Tiet 24 tinh chat hoa hoc cua kim loai

Tiết 23: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

Tiết 23: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
... đẩy kim loại sắt khỏi dung dòch muối Củng cố TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI Em nhắc lại tính chất hóa học chung kim loại? III.Phản ứng kim loại với dung dòch muối: Tính chất hoá học chung kim loại ... ánh kim D Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim E Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt Tiết2 2 TÍNH Bài tậpHOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI CHẤT : Chọn câu trả lời cho phát biểu sau: Kim loại ... Tiết2 2 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI Kiểm tra cũ: Bài tập: Kim loại tính chất vật lí chung nào? A Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt B Tính dẻo, tính dẫn điện, ánh kim C Tính dẫn nhiệt,...
 • 30
 • 916
 • 3

Hóa 9.Tiết 22: Tính chất hóa học của kim loại

Hóa 9.Tiết 22: Tính chất hóa học của kim loại
... Học thuộc tính chất hóa học kim loại Làm tập 2,3,4,5,6,7 SGK Hướng dẫn khó + Bài tập 6: Tính Tính mCuSO4 mdd ì C % = 100 nCuSO4 = m M Viết phương trình hóa học Dựa vào phương trình phản ứng ,tính ... đoán phản ứng có kim loại sinh Cu(rắn)+ ZnSO4(dd) Na(rắn) + CuSO4(dd) Không tạo kim loại Không tạo kim loại Nhận xét Zn hoạt động hóa học mạnh Cu Kết luận Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn( Trừ ... Nhiều kim loại tác dụng với H2SO4(đnóng) không giải phóng H2 Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn( Trừ Na , K , Ca ) đẩy kim loại hoạt động hoá học yếu khỏi dung dịch muối tạo thành muối kim loại...
 • 19
 • 1,121
 • 13

Tiết 22 Tính chất hóa học của kim loại

Tiết 22 Tính chất hóa học của kim loại
... -Gọi Hs nhắc lại nội dung + Tính chất chung kim loại + Tính chất hoá học kim loại 5/ Hớng dẫn nhà - Học bài, làm tập 2, 3, sgk tr 51 - Đọc trớc sgk - Ôn tập tính chất kim loại III/ Rút kinh nghiệm: ... xét -Kim loại hoạt động hóa học mạnh (trừ Đại diệncác nhóm báo cáo Na, K , Ba , Ca ) đẩy kim loại hoạt *GV Đa thông tin chuẩn động hóa học yếu khỏi dd muối tạo ? Hãy viết PTHH thành kim loại ... Quang Khi Hoạt động 2: *GVyêu cầu HS: ? Nhắc lại tính chất hóa học axit? ?Viết PTHH minh họa? II.Phản ứng kim loại với dung dịch axit: *HS : - Kim loại tác dụng dd axit -> muối giải phóng khí hiđrô...
 • 2
 • 649
 • 3

Tiết 23: Tính chất hóa học của kim loại

Tiết 23: Tính chất hóa học của kim loại
... này, em cho biết kim loại tính chất hóa học nào? 10 Hết T I M Time Các chất sau: CuSO4 , AgNO3 , MgCl2 , Cu(NO3)2 Một số chất như: O2 , Cl2 , S, …chúng khơng dẫn điện, Có chất sau: HCl, H2SOvơ ... HNO3 chúng thuộc loại hợp chất , nào? dẫn nhiệt…đây đơn chất gì? Đây loại hợp chất vơ nào? Key Tiết 23 Bài 16 TÝnh chÊt ho¸ häc cđa kim lo¹i video I.Ph¶n øng cđa kim lo¹i víi phi kim Em quan s¸t ... chÊt ho¸ häc cđa Kim lo¹i Ph¶n øng cđa kim lo¹i víi phi kim Hầu hết kim loại (trừ Ag, Au, Pt…)ph¶n øng víi Oxi t0 cao t0 tạo oxit Ở nhiệt độ cao, kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành...
 • 12
 • 197
 • 0

Tài liệu tiết 22- Tính chất hóa học của Kim loại

Tài liệu tiết 22- Tính chất hóa học của Kim loại
... muối -> muối kim loại X Cu + FeCl3 -> KIN THC CN NH Tính chất hoá học Kim loại Phản ứng kim loại với phi kim Hu ht kim loi (tr Ag, Au, Pt)phn ng vi Oxi t0 cao to oxit nhit cao, kim loi phn ... ht kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành mui t0 Fe + S t0 Mg + S FeS MgS => Các sản phẩm ca phản ứng muối Tit 23 Tính chất hoá học kim loại Bi 16 I Phản ứng kim loại với phi kim ... vi nhiu phi kim khỏc to thnh mui Phản ứng kim loại với dd Axit Phản ứng kim loại với dd Muối Kim loại HHH mạnh Một số kim loại ( trừ Na,K,Ca) đẩy tác dụng với dung dịch axit kim loại HHH yếu...
 • 20
 • 148
 • 0

Tài liệu tiết 22- Tính chất hóa học của Kim loại

Tài liệu tiết 22- Tính chất hóa học của Kim loại
... muối -> muối kim loại X Cu + FeCl3 -> KIN THC CN NH Tính chất hoá học Kim loại Phản ứng kim loại với phi kim Hu ht kim loi (tr Ag, Au, Pt)phn ng vi Oxi t0 cao to oxit nhit cao, kim loi phn ... ht kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành mui t0 Fe + S t0 Mg + S FeS MgS => Các sản phẩm ca phản ứng muối Tit 23 Tính chất hoá học kim loại Bi 16 I Phản ứng kim loại với phi kim ... vi nhiu phi kim khỏc to thnh mui Phản ứng kim loại với dd Axit Phản ứng kim loại với dd Muối Kim loại HHH mạnh Một số kim loại ( trừ Na,K,Ca ) đẩy tác dụng với dung dịch axit kim loại HHH yếu...
 • 20
 • 127
 • 0

Tiết 22 tính chất hóa học của kim loại

Tiết 22 tính chất hóa học của kim loại
... hóy kiến thức học đa kết luận tính chất Tiết 22 - bàI 16: Tính chất hoá học kim loại I Phản ứng kim loại với phi kim Tác dụng với ôxi Tác dụng với phi kim khác II Phản ứng kim loại với dung ... khụng mu Tiết 22 - bàI 16: Tính chất hoá học kim loại I Phản ứng kim loại với phi kim Tác dụng với ôxi Tác dụng với phi kim khác II Phản ứng kim loại với dung dịch axit III Phản ứng kim loại với ... CN NH Tính chất hoá học Kim loại Phản ứng kim loại với phi kim Hu ht kim loi (tr Ag, Au, Pt)p vi Oxi t0 to oxit nhit cao, kim loi phn ng vi nhiu phi kim khỏc to thnh mui Phản ứng kim loại với...
 • 20
 • 189
 • 0

tiết 22: Tính chất hóa học của kim loại

tiết 22: Tính chất hóa học của kim loại
... ứng = mkim loại tăng 2.Nếu sau phản ứng khối lượng kim loại giảm, lập phương trình đại số mkim loại sau phản ứng - mkimloại phản ứng = mkim loại giảm 2/Bài học: Dãy hoạt động hoá học kimloại Chuẩn ... *Dạng tập kim loại mạnh đẩy kim loại yếu khỏi dung dịch muối chúng có trường hợp sau: 1.Nếu sau phản ứng khối lượng kim loại tăng, lập phương trình đại số mkim loại sau phản ứng - mkimloại phản ... HS: Trả lời GV: Vậy kim loại Zn Cu kim loại hoạt động hoá học mạnh HS: Trả lời GV: Một số kim loại khác như: Al, Mg, Fe tác dụng với dung dịch CuSO4, AgNO3 tạo thành muối kim loại GV: Nhận xét...
 • 8
 • 189
 • 1

TIẾT 22-TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

TIẾT 22-TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
... Mg(NO3)2 MgS t Mg(r) + S(r)  MgS(r) Mg(r) + 2Cu(NO3)2(dd)  Mg(NO3)2(dd) + Cu(r) TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA KIM LOẠI TIẾT HỌC KẾT THÚC CÁM ƠN Q THẦY CƠ! Chú c Quý Thầy Cô Cù n g Cá c Em Sứ c Khỏ e ! ... Cu(r) + H2SO4(dd)  ………… + ………… Cu(NO3)2(dd) Ag(r) Cu(r) + AgNO3(dd)  ………… + …… TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA KIM LOẠI Fe+O Na+Cl EX2 EX1 BÀI TẬP Hãy viết PTHH thực chuyển đổi sau: t0 Mg(r) + H2SO4(dd)...
 • 7
 • 49
 • 0

tính chất hóa học của kim loại (tiết 22)

tính chất hóa học của kim loại (tiết 22)
... biết kim loại chiếm tới 80% tổng số nguyên tố hóa học có nhiều ứng dụng đời sống sản xuất Để sử dụng kim loại t cách có hiệu Tiế 22 cầnchất ihoá u tính a kimhoá i c phả hiể học củ chất loạ họ Tính ... họ Tính Vậy kim loại tính chất hóa học chung ? Chúng ta nghiên cứu bài: Giao an dien tu I Phản ứng kim loại với phi kim Tác dụng với Oxi  PTHH:  ? Dựa vào kiến thức học t lớp 8kimvà khác ... dụng kim loại với dung dịch muối ? III Phản ứng kim loại với dung dịch muối Phản ứng đồng với dung dịch AgNO3 Kim loại hoạt động hóa học mạnh ( trừ Na, K, Ca …)  đẩy kim loại hoạt động hóakẽm...
 • 31
 • 101
 • 0

tiết 22. Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

tiết 22. Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại
... HỌC GIÁO ÁN ĐiỆN TỬ- NGƯỜI DẠY: NGUYỄN THỊ HỮU TRÍ Nêu tính chất vật lý kim loại ứng dụng tương ứng? Đáp án: Kim loại có: - Tính dẻo - Tính dẫn điện - Tính dẫn nhiệt - Có ánh kim Tiết 22: Bài ... = 0,02 = 1(M) V 0,02 TIẾT 22:BÀI 16 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LỌAI I Phản ứng kim loại với phi kim 1.Tác dụng với oxy: t0 3Fe + O2  Fe3O4 (r) (k) (r) Kết luận:Hầu hết kim loại (trừ Au,Ag,Pt…)phản ... + Cu (r) (dd) (dd) (r) Kết luận :Kim loại hoạt động hóa học mạnh (trừ Na, K, Ca,…) đẩy kim loại hoạt động hóa học yếu khỏi dung dòch muối tạo thành muối kim loại ...
 • 16
 • 218
 • 0

Tiết 22 Hóa 9 Tính chất hóa học của kim loại

Tiết 22 Hóa 9 Tính chất hóa học của kim loại
... Nội dung học sinh Hoạt động 1: 15’ Phản ứng kim Trường THCS Phong An - Giáo án Hóa - I Năm học 2014-2015 loại với phi kim Phản ứng kim loại với phi - Quan sát: mô tả Tác dụng với oxi kim tượng ... - Cho HS viết PTHH kim loại với phi kim khác như: Cu với S; Fe với S, Mg với S cho sản Ngô Hữu sunfua: CuS, MgS, phẩm muốiNghị FeS - Yêu cầu HS nhận xét tác KL: Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt) tác ... nhiệt độ cao KL tác dụng với phi kim tạo thành muối Tổ : Hóa – Sinh – Địa – Công nghệ Trường THCS Phong An - Giáo án Hóa - Năm học 2014-2015 4.Củng cố: 8’ a Tổng kết học: GV yêu cầu HS cần nắm vững...
 • 3
 • 164
 • 0

Bài 22: Tính chất hóa học của kim loại

Bài 22: Tính chất hóa học của kim loại
...  Kim loại hoạt động hóa học mạnh ( trừ Na, K, Ca …) đẩy kim loại hoạt động hóa học yếu khỏi dung dịch muối, tạo thành muối kim loạianmới Giao dien tu 23 Bài 22 :Tính chất hoá học kim loại Tính ... Bài 22 Tính chất hoá học kim loại I.Phản ứng kim loại với phi kim TN1:Sắt tác dụng với oxi TN2: sắt tác dụng với lưu huỳnh Giao an dien tu Bài 22 Tính chất hoá học kim loại • I.Phản ứng kim loại ... nói: Kẽm họat động hóa học mạnh đồng Giao an dien tu 19 Bài 22 :Tính chất hoá học kim loại I.Phản ứng kim loại với phi kim II Phản ứng kim loại với dung dịch axít III Phản ứng kim loại với dung dịch...
 • 29
 • 2,188
 • 6

bài 16 . tính chất hóa học của kim loại

bài 16 . tính chất hóa học của kim loại
.. . H2 .Mộ.t số kim. loại tác dụng với axit (H2SO4 loãng , HCl ) tạo .muố giải phó.ng hidro i Bài 16 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI I.Phản ứng kim loại với phi kim: II Phản ứng kim loại .. . phi 2.Táci dụng vớng ? kim khác (Cl, S ): Sắt cháy khí oxi Bài 16 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI I.Phản ứng kim loại với phi kim: 1.Tác dụng với oxi: 2.Tác dụng với phi kim khác (Cl, S ): •*Thí .. . dây đồng vào dung dòch FeSO4 Bài 16 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI I.Phản ứng kim loại với phi kim: II Phản ứng kim loại với dung dòch axit: III Phản ứng kim loại với dung dòch muối: Phản...
 • 12
 • 3,530
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh SEAREFICOKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV XNK hoàng lễGiáo trình văn hóa kinh doanhGiáo trình miễn dịch dị ứng học cơ sở500 BAI TOAN SO PHUC PHAN 1 (GIAI CHI TIET)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP phát triển TP HCMChương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP đông nam á (SeABank) chi nhánh tân bìnhgiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 3giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 10Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh trung học phổ thông hiện nayĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam PGD lakaiBài phát biểu của lớp trưởng lớp Trung cấp LLCTHCgiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 21giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 23giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 34Chương trình đào tạo ngành Tiếng nhật phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)12 thì cơ bản trong Tiếng Anh dành cho người bị mất kiến thức căn bảnHoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại tập đoàn tân á đại thành ở thành phố hồ chí minh đến2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập