ANSWER TEST 2

E test 2

E test 2
... of Friends of the Earth 20 There are a lots of people who watch television every night 21 There are being so many programmes to choose from that 22 they can always find something that interesting ... some B me C them D its 31 A ill B heavy C hungry D thirsty 32 A improved B decided C recovered D succeeded 33 A breathe B ache C cure D bleed PART FOUR Look at each sign below and read the sentences ... headache I thought that perhaps my eyes were tired (25 ) I’d been working so hard, so I took some aspirins and went to bed However, when I woke up the next morning the headache was (26 ) then...
 • 7
 • 2,535
 • 41

TEST 2 & KEYS (08-09)

TEST 2 & KEYS (08-09)
... Lexico-grammar c 10 b 11.a 12. b 13.b 14.a 15.d 16.b 17.d 18.b 19.d 20 .d 21 .c 22 .b 23 .b 24 .a IV/ Reading 25 .F 26 .T 27 .F 28 .T 29 Minh(he) lives in the city 30 It is behind the house (Behind the house, ... Name:…………………………… TEST (KEYS) Time: 45 mins ANSWERS I/ Listening (Listen B3 –Unit 6- page67) 1.a c b c II/ Phonetics a c c 8.d III/ Lexico-grammar c 10 b 11.a 12. b 13.b 14.a 15.d 16.b 17.d 18.b 19.d 20 .d 21 .c ... restaurant and the drugstore 25 ………Minh lives in the country 26 ……….There is a hospital behind my house 27 ……….The house is between the restaurant and the drugstore 28 ……….The toystore is opposite...
 • 3
 • 320
 • 0

TEST 2 + KEYS (08-09) -Lớp 8

TEST 2 + KEYS (08-09) -Lớp 8
... 17.c 18. c -ENGLISH 4.d 8. a 12. a 16.c III/ READING 19.T 20 .T 21 .F 22 .F 23 .It founded in Viet Nam in 26 /3/1931 24 They are “build character, encourage good citizenship and personal fitness” 25 The ... resources 26 It makes the city more beautiful with clean street, plenty of trees and flowers IV/ WRITING 27 Nga told me not to eat green fruit 28 Nam asked me to lend him some money 29 My friend ... nhiên 19……… The Y & Y in Viet Nam was established in 1931 20 ……… It has three main aims 21 ……… It has many plans to help its organization well 22 ……… The recycling program can help raising funds for...
 • 3
 • 262
 • 1

12cb -test 2

12cb -test 2
... 12 GRADE Teacher : Quynh A is made B making C are made D made 27 .February has _ days than March A more B few C fewer D less 28 .When _as food, the root ... mines 51 These interested paitings were donated to the library by Gilmore Foundation 20 years ago A B C D 52 The museum director was neither friendly or professional in his approach to us A B ... are being produced by that factory D More and more pollution is being produced by that factory 32. “How long have you been learning English?” the examiner asked A The examiner asked me how long...
 • 4
 • 207
 • 2

Test 2-45''

Test 2-45''
... ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Key:English written test after unit (45’)-N02 I.Listen to the tape and then fill in the blank with a suitable word (1...
 • 3
 • 242
 • 0

english10 test 2

english10 test 2
... 08).   ­ ­ ­ ~ 23 ).   ­ | ­ ­ 09).   ­ | ­ ­ 24 ).   ­ ­ } ­ 10).   { ­ ­ ­ 25 ).   { ­ ­ ­ 11).   ­ ­ } ­ 26 ).   { ­ ­ ­ 12) .   { ­ ­ ­ 27 ).   { ­ ­ ­ 13).   ­ ­ } ­ 28 ).   ­ ­ } ­ 14).   { ­ ­ ­ 29 ).   ­ ­ } ­ ... 08).   { ­ ­ ­ 23 ).   { ­ ­ ­ 09).   ­ ­ } ­ 24 ).   ­ ­ ­ ~ 10).   ­ ­ } ­ 25 ).   { ­ ­ ­ 11).   ­ | ­ ­ 26 ).   ­ | ­ ­ 12) .   { ­ ­ ­ 27 ).   { ­ ­ ­ 13).   ­ ­ ­ ~ 28 ).   { ­ ­ ­ 14).   ­ ­ ­ ~ 29 ).   ­ ­ ­ ~ ... 08).   { ­ ­ ­ 23 ).   ­ ­ } ­ 09).   ­ ­ ­ ~ 24 ).   { ­ ­ ­ 10).   ­ ­ ­ ~ 25 ).   ­ ­ } ­ 11).   ­ ­ } ­ 26 ).   ­ ­ ­ ~ 12) .   ­ ­ ­ ~ 27 ).   ­ | ­ ­ 13).   ­ ­ } ­ 28 ).   ­ ­ } ­ 14).   ­ | ­ ­ 29 ).   ­ ­ ­ ~...
 • 18
 • 181
 • 1

Test 2

Test 2
...
 • 2
 • 244
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácKế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐCTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tập bài GIẢNG về NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NONBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN tư bản và vấn đề vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHUYÊN đề SAU đại họcTính theo phương trình Hóa họcKiểm tra 15 phút môn Hóa học 9 kèm đáp ánCách làm bánh mì ngon
Đăng ký
Đăng nhập