KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 9 KÌ I

Đè kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đè kiểm tra 1 tiết lớp 9
... số giới d) Cả ba ý Câu 15 : Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa đời: a) 1/ 10 / 19 48 b) 1/ 10 / 19 49 c) 1/ 10 / 19 50 d) 1/ 10 / 19 51 Câu 16 : Quốc gia giành độc lập sớm châu Phi sau năm 19 45 là: a) An-giê-ri b) ... hiêïn trong? a) Phong trào cách mạng 19 30 – 19 31 b) Phong trào dân chủ 19 36 – 19 39 c) Khởi nghóa Nam Kì d) Khởi nghóa Bắc Sơn Câu 7: Hơn 20 triệu người chết, 17 10 thành phố, 70000 làng mạc bò tàn ... Ru-ma-ni năm 198 9 c) Khủng hoảng dầu mỏ năm 19 73 d) Thống nước Đức năm 19 90 Câu 19 : Sự tăng trưởng kinh tế Liên Xô từ năm 19 45 đến năm 19 50 thể qua: a) Phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ b)...
 • 3
 • 1,906
 • 3

kiem tra 1 tiet lop 11 ki 2

kiem tra 1 tiet lop 11 ki 2
... depend The woman for which we went was interesting The man about whom I told you is over there 11 .D ... courage (n) -> encourage -> discourage responsible (a) responsibility(n) III 1. e h 3.d 4.i 5.b -6.a 7.j 8.c 9.f 10 .g IV Is this the book for which you asked me ? I don’t find the person ... 7 rapid growth success 10 discharge g release h effect i demolish j fast Your answer -…… -……… -…… -…… -……… -…… -…… -……… -…… 10 -…… IV Combine the following sentences, using...
 • 3
 • 448
 • 0

Kiểm tra 1 tiết lớp 9

Kiểm tra 1 tiết lớp 9
... D.working 9/ Ba wishes he ………………………….a new bicycle A.has B.had C.would have D.willhave 10 /………………………………aspects of learning English you fine the most difficult? A.What B.Where C.why D.When 11 /I can ... D.speaking 12 /She asks me where I………………………………from A.to come B.come C.came D.coming 13 /If you want to attend the couse, you…………………………….pass the examination A.had to B.has to C.have to D.could 14 /She ... that…………………………………………………………………………………………………………………………………… *Supply the correct form of the verbs (1 point) 1/ She wishes She(visit)………………………………….Malaysia next summer Teacher’s full name: Mai Thò Tuyeát...
 • 4
 • 214
 • 0

đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 tiết 21

đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 tiết 21
... dòng điện chạy qua dây dẫn: (0,5đ) I = U = = 2( A) R 1, 5 MA TRẬN ĐỀI KIỂM TRA TIẾT LỚP NĂM HỌC 20 09 – 2 010 Lónh vực kiểm tra Mức độ kiểm tra Biết Hiểu Vận dụng Tổng cộng Định luật Ơm ,cơng thức ... 4 .1, 5 .10 −6 .1 = 4ρ = = 3(Ω) S πd 3 ,14 .0,0008 Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn: (0,5đ) I= U = = 2( A) R Lónh vực kiểm tra Mức độ kiểm tra Biết Hiểu Vận dụng Tổng cộng MA TRẬN ĐỀI KIỂM TRA TIẾT ... 0,752.32 .12 00 = 21. 600(J) d)Điện tiêu thụ 30ngày :(0,5đ) A= P.t = I2 R.t = 0,752.32 .90 = 16 20(Wh) =1, 620( KWh) Tiền điện phải trả 30 ngày T = 1, 620.700 = 1. 134 (đồng) Câu 12 : (1, 5đ) Điện trở dây dẫn: (1 )...
 • 5
 • 220
 • 2

kiem tra 1 tiet sinh 9 ki I

kiem tra 1 tiet sinh 9 ki I
... hình: 10 0 hoa đỏ( i m) F1 x F1: Aa x Aa GF1: A: a A: a F2: ( i m) A a A AA Aa a Aa aa Kết quả: Ki u gen: 25% AA : 50% Aa : 25% aa Ki u hình: 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng ( 0,25 i m) b Ki u gen ... tr i) - G i a gen qui định màu hoa trắng ( tính lặn) ( 0, 25 i m) - Ki u gen hoa đỏ chủng: AA, hoa trắng aa Ta có sơ đồ sau: Pt/c: AA x aa GP: A a F1: Aa Kết quả: - Ki u gen: 10 0% Aa - Ki u ... Kết quả: Ki u gen: 25% AA : 50% Aa : 25% aa Ki u hình: 75% gà lông đen: 25% gà lông trắng ( 0,25 i m) b Ki u gen gà lông đen F1 : Aa Ki u gen gà lông trắng : aa ( 0,25 i m) Ta có sơ đồ...
 • 3
 • 145
 • 0

Kiem tra 1 tiet lop 9 -Tiet 21(10-11)

Kiem tra 1 tiet lop 9 -Tiet 21(10-11)
... R.S 10 .0 ,1. 10 −6 ⇒l = = = 2,5m S ρ 0,4 .10 −6 (1, 0 đ) b) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là: I= U = = 0,2 A R1 + R2 15 (1, 0 đ) Vì mạch mắc nối tiếp nên: I = I1 = I2 => U1 = I1* R1 = 0,2 10 ... 3V hiệu điện hai đầu điện trở R1 là: A.3V B.1V C .1, 5V D.2V Hai điện trở R1 R2 = 4R1 mắc song song Điện trở tương đương đoạn mạch là: A 5R1 B 4R1 C 0,8R1 D .1, 25R1 Đặt hiệu điện U vào hai đầu điện ... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC: 2 010 -2 011 MÔN: VẬT LÝ – TIẾT SỐ: 21 B.Tự luận: (6,0 điểm) – Thời gian: 27 phút Bài (3,0 điểm) Một cuộn dây điện trở có trò số 10 Ω quấn dây nikêlin có tiết điện 0 ,1. 10-6m2...
 • 5
 • 190
 • 0

đề kiểm tra 1 tiết địa 9(ki 1)

đề kiểm tra 1 tiết địa 9(ki 1)
... Họ tên: Lớp Điểm Bài kiểm tra 45' Môn: Địa lí Nhận xét giáo viên Mã đề Phn 1: Trc nghim ( 3im ) Cõu 1( 0,25im): Vùng kinh tế nớc ta không giáp biển: A Đồng sông ... 8,0 Kinh t t nhõn 8,3 Kinh t cỏ th 31, 6 Kinh t cú u t nc ngoi 13 ,7 Tng cng 10 0,0 - Hóy v biu thớch hp th hin c cu giỏ tr GDP ca nc ta v rỳt nhn xột? Cõu 3: (1im) K tờn ngnh cụng nghip trng im ... bảng giải đầy đủ, thiếu yếu tố trừ 0, 25 điểm Cõu 3: (1im) Dầu thô, hàng dệt may, Thủy sản, Dày da, Nông sản Đáp án biểu điểm Mã đề Cõu 1( 0,25im): Vùng kinh tế nớc ta không giáp biển: A Đồng...
 • 5
 • 271
 • 1

Kiểm tra 1 tiết hóa 9 I

Kiểm tra 1 tiết hóa 9 Kì I
... 27x + 56y = 4 ,14 1, 5x+ y = 0 ,13 5 x= 0,06 (mol) y= 0,045 (mol) mAl= 27.0,06= 1, 62g %Al =1, 62:6 .10 0= 27% mFe=56.0,045=2,52g %Fe=2,52:6 .10 0=42% (1) nhẹ (2) tính chất hoá học (3) kiềm ( bazơ tan ... Al Fe tác dụng đợc v i HCl Phơng trình: 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 b) %Cu= 1, 86:6 10 0 = 31% Kl hỗn hợp Al Fe : 6 -1, 86=4 ,14 g nH2=3,024:22,4 = 0 ,13 5 mol g i x y số mol Al Fe ... CO2 (1) CO2 + C t0 2CO (2) CO + CuO t Cu + CO2 (3) b) -nCO2=0,35 mol theo (1) nCO2=nCaCO3=0,35 mol m CaCO3= 10 0.0,35=35g - theo (2) nCO2=nC=0,35 mol mC =0,35 .12 = 4,2 g - nCuO = : (64 +16 ) =...
 • 2
 • 127
 • 0

Kiem tra 1 tiet hoa 9

Kiem tra 1 tiet hoa 9 kì
... thành mCO2 = 0,5 44 = 22 (gam) mH2O = 18 = 18 (gam) Thể tích khí CO2 tạo ĐKTC V CO2 0,5 22,4 = 11 ,2 (lít) 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ ... C2H4(k) + Br2(k) C2H4Br2(k) C3H6(k) + Br2(k) C3H6Br2 (k) 11 ,2l khí = 0,5mol t PTHH: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O Theo PTHH đốt 1mol CH4 thu đợc 1mol CO2 mol H2O Vậy theo đốt 0,5 mol CH4 ta thu đợc 0,5...
 • 2
 • 60
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 tuần 33

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 tuần 33
... ÁN - BÀI KIỂM TRA TIẾT Môn :Ngữ Văn(Phần Tiếng Việt) Tiết : 15 7– Tuần : 33 I/ Trắc nghiệm:( Mỗi câu trả lời đúngn 0,25 đ) Câu 1: B Câu 2: B Câu 3:A Câu 4: C Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: 1 c, 2…d, ... Câu 8: B Câu 9: A II/ Tự luận: Câu 1: ( 1 iểm) Nghóa tường minh phần thông báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu Hàm ý phần thông báo không diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu suy từ từ ngữ ( 1 iểm) Câu ... ( Tiếng cười dân gian Việt Nam) 1/ Thế nghóa tường minh, nghóa hàm ý? 2/ Tìm câu chứa hàm ý nêu nội dung hàm ý ấy? 3/ Người nghe có giải đoán hàm ý không? Chi tiết thể điều đó? BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 443
 • 0

kiem tra 1 tiet lop 9 thang 4

kiem tra 1 tiet lop 9 thang 4
... erupted in 19 91 A.earthquakes B.volcano C.typhoon D.thunderstorm 4. He can ………when the storms will happen A.prediction B.predictive C.predict D.predictor 5.They will come here……… 11 .30 am A.in ... last night are from Asian A.who B.whom C.which D.that 9. We…………since we left school A.don’t meet B.didn’t meet C won’t meet D.haven’t met 10 .In 19 95 , a huge earthquake……….the city of Kobe in Japan ... she was a child She used…………………………………………………… Full name KIÓM tra bµi sè 2- Học kì II Class : 9A Môn : Tiếng Anh - Thời gian : 45 phút I/ Choose the word whose underlined part is pronounced...
 • 4
 • 63
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra 1 tiet sinh 9 ki iide kiem tra 1 tiet mon sinh ki ii lop 6đề kiểm tra 1 tiết ở học ki ii môn địa lí 11kiểm tra 1 tiết địa 9 kì 2đề kiểm tra 1 tiết sử 6 kì iđề kiểm tra 1 tiết sử 6 kì iide kiem tra 1 tiet lop 9 hk1de kiem tra 1 tiet lop 9 mon tieng anhđề kiểm tra 1 tiết hóa 9 kì 2đề kiểm tra 1 tiết địa 9 kì 2đề kiểm tra 1 tiết địa 9 kỳ iiđề kiểm tra 1 tiết sử 9 kì 2kiểm tra 1 tiết địa 9 kì 1kiểm tra 1 tiết gdcd 9 kì 2de kiem tra 1 tiet sinh 9 ki 2Đề thi vào chuyên 20132014De va HDC TS mon hoa 2013 1Đề thi vào chuyên 20132014Đề thi vào chuyên 20132014Giáo trình Pascal Gv: Phạm Bá Quảnggiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của việt nam khi hiệp định tpp được kí kết203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bảnNghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà NẵngHoạt động tài trợ xuất khẩu của ngân hàng BIDVTieu luan phoi hop cac loai thi nghiemcâu hỏi tự luận địa 11 ôn tập hk2CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HAY NHẤT NĂM 2017LUẬN VĂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2016THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014Assignment group5 FPT polytechnichĐề đa ks giáo viên hóa tỉnh vĩnh phúc 2015 2016Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Tóm tắt truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấy