C2 kieu du lieu chuan bieu thuc cau lenh

Kiểu dữ liệubiểu thức trong C potx

Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C potx
... getch(); Bài tập 7.14: Tính c c Taxi theo số km (số th c) nhập từ bàn phím theo c ng th c đây: 1km c c c 5000, 30km c giá 4000/1km km sau c giá 3000/1km Lời giải mẫu: /* Bai tap 1.4 - Chuong ... trình b c A1X + B1Y = C1 A2X + B2Y = C2 /*Bai tap 1.7 Giai he phuong trinh bac nhat*/ #include #include float a1,b1 ,c1 ,a2,b2 ,c2 ,x,y,dx,dy,d; void main() { clrscr(); printf("CHUONG ... BAC NHAT\n"); printf(" a1*x+b1*y =c1 \n"); printf(" a2*x+b2*y =c2 \n\n"); printf("Nhap cac so:\n"); printf("a1,b1 ,c1 =");scanf("%f%f%f",&a1,&b1, &c1 ); printf("a2,b2 ,c2 =");scanf("%f%f%f",&a2,&b2, &c2 );...
 • 4
 • 211
 • 0

TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG - Bài 7: Kiểu dữ liệubiểu thức trong C pot

TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG - Bài 7: Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C pot
... b, c biến thu c kiểu liệu số * 3.7 + 6/3 a + b – c 12 7.6.1 C c loại biểu th c 7.6.1 C c loại biểu th c • b Biểu th c logic: • c Biểu th c quan hệ: – Là biểu th c mà giá trị giá trị logic, t c ... dung 7.6 C c lệnh vào liệu 7.1 C c kiểu liệu chuẩn C 7.2 Khai báo khởi tạo biến, 7.3 Biểu th c C 7.4 C c phép toán C 7.5 Một số toán tử đ c trƣng 7.6 C c lệnh vào liệu C cung c p hàm vào bản: ... 7.6.1 C c loại biểu th c • Ví dụ biểu th c quan hệ: • Ví dụ biểu th c logic: 15 16 7.6.7 Sử dụng biểu th c Nội dung • • • • 7.1 C c kiểu liệu chuẩn C 7.2 Khai báo khởi tạo biến, 7.3 Biểu th c C 7.4...
 • 36
 • 123
 • 0

bài giảng tin học đại cương bài 6 kiểu dữ liệubiểu thức trong c

bài giảng tin học đại cương bài 6 kiểu dữ liệu và biểu thức trong c
... số h c Biểu th c logic Biểu th c quan hệ Sử dụng biểu th c C c phép toán (toán tử) C Biểu th c số h c Biểu th c logic Biểu th c quan hệ Sử dụng biểu th c C c lệnh vào liệu 12 / 65 C c kiểu liệu ... h c Biểu th c logic Biểu th c quan hệ Sử dụng biểu th c C c phép toán (toán tử) C Biểu th c số h c Biểu th c logic Biểu th c quan hệ Sử dụng biểu th c C c lệnh vào liệu 14 / 65 C c kiểu liệu chuẩn ... liệu C c kiểu liệu chuẩn C Khai báo khởi tạo biến, Biểu th c C Biểu th c số h c Biểu th c logic Biểu th c quan hệ Sử dụng biểu th c C c phép toán (toán tử) C Biểu th c số h c Biểu th c logic Biểu...
 • 65
 • 170
 • 0

Bài giảng tin học đại cương chương 2 kiểu dữ liệu biến biểu thức

Bài giảng tin học đại cương  chương 2 kiểu dữ liệu  biến  biểu thức
... (Range) – 128 ~ + 12732. 768 32 768 ~ + 32 + 32. 767 767 – 32. 768 ~ + 32. 767 2. 147.483.648 147 483 648 ~ +2 +2. 147.483.647 147 483 647 Ph n II Ch ng 2: Ki n d li u-bi n-h ng-bi u th c Trang 1 .2 S nguyên ... c kh i t o Ví d n = 25 n += 25 n -= 25 n *= 25 n /= 25 n %= 25 iC ng Ph n II Ch T ng gđ ng gv i n = n + 25 n = n – 25 n = n * 25 n = n / 25 n = n % 25 ng 2: Ki n d li u-bi n-h ng-bi u th c Trang ... long int Khoa TVTHK Tin H c iC ng 2 Ph n II Ch Mi n giá tr (Range) … 25 5 … 65.535 … 65.535 … 4 .29 4.967 .29 5 ng 2: Ki n d li u-bi n-h ng-bi u th c Trang 1.3 S th c S th c (Floating point number)...
 • 28
 • 62
 • 0

Bài tập chương 7 kiểu dữ liệubiểu thức trong c

Bài tập chương 7 kiểu dữ liệu và biểu thức trong c
... getch(); Bài tập 7. 14: Tính c c Taxi theo số km (số th c) nhập từ bàn phím theo c ng th c đây: 1km c c c 5000, 30km c giá 4000/1km km sau c giá 3000/1km Lời giải mẫu: /* Bai tap 1.4 - Chuong ... sotien = 125000 + (ceil(sokm) - 31) * 3000; printf("\nSo tien can tra = %lu", sotien); getch(); } II Bài tập nhà Bài tập 7. 21: Nhận từ bàn phím số c ba chữ số In chữ số phần trăm, ch c, đơn vị số ... getch(); } Bài tập 7. 23: Giải hệ phương trình b c A1X + B1Y = C1 A2X + B2Y = C2 /*Bai tap 1 .7 Giai he phuong trinh bac nhat*/ #include #include float a1,b1 ,c1 ,a2,b2 ,c2 ,x,y,dx,dy,d;...
 • 4
 • 23
 • 0

Cấu trúc chương trình một số kiểu dữ liệu chuẩn khai báo biến pot

Cấu trúc chương trình một số kiểu dữ liệu chuẩn khai báo biến pot
... - Một chương trình cấu trúc [] phần? - Khai báo tên chương trình, khai - phần khai báo báo thư viện chương trìnhcon, khai khai báo nào? báo hằng, khai ... dung: - Cấu trúc chương trình có hai phần: Phần khai báo phần thân - Phần khai báo : Khai báo tên chương trình, khai báo thư viện sử dụng, khai báo hằng, khai báo biến khai báo chương trình - ... Pascal, khai báo biến lập trình b Nội dung: Trong ngôn ngữ lậo trìnhPascal, cấu trúc chung khai báo biến Var tên _biến_ 1: Kiểu_ dữ_ liệu_ 1; tên _biến_ 2: Kiểu_ dữ_ liệu_ 2; tên _biến_ n: Kiểu_ dữ_ liệu_ n;...
 • 12
 • 204
 • 0

Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Một số kiểu dữ liệu chuẩn
... Cần tìm hiểu đặc trưng kiểu liệu chuẩn xác định dịch sử dụng để khai báo biến cho phù hợp Củng cố Hãy nhớ! Các kiểu liệu chuẩn Kiểu nguyên Kiểu thực Kiểu kí tự Kiểu lôgic Hướng Dẫn Về ... lớp - Số tự nhiên - Số nguyên - Số thực Mỗi ngôn ngữ lập trình thường cung cấp số kiểu liệu chuẩn cho biết: Phạm vi giá trị Dung lượng nhớ cần thiết để lưu trữ Các phép toán tác động lên liệu ... thức - Biết số kiểu liệu chuẩn: nguyên, thực, kí tự, lôgic -Xác định kiểu cần khai báo cần khai báo liệu đơn giản II .Chuẩn bị Máy chiếu, máy tính kiến thức liên quan Hãy kể tên tập số học chương...
 • 12
 • 217
 • 0

Kiểu dữ liệu chuẩn và khai báo biến

Kiểu dữ liệu chuẩn và khai báo biến
... Hãy nhớ! Các kiểu liệu chuẩn Kiểu nguyên Kiểu thực Kiểu kí tự Kiểu lôgic Khai báo biến VAR : ; Mọi biến dùng chương trình phải khai báo tên kiểu liệu biến GV Dinh ... - Danh sách liệu đư nhiều tên -biến viết cách dấu , Các biến CV, S kiểu thực biến ợc biến trên? Hãy Trong đó:xác - Kiểu cần thường kiểu liệu chuẩn kiểu liệu biến liệu dùng người dùng định trongdochương ... tròn kiểu liệu củacó bánMỗi biến khai lần biến kính nguyên (R) báo VAR : ; Trong Pascal: - Biến R kiểu nguyên Làm để chư định tên ơngkiểu dụngcủa trình sử - Danh sách liệu...
 • 9
 • 192
 • 0

[Part 4 C++] Các kiểu dữ liệu cơ bản,các cấu trúc điều khiển

[Part 4 C++] Các kiểu dữ liệu cơ bản,các cấu trúc điều khiển
... Chương – Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Đề mục 2.1 Các kiểu liệu 2.2 Các phép gán tắt, phép tăng, phép giảm 2.3 Các phép toán logic 2 .4 Thuật toán, mã giả, điều khiển ... VNU Chương – Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Chương Đề mục (tiếp theo) 2.11 Các cấu trúc lồng 2.12 Vòng lặp for 2.13 Cấu trúc đa lựa chọn switch 2. 14 Vòng lặp do/while ... chuỗi lệnh • cấu trúc điều khiển Cấu trúc - Sequence structure • theo mặc định, chương trình chạy lệnh – Các cấu trúc chọn lựa - Selection structures • if, if/else, switch – Các cấu trúc lặp -...
 • 38
 • 194
 • 1

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 2 – Các kiểu dữ liệu cơ bản Các cấu trúc pdf

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 2 – Các kiểu dữ liệu cơ bản Các cấu trúc pdf
... canh © 20 04 Trần Minh Châu FOTECH VNU Chương Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Chương Đề mục (tiếp theo) 2. 11 Các cấu trúc lồng 2. 12 Vòng lặp for 2. 13 Cấu trúc đa ... Chương Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Đề mục 2. 1 Các kiểu liệu 2. 2 Các phép gán tắt, phép tăng, phép giảm 2. 3 Các phép toán logic 2. 4 Thuật toán, ... for biểu thức tăng/giảm biến đếm thực sau đó, điều kiện lặp kiểm tra © 20 04 Trần Minh Châu FOTECH VNU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Chương 74 // Fig 2. 27: fig 02_ 27.cpp...
 • 38
 • 287
 • 0

bài 4:một số kiểu dữ liệu chuẩn

bài 4:một số kiểu dữ liệu chuẩn
... I Kiểu số nguyên Kiểu Bộ nhớ lưu trữ giá trị Phạm vi lưu trữ Byte byte … 255 Shortint byte -128 … 127 Integer bytes -215 … 215 - Word bytes … 216 - LongInt bytes -231 … 231 - Các phép toán kiểu ... 3=3 Phép chia lấy phần dư: kí hiệu MOD Ví dụ: 10 mod 3=1 II Kiểu số thực Kiểu Real Kích thước bytes Extended 10 bytes Phạm vi Chữ số có nghĩa có giá trị tuyệt 11 đối nằm khoảng 10-38…1038 có ... khoảng 10-4932…104932 Các phép toán số thực   Các phép toán (+,-,*,/) phép toán quan hệ (=,,>,=,...
 • 12
 • 241
 • 0

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn; Bài 5: Khai báo biến

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn; Bài 5: Khai báo biến
... dùng chương trình phải khai báo tên kiểu liệu biến Mỗi biến khai báo lần VAR : ; Trong Pascal: - Biến R kiểu nguyên Làm để chư định tên ơngkiểu liệu trình sử - Danh sách ... liệu chuẩn Kiểu nguyên Kiểu thực Kiểu kí tự Kiểu lôgic Khai báo biến VAR : ; Mọi biến dùng chương trình phải khai báo tên kiểu liệu biến ... sách dụng đư nhiều tên- biến viết cáchkiểu dấu , Các biến CV, S thực biến ợc biến trên? Hãy Trong đó:xác - Kiểu dữcần thường kiểu liệu chuẩn kiểu biến liệu dùng trongliệu người dùng định nghĩa...
 • 9
 • 198
 • 0

§4 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN doc

§4 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN doc
... dùng số kiểu sau : - Ngôn ngữ lập trình đưa số kiểu liệu chuẩn đơn Tên kiểu Miền giá trị Byte giản, từ kiểu đơn giản ta xây dựng thành REAL nằm (10-38  kiểu liệu phức tạp 1038) - Kiểu liệu có ... NNLT Pascal có số kiểu liệu sinh, đưa vài dạng thông tin chuẩn sau : sau : - Họ tên học sinh thông tin Kiểu số nguyên dạng văn dạng ký tự - Điểm học sinh thông tin Kiểu nguyên - Một số thông tin ... trị Byte số thực - Số thứ tự học sinh số Số BYTE … 255 INTEGER -215 … 215 - WORD … 216 - LONGINT -231 … 231 - GV : Thuyết trình đưa số bổ Kiểu thực sung sau : - Có nhiều kiểu cho giá trị số thực...
 • 5
 • 66
 • 0

§4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN ppsx

§4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN ppsx
... MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN   Dữ liệu thông tin mã hóa máy tính, liệu ngôn ngữ lập trình có số kiểu chuẩn định thông tin đa dạng Mỗi kiểu liệu dặc trưng tên kiểu, miền giá trị, ... chúng Một số kiểu liệu chuẩn Kiểu nguyên Kiểu thực Kiểu lôgic Kiểu kí tự Kiểu nguyên     Kiểu nguyên bao gồm số kiểu bản: byte, integer, word, longint Cách khai báo: Var tên_biến: kiểu_ biến ... giá trị kiểu nguyên lưu trữ nhớ từ đến byte Miền giá trị kiểu nguyên bị hạn chế với kiểu longint lưu trữ tối đa 231-1 2 Kiểu thực  Có nhiều kiểu khai báo đại lượng số thực hay dùng kiểu: real,...
 • 7
 • 55
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp đo độ phẳngTÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Chính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệpQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà NộiMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải Phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập