THUẬT TOÁN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI A-RIO

Phân tích đánh giá một số thuật toán quản hàng đợi tích cực trong TCP Network

Phân tích đánh giá một số thuật toán quản lý hàng đợi tích cực trong TCP Network
... PHÁP QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC 2.1 Tổng quan 2.1.1 Khái niệm quản hàng đợi tích cực AQM (Active Queue Managament) Quản hàng đợi tích cực (AQM) chế phát tắc nghẽn hệ thống mạng Những giải thuật ... vấn đề ta sử dụng thuật tốn quản hàng đợi lập lịch Nói đơn giản thuật tốn quản hàng đợi sử dụng để quản chiều dài hàng đợi gọi cách loại bỏ gói cần thiết Quản hàng đợi bao gồm hoạt ... P Số hóa Trung tâm Học liệu Trang 10 http://lrc.tnu.edu.vn/ dụng quản hàng đợi tích cực lập lịch Quản hàng đợi kỹ thuật mà router loại bỏ gói cách tích cực từ hàng đợi để tránh tràn hàng...
 • 85
 • 108
 • 0

Tiểu luận mạng máy tính nâng cao Tìm hiểu thuật toán quản hàng đợi tích cực BLUE

Tiểu luận mạng máy tính nâng cao Tìm hiểu thuật toán quản lý hàng đợi tích cực BLUE
... dụng BLUE thực tế Đồng thời nhóm muốn nghiên cứu giải thuật quản hàng đợi SFB (Stochastic Fair Blue) giải thuật quản hàng đợi phát triển dựa BLUE 12 Tìm hiểu thuật toán quản hàng đợi tích ... cổ chai Quan sát Tìm hiểu thuật toán quản hàng đợi tích cực BLUE Hình 1: Ví dụ RED I BLUE Để khắc phục thiếu sót RED, đề xuất, thực đánh giá thuật toán quản hàng đợi khác, BLUE Sử dụng mô ... cho thấy kết tương tự Tìm hiểu thuật toán quản hàng đợi tích cực BLUE Bảng Bảng Hình cho thấy tỷ lệ tổn thất quan sát kích cỡ khác hàng đợi cách sử dụng hai thuật toán BLUE RED với 1000 4.000...
 • 13
 • 278
 • 0

Thuật toán quản hàng đợi A - RIO

Thuật toán quản lý hàng đợi A - RIO
... Gentle -RIO ACL AF AIMD Assured Forwarding Additive-Increase Multiplicative-Decrease AQM Active Queue Management ARPANET Advanced Research Projects Agency Network CBQ Class-Based Weighted Fair Queuing ... suất thuật toán quản hàng đợi A- RIO Bởi A- RIO kết hợp nhiều thuật toán AQM, nên để phục vụ cho mục tiêu chính, dành nhiều thời gian nghiên cứu thuật toán AQM sở nó, RED, A- RED, RIO Ngoài ra, ... gateway Internet phải sử dụng kỹ thuật này, mà triển khai dần A- RIO (Adaptive – RED with In and Out) kết hợp trực tiếp thuật toán A- RED thuật toán RIO A- RIO thuật toán AQM áp dụng cho kiến trúc mạng...
 • 119
 • 263
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật phân tích đánh giá một số thuật toán quản hàng đợi tích cực trong TCP network

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật phân tích đánh giá một số thuật toán quản lý hàng đợi tích cực trong TCP network
... đầy Phân tích đánh giá một số thuật toán quản lý hàng đợi tích cực TCP Network Trang CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC 2.1 Tổng quan 2.1.1 Khái niệm quản hàng đợi tích ... dụng quản tắc nghẽn 1.2.3 Điều khiển tắc nghẽn tránh tắc nghẽn mạng TCP 1.3 Các kĩ thuật hàng đợi Router 1.3.1 Giới thiệu hàng đợi Router Phân tích đánh giá một số thuật toán quản lý hàng ... Khái niệm quản hàng đợi tích cực AQM (Active Queue Managament) 2.1.2 Sự cần thiết phải có quản hàng đợi tích cực 2.1.3 Các phương pháp quản hàng đợi tích cực Active Queue Managament Queue...
 • 27
 • 64
 • 0

Mô hình kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền cho bài toán quán hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP

Mô hình kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền cho bài toán quán lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN PHƢƠNG HUY MÔ HÌNH KẾT HỢP LOGIC MỜ VÀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC TRÊN MẠNG TCP/IP Chuyên ngành: Kỹ thuật ... thuật đƣợc kết hợp qua lại với hình thành hệ thống kết hợp 33  Giải thuật di truyền Giải thuật di truyền kỹ thuật khoa học máy tính nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp cho toán tối ƣu tổ hợp Giải ... dụng hình tính toán có sử dụng kết hợp hai công cụ quan trọng tính toán mềm nhƣ GA, FL cho toán AQM mạng TCP/IP Mục đích cụ thể luận án sử dụng hình kết hợp di truyền mờ nhằm giải hai toán...
 • 154
 • 296
 • 1

ứng dụng giải thuật di truyền mờ cho bài toán quản hàng đợi tích cực (aqm) trong viễn thông

ứng dụng giải thuật di truyền mờ cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực (aqm) trong viễn thông
... Các kiến thức tổng quan Chƣơng 2: Bài toán quản hàng đợi tích cực viễn thông Chƣơng 3: Ứng dụng giải thuật di truyền mờ cho toán quản hàng đợi tích cực viễn thông Cuối kết luận hướng phát ... 74 CHƢƠNG 3: ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN MỜ CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC (AQM) TRONG VIỄN THÔNG 3.1 Mở đầu 76 3.2 AQM sử dụng giải thuật di truyền 77 ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN MỜ CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC (AQM) TRONG VIỄN THÔNG Ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số:...
 • 118
 • 181
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ứng dụng giải thuật di truyền mờ cho bài toán quản hàng đợi tích cực (AQM) trong viễn thông

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ứng dụng giải thuật di truyền mờ cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực (AQM) trong viễn thông
... pháp giải thuật di truyền, cấu trúc mô hình chúng, thuật toán giải thuật di truyền, phân tích khả hoạt động chúng ứng dụng giải thuật di truyền toàn kỹ thuật cụ thể toán quản hàng đợi tích cực ... hệ thống Ứng dụng FL-GA cho toán AQM viễn thông Trang CHƯƠNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC (AQM) TRONG VIỄN THÔNG 2.1 Giới thiệu Quản hàng đợi là nhóm tổ hợp phương pháp quản đệm lập ... quản hàng đợi tích cực đặt lên hàng đầu Tuy nhiên việc quản hàng đợi tích cực vấn đề phức tạp Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả chọn đề tài: Ứng dụng giải thuật di truyền mờ cho toán quản...
 • 24
 • 173
 • 0

Nghiên cứu kĩ thuật quản hàng đợi trong mạng IP

Nghiên cứu kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng IP
... loại hàng đợi Router Hàng đợi cân FQ Queue Queue Queue Lựa chọn gói hàng đợi thuật quản hàng đợi : Droptail P Loại bỏ hoàn toàn gói đến qmax 100% Max Chiều dài hàng đợi thuật ... : sâu tìm hiểu hoạt động thuật quản hàng đợi toàn mạng, bỗ sung thêm phần mềm mô để so sánh ưu nhược điểm thuật toán Các thuật quản hàng đợi áp dụng nhiều mạng để điều khiển tắc nghẽn ... hàng đợi Router Xử gói đưa giao diện đầu 1 .Hàng đợi đơn giản gói Đợi trước xử Server Thời gian đợi Thời gian xử Thời gian xếp hàng Các loại hàng đợi Router(tiếp) lịch Lập Phân Hàng đợi...
 • 27
 • 275
 • 0

Nghiên cứu các kĩ thuật quản hàng đợi trong mạng IP

Nghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng IP
... TỬ TRỰC n hàng i ĐIỆ thu t tốn ih c CHƯƠNG 3: QU N LÝ HÀNG 3.1 Các thu t hàng 3.1.1 Gi i thi u hàng I VÀ CÁC THU T TỐN i i Router thuy t hàng i n y sinh m t cách t nhiên vi c nghiên c ... n i u ta s d ng qu n hàng i tích c c, l p l ch Qu n hàng i m t thu t mà router lo i b gói m t cách tích c c t hàng i tránh tràn hàng i,và gi m t c Trong qu n hàng i ta s d ng thu ... thu t tốn qu n hàng i l p l ch Nói ơn gi n thu t tốn qu n hàng i c s d ng hàng i gói b ng cách lo i b gói c n thi t Qu n hàng i bao g m ho t • Thêm gói vào hàng qu n chi u dài c a...
 • 98
 • 242
 • 1

Nghiên cứu các kĩ thuật quản hàng đợi trong mạng IP

Nghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng IP
... 3: Quản hàng đợi thuật toán CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI VÀ CÁC THUẬT TOÁN 3.1 Các thuật hàng đợi 3.1.1 Giới thiệu hàng đợi Router thuyết hàng đợi nảy sinh cách tự nhiên việc nghiên cứu ... vấn đề ta sử dụng thuật toán quản hàng đợi lập lịch Nói đơn giản thuật toán quản hàng đợi sử dụng để quản chiều dài hàng đợi gói cách loại bỏ gói cần thiết Quản hàng đợi bao gồm hoạt ... dụng hàng đợi Các đệm thiết bị mạng quản nhiều kỹ thuật hàng đợi Nói quản hàng đợi tối thiểu hoá việc gói mạng tắc nghẽn xảy làcải thiện hiệu mạng Một kỹ thuật hàng đợi FIFO, gói xử theo...
 • 98
 • 548
 • 4

Luận văn: Nghiên cứu các kĩ thuật quản hàng đợi trong mạng IP doc

Luận văn: Nghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng IP doc
... dụng quản hàng đợi tích cực, lập lịch Quản hàng đợi thuật mà router loại bỏ gói cách tích cực từ hàng đợi để tránh tràn hàng đợi, và giảm tốc độ Trong quản hàng đợi ta sử dụng thuật ... dụng hàng đợi Các đệm thiết bị mạng quản nhiều kỹ thuật hàng đợi Nói quản hàng đợi tối thiểu hoá việc gói mạng tắc nghẽn xảy làcải thiện hiệu mạng Một kỹ thuật hàng đợi FIFO, gói xử theo ... vấn đề ta sử dụng thuật toán quản hàng đợi lập lịch Nói đơn giản thuật toán quản hàng đợi sử dụng để quản chiều dài hàng đợi gói cách loại bỏ gói cần thiết Quản hàng đợi bao gồm hoạt...
 • 99
 • 224
 • 0

Đồ án tốt nghiệp "Nghiên cứu kĩ thuật quản hàng đợi trong mạng IP" pps

Đồ án tốt nghiệp
... : sâu tìm hiểu hoạt động thuật quản hàng đợi toàn mạng, bỗ sung thêm phần mềm mô để so sánh ưu nhược điểm thuật toán Các thuật quản hàng đợi áp dụng nhiều mạng để điều khiển tắc nghẽn ... loại hàng đợi Router Hàng đợi cân FQ Queue Queue Queue Lựa chọn gói hàng đợi thuật quản hàng đợi : Droptail P Loại bỏ hoàn toàn gói P(q)= đến qmax 100% Max Chiều dài hàng đợi thuật ... hàng đợi Router Xử gói đưa giao diện đầu 1 .Hàng đợi đơn giản gói Đợi trước xử Server Thời gian đợi Thời gian xử Thời gian xếp hàng Các loại hàng đợi Router(tiếp) lịch Lập Phân Hàng đợi...
 • 27
 • 277
 • 0

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT QUẢN HÀNG ĐỢI TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1_1 pdf

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1_1 pdf
... trước hàng đợi đơn hay đưa gói vào hàng đợi khác phục vụ hàng lần lượt? Để giải vần đề ta sử dụng công cụ: hàng đợi ưu tiên (PQ), hàng đợi đặt trước (CQ), hàng đợi cân trọng số (WFQ) hàng đợi cân ... đợi cân trọng số sở lớp (CBWFQ)  Quản hàng đợi Do kích thước hàng đợi giới hạn nên chúng bị đầy tràn hàng đợi Do hàng đợi đầy gói truyền thông đến vào hàng đợi bị loại bỏ Việc loại bỏ loại ... công cụ nhà quản trị mạng giám sát đo kiểm đảm bảo SLA mạng người dùng Phân loại đa byte Chính sách Router biên Đánh dấu gói Hàng đợi, quản lý, lập lịch Phân loại DS byte Hàng đợi, quản lý, lập lịch...
 • 16
 • 150
 • 0

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT QUẢN HÀNG ĐỢI TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1_2 pot

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1_2 pot
... dụng hàng đợi Các đệm thiết bị mạng quản nhiều kỹ thuật hàng đợi Nói quản hàng đợi tối thiểu hoá việc gói mạng tắc nghẽn xảy làcải thiện hiệu mạng Một kỹ thuật hàng đợi FIFO, gói xử theo ... dụng quản hàng đợi tích cực, lập lịch Quản hàng đợi thuật mà router loại bỏ gói cách tích cực từ hàng đợi để tránh tràn hàng đợi, và giảm tốc độ Trong quản hàng đợi ta sử dụng thuật ... đến hàng đợi, hàng đợi ưu tiên sử dụng cấu trúc đa hàng đợi với mức ưu tiên khác ưu tiên xử gói quan trọng truyền tới node Một kỹ thuật hàng đợi quan trọng tự ấn định luồng cho thân hàng đợi...
 • 15
 • 158
 • 1

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT QUẢN HÀNG ĐỢI TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 2_1 pptx

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 2_1 pptx
... Bảo mật mạng điều khiển truy nhập  Lắp đặt cấu hình điều hành quản trị mạng a Giao diện mạng  Chức làm việc liên mạng giao diện mạng cho loại dịch vụ khác (ví dụ: làm giao diện lớp vật lớp ... sát  Các router cấu tạo để điều chỉnh trạng thái mạng  Trạng thái mạng thường báo cáo tới trạm điều khiển quản mạng từ xa thực thể quản lý: MIB SNMP (Simple Net Management Protocol)  Sử ... giao thức:  Trường TOS (trong phần Header gói tin Ipv4)  Trường Precedence (trong phần header Ipv4)  Trường T (throughput), D (delay), R (reliability) (trong IPv4)  DS (trong different service)...
 • 17
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014bo de thi hoc ki 2 mon tieng anh lop 11 nam 2015 truong thpt le hong phongAssignment group5 FPT polytechnichTrắc nghiệm Lập trình ASP NetBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấyCách làm bài văn thuyết minh hayPhân tích khổ thơ đầu trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”Bai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenenBài viết số 6 Ngữ văn lớp 9: Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”Bình giảng hai khổ thơ đầu trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện nayPhân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiCảm nhận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 1Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 2Tóm tắt Rôbinxơn ngoài đảo hoang của ĐiphôVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về hút thuốc lá có hại cho sức khỏeVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính trung thựcĐề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập