DE CUONG HOA 9 HKI

DE CUONG HOA 9 HKIke

DE CUONG HOA 9 HKIke
... Câu 12: Cho 25,6g kim loại M hóa trị tác dụng với 8 ,96 lít Cl2 (đktc) vừa đủ M là: A Mg B Fe C Cu D Kết khác Câu 13: Cho 4,6 g kim loại M tác dụng với ... phenolphtalein C Dung dịch NaOH, dung dịch HCl D Dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3 Câu 15: Cho 13,9g hỗn hợp Al, Fe tác dụng với dung dịch HCl d, thu đợc 7,84 lít H2 đktc Khối lợng Fe hỗn hợp là: ... Na2SO4 + NaCl + 15 Cl2 + HClO + 16 NaOH + NaCl + +H2O ? 17 NaCl + NaOH + + 18 Al + AlCl3 19 Fe + FeCl2 + 20 Ca(HCO3 )2+ CaCO3 + Câu 3: Cho 13g kim loại M tác dụng với Clo d thu đợc 27,2g...
 • 3
 • 207
 • 1

ĐỀ CƯƠNG HÓA 9 HKII.doc

ĐỀ CƯƠNG HÓA 9 HKII.doc
... ngưới ta giấm ăn a./ Từ 10 lít rượu 80 điều chế gam axit axetic ? Biết hiệu suất trình lên men 92 % rượu etylic có D= 0,8g/cm3 b/ Nếu pha khối lượng axit axetic thành dung dịch giấm 4% khối lượng ... ban đầu Biết hiệu suất phản ứng 80% Lưu ý : Xem lại tập SGK: 5/112, 4/126; 4,5/122; 3/125, 4/1 29, 1, 4/133; 2,5/143; 4/144; 6/155 tập sách tập làm   ...
 • 2
 • 171
 • 0

de cuong hoa 9 HKI

de cuong hoa 9 HKI
... GV: Ngơ Thị Huyền 19 Có thể pha lỗng axit H2SO4 cách: A Cho từ từ axit vào nước B Cho từ từ nước vào axit C A B D Cho ... kết tủa khơng tạo thêm dừng Lọc lấy kết tủa đem nung chất rắn thu là: A Cu B Cu2O C CuO D CuO2 29 Dãy gồm chất bazơ tan là: A Ca(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2 B Ba(OH)2, Fe(OH)3, NaOH C NaOH, KOH, Ba(OH)2...
 • 2
 • 133
 • 0

Đề cương hóa 9 HKII 09-10. TN và TL

Đề cương hóa 9 HKII 09-10. TN và TL
... đktc) vào dung dịch nước brom, dung dịch brom nhạc màu, người ta thu 1,7 gam đibrometan a) Viết phương trình phản ứng xảy ra? b) Tính khối lượng brom tham gia phản ứng? 9/ Đốt cháy hoàn toàn 0 ,9 ... 34 Điểm khác biệt cấu tạo phân tử etylen so với axetylen về: A/ Hóa trị nguyên tố cacbon B/ Liên kết nguyên tố cacbon với hidro C/ Hóa trị nguyên tố hidro D/ Liên kết hai nguyên tử cacbon 35 Chất ... Nước -bezen C Nước -tinh bột D Nước -Metan C K D Rb 28 Tỉ khối etylen Hidro : A 16 B 12 C 13 D 14 29 Các phương trình hoá học sau, phương trình đúng? A CH4 + Cl2 ánh sáng CH2Cl2 + H2 B CH4 + Cl2...
 • 3
 • 164
 • 1

DE CUONG HOA 9 HKII (LT+BTTN+BTTL)

DE CUONG HOA 9 HKII (LT+BTTN+BTTL)
... Năm học: 20 09 - 2010 Đề cương ôn tập Câ u A B C D Câ u A B C D Trả lời trắc nghiệm: Hóa học 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... lit D 0,001 lit Câu 29: Một hiđrocacbon có khối lượng riêng đktc 1,25 gam/lit Công thức hóa học hiđrocacbon là: A CH4 B C2H4 C C2H2 D C2H6 Trường THCS Hưng Phong Năm học: 20 09 - 2010 Đề cương ôn ... phản ứng 80% Trường THCS Hưng Phong Năm học: 20 09 - 2010 Đề cương ôn tập Hóa học Lưu ý: Giải thêm tập SGK -Hết - Trường THCS Hưng Phong Năm học: 20 09 - 2010 ...
 • 5
 • 152
 • 0

Đề cương Hóa 9 HKI

Đề cương Hóa 9 HKI
... gam)? b) Tính khối lượng muối thu h) Bài 4: Cho 9, 2g kim loại A phản ứng với khí clo (dư) tạo thành 23,4g muối Xác định tên kim loại A, biết A có hóa trị I i) Bài 5:Hòa tan 24 gam CuO vào dung ... d) Dạng 3: BÀI TOÁN TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC e) Bài 1: Trung hòa dd KOH 2M 250ml HCl 1,5M a) Tính thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng...
 • 2
 • 50
 • 0

de cuong hoa 9 hki2 1 xmoc

de cuong hoa 9 hki2 1 xmoc
... Cho 18 0 gam dung dịch H2SO4 15 % vào 320 gam dung dịch BaCl2 10 % Tính nồng độ % chất dung dịch thu sau phản ứng? Trộn 10 0ml dung dịch MgCl2 2M với 15 0ml dung dịch Ba(OH) 1, 5M dung dịch A (D =1, 12g/ml) ... sử dụng hiệu suất: Cho 1, 12 lít khí SO2 (đktc) lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu kết tủa Tính khối lượng kết tủa biết hiệu suất phản ứng 80%? Tính khối lượng axit sunfuric 96 % thu từ 60Kg quặng ... CuSO Sau phản ứng kết thúc khối lượng kẽm 49, 82 gam Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng (giả sử toàn kim loại Cu tạo thành bám vào kẽm)? Câu 2: Nhúng 594 gam Al vào dung dịch AgNO 2M Sau thời...
 • 2
 • 254
 • 0

de cuong hoa 9 hkII

de cuong hoa 9 hkII
... Cho 20 ml rượu etylic 96 0 tác dụng với Na lấy dư a/ Tính thể tích khí hidro thu (đ,k,t,c) ? Biết khối lượng riêng rượu nước 0,8 g/ml 1g/ml b/ Pha thêm 21,2 ml nước vào rượu 96 0 : tính độ rượu ... Na, vừa tác dụng với dd NaOH Hợp chất h/ có công thức : A C2H6O ; B C6H6 ; C C2H4 ; D C2H4O2 Câu 19 Để nhận lọ đựng dung dịch không màu : CH3COOH, C6H12O6 ; C2H5OH bị nhãn, dùng cách cách sau để...
 • 3
 • 97
 • 0

DE CUONG HOA 9 0809

DE CUONG HOA 9 0809
... Ca(OH)2 có chứa 2 ,96 g Ca(OH)2 a Viết PTHH Chất dư PTHH, tính khối lượng chất dư b Tính khối lượng muối tạo thành ? 6) Cho 4,8g kim loại hoá trò (II) tác dụng với dd HCl (dư) Sau PƯ thu 19g muối Xác ... gồm kim loại Mg Cu tác dụng với dung dòch H2SO4 dư, sau PƯ thu 8 ,96 lít khí (ĐKTC ) Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu? 9) Cho 1,66g hỗn hợp gồm kim loại Fe Al tác dụng với dung dòch HCl ... b Tính nồng độ % dd HCl tham gia phản ứng? Cho 400ml dd NaOH 0.5M tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 19. 6% a Viết PTHH tính khối lượng muối tạo thành? b Tính khối lượng dd H2SO4 tham gia phản ứng? Cho...
 • 5
 • 383
 • 1

Đề Thi Hóa 9 HKI

Đề Thi Hóa 9 HKI
... xmol 3x mol xmol xmol Al2O3 + 6HCL 2AlCl3 + 3H2O 1mol 6mol 2mol 3mol ymol 6ymol 2ymol 3ymol Theo đề ta có hệ phương trình : 27x + 102y =21 x 13,44 = 22,4 x=0,4 y= 0,1 = 0,6 (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ)...
 • 2
 • 241
 • 6

DE CUONG ANH 9 HKII

DE CUONG ANH 9 HKII
... … in class, children! (noise/ noisy/ noisily/ noiseless) 38 We are considering …… Hawaii (to go/ go/ going/ be going) 39 Would you mind …… standing in the boat, it upsets the balance (stop/ no ... said to Ba (Reported speech) ………………………………………………………………………………………… They moved to Ho Chi Minh city in 199 5 (Rewrite,using “present perfect”) ………………………………………………………………………………………… It’s a pity that Mike isn’t ... ………………on that hill is very old 17 The boy is used to (ride) ……………… to school 18 He (sleep) ………… when we phoned him yesterday morning 19 You must tell me what you (do) …………since I last saw you...
 • 4
 • 197
 • 0

DE CUONG ANH 9 - HKI (BAI 3-4-5)

DE CUONG ANH 9 - HKI (BAI 3-4-5)
... Regund after some verbs: - danh động từ dạng động từ thêm ing có chức danh từ Danh động từ làm chủ ngữ (S), làm vị ngữ (O) Cấu trúc: S + like / dislike / hate / enjoy / consider (nghĩ, xem xét) / ... Đề cơng tiếng Anh Năm học 200 8- 20 09 - Câu hỏi có từ để hỏi : Question Word: S + asked + O sb + Wh / How + S + V (past) Could ... That may (9) strange, but computers seem to have feelings Sometimes they seem happy, sometimes they seem (10) It is easy to think they are like people Đề cơng tiếng Anh Năm học 200 8- 20 09 7) Complete...
 • 5
 • 256
 • 2

đề cương hóa 9. hk II

đề cương hóa 9. hk II
... polietilen B Phản ứng cộng Br2 H2 C Phản ứng cháy tạo khí cacbonic nước D Cả A, B C II PHẦN TỰ LUẬN Hồn thành chuỗi biến hóa sau: (2đ) Etylen (1) rượu etylic (2) axit axetic (3) etyl axetat (4) natri ... 3 (3 ®iĨm) Hoµn thµnh c¸c phương trình hóa học theo sơ đồ sau: (1) (2) (3) (4) CH4  C2H2  C2H4  C2H5OH  CH3COOH → → → → (3 ®iĨm) Bằng phương pháp hóa học, nêu cách nhận biết chất lỏng ... ống nghiệm C/ Có khí khơng màu D/ Có khí khơng màu đồng thời xuất kết tủa trắng 20 Phương pháp hóa sau dùng để loại bỏ khí etylen lẫn khí metan: A/ Dẫn hỗn khí qua dung dịch brom dư B/ Đốt cháy...
 • 6
 • 350
 • 4

de cuong hoa 9 hocki1 10-11

de cuong hoa 9 hocki1 10-11
... dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, Al Tính chất vật lý - Nhiệt độ nóng chảy 660 C - Nhiệt độ nóng chảy 15 390 C - Có tính dẻo, dễ dát mỏng - Vì có tính dẻo nên dễ rèn, dễ dát mỏng Tính chất hóa học < Al Fe ... Xác định khối lượng chất có hỗn hợp A b) Tính C% dd HCl dùng c) Tính khối lượng muối có dd B Bài 9: Cho 21g hỗn hợp bột nhơm nhơm oxit tác dụng với dd HCl dư làm 13,44 l khí (đktc) a) Tính thành ... sản phẩm muối Na2CO3 a) Chất lấy dư, dư lít (hoặc gam)? b) Tính khối lượng muối thu Bài 14: Cho 3 ,92 g bột sắt vào 200ml dd CuSO4 10% (D = 1,12g/ml) a) Tính khối lượng kim loại tạo thành b) Tính...
 • 9
 • 176
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương hóa 9 hkiiđề cương toán 9 hkiđề cương sinh 9 hkiđề thi hóa 9 hkiđề thi hóa 9 hkiiđề cương hóa 9 học kì 1đề cương hóa 9 học kỳ 2giải đề cương hóa 9 học kì 2đề cương hóa 9 học kì 2 có đáp ánđề cương toán 9 hkiiđề cương sinh 9 hkiiđề cương hóa 9 học kì 2đề cương hóa 9 cuối nămđề cương hóa 9 hk2đề cương hóa 9 hk1Công nghệ sản xuất đườngDinh dưỡng dành cho người bị gan nhiễm mỡCác acid amin không thay thếCâu hỏi ôn tập môn đường bánh kẹoBáo cáo công nghệ đường mía và bánh kẹoLàm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóa acidLàm sạch nước mía bằng phương pháp Sunfit hóaĐỀ ÔN THI TOÁN THPT QG 2017 (151)Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt NamQuản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúcĐường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lượcThiết bị đo mức gammaĐường lối cách mạngblogtoan com đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên KHTN hà nội lần 3Ôn tập sinh học 12 nâng cao chương 1Tuyển tập câu hỏi lý thuyết vật lý 12Giao trinh phay CNC b2SLIDE TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN TRƯỜNG ĐHCN.TPHCMCau hoi Ly thuyet tien teBÀI tập NHẬN ĐỊNH môn LUẬT đất ĐAI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập