29 thi online 2 unit 5

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 5: Conditional sentences doc

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 5: Conditional sentences doc
... poor because we waste a lot of money on unnecessary things ……………………….……………………………………………………… V/ Rewrite the following sentences, using Conditional Sentences Type He didn’t hurry, so he missed the ... invitation says six o’clock B: Well, it’s six thirty now A: If we _ (start) earlier, we (not be) so late now III/ Complete the following sentences, using the correct form of the verbs ... hospital If I (know) , I (go) _ to visit you IV/ Use conditional sentence type with would or could We can’t bathe in this part of river because the water is too dirty …………………….…………………………………………………………...
 • 5
 • 316
 • 4

Đề luyện thi kỳ 2-Anh12-5

Đề luyện thi kỳ 2-Anh12-5
... have a good body,…… A and you’ll have what you want B you should go swimming regularly C eat nothing, nothing and go nowhere D otherwise, your body will get fat Câu 15: After the wildlife habitat ... habitat reserves? Đề 493 / Trang Câu 36: “ Did women in France have the right to join in public life in the 18th century?” “………………………………………………… ” A Women there have just had this right recently ... there have just had this right recently B History in France says that only men had this right then C No, I think they didn’t D It was believed that women’s natural roles were as mothers and wives...
 • 4
 • 95
 • 0

thi hk 2 lop 5

thi hk 2 lop 5
... sau lại cho : điểm ( câu xếp 0 ,5 điểm) Her name is Loan I am in class 5A Where are you from ? I am a pupil V Trả lời câu hỏi sau thân em : điểm ( câu trả lời 0 ,5 điểm ) I go to school at 6.30 ... chọn 0 ,5 điểm) 1.b Mary doesn’t go swimming on Sunday b What are you doing ? a I have a cold a What did you last Sunday ? II Khoanh tròn đáp án cho chổ trống câu sau : điểm (mỗi câu chọn 0 ,5 điểm) ... going to the museum by bus C by III Đọc kỹ đoạn văn sau trả lời câu hỏi : điểm ( câu trả lời 0 ,5 điểm ) His name’s Nam He is a pupil Every morning, he goes to school at 6.30 and goes home at...
 • 3
 • 58
 • 0

de thi hk 2 lop 5

de thi hk 2 lop 5
... hon” trả lời câu hỏi SGK, TV5 Tập trang 1241 25 ( Đọc: 4điểm, trả lời câu hỏi: 1điểm) 2/ Đọc thầm làm tập sau: (5 iểm) • Đọc thầm “ Buôn Chư Lênh đón cô giáo” SGK, TV5 Tập trang 144 làm tập sau: ... phần đất liền nước ta dài là: A 1 650 km B 1 655 km C 156 0 km b) Nơi hẹp lãnh thổ nước ta từ Tây sang Đông thuộc tỉnh: A Quảng Bình B Quảng Trò C Thanh Hoá D 16 05 km D Ninh Bình c) Ranh giới khí ... đến 15 tuổi B Từ 15 đến 19 tuổi C Từ 13 đến 17 tuổi D Từ 10 đến 19 tuổi Câu Tuổi dậy gái thường bắt đầu vào khoảng nào? A Từ 10 đến 15 tuổi B Từ 13 đến 17 tuổi C Từ 10 đến 19 tuổi D Từ 15 đến...
 • 6
 • 143
 • 1

DE THI KY 2 lop 5

DE THI KY 2 lop 5
... festival last week 20 What the students at the Festival last week? 21 He’s football in the yard now 22 I’m writing a letter my pen friend 23 you want to ride a bike with me? 24 There a lot of ... festival last week 25 What you yesterday? 26 Li Li is to music 27 What you doing? 28 We were the Song Festival yesterday 29 I go swimming because I cannot swim 30 How does he ride a bike in the ... C going D goes 21 How… is it from here to your school? A near B left C right D far 22 A right B turn C left D ahead 23 A plane B boat C far D train 24 A come B back C go D stop 25 A well B where...
 • 5
 • 133
 • 0

De thi HSGvong 2 lop 5

De thi HSGvong 2 lop 5
... giác AMN : 24 0 : = 120 ( cm2) Diện tích tam giác MNI : 480 - ( 120 + 120 + 120 ) = 120 (cm2) Đáp số : 120 cm2 C Điểm 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 Trờng ... giác ANC : 480 : = 24 0 ( cm2) Xét tam giác ANC ta có S AMN = 1 S ANC ( đáy AM = AC , chung 2 đờng cao hạ từ đỉnh N xuống đáy AC ) Vậy diện tích tam giác AMN : 24 0 : = 120 ( cm2) Ta có: S ABI= 1 ... Đáy IC = BC , chung 2 ờng cao hạ từ đỉnh M xuống đáy BC ) Vậy diện tích tam giác MIC : 24 0 : = 120 ( cm2) Ta có: S ANC = 1 S ABC ( Vì đáy AN = AB, chung chiều cao hạ từ 2 đỉnh C xuống đáy AB)...
 • 3
 • 94
 • 0

29 thi online ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm đề 3

29 thi online  ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm  đề 3
... khan? A 39 .25g Câu 13 [38 278] Cho phản ứng sau B 45.45 C 12.92 D 30 .3 1.2Al+3MgSO4 >Al2(SO4 )3+ 3Mg 2.Al+6HNO3(dac nguoi) ->Al(NO3 )3+ 3NO2+3H2O 3. 2Al+6H2O ->2Al(OH )3+ 3H2 4.2Al+Fe2O3 ->Al2O3+2Fe ... là: A 34 ,8% B 33 , 43% C 14,4% D 20,07% Câu 30 [72065]Phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3 )3 + NH4NO3 + H2O có hệ số cân là: A 4, 12, 4, 6, B 8, 30 , 8, 3, C 6, 30 , 6, 15, 12 D 9, 42, , 7, 18 Câu 31 [72075]Cho ... 12.B 13. B 14.C 15.C 16.B 17.D 18.D 19.C 20.B 21.C 22.A 23. C 24.B 25.A 26.C 27.A 28.B 29. A 30 .B 31 .D 32 .A 33 .A 34 .D 35 .D 36 .D 37 .C 38 .B 39 .B 40.D ...
 • 7
 • 128
 • 6

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 5

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 5
... phí 3. _ 4. _ IV Điền từ thích hợp vào hội thoại Thanks have Maths are What A: Hi, Nam How _ you? B: I’m fine _ A: Do you English today? B: No, we ... Informatics because I like to play games very much Science lessons are also interesting for me because I learn a lot about animals and plants What is her name? _ Where is she from? VnDoc...
 • 3
 • 113
 • 0

29 thi online ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng đề 14

29 thi online  ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng  đề 14
... [43833]Nhúng kim loại X vào 100ml dd Fe(NO3)3 0,1M Sau thời gian lấy kim loại ra, cô cạn dd sau thí nghiệm thấy có 2,42g rắn Kim loại X A Fe B Cu C Zn D Al Câu 16 [44122]Phản ứng viết không đúng: ... kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Câu 40 [83340]Hãy chọn tính chất Cu: 1) hòa tan đồng dung dịch HCl giải phóng H2; 2) đồng dẫn nhiệt dẫn nhiệt tốt, thua Ag; 3) đồng kim loại ... 1,46 gam kim loại Nồng độ mol/l dung dịch HNO3 A 0,64 B 0,32 C 3,2 D 6,4 Câu 21 [4 9291 ]Thực phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam Fe2O3 với 8,1 gam Al Chỉ có oxit kim loại bị khử tạo kim loại Đem...
 • 7
 • 91
 • 1

29 thi online ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm đề 3

29 thi online  ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm  đề 3
... khan? A 39 .25g B 45.45 C 12.92 D 30 .3 C 1 ,3 D 2,5 Câu 13 [38 278] Cho phản ứng sau 1.2Al+3MgSO4 >Al2(SO4 )3+ 3Mg 2.Al+6HNO3(dac nguoi) ->Al(NO3 )3+ 3NO2+3H2O 3. 2Al+6H2O ->2Al(OH )3+ 3H2 4.2Al+Fe2O3 ... là: A 34 ,8% B 33 , 43% C 14,4% D 20,07% Câu 30 [72065]Phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3 )3 + NH4NO3 + H2O có hệ số cân là: A 4, 12, 4, 6, B 8, 30 , 8, 3, C 6, 30 , 6, 15, 12 D 9, 42, , 7, 18 Câu 31 [72075]Cho ... miếng nhôm (đã cạo màng bảo vệ Al2O3) khử H2O chậm khó lại khử H2O dễ dàng dung dịch kiềm mạnh ? A Vì Al có tính khử so với kim loại kiềm kiềm thổ B Vì Al kim loại tác dụng với dung dịch kiềm...
 • 6
 • 66
 • 0

Tài liệu UNIT 5. ONLINE FACILITATION LESSON 2. FACE-TO-FACE AND ONLINE FACILITATIONNOTE docx

Tài liệu UNIT 5. ONLINE FACILITATION LESSON 2. FACE-TO-FACE AND ONLINE FACILITATIONNOTE docx
... Facilitation - Face-to-face and Online Facilitation - page Online and offline groups The two most important differences between face-to-face and online groups relate to space and time: ONLINE FACE-TO-FACE ... behaviour in online communities Online Facilitation - Face-to-face and Online Facilitation - page Online and offline facilitation tasks Some aspects of the discussions are different For example: FACE-TO-FACE ... between online and offline facilitation Face-to-face and online facilitation tasks This document compares face-to-face and online facilitation tasks in different phases of a group process Face-to-face...
 • 11
 • 224
 • 1

Đề thi 45'' kì 2 lớp 10 (unit 5->8)

Đề thi 45'' kì 2 lớp 10 (unit 5->8)
... failure C result D effect 10, Chọn câu xếp từ từ cụm từ đây: / this coat / you / prefer / coat / wear / yesterday / A I prefer this coat to the coat you wear yesterday B I prefer this coat than the ... read many romantic story more interesting than this 20 , Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với phần gạch chân từ lại: A dog B north C walk D caught 21 , Chọn câu xếp từ từ cụm từ đây: / workers ... material in north America 23 , Chọn phương án điền vào chỗ trống câu sau Playing computer games for 12 hours every day ………… him exhausted A make B made C making D makes 24 , Chọn từ/cụm từ thích...
 • 15
 • 197
 • 0

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi GV Anh 6 Unit 5 Things I do (29)

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi GV Anh 6 Unit 5 Things I do (29)
... school? P: 26th Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) P: 26th Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) P: 26th Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) P: 26th Unit 5: Things I Lesson 2: ... Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) Lucky you ! Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) What time you get up? Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) Lucky you ! Unit 5: Things I Lesson ... Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) ? What you every morning? P: 26th Unit 5: Things I P: 26th Lesson 2: My day (A 3- ) Lucky numbers Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) What is...
 • 27
 • 39
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài Kỹ thuật trải phổ trong CDMAĐề tài Lập qui trình công nghệ chế tạo và lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ trên khung chassi cơ sở Hyundai CountyĐề tài Mô hình thí nhiệm Zen và LogoĐề tài Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động du lịch lữ hànhĐề tài NCKH cấp Bộ năm 2007 Phát triển công nghiệp nông thôn ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ - thực trạng và giải phápHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Đề tài Đo tốc độ động cơ dùng 8051Đề tài Giải pháp Marketing-mix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền BắcĐánh giá tình trạng nhiễm khuẩn phổi trên người bệnh thở máy và hiệu quả chăm sóc của điều dưỡng viênĐánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở Thủ đô, những bài học kinh nghiệm_ định hướng phát triển đến năm 2010Đầu tư hợp tác quốc tế và chủ quyền quốc gia trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPThiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.CON TRUNG yenTHO CON BOkhao sat nhanh bai toan dien xoay chieuHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt HàLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Đồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trục