Phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của các biểu đồ tuần tự UML 2.0

Phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của các biểu đồ tuần tự UML 2 0

Phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của các biểu đồ tuần tự UML 2 0
... cận sử dụng đầu vào cho phương pháp kiểm chứng từ biểu đồ thiết kế UML Việc đưa phương pháp mô hình hóa biểu đồ UML, biểu đồ UML 2. 0, giúp cho việc áp dụng phương pháp kiểm chứng mô hình hoàn toàn ... Chương 2: Phương pháp phân tích biểu đồ nhằm xây dựng mô hình đặc tả 2. 1 Biểu đồ UML2 .0 2. 2 Phương pháp phân tích đối tượng biểu đồ thành khối đơn 11 2. 3 Phương pháp sinh ôtômat ... 46 Chương 4: Phương pháp kiểm chứng tính đắn biểu đồ qua ôtômat vào/ra 47 4.1 Kiểm chứng tính đắn biểu đồ qua ôtômat vào/ra 47 4 .2 Áp dụng phương pháp kiểm chứng với trường...
 • 61
 • 204
 • 0

phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của một chương trình java đa luồng thông qua sử dụng logic hoare

phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của một chương trình java đa luồng thông qua sử dụng logic hoare
... nhiều phương pháp để kiểm chứng tính đắn chương trình Java đa luồng Một phương pháp sử dụng logic Hoare Kiểm chứng tính đắn chương trình Java đa luồng sử dụng logic Hoare yêu cầu ta cần phải chứng ... thấy tính quan trọng việc kiểm chứng tính đắn chương trình Việc kiểm chứng tính đắn chương trình Java đa luồng thiếu việc phát triển hệ thống Ta cần có phương pháp kiểm chứng tính đắn chương trình ... tính đắn chương trình Java đa luồng thông qua sử dụng logic Hoare Khóa luận có sáu chương với nội dung sau:  Chương 1: Logic Hoare Chương 2: Ngôn ngữ -4-  Chương 3: Ngôn ngữ tương tranh  Chương...
 • 64
 • 279
 • 1

Luận văn:Phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của một chương trình Java đa luồng thông qua sử dụng logic Hoare potx

Luận văn:Phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của một chương trình Java đa luồng thông qua sử dụng logic Hoare potx
... TẮT KHÓA LUẬN Có nhiều phương pháp để kiểm chứng tính đắn chương trình Java đa luồng Một phương pháp sử dụng logic Hoare Kiểm chứng tính đắn chương trình Java đa luồng sử dụng logic Hoare yêu ... thấy tính quan trọng việc kiểm chứng tính đắn chương trình Việc kiểm chứng tính đắn chương trình Java đa luồng thiếu việc phát triển hệ thống Ta cần có phương pháp kiểm chứng tính đắn chương trình ... tính đắn chương trình Java đa luồng thông qua sử dụng logic Hoare Khóa luận có sáu chương với nội dung sau:  Chương 1: Logic Hoare Chương 2: Ngôn ngữ -4-  Chương 3: Ngôn ngữ tương tranh  Chương...
 • 64
 • 181
 • 0

Một số phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của hệ thời gian thực bằng thuật toán

Một số phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của hệ thời gian thực bằng thuật toán
... công nghệ Phạm Hồng Thái số phương pháp kiểm chứng tính đắn hệ thời gian thực thuật toán Chuyên ngành : Đảm bảo toán học cho máy tính hệ thống tính toán số : 1.01.10 luận án tiến sĩ toán học ... với tính chất đặc tả lôgic thời gian tạm gọi kiểm chứng mô hình cổ điển để phân biệt với hướng kiểm chứng mô hình thời gian thực sau Kiểm chứng mô hình với hệ thời gian thực Hệ thời gian thực hệ ... liệt kê tính đúng, sai f kiểm chứng để định tính thoả công thức Qua ví dụ nêu thấy ưu điểm phương pháp kiểm chứng mô hình so với phương pháp chứng minh định lý Thứ nhất, phương pháp kiểm chứng...
 • 129
 • 135
 • 0

Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình quy trình nghiệp vụ xây dựng bằng BPMN 2 0

Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình quy trình nghiệp vụ xây dựng bằng BPMN 2 0
... HỒNG SƠN NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP KIỂM CHỨNG TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA MÔ HÌNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG BẰNG BPMN 2. 0 Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 604 801 03 LUẬN ... sử dụng ký pháp BPMN 2. 0 Error! Bookmark not defined 2. 2 Tính đắn BPMN Error! Bookmark not defined 2. 2.1 Tính đắn hình quy trình nghiệp vụ Error! Bookmark not defined 2. 2 .2 Các dạng lỗi ... ngữ định nghĩa EPC, BPMN hay ngôn ngữ thực thi quy trình BPEL Vấn đề đặt làm để kiểm tra tính đắn hình quy trình nghiệp vụ Việc kiểm chứng tính đắn hình quy trình nghiệp vụ có vai trò quan...
 • 13
 • 96
 • 0

Phương pháp sinh bộ kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2 0 và ứng dụng cho kiểm thử phần mềm

Phương pháp sinh bộ kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2 0 và ứng dụng cho kiểm thử phần mềm
... TRẦN THỊ MÙI PHƢƠNG PHÁP SINH BỘ KIỂM THỬ TỪ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ UML 2. 0 ỨNG DỤNG CHO KIỂM THỬ PHẦN MỀM Ngành: Hệ thống thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60 48 01 04 LUẬN VĂN THẠC ... tích biểu đồ dòng điểu khiển dựa biểu đồ UML 2. 0 ứng dụng để sinh kiểm thử Phƣơng pháp nghiên cứu gồm hai trình chuyển đồi biểu đồ đồ thị dòng điều khiển từ đồ thị dòng điều khiển sinh kiểm thử Biểu ... khăn kiểm thử tự động dựa mô hình Chƣơng PHƢƠNG PHÁP SINH ĐỒ THỊ DÕNG ĐIỀU KHIỂN TỪ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ 10 3.1 Biểu đồ 10 3 .2 Đồ thị dòng điều khiển 18 3.3 Đƣờng kiểm thử ...
 • 72
 • 104
 • 0

Phương pháp sinh bộ kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2 0 và ứng dụng cho kiểm thử phần mềm

Phương pháp sinh bộ kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2 0 và ứng dụng cho kiểm thử phần mềm
... TRẦN THỊ MÙI PHƢƠNG PHÁP SINH BỘ KIỂM THỬ TỪ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ UML 2. 0 ỨNG DỤNG CHO KIỂM THỬ PHẦN MỀM Ngành: Hệ thống thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60 48 01 04 LUẬN VĂN THẠC ... ngày 22 tháng 11 năm 20 15 Học viên: Trần Thị Mùi TÓM TẮT Luận văn tập trung nghiên cứu phƣơng pháp sinh kiểm thử từ biểu đồ UML 2. 0 dựa lý thuyết kiểm thử mô hình nhằm tự động hóa trình kiểm thử, ... vol 14, no 5, pp 729 -744, Oct 20 06 [26 ] OMG document, UML 2. 0 Superstructure Specification, 20 03 http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc /03 -08 - 02 [27 ] UML sequence diagram http://www .uml- diagrams.org/sequence-diagrams-combined-fragment.html...
 • 13
 • 93
 • 0

Kiểm chứng tính đúng đắn hệ thống tính toán của chương trình bằng kiểm duyệt mô hình

Kiểm chứng tính đúng đắn hệ thống tính toán của chương trình bằng kiểm duyệt mô hình
... tài: Kiểm chứng tính đắn hệ thống tính toán chương trình kiểm duyệt hình , tác giả nghiên cứu kỹ thuật kiểm duyệt hình (Model Checking), tìm hiểu công cụ kiểm chứng Spin, ngôn ngữ hình ... tính thõa mãn hình hệ thống [5] Kiểm duyệt hình cho phép kiểm duyệt phần mềm không lỗi thực chức đặt Nó kiểm tra khả trạng thái hệ thống 1.2 Quy trình hoạt động kiểm duyệt hình Requirements ... thuật kiểm duyệt hình kết hợp tiến trình đồng hồ xây dựng để kiểm duyệt tính đắn hệ thống báo động, báo cháy sử dụng công cụ kiểm chứng Spin  Quá trình kiểm chứng tác giả đưa vào hệ thống...
 • 15
 • 319
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Kiểm chứng tính đúng đắn hệ thống tính toán của chương trình bằng kiểm duyệt mô hình " docx

Tài liệu Báo cáo
... pháp kiểm duyệt hình hình hệ thống xây dựng từ đặc tả hệ thống hình thể hành vi hệ thống viết ngôn ngữ C, Java, hay ngôn ngữ tả phần cứng 1.3 Đặc trƣng kiểm duyệt hình Quá trình kiểm ... ứng dụng hướng liệu khối lượng liệu thường tăng vô hạn  Kiểm duyệt hình kiểm chứng hình hệ thống thân hệ thống, kết đạt mặt hình hệ thống, cần có kỹ thuật khác hỗ trợ kiểm duyệt để tìm ... Alarm Hình 3.4: Kiến trúc mức hệ thống báo động, báo cháy 3.3.2 hình Promela cho hệ thống báo động, báo cháy mức kiểm chứng thuộc tính đơn giản Từ tả hệ thống trên, ta xây dựng hình cho hệ...
 • 15
 • 271
 • 0

Kiểm chứng tính đúng đắn hệ thống tính toán của chương trình bằng kiểm duyệt mô hình

Kiểm chứng tính đúng đắn hệ thống tính toán của chương trình bằng kiểm duyệt mô hình
... kiểm duyệt hình chia thành pha sau:  Pha hình hóa (Modeling): Xây dựng hình cho hệ thống cách hình hóa hệ thống sử dụng ngôn ngữ tả hình công cụ kiểm duyệt Sau kiểm tra đắn ... tả hình hệ thống thuộc tính để kiểm chứng hình Spin thực thi hệ thống Việc sử dụng Spin đơn giản, hiệu cao, phù hợp để kiểm chứng hệ thống phân tán Spin không hỗ trợ kiểm chứng hệ thống ... hình Hình thức hóa thuộc tính cần kiểm duyệt sử dụng ngôn ngữ đặc tả thuộc tính  Pha thực thi (Running): Sử dụng chương trình kiểm duyệt để kiểm tra tính hợp lệ thuộc tính hình hệ thống...
 • 66
 • 219
 • 0

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p5 potx

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p5 potx
... nguồn nhân lực trở thành vấn đề quan tâm đặc biệt sách phát triển quốc gia có đua tranh nước nước khác Để tiến hành công nghiệp hoá thành công phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng Việt ... phải nâng cao vai trò quản lí Nhà nước quản lí vĩ mô cải cách sách tài chính, chuyển giao công nghệ, thương mại thuế quan để phát huy tiềm nước thu hút vốn công nghệ tiên tiến nước đồng thời ... nhân tố người tiếp nhận tri thức, thành tựu khoa học đại giới để cải tiến công nghệ bước tiến tới sáng tạo công nghệ nhằm đẩy mạnh công công nghiệp hoá đại hoá đất nước, đạt yêu cầu tăng trưởng nhanh,...
 • 7
 • 123
 • 0

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p4 pptx

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p4 pptx
... 2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nước trình công nghiệp hoá đại hoá nước ta thời gian tới - Để thúc đẩy phát triển thị trường tài khai thác tốt nguồn vốn nước Nhà nước phải ổn định ... thay vào văn phù hợp chung với xu hướng chung thương mại quốc tế, đồng thời có tính khả thi cao giảm tranh chấp không đáng có doanh nghiệp với doanh nghiệp với quan quản lí nhà nước, doanh nghiệp ... tư nước đầu tư nước xoá bỏ phân biệt thuế giá cước dịch vụ đầu tư nước Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước sách thông thoáng ưu đãi Đổi đẩy nhanh trình chuyển giao công nghệ Trong lĩnh vực vai trò...
 • 9
 • 152
 • 0

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p3 docx

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p3 docx
... xã hội đạt 15- 16 tỉ USD Nhà nước chiếm 43% (bao gồm đấu tư từ ngân sách Nhà nước tín dụng đầu tư Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước tự đầu tư ) phần vốn từ đầu tư trực tiếp nước chiếm 37% đầu tư dân ... Thực trạng vai trò huy động vốn quản lí vốn nhà nước: Trước đổi chế quản lí kinh tế quan liêu bao cấp kinh tế huy Việt Nam thị trường tài với hệ thống tài tập trung nguồn vốn vào tay Nhà nước để ... học sở Trước tình hình phải tăng số lượng người có trình độ chuyên môn cao, Nhà nước chủ trương phát triển hệ thống đào tạo đại học cao đẳng Trong điều kiện thiếu giáo viên đại học, giáo dục...
 • 9
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiểm chứng tính đúng đắn của chương trìnhkiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu bằng ngôn ngữ phía trình duyệtkiểm chứng tính cân thiêt cua cac biên phapkiểm chứng tinh kha thi cua cac biên phapthực nghiệm kiểm chứng tính khả thi của các giải phápkiểm chứng tính đúng đắn trong điều khiển truy cậpbài toán kiểm chứng tính đúng đắn giữa thiết kế và cài đặt chính sách rbacthuật toán để kiểm chứng tính đúng đắnphương pháp kiểm định tính phù hợp của mô hình3 1 kiểm chứng tính cần thiết của các biện pháp quản lý tài chính tại viện đại học mở hà nội3 2 kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp quản lý tài chính tại viện đại học mở hà nộinhằm kiểm chứng tính hiệu quả của các biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp mà gv đã triển khai chúng tôi khảo sát kĩ năng giao tiếp của trẻ và so sánh với kết quả khảo sát năm trướcphương pháp kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng sinhphương pháp kiểm tra tính nhạy cảm của kháng sinhkết quả phân tích nhân tố khám phá efa kiểm tra tính đơn hướng của các thang đoLuận văn về sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền.tổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGKiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))KI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIETTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNNâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga Mỹđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Đăng ký
Đăng nhập