TOEIC part 5 tiết 10 luyen tap

TOEIC part 5 tiết 1 luyện tập

TOEIC  part 5  tiết 1  luyện tập
... 8C 9D 10 C 21C 22B 23B 24B 25D 26A 27A 28C 29C 30D 11 D 12 C 13 D 14 C 15 D 16 C 17 D 18 D 19 A 20C Rất tốt! Các em vất vả Cố gắng chút Keep up your good work! Hẹn gặp lại em tiết học Cô Phƣơng Moon.vn ... Part 1A 2D 3B 2C 3D 4C 5A 6D 7A 8B 9A 10 D Part 1A Part 1B 2C Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƢƠNG – KHÓA TOEIC 2 016 LUYỆN TẬP 2: Bài 1: Please be aware that shipping [charges, ... contributions 10 complaints Bài 2: precautions in conjunction with in effect in compliance with expense convenience advantage in honor of on schedule 10 right Bài 3: 1A 2C 3B 4B 5D 6B 7B 8C 9D 10 C 21C 22B...
 • 9
 • 33
 • 0

Tiết 10. Luyện tập

Tiết 10. Luyện tập
... lặp với số lần xác định trớc WHILE lặp với số lần cha khác dạng lệnh xác định Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ vận dụng tổ chức lặp a) Mục tiêu: - Học sinh biết sử dụng lệnh lặp để giải toán cụ thể ... Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh VD1: Viết chơng trình tính giá trị biểu thức Y = Tìm hiểu tập giải - Chiếu nội dung ví dụ lên bảng - Hỏi: Có thể khai triển biểu thức Y thành tổng số hạng ... Xác định đợc cha? - Hỏi: Dùng cấu trúc điều khiển hợp lý? - Yêu cầu học sinh nhà lập trình máy, tiết sau nộp lại cho giáo viên Quan sát suy nghĩ để giải toán 50 Y = + + + + 51 50 - Sử dụng cấu...
 • 4
 • 176
 • 0

Đại số 7-Tiết 10: Luyện tập

Đại số 7-Tiết 10: Luyện tập
...   LUYỆN TẬP Bài 1: Tính : a b c d ( − 4) = ( − ).( − ) = 16  −1      ( − 2) = ( − 0,1) ( − 1) 23 = - 32 = 0,0001 Chú ý : -Lũy thừa bậc chẵn số âm số dương -Lũy thừa bậc lẻ số âm số âm ...  y   (x ) m x = = = n m n n thừa số x m+ n m−n m x y (x ≠ 0,m m n = = x n y x m n (y ≠ 0) ≥n) LUYỆN TẬP Bài 1: a Tính : ( − 4) b  −1      LUYỆN TẬP Bài 1: a Tính : ( − 4) = ( − ).( ... 2009 >0 >0 ) LUYỆN TẬP Bài 2: Viết biểu thức sau dạng lũy thừa số hữu tỉ: a ( − 0,25) ( − 0,25) b ( − 5) : ( 7)  −3  −4    c      d ( − 8) 10 : ( − 8) ( ) e 5 LUYỆN TẬP Bài 2: Viết...
 • 12
 • 248
 • 0

tiet 10 luyen tap

tiet 10 luyen tap
... thõa sè ngoµi dÊu c¨n: a, 108 = = b, 54 = c, 0,1 20000 = 0,1 100 = 0,1 .100 = 10 2 d, 7.63.a = e, −0,05 28800 7.7.9.a = ( 21a ) = 21a = 21 a = 288 .100 00 = 144.2 .100 = ( 12 .100 ) 2 = 1200 2 KiĨm tra ... x− y 2 TiÕt 10: Lun TËp 1.D¹ng 1: Rót gän biĨu thøc Bµi 28 trang 12 SBT a a b = 75 + 48 − 300 75 + 48 − 300 9a − 16a + 49a 25.3 + 16.3 − 100 .3 = 52.3 + 42.3 − 102 .3 = + − 10 = (5 + − 10) =− b 9a ... − 3 x + 27 = x − 5.2 x + 7.3 x + 28 = (2 − − 3) x + 27 = x − 10 x + 21 x + 28 = −5 3x + 27 = (3 − 10 + 21) x + 28 = 14 x + 28 TiÕt10: Lun tËp HS2: Bµi 47(sgk) Rót gän a 2 x −y 3( x + y ) ;( x...
 • 14
 • 162
 • 0

toan 9.tiet 10 luyen tap

toan 9.tiet 10 luyen tap
... thõa sè ngoµi dÊu c¨n: a, 108 = = b, 54 = c, 0,1 20000 = 0,1 100 = 0,1 .100 = 10 2 d, 7.63.a = e, − 0,05 28800 7.7.9.a = ( 21a ) = 21a = 21 a = 288 .100 00 = 144.2 .100 = ( 12 .100 ) 2 = 1200 2 KiĨm tra ... x− y 2 TiÕt 10: Lun TËp 1.D¹ng 1: Rót gän biĨu thøc Bµi 28 trang 12 SBT a a b = 75 + 48 − 300 75 + 48 − 300 9a − 16a + 49a 25.3 + 16.3 − 100 .3 = 52.3 + 42.3 − 102 .3 = + − 10 = (5 + − 10) =− b 9a ... − 3x + 27 = x − 5.2 x + 7.3 x + 28 = (2 − − 3) 3x + 27 = x − 10 x + 21 x + 28 = − 3x + 27 = (3 − 10 + 21) x + 28 = 14 x + 28 TiÕt10: Lun tËp HS2: Bµi 47(sgk) Rót gän a 2 x −y 3( x + y ) ;( x...
 • 14
 • 239
 • 2

Đại số 9 Tiết 10. Luyện tập

Đại số 9 Tiết 10. Luyện tập
... b≥0 LUYỆN TẬP BÀI : Các khẳng định sau hay sai a x = x = x với x < b 25 x = 25 x x = ( 5x ) x = 5x Với 29 29 x x =− − = − − 29 x c − x x với d x = 5x2 sai x≥0 x 12 12 = 4.3 = < 3 51 b 150 Câu : Rút gọn biểu thức với x≥0 a x − 3x + 27 − 3 x b x − x + 18 x + 28 LUYỆN TẬP BÀI : Rút gọn biểu thức sau a 75 + 48 − 300 b 16b + 40b − 90 b với b≥0 LUYỆN ... DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững hai phép biến đổi đơn giản đưa thừa số dấu đưa thừa số vào dấu - Rèn luỵện để biết ứng dụng phép biến đổi - Làm tập : Bài 1.Rút gọn biểu thức a 27 + 108 − 300 b 45 − 125...
 • 9
 • 298
 • 1

ĐẠI 9 - TIẾT 10 - LUYỆN TẬP

ĐẠI 9 - TIẾT 10 - LUYỆN TẬP
... y) 3 = (x − y)(x + y) x−y IV Củng cố - Nhắc lại các phép biến đổi thức đã học? - Cách so sánh hai thức bậc hai? V Dặn dò - Xem lại kĩ tập làm - Xem trước bài: “Biến đổi đơn giản biểu ... + 18x + 28 = 2x − 4.2x + 9. 2x + 28 HS: Làm nháp GV: Gọi đồng thời hs lên bảng trình = 2x − 5.2 2x + 7.3 2x + 28 = 2x − 10 2x + 21 2x + 28 bày GV: Thực = (3 − 10 + 21) 2x + 28 GV: Chốt ... tập 45 So sánh a) 3 và 12 Ta có: 3 = 32.3 = 27 27 > 12 nên 3 > 12 b) và Ta có: = = 49 = 32.5 = 45 Vì 49 > 45 nên > Bài tập 46 Rút gọn các biểu thức sau: a) 3x − 3x + 27 − 3x HS: Trao...
 • 2
 • 272
 • 1

toán 5: tiết 49/ LUYỆN TẬP (CỘNG 2 SỐ THẬP PHÂN)

toán 5: tiết 49/ LUYỆN TẬP (CỘNG 2 SỐ THẬP PHÂN)
... tháng 10 năm 20 10 Toán: LUYỆN TẬP Tính so sánh giá trị a + b b + a: a 5,7 14,9 0,53 b 6 ,24 4,36 3,09 a +b 5,7+ 6 ,24 =11,94 19 ,26 3, 62 b+a 6 ,24 + 5,7=11,94 19 ,26 3, 62 Nhận xét: Phép cộng số thập phân ... (314,78 + 525 ,22 ) : 14 = 60 (m) Đáp số: 60 m Thứ ngày 28 tháng 10 năm 20 10 Toán: LUYỆN TẬP Tính so sánh giá trị a + b b + a: Nhận xét: Phép cộng số thập phân có tính chất giao hoán Khi đổi chỗ số hạng ... ngày 28 tháng 10 năm 20 10 Toán: BÀI CŨ Nêu quy tắc cộng hai số thập phân? Tính: (Thực vào bảng con) b) 45,945 + 0,0 123 a) 15,3 + 0 ,23 15,3 + 0 ,23 15,53 45,945 0 ,26 11 + 46 ,20 61 Thứ ngày 28 tháng...
 • 8
 • 1,154
 • 4

Toán 5 - tiết 51 - Luyện tập

Toán 5 - tiết 51 - Luyện tập
... + 5, 7 + 1 ,51 = (3,49 + 1 ,51 ) + 5, 7 = 4,68 + 10 = + 5, 7 = 14,68 = 10,7 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Tiết 51 : Bài 3: > < = 3,6 + 5, 8 8,9 > 7, 56 4,2 + 3,4 < Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Tiết ... ngày tháng 11 năm 2010 Tiết 51 : Bài 1: Tính a) 15, 32 + 41,69 + 8,44 b) 27, 05 + 9,38 + 11,23 = 57 ,01 + 8,44 = 36,43 + 11,23 = 65, 45 = 47,66 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Tiết 51 : Bài 2: Tính cách ... ba ngày tháng 11 năm 2010 Tiết 51 : Bài 4: Một người thợ dệt ngày thứ dệt 28,4m vải, ngày thứ hai dệt nhiều ngày thứ 2,2m vải, ngày thứ ba dệt nhiều ngày thứ hai 1,5m vải Hỏi ba ngày người dệt mét...
 • 5
 • 488
 • 1

Toán 5 - Tiết 78 Luyện tập

Toán 5 - Tiết 78 Luyện tập
... năm 2010 Tiết 78 Bài tập 2: Một người bán 120kg gạo, có 35% gạo nếp Hỏi người bán ki- l - gam gạo nếp? Tóm tắt: Bán: 120 kg gạo Trong đó: 35% gạo nếp Bán: kg gạo nếp? Bài giải Số ki-lô-gam gạo ... bán là: 120 : 100 x 35 = 42(kg) Đáp số: 42kg gạo nếp Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Muốn tìm mt số phần trăm số ta làm nào? Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Tiết 78 Bài tập 3: Một mảnh đất ... rộng 15m Người ta dành 20% diện tích đất để làm nhà Tính diện tích phần đất làm nhà Bài giải Diện tích mảnh đất là: 18 x 15 = 270(m2) Diện tích đất làm nhà là: 270 : 100 x 20 = 54 (m2) Đáp số: 54 m2...
 • 5
 • 1,085
 • 7

Toán 5 - Tiết 51 Luyện tập

Toán 5 - Tiết 51 Luyện tập
... + 5, 7 + 1 ,51 = (3,49 + 1 ,51 ) + 5, 7 = 4,68 + 10 = + 5, 7 = 14,68 = 10,7 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Tiết 51 : Bài 3: > < = 3,6 + 5, 8 8,9 > 7, 56 4,2 + 3,4 < Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Tiết ... ngày tháng 11 năm 2010 Tiết 51 : Bài 1: Tính a) 15, 32 + 41,69 + 8,44 b) 27, 05 + 9,38 + 11,23 = 57 ,01 + 8,44 = 36,43 + 11,23 = 65, 45 = 47,66 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Tiết 51 : Bài 2: Tính cách ... ba ngày tháng 11 năm 2010 Tiết 51 : Bài 4: Một người thợ dệt ngày thứ dệt 28,4m vải, ngày thứ hai dệt nhiều ngày thứ 2,2m vải, ngày thứ ba dệt nhiều ngày thứ hai 1,5m vải Hỏi ba ngày người dệt mét...
 • 5
 • 310
 • 0

Bài giảng toan 5- tiet 81- luyen tap chung

Bài giảng toan 5- tiet 81- luyen tap chung
... tập chung Bài 1: 1: Tính Bài Tính b) : 12,5 = 0,08 a) 216,72 : 42 a) 216,72 : 42 = 5,16 216,72 42 67 5,16 252 25 0 125 12,5 c) 109,98 : 42,3 = 2,6 109,98 1099,8 253 2538 42,3 423 2, , , 0 Bài ... + 43,68 = 65,68 b) 8,16 :( 1,32 + 3,48) - 0,345 : = 8,16 : 4,8 - 0,1725 = 1,7 - 0,1725 = 1,5275 Bài 3: Cuối năm 2000 số dân phường 15 625 người Cuối năm 2001 số dân phường 15 875 người a) Hỏi ... Cuối năm 2001 : 15 875 người a) Cuối năm 2000 cuối năm 2001 tăng: %? b) Cuối năm 2002 : .người? Bài giải: a) Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số người tăng thêm là: 15 875 - 15 625 = 250 ( người)...
 • 9
 • 1,001
 • 2

Tiết 10 : LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH pot

Tiết 10 : LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH pot
... cần thuyết minh Viết đoạn MB MB gì? yếu tố miêu tả * C1 : giới thiệu : Ở VN đến miền quê cần sử dụng ? C2 : dẫn câu tục ngữ ca dao HS làm vào C3 : tả cảnh trẻ em chăn trâu Một số HS đọc đoạn văn ... xét, sửa chữa Viết đoạn TB HS chọn đoạn TB để viết vào Chú ý sử dụng yếu tố miêu tả HS đọc đoạn văn Gv hướng dẫn bạn đánh giá, sửa chữa D.Củng cố – dặn dò : - Gv nhắc lại phương pháp làm văn TM ... đạt ? B Dàn ý ? Đọc : Có thể sử dụng ~ I MB cho văn TM Giới thiệu chung trâu ( Là VBTM hoàn toàn mang t/c II TB khoa học – Có thể vận dụng số Con trâu nghề làm ruộng chi tiết cho định nghĩa -...
 • 4
 • 3,649
 • 6

Giáo án toán học lớp 5 TIẾT 80 : LUYỆN TẬP pptx

Giáo án toán học lớp 5 TIẾT 80 : LUYỆN TẬP pptx
... 420 x 100 : 10 ,5 = 4000 ( kg ) 0,1 05 = 10 ,5% 4000 ( kg ) = ĐÁP SỐ (tấn ) : 10 ,5% ĐÁP SỐ : Bài : a) 97 X 30 : 100 = 29,1 ; 100x30=29,1 b) BÀI GIẢI số tiền lãi l : 6000 000 : 100 X 15 = 900 000 ... 1: a) 37 : 42 = 0, 8809 =88,09% Bài : b) a) 72 x 100 : 10 ,5 = BÀI GIẢI 4000 ( kg ) Tỉ số phần trăm số sản phẩm anh Ba số sản phẩm b) BÀI GIẢI số gạo cửa hàng n : trước bán : 126 : 1200 =0 ,1 05 ... BÀI GIẢI số tiền lãi l : 6000 000 : 100 X 15 = 900 000 ( đồng ) ĐÁP SỐ : 000 000 ( đồng ) Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : ...
 • 4
 • 882
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tiet 10 luyen tap doi xung trucgiáo án toán lớp 5 tiết 54 luyện tập chung pptxgiáo án toán lớp 5 tiết 60 luyện tập ppsxgiáo án toán lớp 5 tiết 38 luyện tập ppsxgiáo án toán lớp 5 tiết 59 luyện tập 12 potgiáo án toán lớp 5 tiết 73 luyện tập chung potgiáo án toán lớp 5 tiết 69 luyện tập pptgiáo án toán lớp 5 tiết 64 luyện tập pptxgiáo án toán lớp 5 tiết 13 luyện tập chung ppsxgiáo án toán lớp 5 tiết 76 luyện tập potgiáo án toán học lớp 5 tiết 80 luyện tập pptxgiáo án toán lớp 5 tiết 30 luyện tập chung pptgiáo án toán lớp 5 tiết 92 luyện tập potxgiáo án toán học lớp 5 tiết 87 luyện tập ppsgiáo án toán lớp 5 tiết 99 luyện tập chung docxNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPhương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiệnPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuTEACHING AND LEARNING SCHEDULER SYSTEMTHỰC HIỆN CƠ CHẾ CACHE ATOM HEADER CHO DỊCH VỤ TRUYỀN VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG NHÚNGXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3GMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3Một số đặc điểm hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phátMột số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại Hà NghĩaMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư X.StyleMột số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Thành phố Hồ Chí MinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn BằngMột số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Toyota Long BiênMột số giải pháp nhằm hạn chế rủi ri tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon TumMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch Cẩm Phả, ngân hàng đầu tư và phát triển Quảng NinhMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH điện tử Thắng Bắc10 ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 GIỮA VÀ CUỐI HỌC KỲ 2
Đăng ký
Đăng nhập