lesson 5

Unit 12 English 8 Lesson 5

Unit 12 English 8 Lesson 5
... Lucky Numbers CROSSWORD Unit 12: A vacation abroad Lesson 5: WRITE I: PRE WRITING Where are the y? Vie tNam the US A Aus tralia Thailand ... Francisco, I (4) my friend, Sandra Smith her nice and (5) family It was (6) to see them bought for I (7) _ lots of souvenirs (8) _ the children heaviness Thanh is always complaining ... Writing: Exhibitioncorre c tion HOMEWORK +Write your postcard in your notebook +Prepare the next lesson ...
 • 17
 • 504
 • 6

Unit 12 English 8 Lesson 5

Unit 12 English 8 Lesson 5
... : 45 minutes Aims : To help students practice in writing a postcard to their friends about their trip Teaching aids : Postcards, Projector, Computer, Plastic papers PROCEDURE WARM-UP : (5min) ... sunny In San Francisco, I (4) _my friend, Sandra Smith and (5) _ family It was (6) _ to see them I (7) _ lots of souvenirs (8) the children Thanh is Students of the groups say the ... San Francisco, I (4)_visited my friend, Sandra Smith and (5) _her family It was (6)_lovely to see them I (7)_bought lots of souvenirs (8) _for the children Thanh is always complaining about the...
 • 9
 • 496
 • 4

anh 6-unit 7-lesson 5 period 43( giáo án thanh tra)

anh 6-unit 7-lesson 5 period 43( giáo án thanh tra)
... 13 HÕT5: GIê 17: 15: 19: 6: 20: 10: 13: 12: 11: 18: 14: 16: 8: 3: 2: 1: 4: 7: 9: c, Does he go to school by car? 06/16/13 02:21 AM 14 No, he doesn’t 06/16/13 02:21 AM 15 HÕT5: GIê 17: 15: 19: ... Huong goes to school by car 5- Miss Chi walks to school 5, Homework Do exs: C3,4 (page-71) Prepare the next lesson: Unit 8-lesson (A1-3) 06/16/13 02:21 AM HÕT5: GIê 17: 15: 19: 6: 20: 10: 13: 12: ... HÕT5: GIê 17: 15: 19: 6: 20: 10: 13: 12: 11: 18: 14: 16: 8: 3: 2: 1: 4: 7: 9: e, What time classes start? 06/16/13 02:21 AM 18 • Classes start at seven 06/16/13 02:21 AM 19 HÕT5: GIê 17: 15: ...
 • 23
 • 400
 • 6

Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19

Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19
... eighteen nineteen twenty Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 II.Practice: C5/ p.19: Play bingo 13 13 11 12 7 10 Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 II.Practice: Work cue drill Eg: 896729 S1: What’s your telephone ... ytwnet twenty eevsn seven ientenen nineteen Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 II.Practice: Write the numbers Red oh Blue oh Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 II.Practice: Write the numbers oh one two three ... Lesson 5: C5- 6/ p.19 Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 I Jumbled words tgieh eight treniteh thirteen lewtev twelve etrenouf fourteen neelve eleven ytwnet twenty eevsn seven ientenen nineteen Unit...
 • 10
 • 221
 • 0

Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39

Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39
... and answer the questions Tom Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 I Vocabulary: - an engineer: Kü s­ - a doctor: B¸c sü - a nurse: N÷ y t¸ *Matching Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 *Look at the pictures ... answer the questions Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 *Guess some informations about Lan…s family: How old ? Father Mother Brother Lan What does she/ he ? Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 II Listen ... Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 *Check some informations about Lan…s family: How old ? Father Mother Brother Lan 40 35 What does she/ he ? an engineer a teacher a student Unit 3: Lesson 5: C1-2/...
 • 37
 • 211
 • 0

Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27

Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27
... : No, it isn t Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 IV Model sentences: This is my desk That school - Is this your class ? that - Yes, it is - No, it isn t Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 V Practice: ... teacher ? Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 V Practice: Picture drill: - This is my class - Is this your class? - This is my school - Is this your school? Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 V Practice: ... your teacher? Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 V Practice: Picture drill: - This is my desk - That is my desk - Is this your desk? - Is that your desk? Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 Summary *Vocabulary:...
 • 16
 • 205
 • 0

Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49

Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49
... he/she gets up Then he/she gets dressed Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49 III Practice: Picture drill Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49 III Practice: Write it up: C.3 P.49 Eg: Every morning Ba gets up, he ... school Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49 II Model sentences: The present simple - What does Ba every morning? he she - Ba brushes his / her teeth He gets up She has breakfast goes to school Unit 4: Lesson ... to add: “-s” or “-es” -Adding “-es” with the verbs have the end: “ o, s, x, ch, sh” Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49 III Practice: have breakfast get up brush teeth go to school wash face get dresses...
 • 21
 • 186
 • 0

Unit 5: Lesson 5: C. 1 / p. 58

Unit 5: Lesson 5: C. 1 / p. 58
... Eg : Math / 7.50 Literature / 8.40 - What we have today ? History / 9.35 - We have English - What time does it start ? Geography / 10 .15 - oclock Music/ 10 :30 Unit 5: Lesson 5: C / p 58 III Practice: ... Lan Unit 5: Lesson 5: C / p 58 Model sentences - What we have today ? - We have English (+) - I dont have my timetable (-) Unit 5: Lesson 5: C / p 58 IV Practice: Word Cue Drill: English / 7.00 ... time/ Ba have/ geography ? He/ have it/ 7.00 What time does Ba have geography? He has it at 7.00 b) What time/ Phong have/math ? He/ have it/ 7.50 c) What time/ We have/ literature ? We/ have it/...
 • 12
 • 157
 • 0

Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69

Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69
... numbers 10 Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69 III Listen and find the right picture a) Which is Ba’s house? A A b) Which is Lan’s house? c) Which is Tuan’s house? B A B B B Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69 ... tr­íc to the left of (pre): vÒ phÝa bªn tr¸i to the right of (pre): vÒ phÝa bªn ph¶i Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69 Network next to ? ? between to the right of ? ? in front of behind ? Prepositions ... Prepositions on ? in near ? to the left of ? Eg: to the right of the house near the house Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69 II Listen and read: C1/ p.68 Listen to the tape: Read the text: Look at the...
 • 21
 • 329
 • 0

Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80

Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80
... Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 IV Practice: *Practice with a partner: Mr.Ba Eg: Mr.Kim Miss Hoa Mrs Dung - How does Mr Ba travel to work? - He travels by motorbike Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 ... O4 O5 O6 O7 O8 O9 Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 Summary - How + do/ does + S + go/ travel ? - S+ go/ travel + by + mean of transport goes/ travels Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 Homework: ... school Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 III Listen and read C /p.79 - How does Mr.Hai travel to work? - He travels by train - How does Mrs.Lan travel to Ha Noi? - She travels by plane Unit 7: Lesson...
 • 15
 • 231
 • 1

Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90

Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90
... sign says you cant park here Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 Model sentences - You can park here - You cant go into that street (cannot) Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 III Practice Look at these ... ride a motorbike t Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 III Practice * Picture Drill: a d Eg: c b e f S 1: What does this sign mean ? S2: You cant park here Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 Summary Repeat ... He is going into that street The sign says One way You can not go into that street Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 II Reading Text C1 Road signs/ P 89 Answer the questions a What does Mr Hoan...
 • 11
 • 171
 • 0

Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102

Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102
... questions: Lucky numbers 10 Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102 III Practice: Listen and write the number next to the correct picture: a) b) c) d) Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102 III Practice: Listen ... tall/ short/ thin/ fat brown/ blue/ black eyes thin/ full lips black/ white teeth Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102 II Reading: True or false Listen to the tape: 1) Miss Chi is tall and thin 2) ... thinlips and small white teeth full lips and small white teeth T F T F T F T F T F T F Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102 II Reading: Read the text: Miss Chi is tall and thin She has a round face She...
 • 21
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: QUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộibai tap tieng anh lop 4Nghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartGiúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanQUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆPQUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học THEO TIẾP cận QUẢN lý dựa vào NHÀ TRƯỜNGĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Nghiên cứu chỉ số non – HDL cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi có yếu tố nguy cơ tim mạchMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hồng ban nút tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch maiĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐề thi tiếng nhật JTEST AD 110Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012NĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )TÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiVẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢONGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập