48 thi online 3 unit 8

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 8: Articles pdf

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 8: Articles pdf
... -các môn học -các vật liệu, kim loại -các tên nước, châu lục, thành phố -các chức danh, tên người -các bữa ăn, ăn, thức ăn -các trò chơi, thể thao -các loại bệnh tật -ngôn ngữ, tiếng nói -các kì ... núi water… Ex: the first, the second, the third… Ex: the next, the following, the last Ex: They build houses near the hall Ex: Independence is a happy thing Ex: Red and white make pink Ex: Math ... Statue of Liberty was a gift of friendship from _ France to United states Rita is studying _ English and _ Math this semester judge asked _ witness to tell truth...
 • 5
 • 219
 • 7

TEST 3 UNIT 8

TEST 3 UNIT 8
... what I have done 33 Who looks _your children when you are away from home? A for B at C after D to 34 He got wet _he forgot his umbrella A because of B because C but D and 35 He is going to ... C and D moreover 36 Dickens is my _English novelist A preferable B favorable C favorite D likeable 37 He _English for years A learns B learnt C has learnt D will learn 38 Young people are ... B manure C dung D pesticide 28 I’m late, _? A I am B are I C am I not D aren’t I 29 He asked me _ I believed the ghosts A when B if C whether D both a and b 30 If you _Joanna, ask her...
 • 4
 • 264
 • 1

lop 3: Unit 8 (A 4,5,6,7)

lop 3: Unit 8 (A 4,5,6,7)
... Friday, January 29th 2010 Unit 8: AGE Section: A ( 4,5,6,7) A4 Listen and check a b a b Lớp tr ờng tiểu học Thanh Hùng Friday, January 29th 2010 Unit 8: AGE Section: A ( 4,5,6,7) A4 Listen and ... : 1-b 2- a a b V a b V Lớp tr ờng tiểu học Thanh Hùng Friday, January 29th 2010 Unit 8: AGE Section: A ( 4,5,6,7) A5 say it right A4 Listen and check Key: 1- b, 2-a down brothe down r how ... b, 2-a A5 say it right down brother down how mother about Friday, January 29th 2010 Unit 8: AGE Section: A ( 4,5,6,7) A6 Lets write name My is _ I am + Hoang Lan My name is Tờn ca mỡnh...
 • 12
 • 148
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 6 - P.48 Unit 8 - Lesson 3 P.82 PLACES A4, 5 potx

Giáo án Anh văn lớp 6 - P.48 Unit 8 - Lesson 3 P.82 PLACES A4, 5 potx
... Hoa Vinh Hanoi 31 9 km Hue Hanoi 68 8 km Danang Hanoi 791km HCM C Hanoi 1.726km Example Exchange : T : models - chorus - pairwork S1 : How far is it from Vinh to Hanoi ? S2 : About 31 9 kilometres ... restaurant S1 : How far is it from the library ? S2 : About 50 0 meters S1 : Thank you S2 : You’re welcome T.models - Pair work - Correction - Chorus - Ss copy in the notebook V Homework : Finish your ... way It takes about 18 hours to get there by coach I (1 ) think it 's about Lan : And how far is it from HCM city ? (2 ) Hoa : About _ Answer key : (1) 68 0km (2) 1. 030 km Mapped dialogue...
 • 3
 • 247
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 8 - PERIOD 48 - LESSON 3: LISTEN doc

Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 8 - PERIOD 48 - LESSON 3: LISTEN doc
... - go to a violin lesson chorally and - clean the house individually - have a meeting - phone my aunt , Mrs Hang - speak to Mom Copy down => Lead in the new lesson II / Pre - listening Listen ... to - Call on some Ss to report their predictions check their III / While - listening : predictions - Turn on the tape and check their predictions - Let them listen twice and find out the Listen ... and copy - Set the scene “ Aunt Hang is talking to Lan on the phone She is coming to visit Lan in Work in groups to Hanoi “ predict - Ask Ss to predict information in the dialogue Listen to...
 • 3
 • 310
 • 0

Unit 8: Country life and city life. Period 48: Lesson 3: Listen potx

Unit 8: Country life and city life. Period 48: Lesson 3: Listen potx
... 2: this 3: It’s 4: Where 5: 6: coming 7: next week 8: arriving 9: Thursday 10: late 11: afternoon 12: speak 13: my Consolidation: * Post - listening: - Play the tape once again for Ss to listen ... meeting Have A program Phone To mom Speak * Pre -listening: To violent Watch B Presentation: B My aunt, Mrs.Hang - Set the scene - Ss listen and read through the unfilled dialogue - Ask Ss to ... their friends - Give feedback - T writes all Ss’guessing on the board * While - listening: - Play the tape for Ss to listen twice - Ss check their guessing - Play the tape once again, pause at each...
 • 4
 • 109
 • 0

Bài giảng điện tử tham khảo thao giảng, thi GV Anh 6 Unit 8 Out and about (3)

Bài giảng điện tử tham khảo thao giảng, thi GV Anh 6 Unit 8 Out and about (3)
... volleyball 7a X Mr Tuan/ drive his car2a X Mrs Nga watch TV X 5a Hoa and Lan 8play soccer 8a Ha read a book X He ride his bike X X 3a 6a I listen to music 9a Answer the questions a.What are you doing? ... Quickly ! and Good luck ! Tiger 8 listening to music doing homework reading a book watching TV Lion Thursday, 19 th , March, 2009 A- What are you doing? Lesson : A1-3 ( P 63 ) I Vocabulary ... Thursday, 19 th , March, 2009 A- What are you doing? Lesson : A1-3 ( P 63 ) I Vocabulary II Practice III Futher practice X Noughts and crosses We wait for a bus 1a X She walk to school 4a X X They...
 • 35
 • 194
 • 0

DE THI HK II Anh 8 DE 3

DE THI HK II Anh 8 DE 3
... e`p+`ựệ]jq" b*AằXóƠFẻóqậRỡu...
 • 8
 • 187
 • 0

Unit 8 lesson 3

Unit 8 lesson 3
... order III While-reading: Ordering -Ss read the text to check their predictions Keys : 2-4-1-5-6 -3 Comprehension questions: BOOK STORE IV- Post Reading: Recall It ’ s o ’ clock in the morning Mr ... pictures! Farm 2/Where is he going at five in the morning? He is going to a farm Lucky pictures! 3/ Who is waiting for him? A farmer is waiting for 4/Where is he taking the vegetables? the vegetables...
 • 23
 • 221
 • 0

Unit 8 - A1,3

Unit 8 - A1,3
... at least two Yes-no questions with the prepositions for guessing e g: Suggestion: It’s on the second street - Is it to the left? - No, it isn’t - Is it to the right? - Yes, it is - Is it opposite ... hospital? - Yes, it is - It’s the restaurant - that’s right III Homework • Make a list of prepositions of place you know and then make examples with some of them • Prepare for lesson ( A2, – p 80 , 81 )...
 • 7
 • 197
 • 1

Unit 8: OUT AND ABOUT Lesson : A1-3

Unit 8: OUT AND ABOUT Lesson : A1-3
... EVERYBODY FORM :6  SUBJECT : Matching 1.a 3.a motorbike a car a B a Bus C bus D 4.a A a bike bike a motorbike car UNIT8 Lesson : A1-3 / page 82-83 * New words : - (to) play video games ... chờ , đợi = UNIT8 Hi ! What are you doing , Nam ? video I am playing games is Lan What doingis riding She ? her bike *Present progressive tense : ( * Form : : tiếp diễn) + Ving KĐ : S + am/is/are ... S + am/is/are PĐ : S + am/is/are + not + Ving NV : Am/Is/Are + S +Ving ? Thì tiếp diễn diễn tả hành động xảy hiệ *Notes : Now , at the moment , at present , “ ! “ UNIT8 Ex : What are you I’m...
 • 10
 • 226
 • 0

Unit 8: Lesson 3: A2- 7/ p.83- 85

Unit 8: Lesson 3: A2- 7/ p.83- 85
... bus Unit 8: Lesson 3: A2- 7/ p.83- 85 II Practice: *Picture drill Unit 8: Lesson 3: A2- 7/ p.83- 85 II Practice: *A4/ p.84 Listen and number the picture as your hear b) a) d) c) e) f) Unit 8: Lesson ... train Unit 8: Lesson 3: A2- 7/ p.83- 85 I Complete the dialogue: - Who is this ? - It is …… Nam - What is … doing ? he - ………………………… He is doing his homework Unit 8: Lesson 3: A2- 7/ p.83- 85 Model ... playing games What + am/is/are + S + doing? S + am/ is/ are + Ving Unit 8: Lesson 3: A2- 7/ p.83- 85 II Practice: *A2/ P 83: Look at the pictures and answer the questions: a) What is he doing?...
 • 12
 • 309
 • 0

Unit 8.Lesson 3.Read-EL9

Unit 8.Lesson 3.Read-EL9
... Unit : Celebrations Lesson : Read *Warm up: Celebrations Matching Date Lunar New Year A, – Valentine’s ... Women’s Day C, 20 – 11 May Day D, – 5 Teacher’s day E, 14 – Father’s Day F, Third Sunday in June Unit : Celebrations Lesson : Read Answer the following questions 1.Do VietNam people celebrate Mother’s ... What qualities of your father can you talk about ? Strong, generous,considerate,great,the best, Unit : Celebrations Lesson : Read *Pre-reading: Newwords: generous (a) considerate (a) sense of...
 • 18
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))hướng dẫn tiến độ dự ánTổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm, xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cao su Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Xây dựng mô hình nhân tố chính đánh giá tình trạng năng suất lao động thấp trong các dự án xây dựng (LV thạc sĩ))Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Chuyên đề dao động cơ học hayđề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptKHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀMKỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTMạng hội tụ băng rộng và phương án triển khai ở Việt NamNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tayNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LƯU TRỮ CHUỖI DNANghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4GNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóa
Đăng ký
Đăng nhập