MOT SO HAM CO BAN TRONG EXCEL 2010

Một số hàm bản trong Excel

Một số hàm cơ bản trong Excel
... 1 Tạo bảng thống kê Nhập liệu Tự động đánh số thứ tự Sắp xếp thứ tự thứ tự đặc biệt Sử dụng công thức Tính tổng số Một số hàm HM ROUND - Cỳ phỏp: ROUND(i s 1, i ... giá trị tìm kiếm( trị dò ), đối số giá trị, địa chuỗi văn ( Ví dụ: 20, E7, E8, "HDD20", ) Bảng ( Vùng tìm kiếm ): Là khối ô gồm nhiều hàng, nhiều cột ( hay tên bảng ), cột chứa giá trị dò tìm, ... dò 1: cột bên trái bảng phải xếp theo thứ tự tăng dần: - Nếu trị dò nhỏ phần tử đầu danh sách, hàm cho trị #N/A ( bất khả thi ) #N/A - Nếu trị dò lớn phần tử cuối danh sách, hàm coi tìm thấy phần...
 • 23
 • 639
 • 11

một số hàm bản trong excel

một số hàm cơ bản trong excel
... chữ số Nếu bạn nhập chữ số, theo mặc định Excel sẽ lấy năm bắt đầu là: 1900.(Ví dụ) - Month: miêu tả tháng năm Nếu month lớn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm các tháng cho ... ngày tháng Nếu Day lớn số ngày tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày cho số miêu tả tháng.(Ví dụ) Lưu ý: - Excel lưu trữ kiểu ngày chuỗi số liên tục, vì vậy ... Serial_num: Là dữ liệu kiểu Time Thời gian có thể nhập như: - Một chuỗi kí tự nằm dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”) - Một số thập phân (ví dụ 0,2145 mô tả 5:08 AM) - Kết quả của...
 • 6
 • 191
 • 0

Bài soạn một số bước bản trong excel

Bài soạn một số bước cơ bản trong excel
... đề xây dựng chuyên đề “MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI LẬP BẢNG THỔNG KÊ VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL nhằm giúp tính toán, thống kê số liệu nhanh, hiệu xác II Giải vấn đề: Excel phần mềm ứng dụng ... sinh bảng - Ta nhập hàm “=AVERAGE(D3:F3)” - Nhấn Enter để kết * Các bước lại tương tự phần 3.1 3.3 Hàm làm tròn số: ROUND(number, n) - Làm tròn số theo số định n, n>0 số làm tròn đến chữ số thập ... giá trị điểm số theo ý muốn Một số hàm thường dùng Excel * Nhập hàm số bắt đầu dấu “=” * Khi nhập hàm sai chương trình báo lỗi thường bắt đầu dấu “#” 3.1 Hàm tính tổng: Tính tổng số đối tượng...
 • 7
 • 190
 • 1

Bài soạn một số bước bản trong excel

Bài soạn một số bước cơ bản trong excel
... đề xây dựng chuyên đề “MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI LẬP BẢNG THỔNG KÊ VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL nhằm giúp tính toán, thống kê số liệu nhanh, hiệu xác II Giải vấn đề: Excel phần mềm ứng dụng ... sinh bảng - Ta nhập hàm “=AVERAGE(D3:F3)” - Nhấn Enter để kết * Các bước lại tương tự phần 3.1 3.3 Hàm làm tròn số: ROUND(number, n) - Làm tròn số theo số định n, n>0 số làm tròn đến chữ số thập ... giá trị điểm số theo ý muốn Một số hàm thường dùng Excel * Nhập hàm số bắt đầu dấu “=” * Khi nhập hàm sai chương trình báo lỗi thường bắt đầu dấu “#” 3.1 Hàm tính tổng: Tính tổng số đối tượng...
 • 7
 • 202
 • 0

Bài soạn một số bước bản trong excel

Bài soạn một số bước cơ bản trong excel
... đề xây dựng chuyên đề “MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI LẬP BẢNG THỔNG KÊ VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL nhằm giúp tính toán, thống kê số liệu nhanh, hiệu xác II Giải vấn đề: Excel phần mềm ứng dụng ... sinh bảng - Ta nhập hàm “=AVERAGE(D3:F3)” - Nhấn Enter để kết * Các bước lại tương tự phần 3.1 3.3 Hàm làm tròn số: ROUND(number, n) - Làm tròn số theo số định n, n>0 số làm tròn đến chữ số thập ... giá trị điểm số theo ý muốn Một số hàm thường dùng Excel * Nhập hàm số bắt đầu dấu “=” * Khi nhập hàm sai chương trình báo lỗi thường bắt đầu dấu “#” 3.1 Hàm tính tổng: Tính tổng số đối tượng...
 • 7
 • 153
 • 1

Bài giảng một số bước bản trong excel

Bài giảng một số bước cơ bản trong excel
... đề xây dựng chuyên đề “MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI LẬP BẢNG THỔNG KÊ VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL nhằm giúp tính toán, thống kê số liệu nhanh, hiệu xác II Giải vấn đề: Excel phần mềm ứng dụng ... sinh bảng - Ta nhập hàm “=AVERAGE(D3:F3)” - Nhấn Enter để kết * Các bước lại tương tự phần 3.1 3.3 Hàm làm tròn số: ROUND(number, n) - Làm tròn số theo số định n, n>0 số làm tròn đến chữ số thập ... giá trị điểm số theo ý muốn Một số hàm thường dùng Excel * Nhập hàm số bắt đầu dấu “=” * Khi nhập hàm sai chương trình báo lỗi thường bắt đầu dấu “#” 3.1 Hàm tính tổng: Tính tổng số đối tượng...
 • 7
 • 223
 • 0

MỘT SỐ HÀM BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL

MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL
... dò,Bảng dò, cách dò) : Hàm có ý nghóa tương tự hàm VLOOKUP HLOOKUP; nhiên trò trả hàm số thứ tự phần tử tìm thấy giá trò Thường Bảng dò cột hàng mà 20) Hàm INDEX Cú pháp Ý nghóa : =Index(Bảng ... đến) : Hàm trả giá trò kiểu số làm tròn ứng với vò trí cần làm tròn 12) Hàm MOD Cú pháp Ý nghóa : : =Mod ( giá trò, ký số) Hàm trả giá trò kiểu nguyên giá trò chia nguyên cho ký số 13) Hàm RANK ... trò, bảng dò) : Hàm trả giá trò kiểu nguyên thứ hạng giá trò so với thành phần bảng dò 14) Hàm COUNT Cú pháp Ý nghóa : : =Count ( Danh sách) Hàm trả giá trò số lượng ô có giá trò danh sách 15) Hàm...
 • 3
 • 973
 • 16

Một số điều bản trong luật thuế thu nhập cá nhân

Một số điều cơ bản trong luật thuế thu nhập cá nhân
... miễn thu " thay cho "thu nhập không chịu thu " bổ sung số khoản thu nhập miễn thu Trên sở kế thừa khoản thu nhập không thu c diện chịu thu Pháp lệnh thu thu nhập người có thu nhập cao, Luật thu ... Trường hợp nhân nộp thu nhân nước có chứng từ nộp thu thu nhập nhân nước trừ số thu nộp nước ngoài, không vượt qúa số thu phải nộp tính số thu nhập chịu thu từ nước theo biểu thu Việt ... phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán Tìm hiểu thu thu nhập nhân III CĂN CỨ TÍNH THU THU NHẬP CÁ NHÂN Căn tính thu thu nhập nhân thu nhập chịu thu ...
 • 17
 • 224
 • 0

Các hàm bản trong Excel

Các hàm cơ bản trong Excel
... Back CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL Công dụng : Hàm hiển thị ngày hành Cấu trúc: Today() Giải thích : Kết hàm hiển thị ngày hành máy tính Thí dụ : Today()=13/09/2003 Back CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL ... vùng địa Kết hàm số có giá trị trung bình cộng số Thí dụ: Average(1,2,3,4)=2.5 Back CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL Công dụng : Dùng để xét điều kiện giá trị lúc tính toán Hàm hay đựơc dùng excel nên ... thứ Kết quả: hàm giá trị đứng thứ dãy số Thí dụ: RANK(C1,C1:C5,0)=5 RANK(C1,C1:C5,1)=1 Back CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL Công dụng : Lấy số nguyên số Khi ta cần lấy số nguyên số ta dùng hàm Cấu trúc:...
 • 34
 • 649
 • 6

Một số hàm hay dùng trong Excel

Một số hàm hay dùng trong Excel
... giáo viên có cột giới tính; mã ngạch bậc lương ta áp dụng hàm để thống kê số nữ có ngạch bậc 15113 Sử dụng hàm để đếm vùng “K4:L5” có số 10 k ết đ ếm có s ố 10 vùng ... chứa chuỗi ký tự n vị trí ký tự lấy m số ký tự lấy kể từ vị trí n Countifrange range: Vùng cần đếm Criteria: Tiêu chuẩn để đếm Áp dụng hàm trường hợp thống kê số lượng theo điều kiện Ví dụ: Khi ... chung cột thành điểm nằm cột Tên hàm Cú pháp Giải thích Left =left(a,n) a ô chứa chuỗi ký tự n số ký tự bên trái chuỗi lấy Right =right(a,n) a ô chứa chuỗi ký tự n số ký tự bên phải chuỗi lấy Mid...
 • 7
 • 344
 • 7

Các hàm bản trong Excel

Các hàm cơ bản trong Excel
... dạy:…………… CÁC HÀM CƠN BẢN TRONG EXCEL (tt) I Mục đích yêu cầu: Học sinh nắm bắt hàm Excel II Chuẩn bò: Giáo viên: Chuẩn bò giáo án Học sinh: Chuẩn bò trước nhà III Kiến thức trọng tâm: - Hàm số ... Nêu loại hàm số học ? Cho VD? - Nêu khái niệm hàm hàm thời gian ? Nội dung mới: Các hàm thống kê đơn giản: Nêu lên sơ lược cần thiết a Hàm AVERAGE: phải có hàm thống kê Hãy cho biết số hàm thống ... phẩy) cho kết 83; II Các hàm bản: Ví dụ: =ABS(2) cho kế t = SIGN(-10) cho kế t –1 Các hàm toán học: a) Hàm SUM: Cú pháp : = SUM(so1,so2,…) = ROUND(2.15,1) cho kế t 2.2; Trong so1, so2 biến cần...
 • 32
 • 533
 • 2

Cac ham co ban trong Excel

Cac ham co ban trong Excel
... INDEX(Array,Row_num,Col_num) Các tham số : - Array: Là vùng chứa các ô mảng bấ t biế n Nế u Array chỉ chứa hàng và cột, tham số Row_num Col_num tương ứng là tùy ý Nế u Array co nhiề ... hàng cột thì chỉ Row_num Col_num sử dụng - Row_num: Chọn lựa hàng Array Nế u Row_num bỏ qua thì Col_num là bắ t buô ̣c - Col_num: Chọn lựa cột Array Nế u Col_num bỏ qua thì Row_num ... MINUTE(Serial_num) Tham số : Serial_num: Tương tự công thức HOUR Hàm SECOND: Trả về giây của dữ liệu kiể u Time đưa vào Giá trị trả về là kiể u Integer khoảng từ đế n 59 Cú pháp: SECOND(Serial_num)...
 • 2
 • 342
 • 4

sửa một số lỗi bản trong khi dùng Word

sửa một số lỗi cơ bản trong khi dùng Word
... Để sửa lỗi chữ i bị chuyển thành I: Vào Insert -> AutoText -> AutoText -> Chon Tab AutoCorrect Đánh chữ i ô Replace, thấy hai chữ i, I xuất dòng bên bấm chọn vào dòng -> Delete OK 13.- Để sửa lỗi ... phạm gây tượng tùy chọn sửa tự động AutoCorrect MS Word hiểu nhầm từ ngữ ta với Tây, chữ biểu thị thứ Anh văn viết hoa “I” Khắc phục nó, cần truy cập trình đơn Tool MS Word, -> AutoCorrect Option, ... đầu dòng Word tự sửa thành chữ hoa: Bạn vào Tools > AutoCorrect Options > AutoCorrect bỏ dấu kiểm dòng Capitalize first Letter of Sentence 22 Bỏ dấu gạch chân dạng sóng dòng chữ.Thực lỗi mà chức...
 • 5
 • 263
 • 0

Tài liệu CÁC HÀM BẢN TRONG EXCEL doc

Tài liệu CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL doc
... 1/25 Giáo trình Microsoft Excel 2000 BÀI 4: CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL 4.1 Nhóm hàm số ABS(number) Trả lại trị tuyệt đối tham số number ABS(-5) ->5 INT(number) ... Most Recently Used: Các hàm sử dụng - All: Tất hàm - Financial: Nhóm hàm tài - Date & Time: Ngày - Statistical: Nhóm hàm thống kê - Lookup :Nhóm hàm tìm kiếm - Text: Nhóm hàm chuỗi Lª ViÖt Anh ... Microsoft Excel 2000 Tên hàm nhóm hiển thị nhóm Select a Function,cú pháp hàm hướng dẫn sử dụng hiển thị bên Sau chọn tên hàm cần dùng click nút OK nhập thông số tham biến cần thiết 4.10 Bài tập hàm...
 • 26
 • 522
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: một số hàm cơ bản trong excel 2003một số hàm cơ bản trong excel 2007một số hàm cơ bản trong excel1 số hàm cơ bản trong excelmột số lệnh cơ bản trong excelcách sử dụng các hàm cơ bản trong excel 2010các hàm cơ bản trong excel 2010hàm cơ bản trong excel 2010một số hàm căn bản trong excelmột số hàm cơ bản trong socketcác hàm số học cơ bản trong excelhàm cơ bản trong excelmột số hàm thông dụng trong excel 2007một số hàm tính toán trong excelmột số hàm thường dùng trong excelGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm Việt Trì (LV thạc sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm nước mắm Nam Ngư của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Sách tiếng nga giáo khoa lop 12tiếng anh giao tiếpgiáo án lets learn english 1,2,3 unit 3Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cây đào ngày tếtĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đoan Hùng, Phú Thọ năm học 2016 2017đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)Outwitting the devilTìm hiểu về an toàn thông tinBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 5: Em hãy nêu suy nghĩ về hiện tượng lạm dụng Internet của học sinh, sinh viên thời nayTài liệu qui trình đào tạoThuyết minh về thắng cảnh đà lạt bằng tiếng anhĐề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2015 2016tâm lý quản trị kinh doanhBài học từ những trẻ thơ43 bộ đề tiếng anh luyện thi thpt quốc giaNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm IQCÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học hữu cơ 11Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi ngay 2832017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập