lesson 5

Unit 12 English 8 Lesson 5

Unit 12 English 8 Lesson 5
... Lucky Numbers CROSSWORD Unit 12: A vacation abroad Lesson 5: WRITE I: PRE WRITING Where are the y? Vie tNam the US A Aus tralia Thailand ... Francisco, I (4) my friend, Sandra Smith her nice and (5) family It was (6) to see them bought for I (7) _ lots of souvenirs (8) _ the children heaviness Thanh is always complaining ... Writing: Exhibitioncorre c tion HOMEWORK +Write your postcard in your notebook +Prepare the next lesson ...
 • 17
 • 548
 • 6

Unit 12 English 8 Lesson 5

Unit 12 English 8 Lesson 5
... : 45 minutes Aims : To help students practice in writing a postcard to their friends about their trip Teaching aids : Postcards, Projector, Computer, Plastic papers PROCEDURE WARM-UP : (5min) ... sunny In San Francisco, I (4) _my friend, Sandra Smith and (5) _ family It was (6) _ to see them I (7) _ lots of souvenirs (8) the children Thanh is Students of the groups say the ... San Francisco, I (4)_visited my friend, Sandra Smith and (5) _her family It was (6)_lovely to see them I (7)_bought lots of souvenirs (8) _for the children Thanh is always complaining about the...
 • 9
 • 531
 • 4

anh 6-unit 7-lesson 5 period 43( giáo án thanh tra)

anh 6-unit 7-lesson 5 period 43( giáo án thanh tra)
... 13 HÕT5: GIê 17: 15: 19: 6: 20: 10: 13: 12: 11: 18: 14: 16: 8: 3: 2: 1: 4: 7: 9: c, Does he go to school by car? 06/16/13 02:21 AM 14 No, he doesn’t 06/16/13 02:21 AM 15 HÕT5: GIê 17: 15: 19: ... Huong goes to school by car 5- Miss Chi walks to school 5, Homework Do exs: C3,4 (page-71) Prepare the next lesson: Unit 8-lesson (A1-3) 06/16/13 02:21 AM HÕT5: GIê 17: 15: 19: 6: 20: 10: 13: 12: ... HÕT5: GIê 17: 15: 19: 6: 20: 10: 13: 12: 11: 18: 14: 16: 8: 3: 2: 1: 4: 7: 9: e, What time classes start? 06/16/13 02:21 AM 18 • Classes start at seven 06/16/13 02:21 AM 19 HÕT5: GIê 17: 15: ...
 • 23
 • 420
 • 6

Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19

Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19
... eighteen nineteen twenty Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 II.Practice: C5/ p.19: Play bingo 13 13 11 12 7 10 Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 II.Practice: Work cue drill Eg: 896729 S1: What’s your telephone ... ytwnet twenty eevsn seven ientenen nineteen Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 II.Practice: Write the numbers Red oh Blue oh Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 II.Practice: Write the numbers oh one two three ... Lesson 5: C5- 6/ p.19 Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19 I Jumbled words tgieh eight treniteh thirteen lewtev twelve etrenouf fourteen neelve eleven ytwnet twenty eevsn seven ientenen nineteen Unit...
 • 10
 • 228
 • 0

Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39

Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39
... and answer the questions Tom Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 I Vocabulary: - an engineer: Kü s­ - a doctor: B¸c sü - a nurse: N÷ y t¸ *Matching Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 *Look at the pictures ... answer the questions Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 *Guess some informations about Lan…s family: How old ? Father Mother Brother Lan What does she/ he ? Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 II Listen ... Unit 3: Lesson 5: C1-2/ p.38,39 *Check some informations about Lan…s family: How old ? Father Mother Brother Lan 40 35 What does she/ he ? an engineer a teacher a student Unit 3: Lesson 5: C1-2/...
 • 37
 • 227
 • 0

Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27

Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27
... : No, it isn t Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 IV Model sentences: This is my desk That school - Is this your class ? that - Yes, it is - No, it isn t Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 V Practice: ... teacher ? Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 V Practice: Picture drill: - This is my class - Is this your class? - This is my school - Is this your school? Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 V Practice: ... your teacher? Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 V Practice: Picture drill: - This is my desk - That is my desk - Is this your desk? - Is that your desk? Unit 2: Lesson 5: C1/ p.26- 27 Summary *Vocabulary:...
 • 16
 • 215
 • 0

Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49

Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49
... he/she gets up Then he/she gets dressed Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49 III Practice: Picture drill Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49 III Practice: Write it up: C.3 P.49 Eg: Every morning Ba gets up, he ... school Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49 II Model sentences: The present simple - What does Ba every morning? he she - Ba brushes his / her teeth He gets up She has breakfast goes to school Unit 4: Lesson ... to add: “-s” or “-es” -Adding “-es” with the verbs have the end: “ o, s, x, ch, sh” Unit 4: Lesson 5: C1-3/ p.49 III Practice: have breakfast get up brush teeth go to school wash face get dresses...
 • 21
 • 203
 • 0

Unit 5: Lesson 5: C. 1 / p. 58

Unit 5: Lesson 5: C. 1 / p. 58
... Eg : Math / 7.50 Literature / 8.40 - What we have today ? History / 9.35 - We have English - What time does it start ? Geography / 10 .15 - oclock Music/ 10 :30 Unit 5: Lesson 5: C / p 58 III Practice: ... Lan Unit 5: Lesson 5: C / p 58 Model sentences - What we have today ? - We have English (+) - I dont have my timetable (-) Unit 5: Lesson 5: C / p 58 IV Practice: Word Cue Drill: English / 7.00 ... time/ Ba have/ geography ? He/ have it/ 7.00 What time does Ba have geography? He has it at 7.00 b) What time/ Phong have/math ? He/ have it/ 7.50 c) What time/ We have/ literature ? We/ have it/...
 • 12
 • 166
 • 0

Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69

Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69
... numbers 10 Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69 III Listen and find the right picture a) Which is Ba’s house? A A b) Which is Lan’s house? c) Which is Tuan’s house? B A B B B Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69 ... tr­íc to the left of (pre): vÒ phÝa bªn tr¸i to the right of (pre): vÒ phÝa bªn ph¶i Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69 Network next to ? ? between to the right of ? ? in front of behind ? Prepositions ... Prepositions on ? in near ? to the left of ? Eg: to the right of the house near the house Unit 6: Lesson 5: C1-2/ p.68-69 II Listen and read: C1/ p.68 Listen to the tape: Read the text: Look at the...
 • 21
 • 344
 • 0

Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80

Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80
... Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 IV Practice: *Practice with a partner: Mr.Ba Eg: Mr.Kim Miss Hoa Mrs Dung - How does Mr Ba travel to work? - He travels by motorbike Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 ... O4 O5 O6 O7 O8 O9 Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 Summary - How + do/ does + S + go/ travel ? - S+ go/ travel + by + mean of transport goes/ travels Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 Homework: ... school Unit 7: Lesson 5: C1-3/ p.78-80 III Listen and read C /p.79 - How does Mr.Hai travel to work? - He travels by train - How does Mrs.Lan travel to Ha Noi? - She travels by plane Unit 7: Lesson...
 • 15
 • 245
 • 1

Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90

Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90
... sign says you cant park here Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 Model sentences - You can park here - You cant go into that street (cannot) Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 III Practice Look at these ... ride a motorbike t Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 III Practice * Picture Drill: a d Eg: c b e f S 1: What does this sign mean ? S2: You cant park here Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 Summary Repeat ... He is going into that street The sign says One way You can not go into that street Unit 8: Lesson 5: C1-2/ p.89-90 II Reading Text C1 Road signs/ P 89 Answer the questions a What does Mr Hoan...
 • 11
 • 182
 • 0

Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102

Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102
... questions: Lucky numbers 10 Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102 III Practice: Listen and write the number next to the correct picture: a) b) c) d) Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102 III Practice: Listen ... tall/ short/ thin/ fat brown/ blue/ black eyes thin/ full lips black/ white teeth Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102 II Reading: True or false Listen to the tape: 1) Miss Chi is tall and thin 2) ... thinlips and small white teeth full lips and small white teeth T F T F T F T F T F T F Unit 9: Lesson 5: B4-6/ p.101- 102 II Reading: Read the text: Miss Chi is tall and thin She has a round face She...
 • 21
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉTĐịnh thứcỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGA VNN của VNPT trên địa bàn thành phố Kon TumNghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng NaPhát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh tỉnh Quảng NgãPhát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng BìnhPhát triển du lịch tại Mỹ SơnPhát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập