BTVN lesson 1

unit1 lesson 1

unit1 lesson 1
... Activity 1: Listen and repeat Hello/ Hi I am Mary/ My name is Mary Activity 1: Listen and repeat Hello/ Hi I am Mary/ My name is Mary Activity ... Chicken Dance Activity 9: In the first time we meet, we say How you do! Glad to meet you! Activity 10 : Read aloud and practice with two friends Hello, Green Kitty This is Red Kitty Hello, Red Kitty...
 • 14
 • 163
 • 0

Unit8. Lesson 1

Unit8. Lesson 1
... 08s 01s Đã 10 10 hết giây 10 bắt giâ đầu y Question Kim Lien village is in A Quang Nam province B Nghe An province C Hai Phong city 10 s 09s 07s 06s 05s 04s 03s 02s 08s 01s Đã 10 10 hết giây 10 ... doesnt 10 s 09s 07s 06s 05s 04s 03s 02s 08s 01s Đã 10 10 hết giây 10 bắt giâ đầu y Question Fill in the blank with one suitable preposition for Na went to the countryside the weekend 10 giây ... ? A Na dosent prefer the country B Yes, she does C No, she dosent 10 s 09s 07s 06s 05s 04s 03s 02s 08s 01s Đã 10 10 hết giây 10 bắt giâ đầu y Question Does Hoa prefer the country life or the city...
 • 35
 • 195
 • 0

Unit8. Lesson 1

Unit8. Lesson 1
... of goods fresh foods traffic jam beautiful views Thurday, December 11 th , 2008 Period 46 Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Lesson Getting started + Listen and read (P72, 73) I Vocabulary a relative ... Vnh cu, mói mói permanently (adv) f yờn bỡnh, bỡnh Period 46 Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Lesson Getting started + Listen and read (P72, 73) I Vocabulary a relative (n) peaceful (adj) b ... countryside because its quiet and peaceful T Listen and read Period 46 Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Lesson Getting started + Listen and read (P72, 73) I Vocabulary a relative (n) peaceful (adj) medical...
 • 9
 • 175
 • 0

Unit9- Lesson 1. A1

Unit9- Lesson 1. A1
... maint points of the lesson homework (2') Review the lesson - Listen and write Read the dialogue and translate it into English secondary school Vietnamese Do exercise (P53) Prepare: Lesson - A2 Loc...
 • 4
 • 169
 • 0

English 9 Unit 6 Lesson 1

English 9 Unit 6 Lesson 1
... (adj): buồn rầu 1. deforestation 3.dynamite fishing 5.air pollution 2.garbage dump 4.spraying pesticides 6. water pollution a b c d e f Tuesday December 16 th, 2008 Unit 6: The environment Lesson – Getting ... (n): phun thuốc trừ sâu Disappointed (adj): thất vọng, buồn rầu Tuesday December 16 th, 2008 Unit 6: The environment Lesson – Getting started – Listen and read I Vocabulary Deforestation (n): tàn ... What are these pictures about? Tuesday December 16 th, 2008 Unit 6: The environment Lesson – Getting started – Listen and read I Vocabulary Deforestation (n): tàn...
 • 24
 • 484
 • 0

unit 4 -lesson 1

unit 4 -lesson 1
... in the future? √ 10 What aspect of learning English you find most √ difficult? 11 What are you going to learn? 12 What are your hobbies? 13 Look at this picture Describe it 14 Read this passage ... programs 10 - Learn to sing English songs Unit 4: Learning a forgein language Lesson 1: Getting started P.32 Listen and read P.32-33 I – Getting started: II-Listen and read P32-33: 1. Vocabulary: ... old class Unit 4: Learning a forgein language Lesson 1: Getting started P.32 Listen and read P.32-33  I - Getting started: How you learn English watch English programs on TV Unit 4: Learning...
 • 12
 • 184
 • 0

Unit 10: Staying healthy - Lesson 1: A1,2,5

Unit 10: Staying healthy - Lesson 1: A1,2,5
... They/ full Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 IV Practice: Make dialogues, using pictures a) S1: How you feel? S2: I’m hungry b) S1: How does she feel? S2: She is cold Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 V Listen ... (adj) full (adj) hot (adj) cold (adj) tired (adj) Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 II Listen and repeat: How you feel? a b c d e f Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 III Dialogue: Lan: What are you doing? Ba: ... Period 60 Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 I Vocabulary: hungry (adj): ®ãi thirsty (adj): kh¸t full (adj): no hot (adj): nãng cold (adj): l¹nh tired (adj): mÖt (to) feel: c¶m thÊy Unit 10: Lesson 1: A1,2,5...
 • 13
 • 750
 • 3

Unit 12: A Vacation Abroad. Lesson 1

Unit 12: A Vacation Abroad. Lesson 1
... price a include b is included c included Chän sè This is a _ folk song German a American b Japanese c German Chän sè 10 Which country is it? *Clue: Its national flag is red and the flag has a ... dear He’s always working Well, I’ll pick you up at your hotel Shall we say seven o’clock? That sounds fine Thanks, Sandra See you then Bye 1 Mrs Quyen and her husband will stay in San Francisco(two ... NUMBERS 10 Rewrite the answers in your notebooks Learn new words and model sentences Prepare Lesson 2: SPEAK – LISTEN ( Tables, new words) 1. Mr Thanh is a _ businessman a tourist information...
 • 28
 • 295
 • 5

Unit 14: Wonders of the world. Lesson 1

Unit 14: Wonders of the world. Lesson 1
... 29th 2008 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD (Lesson 1) GETTING STARTED WE ARE PROUD OF OUR COUNTRY- VIET NAM! ! nd ! rd ! st Saturday, March 29th 2008 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD (Lesson 1) GETTING ... Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures The Pyramids Stonehenge a) b) Sydney Opera House c) Saturday, March 29th 2008 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD (Lesson 1) GETTING ... Saturday, March 29th 2008 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD (Lesson 1) WARM UP: Look at the pictures of famous places in Viet Nam and answer WHAT IS IT? WHERE IS...
 • 9
 • 633
 • 7

Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22

Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
... X9 Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22 I Vocabulary: (to) come in: b­íc, ®i vµo (to) sit down: ngåi xuèng (to) stand up: ®øng dËy (to) open: më (to) close: ®ãng Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22 ... Class : Yes, _ Miss Hoa Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22 Model sentences Sit down, please Open your book, please  V + Noun, please Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22 II Practice: Use the pictures ... sentences: Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22 Play “ Simon Says” T Simon says:” Sit down” Ss Do after the teacher T says: “ Stand up” Ss Don’ t after the teacher Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22 Mapped...
 • 14
 • 176
 • 0

Unit 8: Lesson 1: A1 / p.82

Unit 8: Lesson 1: A1 / p.82
... listen (to) travel Unit 8: Lesson 1: A1 / p.82 I Vocabulary: (to) drive: l¸i xe Unit 8: Lesson 1: A1 / p.82 I Vocabulary: (to) ride a bike: ®i xe ®¹p Unit 8: Lesson 1: A1 / p.82 I Vocabulary: ... for Unit 8: Lesson 1: A1 / p.82 III Practice: * Word Cue Drill: Eg : I/ ride a bike  I’ m riding a bike a I / go / school f Mai/ walk/ school b He / watch / T.V g He/ wait/ train c She / live / ... train c She / live / an apartment h She/ get dressed d Mr Ba / travel / work i Miss Ha/ have/ lunch e Nam/ play/ game j Na/ read/ book Unit 8: Lesson 1: A1 / p.82 III Practice: * PICTURE DRILL Eg...
 • 22
 • 230
 • 0

Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134

Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134
... 79: Lesson 1: A1, 2 /p.134 Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134 I) Vocabulary: - weather (n): thêi tiÕt Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134 I) Vocabulary: - Summer (n): mïa hÌ Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134 ... (n): mïa ®«ng Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134 I) Vocabulary: - Spring (n): mïa xu©n Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134 I) Vocabulary: - Autumn (n): mïa thu Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134 I) Vocabulary: ... cool (a): m¸t Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134 I) Vocabulary: Matching Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134 II Listen and repeat Listen to the tape a) b) c) d) Unit 13: Lesson 1: A1, 2/ p.134 II Listen...
 • 19
 • 199
 • 5

Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31

Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31
... telephone Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 III Dialogue: Complete the dialogue: Read the dialogue: - What is this ? _ - It…s stereo a - What are these ? - They…retables Unit 3: Lesson 1: A1-2/ ... book Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 Matching: - a telephone - a lamp - a chair - a clock - a bookshelf - a sofa - an armchair - a television - a stereo - a table I Vocabulary: Unit 3: Lesson 1: ... Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 II Listen and repeat a couch an armchair a table a chair a lamp a bookshelf a telephone a stereo a television a clock Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 I Vocabulary:...
 • 12
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: toeic test lesson 1english 10 unit 6 lesson 15unit 6 the environment lesson 1unit 9 a first aid course lesson 1english 9 unit 8 lesson 1unit 14 wonders of the world lesson 1english 9 unit 7 lesson 1unit 11 traveling around vietnam lesson 1japanese is possible lesson 176 tr giáo án anh văn lớp 8 unit 5 period 21 lesson 1 getting started listen and read pptxgiáo án tiếng anh lớp 6 unit 9 the body lesson 1 pothappy english 9 класс unit 4 lesson 1 2english 8 unit 16 lesson 1english 8 unit 9 lesson 1giao an tieng anh lop 8 unit 12 lesson 1CHỦ đề NHÁNHBÁC hồ với các CHÁU THIẾU NHI đề tài bài hát EM mơ gập bác hồĐất nước (nguyễn khoa điềm) ngữ văn 12Đề tài an toàn giao thông mỹ thuật 7LUAN AN TIEN SIBài không khí sự cháy hóa học 8Cảnh ngày hè (bảo kính cảnh giới) ngữ văn 10Bài công suất điện vật lý 9Bài địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo) địa lí 6Bài định luật bảo toàn khối lượng hóa học 8Bài đột biến gen sinh học 9Ky thuat xet nghiem huyet hoc truyen maude thi hk1 môn toán lớp 4dap an 2016 2017Điều tra độ nhận biết của khách hàng đối với mỹ phẩm POND’SBài 5 từ bài toán đến chương trình tin học 8tài liệu ôn thi mác lê nin ngành viên chức năm 2017Bài 11 liên kết gen và hoán vị genNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà NộiDieu duong, truyen nhiem than kinh, lam sangXây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt mayBài 36 tốc độ phản ứng hoá học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập