕt 50- Bµi 40 h¹t trÇn – C©y ... ngän cµnh Nãn ®ùc C¬ quan sinh s¶n cđa th«ng: Yªu cÇu: s¸t H×nh 40.2 , tr×nh bµy cÊu t¹o cđa lo¹i nãn trªn tranh Quan Quan s¸t H 40.3 A, B vµ H 28.1, hoµn thµnh b¶ng bµi tËp sau: ®iỊn dÊu + (cã) ... mét cµnh  RƠ th«ng cã ®Ỉc ®iĨm g×? - RƠ to kh, ®©m s©u Thứ năm ngày 26 tháng 02 năm 2009 TiÕt 50- Bµi 40 h¹t trÇn – C©y th«ng I – C¬ quan sinh d­ìng cđa c©y th«ng: - Th©n gç, cã m¹ch dÉn Ph©n...
 • 22
 • 653
 • 0

Địa 9 bài thực hanh tiết 40

Địa 9 bài thực hanh tiết 40
... Hình 40. 1: Biểu đồ sản lượng dầu thô khai thác xuất xăng dầu nhập nước ta giai đoạn 199 9-2002 ĐÁP ÁN Từ năm 199 9 đến năm 2002: - Sản lượng khai thác dầu thô tăng liên tục - Hầu toàn lượng dầu khai ... nguyên môi trường biển đảo Bài 40: Thực Hành Đánh giá tiềm kinh tế đảo ven bờ tìm hiểu ngành công nghiệp dầu khí Đánh giá tiềm kinh tế đảo ven bờ: (bảng 40. 1) Quan sát hình 40. 1, nhận xét tình hình ... triển thể hình 40. 1.Bà, Côn Đảo, Phú Quốc, Lý Sơn a) Cát a) Hầu lượnTăng nhanhtháng dầu thôukhai tthác, g dầu khai lược đề xuấ - b) CáithờiukìCát Bà, Phú sản c, Côn Đảo Trong Bầ , 199 9-2002 Quố khẩ...
 • 17
 • 1,203
 • 4

Tiết 44-Bài 40 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Tiết 44-Bài 40 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
... tia sáng truyền từ nước sang không khí thì: Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới Góc khúc xạ lớn góc tới 18 III Vn dụng C7: Phân biệt tượng khúc xạ phản xạ ánh sáng Phản xạ: Khúc xạ: -Tia phản xạ ... trường gọi tượng khúc xạ ánh sáng Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ góc tới Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí, góc khúc xạ lớn góc tới 23 Tia sau tia khúc xạ? Vì ... C đường truyền tia sáng A 15 C6: Nhận xét đường truyền tia sáng, điểm tới, tia tới, tia khúc xạ, vẽ pháp tuyến điểm tới So sánh độ lớn góc khúc xạ góc tới 16 N C Tia khúc xạ BC Pháp tuyến NN...
 • 28
 • 419
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài 40 ancol tiết 1 định nghĩa phân loại đồng phân danh pháp tính chất vật lý của ancolgiáo án bài cô tô tiết 2địa lý 11 bài trung quốc tiết 2giáo án điện tử bài cô tô tiết 2giáo án bài thuế máu tiết 2hóa học 11 bài 40 ancolsoạn bài thuế máu tiết 2địa lí 11 bài nhật bản tiết 2địa lý 11 bài nhật bản tiết 2giao an dia li lop 11 bai trung quoc tiet 2hóa học 8 bài 36 nước tiết 2giáo án địa lí 11 bài trung quốc tiết 2giải bài tập hóa 11 bài 40 ancolgiao an dia ly lop 11 bai trung quoc tiet 2bài 3 trong tiết 22 hóa học 9Phương pháp xác định chất hữu cơTương tác thuốc, bài giảng tổng quanÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Prisoner of AzkabanHarry Potter and the Half-Blood PrinceBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8Tài liệu môn Bào chếLUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYAdult General Passport ApplicationGIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020GIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUÂN KIỂM TRA học kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HAYĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quanBìa sáng kiến kinh nghiệmbai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanbai tap giai he phuong trinh tuyen tinhChuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc gia
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập