Chua thoi ly nhâm (1)

Bài giảng lịch sử Chùa thời hào

Bài giảng lịch sử Chùa thời lý hào
... ngơi chùa xây dựng thời Lý THái Tổ thăm q mẹ ( 1010) Chùa Cha Lư ( Từ sơn- BắcNinh) Nơi thờ Thánh mẫu Phạm Thị, mẹ vua Thái Tổ ( Cơng Uẩn) Một số ngơi chùa cổ thời Chùa xây dựng từ thời ... Phật thời -Nhiều vua nhà theo đạo phật -Chùa xây dựng nhiều nơi -Nhiều nhà sư giữ vai trò quan trọng triều đình Một số ngơi chùa cổ thời Chùa Một Cột ( Hà Nội) Chùa Keo ( Thái Bình) Chùa ... Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011 Lịch sử Kiểm tra cũ: Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011 Lịch sử Tiết 12: CHÙA THỜI LÝ Vì nhân dân ta tiếp thu Đạo Phật? -Thương u đồng loại,...
 • 23
 • 448
 • 1

Chùa thời

Chùa thời Lý
... theo 950 chùa Thái Tông, - Nhiều nhà sư giữ cương vị quan trọng triều Thánh Tông, đình Nhân Tông - Chùa mọc lên khắp nơi theo đạo Phật Lịch sử Chùa thời Vai trò chùa thời Đạo Phật ... a) Thái Tổ b) Thánh Tông c) Nhân Tông d) Hiển Tông Lịch sử Hãy chọn đáp án đúng: Vị vua thời định đổi tên nước Đại Việt? a) Thần Tông b) Thánh Tông c) Cao Tông d) Hiển ... triều đình - Chùa mọc lên khắp nơi Lịch sử Chùa thời Yêu cầu: Hãy kể tên số chùa mà em biết Chùa Linh Sơn (Đà Lạt) Chùa Linh Sơn (Nha Trang) Chùa Hương Chùa Một Cột (Hà Nội) Chùa Một Cột tên...
 • 23
 • 263
 • 1

Địa lí 4 : Chùa thời

Địa lí 4 : Chùa thời Lý
... HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu số chùa thời • (Hoạt động nhóm ) Chùa Một Cột TRÒ CHƠI: Thi kể tên số chùa địa phương mà em biết? CHÙA MINH TÂN Củng cố •Vì thời nhiều chùa xây dựng? Về nhà ôn bài, ... tiền xây dựng 950 chùa, nhân dân đóng góp tiền xây chùa KẾT LUẬN: • Dưới thời đạo Phật phát triển xem quốc giáo ( tôn giáo quốc gia) đời sống sinh hoạt nhân dân ta HOẠT ĐỘNG 3: Chùa (Hoạt động ... • Chùa gắn với sinh hoạt văn hoá nhân dân ta nào? Chùa nơi tu hành nhà sư, nơi tế lễ đạo Phật trung tâm văn hoá làng xã Nhân dân đến chùa lễ Phật, hội họp, vui chơi HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu số chùa...
 • 16
 • 432
 • 0

Chùa thời - Lịch sử 4

Chùa thời Lý - Lịch sử 4
... em biết Chùa Một Cột Thảo luận Nhóm Tượng phật A-di-đà CHÙA TÂN DIỆU – TÂN MỸ Tượng phậttA-di-đà Chùa Mộ Cột Một số chùa tiếng nước ta Chùa Thiên mụ - Huế Chùa Giác Quang Tp: Hồ Chí Minh Chùa Hương ... tháng 11 năm 2008 LỊCH SỬ CHÙA THỜI LÝ Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2008 Lòch sử : Chùa thời Các em tìm hiểu ba nội dung sau: 1/ Đạo Phật du nhập vào nước ta 2/ Dưới thời Đạo Phật phát ... sư - Chùa nơi tổ chức tế lễ đạo Phật - Chùa trung tâm văn hóa làng xã Quan sát , mô tả vẻ đẹp chùa tượng phật A-di-đà? Nhóm 1, 3: Chùa Một Cột Nhóm 2, : Tượng phật A-diđà Nhóm 5, : Mô tả chùa...
 • 18
 • 270
 • 2

LỊCH SƯ4 :CHÙA THỜI

LỊCH SƯ4 :CHÙA THỜI LÝ
... phật ? Lịch sử : Chùa thời 1/ Đạo phật du nhập vào nước ta : Đạo phật dạy người : yêu thương , nhường nhịn , giúp đỡ , sống nhân hậu 2/ Dưới thời nhiều chùa : Lịch sử : Chùa thời Những ... ? Vì người Việt tiếp nhận tin theo ? Những kiện nói lên thời đạo phật phát triển? Vai trò tác dụng chùa thời Lịch sử : Chùa thời 1/ Đạo phật du nhập vào nước ta : SGK trang 32 – 33 Thảo ... Làm phiếu tập Lịch sử : Chùa thời 1/ Đạo phật du nhập vào nước ta : Đạo phật dạy người : yêu thương , nhường nhịn , giúp đỡ , sống nhân hậu 2/ Dưới thời nhiều chùa : Dưới thời , đạo phật...
 • 18
 • 366
 • 2

Chùa thời

Chùa thời Lý
... NĂM 2008 LỊCH SỬ: BÀI CŨ: Vì Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? 2.Thăng Long thời xây dựng nào? Em biết Thăng Long có tên gọi khác? Bài mới: • CHÙA THỜI LÝ Hoạt động : (Hoạt động cá ... HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu số chùa thời • (Hoạt động nhóm ) Chùa Một Cột TRÒ CHƠI: Kể tên số chùa có địa phương mà em biết? CHÙA MINH TÂN Củng cố • Em biết khác chùa đình? Về nhà ôn bài, chuẩn ... triều đình bỏ tiền xây dựng 950 chùa, nhân dân đóng góp tiền xây chùa KẾT LUẬN: • Dưới thời đạo Phật phát triển xem Quốc giáo ( tôn giáo quốc gia) HOẠT ĐỘNG 3: Chùa đời sống sinh hoạt nhân dân...
 • 17
 • 184
 • 0

Lịch sử lớp 4: Chùa Thời

Lịch sử lớp 4: Chùa Thời Lý
... d Thánh Tông Thái Tổ Nhân Tông Anh Tông Sai Đún Sai g Sai Sau dời đô Thăng Long, nhà làm việc đưa lại lợi ích cho nhân dân? Nhà cho xây dựng nhiều lâu đài, cung điện, đền, chùa, ... Sù ph¸t triĨn cđa ®¹o phËt d­íi thêi Lý: - §¹o phËt ®­ỵc trun b¸ réng r·i c¶ n­íc - Chïa mäc lªn kh¾p n¬i cho thÊy, d­ Nh÷ng viƯc nµo hËt ph¸t triĨn íi thêi ®¹o P rÊt thÞnh ®¹t? Thø s¸u ngµy ... th¸ng 10 n¨m 2008 LÞch sư Chïa thêi - §¹o PhËt du nhËp vµo n­íc ta §¹o PhËt d¹y ng­êi : Yªu th­ ¬ng, nh­êng nhÞn, gióp ®ì vµ sèng nh©n hËu - – D­íi thêi ®¹o PhËt rÊt ph¸t triĨn §¹o PhËt...
 • 16
 • 1,998
 • 19

Chùa thời

Chùa thời lý
... Lịch sử Chùa thời Chùa Keo (Thái Bình) Thứ ngày tháng năm 2008 Lịch sử Chùa thời Tượng Phật A-di-đà Chùa Phật Tích- Bắc Ninh Thứ Ngày tháng năm 2008 Lịch sử Chùa thời Chùa Một Cột Chùa ... dụng chùa thời - Chùa nơi tu hành nhà sư, nơi tổ chức tế lễ đạo phật trung tâm văn hóa làng xã Chùa công trình kiến trúc đẹp Thứ ngày tháng .năm 200 Lịch sử Chùa thời Chùa Một Cột Chùa ... Chùa thời Vai trò tác dụng chùa thời Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời ? X Chùa nơi tu hành nhà sư X Chùa nơi tổ chức tế lễ đạo phật X Chùa trung tâm văn hóa làng xã Sân chùa...
 • 15
 • 189
 • 0

Lịch sử - Chùa thời

Lịch sử - Chùa thời Lý
... Lòch sử : Chùa thời  Em mô tả chùa mà em biết (Chùa quê em chùa mà em đến tham quan) Thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2008 Lòch sử: Chùa thời Đạo phật du nhập vào nước ta : - Giáo Đạo ... trăm ngơi chùa, nhân dân đóng góp tiền xây chùa Vai trò tác dụng chùa thời Lý: - Chùa nơi tu hành nhà sư - Chùa nơi tổ chức tế lễ đạo Phật - Chùa trung tâm văn hóa làng xã Đến thời Lý, đạo Phật ... trị thời Tượng phật A-di-đà Một số hình ảnh chùa Việt Nam Một số hình ảnh chùa Việt Nam Chùa Thiên mụ - Huế Chùa Phổ Minh – Nam Đònh Chùa Hương – Hà Tây Một số hình ảnh chùa Việt Nam Chùa...
 • 20
 • 273
 • 0

Chùa Thời

Chùa Thời Lý
... hậu 2/ Dưới thời nhiều chùa : Dưới thời , đạo phật phát triển xem quốc giáo 3/ Vai trò tác dụng nhà chùa thời : Chùa nơi tu hành nhà sư Chùa nơi tổ chức tế lễ đạo phật Chùa trung tâm ... trò thời Tượng phật A-di-đà Một số chùa tiếng nước ta Chùa Thiên mụ - Huế Chùa Giác Quang Tp: Hồ Chí Minh Chùa Hương - Một số chùa tiếng nước ta Chùa Láng – Hà Nội Chùa Phổ Minh – Nam Đònh Chùa ... nhà chùa thời Thứ ba ngày 04 tháng 12 năm 2007 Lòch sử : Chùa thời Bài tập : Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời : a Chùa nơi tu hành nhà sư b Chùa nơi tổ chức tế lễ đạo phật c Chùa...
 • 21
 • 200
 • 0

Su 4 - Chua Thoi Ly.ppt

Su 4 - Chua Thoi Ly.ppt
... tả vẻ đẹp chùa tượng phật A-di-đà? Nhóm 1: Chùa Một Cột Nhóm : Chùa Keo Nhóm : Tượng A-di-đà Nhóm : Sưu tầm ảnh chùa Chùa Một Cột Thảo luận nhóm tổ Tượng phật A-di-đà Chùa Keo Bao gồm chùa đài ... Tượng phật A-di-đà Một số chùa tiếng nước ta Chùa Thiên mụ - Huế Chùa Giác Quang Tp: Hồ Chí Minh Chùa Hương - Một số chùa tiếng nước ta Chùa Láng – Hà Nội Chùa Phổ Minh – Nam Đònh Chùa Dâu - Chùa ... điện thượng điện Cuối gác chuông tầng với nghệ thuật điêu khắc gỗ tinh vi Chùa Keo Tượng phậtA-di-đà : Được tạc đá hoa cương xanh cao 1,87m ; tính ca bệ 2,77m Dáng phật tú ,khốc áo cà sa hai...
 • 20
 • 325
 • 0

chua thoi ly

chua thoi ly
...
 • 31
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 24 đáp án tốt nghiệp môn toán 2017Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (NCKH)Tính bội của cực tiểu toàn cục của hàm tham số (LV tốt nghiệp)Tập kì dị của toán tử của toán tử thế vị trong không gian hilbert (LV tốt nghiệp)Dạy học đọc hiểu Thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hình (LA tiến sĩ)Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà NộiKhảo sát lỗi ngữ âm của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phụcKhảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên CMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNhững đổi mới của Thơ Mới lãng mạn 1932 - 1945 nhìn từ phương diện thể loạiPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt NamQuản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt NamQuản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Hà NộiSự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh PhúcBAO NỘI XẠ CỦA MÔĐUN - NHỮNG HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA NÓBIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC TIỀN HỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNGBáo cáo thực tập tổng hợp khoa QTKD trường ĐH Thương Mại tại công ty cổ phần Công Nghệ MacrocomQuản lý Hoạt động đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam - CopyQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty tài chính Cổ phần Điện lực - Copy
Đăng ký
Đăng nhập