ANSWER TEST 2

E test 2

E test 2
... of Friends of the Earth 20 There are a lots of people who watch television every night 21 There are being so many programmes to choose from that 22 they can always find something that interesting ... some B me C them D its 31 A ill B heavy C hungry D thirsty 32 A improved B decided C recovered D succeeded 33 A breathe B ache C cure D bleed PART FOUR Look at each sign below and read the sentences ... headache I thought that perhaps my eyes were tired (25 ) I’d been working so hard, so I took some aspirins and went to bed However, when I woke up the next morning the headache was (26 ) then...
 • 7
 • 2,441
 • 40

TEST 2 & KEYS (08-09)

TEST 2 & KEYS (08-09)
... Lexico-grammar c 10 b 11.a 12. b 13.b 14.a 15.d 16.b 17.d 18.b 19.d 20 .d 21 .c 22 .b 23 .b 24 .a IV/ Reading 25 .F 26 .T 27 .F 28 .T 29 Minh(he) lives in the city 30 It is behind the house (Behind the house, ... Name:…………………………… TEST (KEYS) Time: 45 mins ANSWERS I/ Listening (Listen B3 –Unit 6- page67) 1.a c b c II/ Phonetics a c c 8.d III/ Lexico-grammar c 10 b 11.a 12. b 13.b 14.a 15.d 16.b 17.d 18.b 19.d 20 .d 21 .c ... restaurant and the drugstore 25 ………Minh lives in the country 26 ……….There is a hospital behind my house 27 ……….The house is between the restaurant and the drugstore 28 ……….The toystore is opposite...
 • 3
 • 308
 • 0

TEST 2 + KEYS (08-09) -Lớp 8

TEST 2 + KEYS (08-09) -Lớp 8
... 17.c 18. c -ENGLISH 4.d 8. a 12. a 16.c III/ READING 19.T 20 .T 21 .F 22 .F 23 .It founded in Viet Nam in 26 /3/1931 24 They are “build character, encourage good citizenship and personal fitness” 25 The ... resources 26 It makes the city more beautiful with clean street, plenty of trees and flowers IV/ WRITING 27 Nga told me not to eat green fruit 28 Nam asked me to lend him some money 29 My friend ... nhiên 19……… The Y & Y in Viet Nam was established in 1931 20 ……… It has three main aims 21 ……… It has many plans to help its organization well 22 ……… The recycling program can help raising funds for...
 • 3
 • 253
 • 1

12cb -test 2

12cb -test 2
... 12 GRADE Teacher : Quynh A is made B making C are made D made 27 .February has _ days than March A more B few C fewer D less 28 .When _as food, the root ... mines 51 These interested paitings were donated to the library by Gilmore Foundation 20 years ago A B C D 52 The museum director was neither friendly or professional in his approach to us A B ... are being produced by that factory D More and more pollution is being produced by that factory 32. “How long have you been learning English?” the examiner asked A The examiner asked me how long...
 • 4
 • 202
 • 2

Test 2-45''

Test 2-45''
... ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Key:English written test after unit (45’)-N02 I.Listen to the tape and then fill in the blank with a suitable word (1...
 • 3
 • 237
 • 0

english10 test 2

english10 test 2
... 08).   ­ ­ ­ ~ 23 ).   ­ | ­ ­ 09).   ­ | ­ ­ 24 ).   ­ ­ } ­ 10).   { ­ ­ ­ 25 ).   { ­ ­ ­ 11).   ­ ­ } ­ 26 ).   { ­ ­ ­ 12) .   { ­ ­ ­ 27 ).   { ­ ­ ­ 13).   ­ ­ } ­ 28 ).   ­ ­ } ­ 14).   { ­ ­ ­ 29 ).   ­ ­ } ­ ... 08).   { ­ ­ ­ 23 ).   { ­ ­ ­ 09).   ­ ­ } ­ 24 ).   ­ ­ ­ ~ 10).   ­ ­ } ­ 25 ).   { ­ ­ ­ 11).   ­ | ­ ­ 26 ).   ­ | ­ ­ 12) .   { ­ ­ ­ 27 ).   { ­ ­ ­ 13).   ­ ­ ­ ~ 28 ).   { ­ ­ ­ 14).   ­ ­ ­ ~ 29 ).   ­ ­ ­ ~ ... 08).   { ­ ­ ­ 23 ).   ­ ­ } ­ 09).   ­ ­ ­ ~ 24 ).   { ­ ­ ­ 10).   ­ ­ ­ ~ 25 ).   ­ ­ } ­ 11).   ­ ­ } ­ 26 ).   ­ ­ ­ ~ 12) .   ­ ­ ­ ~ 27 ).   ­ | ­ ­ 13).   ­ ­ } ­ 28 ).   ­ ­ } ­ 14).   ­ | ­ ­ 29 ).   ­ ­ ­ ~...
 • 18
 • 177
 • 1

Test 2

Test 2
...
 • 2
 • 232
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamSamsung BN44 00358b PSU schematicXây dựng chương trình truyền thông cho sản phẩm thời trang tre em ovokids của công ty cổ phần ovo việt namKế hoạch phát triển dịch vụ trên nền mạng thế hệ mới của VNPTQuy hoạch mạng vô tuyến WCDMAĐề tài ứng dụng MIB trong quản lý mạng MPLSTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ MẠNG 4G LTEKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP QUY HOẠCH MẠNG 3GQUY HOẠCH MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSMỨNG DỤNG SNMP VÀ MIB ĐỂ QUẢN LÝ MẠNG MPLSSỰ PHÓNG xạ của hạt NHÂN
Đăng ký
Đăng nhập