45 thi online 2 unit 8

De thi ky 2 dia 8

De thi ky 2 dia 8
... Học kỳ II, năm học 20 06 - 20 07 ================ Câu Câu1 Câu Câu a b Câu Đáp án Phần I: Trắc nghiệm 1- b Hớng Tây Bắc - Đông Nam hớng vòng cung 2- c Tính chất thất thờng 1- b 2- c 3- a Phần II: ... 21 0C Bức xạ mặt trời lớn Số nắng nhiều từ 1400 đến 3000 giờ/năm - Có mùa gió: Gió mùa đông bắc khô lạnh mùa đông gió mùa tây nam nóng ẩm mùa hè - Độ ẩm không khí cao 80 % - Lợng ma lớn 1500- 20 00mm/năm ... hớng sản xuất lớn, chuyên canh đa canh * Khí hậu mang lại cho nớc ta khó khăn: - Khí hậu nớc ta thi n tai, bất trắc, thời tiết diễn biến phức tạp gây khó khăn cho sản xuất đời sống - Sông ngòi...
 • 2
 • 232
 • 0

DE THI HK 2 TA 8

DE THI HK 2 TA 8
... buy/ anything/ yet But/ I/ will buy/ some little colorful lanterns/ you  See you soon Love, Jill GOOD LUCK TO YOU! Name: ……………………………… THE SECOND SEMESTER ĐỀ Grade (20 08 -20 09) ... below: (2, 5pts) Nha Trang is a coastal city of South Central Vietnam Nha Trang beach is one of the most beautiful beaches in the world The beach is curved, km long and suitable for bathing along ... fits the blank space in each sentence: (2. 0pts) Has the flight to Hong Kong departed yet? - Yes, it has departed A since B yet C already D for Ha at this factory in 1990 A cleaned B played...
 • 5
 • 209
 • 0

Test 45 minutes No 2- E 8

Test 45 minutes No 2- E 8
... is it named “Green Sunday”? IV.Complete the second sentence so tha it has a similar meaning to the fist 1.The teacher said to Lan:”You musn’t leave your books on the table.” ... 5.They are going to visit their old teacher - They intend V.Listen and fill in the Application form Name: Date of birth: Age: Interests: Shool: Class: Home address: Phone number: ... 2.The policeman said to me:”Move your car, please.” 3.My mother said to my brother:”You should go to bed early.” I learn hard so that I can pass my exam - I learn...
 • 2
 • 203
 • 1

Đề thi kỳ 2 lớp 8

Đề thi kỳ 2 lớp 8
... (1 đ): Điền chỗ trống câu sau: Quá trình giải toán máy tính thông thờng đợc tiến hành (1) bớc: (2) (3) .(4) II Trắc nghiệm tự luận (5điểm) Câu 1: Nhập mảng số nguyên gồm 10 phần tử, tính tổng...
 • 2
 • 192
 • 0

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 8: Articles pdf

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 8: Articles pdf
... -các môn học -các vật liệu, kim loại -các tên nước, châu lục, thành phố -các chức danh, tên người -các bữa ăn, ăn, thức ăn -các trò chơi, thể thao -các loại bệnh tật -ngôn ngữ, tiếng nói -các kì ... núi water… Ex: the first, the second, the third… Ex: the next, the following, the last Ex: They build houses near the hall Ex: Independence is a happy thing Ex: Red and white make pink Ex: Math ... Statue of Liberty was a gift of friendship from _ France to United states Rita is studying _ English and _ Math this semester judge asked _ witness to tell truth...
 • 5
 • 251
 • 7

Ôn tập kt 1 tiết lần 2 (unit 8,9)

Ôn tập kt 1 tiết lần 2 (unit 8,9)
... are lots of parties…………… Christmas a in b at c on d for [] In 19 81, a tornado lifted a baby into the air and………………safely 10 0 meters away a let it off b put it down c take it on d suck it ... b to keep c.keeping d to be kept [] Darwin was devastated by Cyclone Tracy,…………… occured in 19 74 a which b that c who d whose [] It was the worst storm……………….London this century a hitting ... went to it c I went to d that I went [] Atlanta is the city………….the Olympic Games were held in 19 96 a that b when c where d which [] At last I’ve found the information………………… a that I was...
 • 9
 • 312
 • 0

de thi hk 2 lop 8

de thi hk 2 lop 8
... Answer: 1…………; 2 ……….; 3………….; 4………… ; 5………….; 6………… III Put the verbs in brackets in the correct verb form ( 1point): He ( live)…………………………… in Ha Noi since 20 00 They enjoy ( spend)…………………………their ... but I can’t IV Read the following passage and answer the questions below ( 2pts) I have just received a letter from my elder brother Nam He is in Australia now He has been there for six months My ... ………………………………………………………………………………………………… V.Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first ( 2pts): Would you please put this bag on the floor?  Would you mind………………………………………………………………………? People speak English...
 • 2
 • 165
 • 0

Ôn thi kì 2- Anh 8

Ôn thi kì 2- Anh 8
... 3/ Vietnam is a country which exports a lot rice - Vietnam is a 4/ This is a contest in which people cook rice - This is a VI/ Put the word(s) into the correct order to make sentences ... the Great Wall of China It's winds uphill and down, through valleys and mountains Every inch of this 4,200-mile wall was made by hand The Great Wall of China was made a long time ago Chinese made ... watch-towers all along the way The wall was made of brick It is said it took 10 years to build one part of this wall 1/ How long is the Great Wall of China ? - 2/ What was the Great Wall built for...
 • 3
 • 148
 • 0

de thi hk 2 hoa 8

de thi hk 2 hoa 8
... 2KClO3  2KCl + 3…O2……(pư phân hủy) P + …2O2… - P2O5 (pứ hóa hợp) Fe2O3 +3 CO - 2 Fe…… + 3CO2 (pứ o xi hóa –khử) 2 Al… + HCl - AlCl3 +3 H2 (pứ thế) ĐỀ B I (5 điểm)1b 2d 3d 4d 5b 6a 7c 8c ... 0 ,25 điểm) a.FeO ,BaO,P2O5 b.HCl,H2S ,H3PO4 c.Mn(OH )2, NaOH,KOH d.CuCl2,MgSO4, Ca(NO3 )2 II. (2 điểm) (mỗi ý 0,5 điểm) 2KClO3  2KCl + 3…O2……(pứ phân hủy) 3Fe + …2O2… - Fe3O4(pứ hóa hợp) Al2O3 ... THI HỌC KỲII MÔN HÓA (07- 08) PHẦN I TRẮC NGHIỆM ĐỀ A I 1.d 2d 4b 5a 6c 7a 8c 9a (mỗi ý 0,5 điểm) 3.mỗi ý 0 ,25 điểm a.FeO ,BaO,P2O5 b.HCl,H2S ,H3PO4 c.Mn(OH )2, NaOH,KOH d.CuCl2,MgSO4, Ca(NO3)2...
 • 5
 • 303
 • 20

De Thi ky 2 cn 8

De Thi ky 2 cn 8
... Tiêu thụ điện (W) lượng ngày t (h) ngày A (Wh) Đèn sợi đốt 60 480 Đèn huỳnh quang 45 540 Quạt bàn 65 1170 Tủ lạnh 120 24 28 80 Tivi 70 28 0 BÀI LÀM ĐÁP ÁN CÔNG NGHỆ I ĐỀ TRẮC NGHIỆM Mỗi câu 0,4đ ĐỀ ... thuật phù hợp với ổ điện (0,5 đ) Câu : (3đ) - Mức điện mà gia đình tiêu thụ ngày : 480 + 540 + 1170 + 28 80 + 28 0 = 5350 (Wh) (1đ) - Mức điện mà gia đình tiêu thụ tháng : 5350 30 = 160500 (Wh) ... Bằng đèn sợi đốt c Thấp đèn sợi đốt Câu : Giờ cao điểm dùng điện ngày từ ? a 10 đến 18 b 16 đến 20 c 18 đến 22 Câu : Việc làm xem tiết kiệm điện ? a Tan học không tắt đèn phòng học b Khi xem tivi,...
 • 3
 • 144
 • 0

De thi hk 2 toan 8

De thi hk 2 toan 8
... trình : A/ x≠3; x≠ B/ x≠-3; x≠ − x 2 + = : x + 2x + C/ x≠-3 x≠ 2/ Giá trị x= nghiệm phương trình ; A/ 2x -1=3 B/ -3x+1 =8 C/ x-1 = -2 3/ Bất phương trình : -2x+3≤ 2- 3x có nghiệm : A/ x≥1 B/x≤ -1 D/ ... trình : A/ x≠3 B/ x≠ x 2 + = : x − 2x −1 C/ x≠3 x≠ D/ Kết khác 2/ Phương trình : x2 - = có ; A/ nghiệm B/ Hai nghiệm C/ Vô nghiệm D/ cà A,B,C sai 3/ Bất phương trình : -2x-3> 4-3x có nghiệm : ... trình : A/ x≠0 B/ x≠ x 2 + = : x 2x −1 C/ x≠0 x≠ D/ Kết khác 2/ Phương trình : x2 +3 =0 có ; A/ nghiệm B/ Hai nghiệm C/ Vô nghiệm D/ cà A,B,C sai 3/ Bất phương trình : 2x-3> 4+3x có nghiệm :...
 • 4
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi hk 2 lop 8 toande thi hk 2 lop 8 mon vanđề thi kì 2 lớp 8 môn ngữ vănde thi hk 2 lop 8 nam 2014 mon vande thi hk 2 lop 8 mon toanđề thi hki 2 toán 8thí dụ 2 đem 80g cuo tác dụng với dd h2so4 ta thu được dd a nhỏ vào a một lượng dd bacl2 vừa đủ lọc kết tủa sấy khô cân nặng 349 5g tất cả phản ứng xảy ra hoàn toànbài tập ôn thi học kì 2 hóa 8kiểm tra oxikhông khí hóa học 8 bài tập ôn thi học kì 2 hóa 8kiểm tra điều chế hidro học kì 2 hóa 8bài tập ôn thi học kì 2 hóa 8đề thi tiếng anh học kỳ 2 lớp 8tham khảo đề thi tiếng anh học kỳ 2 lớp 8đề thi tiếng anh lớp 8 học kỳ 2đề thi học kì 2 lớp 8 môn sinhđề thi tiếng anh lớp 8 học kì 2Quy trình hoạt động keylogLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)NHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYTác dụng của furosemid tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch liên tục trong điều trị đợt cấp suy tim mạnCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung áp20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Grammar for english language teacherSÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)Quy đổi đơn vị gray, rem, msvChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoRenewables information2017 overviewTài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).KỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGTUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEBộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ántổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn