Grammar vocab test1 2

Vocab English 2 (Grammar) potx

Vocab English 2 (Grammar) potx
... an average attendance of 4000 fans per game  Last year's fair saw attendance figures of 32, 000  Over 20 00 people were in attendance at yesterday's demonstration UNIT along with somebody/something ... variety of sandwiches Occasionally working from home adds variety to a job The lake has more than 20 varieties of fish wholesale adjective/noun relating to the business of selling goods in large ... bus, train, plane etc • • bus/train/air/cab fare half-fare/full-fare  Air fares have shot up by 20 %  Children under 14 travel half-fare fee noun / fiː / [countable] an amount of money that you...
 • 17
 • 70
 • 0

Free grammar ebook level 2

Free grammar ebook level 2
... e-mail, as well as the Free English Grammar E-Book Level Please Share This Book This book is free, but can I ask you to help me with one thing? Please post a link to the book on Facebook and Twitter ... Continuous ……………………………………… 20 Present Perfect + Ever / Never ………………………………………… 23 Present Perfect + Yet / Already / Just ……………………………… 25 Present Perfect + For / Since …………………………………………… 27 Present Perfect ... Questions ……… 97 www.espressoenglish.net ~4~ Welcome! Thanks for downloading the Free English Grammar E-Book Level – I hope it helps you with your English studies! If you have any questions about...
 • 99
 • 206
 • 10

Gián án GRAMMAR NOTE UNIT 2

Gián án GRAMMAR NOTE UNIT 2
... tonight? - Yes, I will./No, I won’t - Will he be on time for work? - Yes, he will./No, he won’ts *Note: Trong câu hỏi bắt buộc phải dùng shall + I/we Shall I …?/Shall we …? Thường dùng để biểu thị...
 • 3
 • 135
 • 0

grammar minutes book 2

grammar minutes book 2
... occurs Titles available in this series: Grammar minutes Book Grammar minutes Book Grammar minutes Book Grammar minutes Book Grammar minutes Book Grammar minutes Book pl e For your added protection ... Titles available in this series: Grammar Grammar Grammar Grammar Grammar Grammar minutes minutes minutes minutes minutes minutes – – – – – – Book Book Book Book Book Book Vi • • • • • • Contents ... Pupil’s name: 83 84 Sa m 85 86 62 87 63 88 64 89 65 90 66 91 42 67 92 43 68 93 44 69 94 45 70 95 21 46 71 96 22 47 72 97 23 48 73 98 24 49 74 99 25 50 75 100 ew 17 20 Vi 18 19 in g 61 Notes: vi...
 • 113
 • 168
 • 1

English grammar drills part 2 pps

English grammar drills part 2 pps
... page intentionally left blank Nouns Proper and common nouns There are two basic types of nouns in English: proper nouns and common nouns Proper nouns are the names of specific individuals, places, ... *Throughout the book, X signifies an incorrect choice or answer Nouns Count nouns Most count nouns in English form their plural by adding a sibilant sound written as -s or -es Plurals formed this way...
 • 7
 • 146
 • 0

New grammar practice part 2 pps

New grammar practice part 2 pps
... these words: Did you go to the disco on Saturday? but: There's a new disco in town I'm going to the bank, but: Does she work in a bank? Practice Write the sentences, adding the where necessary Is ... What are you going to study at college? 15 Poor James! He hates being in hospital 12 Nouns, adjectives and adverbs 12 Other words with a, an, the or no article The apples are £1 a kilo I never drive ... them • the + singular noun: There is only one or we are talking about a particular one The speaker and listener know which one Practice 13a Complete the conversation with a, an, the or no article...
 • 10
 • 143
 • 0

betty azar grammar plus phần 2 pps

betty azar grammar plus phần 2 pps
... slid 11 sung 12 slid 13 lay 14 laid 15 stole 16 done 17 froze 19 took 20 sing 18 gotten Fun with Grammar 47 Worksheet 12C: CONCENTRATION GAME 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 ... On the board: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 On your paper: bought found drink drank 10 bite 11 blew 12 buy 13 find 14 15 got 16 32 bring brought 2 17 come 18 19 blow 20 get eat bit ate did ... game is fun (see Detective Games 1, 2, and on pages 26 and 27 ) 2. 5 PAST PERFECT LINE-UPS Materials: 3” x 5” cards or Worksheet 19 Dynamic: Whole class Time: 20 minutes Procedure: Give each student...
 • 34
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: basic english grammar pdf book 2english grammar book pdf 2012advanced grammar in use 2nd edition pdfadvanced grammar in use 2nd edition pdf free downloadcambridge advanced grammar in use 2nd edition downloadcambridge advanced grammar in use 2nd edition free downloadcomplete idiots guide to grammar and style 2nd ed 2003 pdfadvanced grammar in use 2nd edition pdf freeadvanced grammar in use 2nd edition with key pdfadvanced grammar in use 2nd edition with answers pdfadvanced grammar in use 2nd edition pdf downloadcambridge advanced grammar in use 2nd edition pdfadvanced grammar in use 2nd edition with answers downloadunderstanding and using english grammar 3rd ed 2002 betty schrampfer azarenglish grammar exercises class 2Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị Đức NhậtDân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin truyền thông hiện nay ở Đồng Văn tỉnh Hà GiangBài tập Tiếng Anh lớp 8 Thí Điểm (Lưu Hoằng Trí)Công tác quản lý tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải phápVấn đề tình yêu của các dân tộc thiểu số thể hiện qua truyện thơTổ chức hạch toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại xí nghiệp than Thành CôngTÔI tài GIỎI bạn CŨNG vậyTÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG VẬYThực trạng bán hàng và marketting cho sản phẩm mới tại Công ty liên doanh TNHH Hải HàGerund and infinitive presentationLý Luận Và Thực Tiễn Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Hội Chủ NghĩaReported speech presentationKinh Nghiệm Thế Giới Về Xây Dựng Đường Sắt Cao Tốc Bài Học Chuyển Giao Công Nghệ, Đánh Giá Hiệu Quả Công Nghệ, Chi Phí, Tác Động Môi TrườngNâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Kiên LongGian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừaThuyết minh kỹ thuật hệ thống truyền thông đa dịch vụYLE flyers word listKiến thức, thực hành về kiểm soát hen phế quản của bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2013Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh quai bị ở trẻ em và các yếu tố liên quan tại huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị năm 2013-2015Lý Luận Cơ Bản Về Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá Trong Nền Kinh Tế Thị Trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập