NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẪU ĐỘNG CƠ 3 XYLANH DIESEL PHUN GIÁN TIẾP CÓ BUỒNG CHÁY THREE VORTEX COMBUSTION (TVC), SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIODIESEL

Nghiên cứu quá trình nạp và tạo hỗn hợp của động 3 xy lanh diesel phun gián tiếp buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học Biodiesel

Nghiên cứu quá trình nạp và tạo hỗn hợp của động cơ 3 xy lanh diesel phun gián tiếp có buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học Biodiesel
... với buồng cháy sản vật cháy, không khí nhiên liệu chưa điều kiện bốc cháy buồng cháy xoáy lốc phun buồng cháy tiếp tục bốc cháy xy lanh động Hình 1 .30 Quá trình vận chuyển hỗn hợp cháy đến buồng ... cháy ,nhiên liệu phun vào buồng cháy xoáy lốc Quá trình hình thành khí hỗn hợp buồng cháy xoáy lốc tiến hành sau : trình nén không khí từ xy lanh động bị đẩy vào buồng cháy xoáy lốc qua cửa buồng ... khí hỗn hợp buồng cháy phun gián tiếp IDI hai dạng buồng cháy trung gian là: bường cháy dự bị buồng cháy xoáy lốc Buồng cháy TVC thuộc loại buồng cháy xoáy lốc 1.2.1 Buồng cháy dự bị: Buồng cháy...
 • 106
 • 136
 • 0

Nghiên cứu thiết kế mẫu động 3 xylanh diesel phun gián tiếp buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động 3 xilanh kubota d1703 m e3b)

Nghiên cứu thiết kế mẫu động cơ 3 xylanh diesel phun gián tiếp có buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động cơ 3 xilanh kubota d1703 m e3b)
... chọn « Nghiên cứu thiết kế m u động xy lanh Diesel phun gián tiếp buồng cháy Three Vortex Combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học Bio -Diesel (tham khảo động xy lanh KUBOTA D17 03- M- E3B) ... lanh KUBOTA D17 03- M- E3B) phần m m Catia - Nghiên cứu tính sức bền kết cấu động Diesel xy lanh phun gín tiếp buồng cháy Three Vortex Combustion (TVC) sử dụng nhiên liệu Biodiesel phần m m ANSYS ... đô ̣ng Diesel xy lanh ở Viê ̣t Nam - Nghiên cưu thiết kế m u đô ̣ng Diesel xy lanh phun gián tiếp buồng cháy Three Vortex Combustion (TVC) sử du ̣ng nhiên liê ̣u Biodiesel (tham khảo động...
 • 163
 • 306
 • 0

Nghiên cứu thiết kế mẫu động 3 xy lanh diesel phun gián tiếp buồng cháy three vortex combustion (TVC) sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động 3 xylanh KUBOTA d1703 m e3b)

Nghiên cứu thiết kế mẫu động cơ 3 xy lanh diesel phun gián tiếp có buồng cháy three vortex combustion (TVC) sử dụng nhiên liệu sinh học bio  diesel (tham khảo động cơ 3 xylanh KUBOTA d1703 m e3b)
... Nghiên cứu thiết kế động sử dụng nhiên liệu sinh học Biodiesel” thực Nội dung luận văn dựa động m u KUBOTA D17 03 thiết kế động sử dụng nhiên liệu Biodiesel Áp dụng kĩ thuật thiết kế ngược, m ... HỌC SƯ PH M KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HUỲNH DIỆP NGỌC LONG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ M U ĐỘNG CƠ XYLANH DIESEL PHUN GIÁN TIẾP CÓ BUỒNG CHÁY THREE VORTEX COMBUSTION (TVC), SỬ DỤNG ... DỤNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIO -DIESEL (THAM KHẢO ĐỘNG CƠ XYLANH KUBOTA D17 03- M- E3B) NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - 605246 Hướng dẫn khoa học: PGS.TS PH M XUÂN MAI Tp Hồ Chí Minh, tháng 10/2013...
 • 22
 • 130
 • 0

Nghiên cứu quá trình tạo hỗn hợp động 3 xylanh diesel phun gián tiếp buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động 3 xylanh kubota d1703 m e3b)

Nghiên cứu quá trình tạo hỗn hợp động cơ 3 xylanh diesel phun gián tiếp có buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động cơ 3 xylanh kubota d1703 m e3b)
... NẠP VÀ TẠO H N H PăĐ NGăC ă XYLANH DIESEL PHUN GIÁN TI P CÓ BU NG CHÁY THREE VORTEX COMBUSTION (TVC), S D NG NHIÊN LI U SINH H C BIO -DIESEL (THAM KH OăĐ NGăC 3 XYLANH KUBOTA D17 03- M- E3B) NGÀNH: ... Ngọc, Nghiên Cứu M Phỏng Động Diesel Xy Lanh Theo Hứng Sử Dụng Nhiên Liệu Sinh Học, đề tài m trình cháy phát thải động xy lanh phun gián tiếp buồng cháy xoáy lốc Tree Vortex, sử dụng ... liệu biodiesel, đề tài m trình cháy loại nhiên liệu biodiesel từ dầu Jatropha (B0,B10, B30), sử dụng phần m m AVL BOOST kết đề tài cho thấy công suất m men động sử dụng nhiên liệu biodiesel...
 • 158
 • 163
 • 0

Nghiên cứu quá trình nạp và tạo hỗn hợp động 3 xy lanh diesel phun gián tiếp buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động 3 xy lanh KUBOTA d1703 m e3b)

Nghiên cứu quá trình nạp và tạo hỗn hợp động cơ 3 xy lanh diesel phun gián tiếp có buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động cơ 3 xy lanh KUBOTA d1703 m e3b)
... CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ PH M PHÚC PHÁT NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH NẠP VÀ TẠO HỖN HỢP ĐỘNG CƠ XYLANH DIESEL PHUN GIÁN TIẾP CÓ BUỒNG CHÁY THREE VORTEX COMBUSTION (TVC), SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIO -DIESEL ... three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học Bio -diesel (tham khảo động xy lanh KUBOTA D17 03- M- E3B) , thực để góp phần nghiên cứu, cải tiến trình hình thành hỗn hợp cháy nhiên liệu biodiesel ... hình thành hỗn hợp cháy buồng cháy xoáy lốc, phân tích đặc tính nhiên liệu biodiesel,  Nghiên cứu m 3D trình hình thành hỗn hợp cháy động diesel xy lanh dùng nhiên liệu biodiesel từ m cá ba...
 • 22
 • 110
 • 0

Nghiên cứu quá trình cháy trong động 3 xy lanh diesel phun gián tiếp buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động 3 xy lanh KUBOTA d1703 m e3b

Nghiên cứu quá trình cháy trong động cơ 3 xy lanh diesel phun gián tiếp có buồng cháy three vortex combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động cơ 3 xy lanh KUBOTA d1703 m e3b
... cứu trình cháy động xy lanh Diesel phun gián tiếp buồng cháy Three Vortex Combustion (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học Bio -Diesel (tham khảo động xy lanh KUBOTA D17 03- M- E3B) Nghiên cứu trình ... (TVC), SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIO -DIESEL (THAM KHẢO ĐỘNG CƠ XY LANH KUBOTA D17 03- M- E3B) NGÀNH : KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC- 605246 Hướng dẫn khoa học: PGS.TS PH M XUÂN MAI Tp.Hồ Chí Minh, tháng ... trình cháy động nh m mục đích thiết kế, chế tạo động dựa tảng động Diesel xy lanh phun gián tiếp buồng cháy Three Vortex Combustion (TVCS) sử dụng nhiên liệu Bio -Diesel thân thiện với m i trường,...
 • 22
 • 37
 • 0

Nghiên cứu quá trình cháy trong động 3 xilanh diesel phun giáp tiếp buồng cháy three vortex combuston (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động 3 xylanh kubota d1703 m e3b)

Nghiên cứu quá trình cháy trong động cơ 3 xilanh diesel phun giáp tiếp có buồng cháy three vortex combuston (TVC), sử dụng nhiên liệu sinh học bio diesel (tham khảo động cơ 3 xylanh kubota d1703 m e3b)
... lanh Diesel phun gián ti p bu ng cháy Three Vortex Combustion (TVC), s d ng nhiên li u sinh học Bio -Diesel. (tham kh o đ ng c xy lanh KUBOTA D17 03- ME3B)” vớiăcơngăsu tăkho ng 35 HPănh m ứng dụng choănơngănghiệpăvàănơngăthơnă ... Three Vortex Combustion sử dụng nhiên liệu Bio -Diesel - Chỉ nghiên cứu sâu vào lo i động 3 xyălanh phun gián tiếp 1.5 Ph m vi nghiên c u Ph m vi nghiên cứunghiên cứu q trình cháy bằng m ăphỏngănh m tốiă ... Đánhăgiáăchínhăxácătínhăkinhătế nhiên liệu vàătínhăơănhi m m iătr ng khi sử dụng nhiên liệu Biodieselătrên động Diesel xy lanh phun gián tiếp - Nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu Biodieselălà m t trong nhiềuăcáchăgi...
 • 154
 • 138
 • 0

Nghiên cứu thiết kế mẫu anten độ lợi cao dùng trong truyền thông điểm – điểm

Nghiên cứu thiết kế mẫu anten có độ lợi cao dùng trong truyền thông điểm – điểm
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TĂNG THẾ TOAN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẪU ANTEN CÓ ĐỘ LỢI CAO DÙNG TRONG TRUYỀN THÔNG ĐIỂM ĐIỂM Ngành: Công nghệ Điện tử - Viễn thông Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử Mã ... 59 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẪU ANTEN CÓ ĐỘ LỢI CAO DÙNG TRONG TRUYỀN THÔNG ĐIỂM-ĐIỂM Học viên: Tăng Thế Toan Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử Ngành: Công nghệ Điện tử - Viễn thông Khoa: Điện ... HỆ THỐNG ANTEN ĐỘ LỢI CAO 12 1.1 Các hệ anten độ lợi cao thông tin điểm- điểm 12 1.1.1 Khái niệm chung 12 1.1.2 Các đặc tính quan trọng anten độ lợi cao 13 1.1.3 Anten Yagi...
 • 11
 • 429
 • 1

Nghiên cứu thiết kế mẫu anten độ lợi cao dùng trong truyền thông điểm - điểm

Nghiên cứu thiết kế mẫu anten có độ lợi cao dùng trong truyền thông điểm - điểm
... 45 45 45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .45 -0 .42 -0 .39 -0 .36 -0 .33 -0 .30 -0 .27 -0 .24 -0 .21 -0 .18 -0 .15 -0 .12 -0 .09 -0 .06 -0 .03 0.00 ... mô Anten đƣợc phối hợp trở kháng? No Yes Kết thúc trình thiết kế Hình 3-1 : Qui trình thiết kế anten EBG 44 3.1 Yêu cầu thiết kế 3.1.1 Thông số đầu vào Yêu cầu thiết kế anten cao tần độ lợi cao ... Chƣơng THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ANTEN EBG DÙNG TRONG TRUYỀN THÔNG ĐIỂM-ĐIỂM Phần luận văn trình bày ví dụ trình thiết kế anten cấu trúc đặc biệt EBG độ lợi cao dựa cấu tạo nguyên lý hoạt động trình...
 • 58
 • 390
 • 0

Nghiên cứu thiết kế mẫu anten độ lợi cao dùng trong truyền thông điểm điểm

Nghiên cứu thiết kế mẫu anten có độ lợi cao dùng trong truyền thông điểm điểm
... Chương trình bày khái quát hệ thống anten định hướng cao sử dụng truyền thông điểm điểm giới thiệu khái quát anten hệ độ lợi cao: anten EBG Chương tập trung sâu phân tích cấu trúc ... tuần hoàn, đặc tính đặc biệt cấu trúc ứng dụng để nâng cao hiệu anten nguồn đặc biệt độ lợi Chương trình bày mẫu thiết kế đề xuất loại anten EBG đơn giản với việc sử dụng phần mềm mô hiệu HFSS ... Thực hành Kỹ thuật anten [2] GS TSKH Phan Anh (2007), Lí thuyết kỹ thuật anten, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [3] Trần Thế Phương (2009), Thiết kế anten dùng công nghệ truyền thông vô tuyến...
 • 3
 • 103
 • 0

nghiên cứu thiết kế hệ thống giới hoá liên hoàn việc nhập và xuất nguyên liệu dạng hạt ở kho dự trữ phẳng

nghiên cứu thiết kế hệ thống cơ giới hoá liên hoàn việc nhập và xuất nguyên liệu dạng hạt ở kho dự trữ phẳng
... BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 2011 Đề tài: “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ GIỚI HOÁ LIÊN HOÀN VIỆC NHẬP VÀ XUẤT NGUYÊN LIỆU DẠNG HẠT KHO DỰ TRỮ PHẲNG’’ Mã số: ... nạp liệu vào kho Khi cấp tháo liệu trƣờng hợp 24 Đề tài A-2011 - Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giới hóa liên hoàn việc nhập xuất nguyên liệu dạng hạt kho dự trữ phẳng Viện nghiên cứu thiết kế ... 2.3 Nguyên lý cấu tạo tổ hợp kết hợp Kho phẳng Silo 19 Đề tài A-2011 - Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giới hóa liên hoàn việc nhập xuất nguyên liệu dạng hạt kho dự trữ phẳng Viện nghiên cứu thiết...
 • 96
 • 86
 • 0

Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học jatropha trên động diesel

Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học jatropha trên động cơ diesel
... nóng nhiên li u Su t tiêu nhiên li u c a Biodiesel l n Diesel kho ng 10% ch y u nhi t tr c a Biodiesel nh Diesel 2.1.3 Tính ch t nhiên li u Jatropha Nhiên li u Jatropha ñư c ép tr c ti p t h t Jatropha ... 2.1.2 Tính ch t d u Biodisel Biodiesel g i Diesel sinh h c nhiên li u sinh h c Diesel sinh h c m t lo i nhiên li u có tính ch t tương ñương v i nhiên li u d u diesel không ph i ñư c s n xu t ... ng Diesel c nh 15 mã l c DongFeng- S1100N, h n h p nhiên li u pha tr n gi a d u Jatropha d u Diesel theo m c; 20% d u Jatropha + 80% d u Diesel; 40% d u Jatropha + 60% d u Diesel; 60% d u Jatropha...
 • 76
 • 300
 • 1

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÁM VỊ TRÍ CỦA XI LANH THỦY LỰC THEO THUẬT TOÁN PID SỬ DỤNG PLC S7-200

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÁM VỊ TRÍ CỦA XI LANH THỦY LỰC THEO THUẬT TOÁN PID SỬ DỤNG PLC S7-200
... Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển bám vị trí xi- lanh thủy lực theo thuật toán PID sử dụng PLC S7-200 để tìm hiểu rõ ưu điểm hệ thống thủy lực công nghiệp, thiết kế hệ thống thủy lực điều ... chấp hành toán điều khiển vị trí thường xi- lanh thủy lực Hệ thống điều khiển bám vị trí cho xi- lanh thủy lực ứng dụng quan trọng phạm vi ứng dụng hệ thống thủy lực Hệ thống điều khiển vị trí cấu ... hệ thống điều khiển bám vị trí xi- lanh thủy lực theo thuật toán PID sử dụng PLC S7-200 Trong toán này, PLC đưa tín hiệu điều khiển van thủy lực, van thủy lực phân phối dầu thủy lực tới xi- lanh...
 • 71
 • 777
 • 2

Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học tỷ lệ cồn ethanol tới 100% cho động xăng

Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học có tỷ lệ cồn ethanol tới 100% cho động cơ xăng
... xe chạy động sử dụng xăng sinh học tỷ lệ ethanol lớn Những xe sử dụng xăng sinh học tỷ lệ cồn ethanol lớn gọi xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt Đi đầu nước sử dụng xe sử dụng nhiên liệu linh ... hình sử dụng xăng sinh học giới 34 3.2 Tình hình nghiên cứu xăng sinh học tỷ lệ cồn ethanol lớn động xăng Việt Nam 353.2 Tình hình nghiên cứu xăng sinh học tỷ lệ cồn ethanol ... nghiên cứu sử dụng xăng sinh học bước tập trung nghiên cứu với tỷ lệ ethanol thấp trung bình, nghiên cứu với tỷ lệ ethanol lớn chưa thực Đặc biệt việc nghiên cứu sử dụng xăng sinh học tỷ lệ...
 • 42
 • 141
 • 0

nghiên cứu, thiết kế mô hình xử lý nước dưới đất nhiễm sắt bằng phương pháp keo tụ điện hóa sử dụng nguồn năng lượng mặt trời

nghiên cứu, thiết kế mô hình xử lý nước dưới đất nhiễm sắt bằng phương pháp keo tụ điện hóa sử dụng nguồn năng lượng mặt trời
... SÁCH HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ quy trình thiết kế hệ thống xử nước đất nhiễm sắt 16 Hình 3.2 Quy trình xử nước đất nhiễm sắt phương pháp keo tụ điện 18 Hình 4.1 Sơ đồ cấu tạo bố trí hệ thống xử ... Dung, 2009) d Khử sắt phương pháp keo tụ điện hóa Giới thiệu phương pháp Keo tụ điện hoá phương pháp điện hoá xử nước, tác dụng dòng điện điện cực dương (thường sử dụng nhôm sắt) bị ăn mòn giải ... bỏ sắt nước đất cách hiệu quả, đơn giản, phù hợp với điều kiện hộ dân vùng nông thôn, đề tài Nghiên cứu, thiết kế hình xử nước giếng khoan nhiễm sắt phương pháp keo tụ điện hóa sử dụng nguồn...
 • 73
 • 64
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thiết kế chế tạo cam của trục cam ds60 động cơ diesel bằng phương pháp bao hình và các giải pháp công nghệ bề mặt nâng cao chất lượng của camnghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo cụm thùng nhiên liệu ô tô tải thông dụng có tải trọng dưới 3 tấnnghiên cứu thiết kế bộ biến đổi điều khiển tốc độ động cơ truyền động trục chính3 nghiên cứu thiết kế hệ thống thủy lực nâng hạ bộ phận gặt của máy gặt đập liên hợp cỡ nhỏhợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mớinghiên cứu thiết kế chế tạo máy đo thông số độ dẫn và áp suất của dung dịch lọc máu cho máy lọc thậncơ sở nghiên cứu thiết kế kiến trúcnghiên cứu thiết kế bộ chỉnh lưu cầu 3 pha đối xứngnghiên cứu thiết kế mô hình máy đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máunghiên cứu thiết kế chế tạo hệ scada phục vụ an toàn lao động trong ngành khai thác hầm lònghiên cứu thiết kế hệ thống năng lượng gió công suất nhỏ dùng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửunghiên cứu thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu có điều khiểnđồ án nghiên cứu thiết kế bộ mạch chinh lưu có điều khiểnnghiên cứu thiết kế và cài đặt bộ điều khiển dự báo trên cơ sở hệ logic mờnghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự độngVITAMIN B1Giới thiệu và lịch sử phát hiệnvitamin AVitamin EChapter 7. Riboflavin (Vitamin B2)VITAMIN DChapter 17. Accelerator Mass Spectrometry in the Study of Vitamins and Mineral Metabolism in HumansChapter 12. Folic AcidHandbook of VitaminsXây dụng thực đơn cho bé gái 2 tuổiXây dụng thực đơn cho nam sinh viênXây dụng thực đơn cho phụ nữ mang thaichiến lược phát triển vinamilk giai đoạn 2010 - 2020Các món ăn từ cáXây dụng thực đơn cho tuổi dậy thìMang thaiCao huyết ápnutritional aspects of vitaminChapter 5. Vitamin EThiamin (Vitamin B1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập