chủ đề cảm ứng từ và lực từ

Tổ chức dạy học chủ đề cảm ứng điện từ vật lí 11 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Tổ chức dạy học chủ đề cảm ứng điện từ vật lí 11 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ VĂN THẠO TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ” VẬT LÍ 11 NHẰM BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT ... đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục Xuất phát từ lý đó, định nghiên cứu đề tài: Tổ chức dạy học chủ đề Cảm ứng điện từ Vật 11 nhằm bồi dƣỡng lực giải vấn đề học sinh ” Mục đích nghiên cứu Tổ ... chủ đề Cảm ứng điện từ Vật 11; - Tìm hiểu thực tế dạy học nội dung kiến thức Cảm ứng điện từ Vật 11; - Thiết kế tiến trình dạy học theo chủ đề chủ đề Cảm ứng điện từ - Tiến hành thực...
 • 13
 • 94
 • 0

khóa luận tốt nghiệp thiết kế thời trang chủ đề : Cảm xúc từ những đường cong trong thiên nhiên

khóa luận tốt nghiệp thiết kế thời trang chủ đề : Cảm xúc từ những đường cong trong thiên nhiên
... MSSV ng d n: Tính c p thi t c tài: thiên nhiên , Tình hình nghiên c u: M u: , : không ma , Nhi m v nghiên c u: , u: , D ki n k t qu nghiên c u: 80% Tài li u tham kh o: ng cong thiên nhiên Sách ... Khoa: ÁN/ KHÓA LU N T T NGHI P H : Chính quy (CQ, LT, B2, VLVH) H tên sinh viên: : a ch : E-mail : Ngành 107302077 : Bình H U TE : N 07DTT , xuxuhamy@gmail.com Chuyên ngành : Gi ng : C H MSSV ... 43 i> : BST: NTK: PC : phong cách Xh: ii> g : , , , H U TE iii> C H Poster phom dáng, C H H U TE Trong thiên nhiên Dây leo Màu xanh fractal kéo dài Cong tròn Phom tròn ,...
 • 13
 • 380
 • 0

Bài 20: Lực từ cảm ứng từ

Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ
... ứng từ: 1 .Cảm ứng từ tại1điểm từ trường: Vectơ cảm ứng từ:   Biểu thức lực điện từ F B I .Lực từ: Định nghĩa: Lực từ lực từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện Từ trường đều: I Lực ... từ Biểu thức cảm ứng từ dạng vectơ: Cảm ứng từ điểm từ trường:   F B = I l Vectơ cảm ứng từ có đặc điểm (về hướng độ lớn)? Vectơ cảm ứng từ: II Cảm ứng từ 1 .Cảm ứng từ điểm từ trường: Tại điểm ... Cảm ứng từ 1 .Cảm ứng từ điểm từ trường: Vectơ cảm ứng từ: α  F  B * Chú ý: I Lực từ: Định nghĩa Từ trường đều: Xác định lực từ từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện: II Cảm ứng từ...
 • 27
 • 1,284
 • 6

Tài liệu Bài 20: Lực từ cảm ứng từ pptx

Tài liệu Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ pptx
... từ Biểu thức cảm ứng từ dạng vectơ: Cảm ứng từ điểm từ trường: r B = r F I l Vectơ cảm ứng từ có đặc điểm (về hướng độ lớn)? Vectơ cảm ứng từ: II Cảm ứng từ 1 .Cảm ứng từ điểm từ trường: Tại điểm ... Cảm ứng từ 1 .Cảm ứng từ điểm từ trường: Vectơ cảm ứng từ: α r F r B * Chú ý: I Lực từ: Định nghĩa Từ trường đều: Xác định lực từ từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện: II Cảm ứng từ ... dẫn có dòng điện: II Cảm ứng từ: ng 1 .Cảm ứng từ tại1điểm từ trường: Vectơ cảm ứng từ: r r Biểu thức lực điện từ F B Slide N2 NH, 23/11/07 I .Lực từ: Định nghĩa: Lực từ lực từ trường tác dụng lên...
 • 30
 • 200
 • 0

Bài tập vật lý 11 Chủ đề: xác định cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm gây bởi hai dòng điện song song doc

Bài tập vật lý 11 Chủ đề: xác định cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm gây bởi hai dòng điện song song doc
... vòng dây mét chiều dài II> LUYỆN TẬP * Dạng tập xác định cảm ứng từ tổng hợp điểm gây hai dòng điện song song Bài 1: Hai dây dẫn thẳng dài song song mang dòng điện có cường độ I1=20A I2=10A chạy ... chiều Xác định vector cảm ứng từ tổng hợp M cho vuông cân M thuộc mp hình vẽ Bài 6: Cho hai dây dẫn song song vuông góc với mặt phẳng A B AB=10cm, có I1=5A, I2=3A Xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp ... từ tổng hợp trung điểm M AB b) Xác định vectở cảm ứng từ tổng hợp N cách A: 30cm cách B: 40cm Bài 10: Cho hai dây dẫn thẳng dài d1, d2 song song đặt cách 10cm không khí, hai dây có hai dòng điện...
 • 8
 • 9,699
 • 76

Chủ đề 1 Đại cương về hiện tượng cảm ứng điện từ

Chủ đề 1 Đại cương về hiện tượng cảm ứng điện từ
... bán kính 10 cm gồm 50 vòng dây đặt từ trường Cảm ứng từ hợp với mặt phẵng khung dây góc 600 Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị 0,05 T Tìm suất điện động cảm ứng khung khoảng 0,05 s: a) Cảm ứng từ tăng ... S v1 N v1 v1 B S C N S D N v1 S N Icư Icư= Câu hỏi 10 : Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm vòng dây dịch chuyển: Icư Icư = A v1 N S v2 > v1 v2 < v1 v2 > v1 v2 = v1 B v1 N ... nhật đó: A 2 .10 -7Wb B 3 .10 -7Wb C 10 -7Wb D 5 .10 -7Wb Câu hỏi 27: Một hình vuông cạnh 5cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4 .10 -4T, từ thông qua hình vuông 10 -6Wb Tính góc hợp véctơ cảm ứng từ véc tơ...
 • 13
 • 1,461
 • 14

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO, KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHÉP VỊ TỰ

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO, KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHÉP VỊ TỰ
... dụng công nghệ thông tin dạy học II ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO, KẾT HỢP PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHÉP VỊ TỰ Đặt vấn đề ... đƣợc ứng dụng phổ biến nhƣ Cabri 3D, Maple, Geometer’s Sketchpad II ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO, KẾT HỢP PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHÉP VỊ TỰ Phép ... tạo thuyết kiến tạo dạy học Nêu đƣợc ý nghĩa phƣơng pháp dạy học theo nhóm ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Đã đƣa đƣợc định hƣớng dạy học chủ đề Phép vị tự theo hƣớng vận dụng thuyết...
 • 21
 • 362
 • 0

Rèn luyện duy sáng tạo cho học sinh năng lực trung bình về toán thông qua dạy học chủ đề phương trình mũ logarit

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh năng lực trung bình về toán thông qua dạy học chủ đề phương trình mũ và logarit
... HUỐNG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT THEO HƢỚNG RÈN LUYỆN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH NĂNG LỰC TRUNG BÌNH VỀ TOÁNError! Bo 2.1 Áp dụng số biện pháp rèn luyện phát triển tƣ sáng tạo cho ... cứu đề xuất số biện pháp rèn luyện phát triển tƣ sáng tạo cho học sinh lực trung bình Toán thông qua dạy học chủ đề phƣơng trình lôgarit Qua phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh, ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ LỆ LÀNH RÈN LUYỆN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH NĂNG LỰC TRUNG BÌNH VỀ TOÁN THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT...
 • 12
 • 52
 • 0

Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học các chủ đề vật lý tự chọn thông qua hoạt động nhóm

Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học các chủ đề vật lý tự chọn thông qua hoạt động nhóm
... tích cực, tự lực học sinh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC DẠY HỌC VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG “PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ VẬT LÝ TỰ CHỌN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM“ ... luận việc dạy học vật nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học sinh - Nghiên cứu sở luận PPDH thông qua hoạt động nhóm - Thiết kế dạy học chủ đề tự chọn thông qua hoạt động nhóm - Tìm hiểu ... vấn đề đặt cách bảo vệ ý kiến Đây mẫu người lao động mà xã hội cần Xuất phát từ vấn đề chọn đề tài : “PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ VẬT LÝ TỰ CHỌN THÔNG QUA...
 • 153
 • 974
 • 10

LỰC TỪ .CẢM ỨNG TỪ

LỰC TỪ .CẢM ỨNG TỪ
... F∼I  I II CẢM ỨNG TỪ Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện Từ   ⇒ F ∼ I.l ⇒ F = B.I.l ⇒B= Hệ số tỉ lệ B gọi cảm ứng từ F I.l II CẢM ỨNG TỪ Cảm ứng từ Cảm ứng từ điểm đại lượng ... CẢM ỨNG TỪ Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện F I l ⇒ F∼l  II CẢM ỨNG TỪ Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện B F I F B I II CẢM ỨNG TỪ Độ lớn lực từ tác ... ỨNG TỪ Vectơ cảm ứng từ F I B Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dây vectơ cảm ứng từ (tại điểm đặt đoạn II CẢM ỨNG TỪ Vectơ cảm ứng từ...
 • 22
 • 500
 • 3

Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ
... điện động cảm ứng mạch C Chiều dòng điện cảm ứng xuất mạch D Độ lớn dòng điện cảm ứng xuất mạch I BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 3:Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất mạch tỉ lệ với: A Độ lớn từ thông ... chiều ABCD => Icư theo chiều ADCB Bài 43 BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  Câu 1:Mạch kín (C) đặt vuông góc với B từ trường Trường hợp sau từ thông qua mạch (C) không biến thiên ... KIỂM TRA BÀI CŨ Viết công thức học chương V Cảm ứng điện từ ( Ghi rõ tên công thức, không cần thích) KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy xác đònh chiều dòng điện cảm ứng xuất khung dây ABCD quay nửa vòng từ trường...
 • 21
 • 588
 • 3

Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ
... ƠN TẬP BÀI CŨ Câu 1: Vẽ lực từ tác dụng lên đọan dòng điện CD nằm ngang, cảm ứng từ thẳng ứng Câu 2: Một êlectron chuyển động từ trường theo quỹ đạo tròn hình vẽ ... tốc electron điểm M Câu 3: Cho hai lực song song chiều có độ lớn F hình vẽ Tìm độ lớn hợp lực vẽ hợp lực Câu 4: Một vật ứng cân chịu tác dụng hai lực F1 F2 Hai lực có đặc điểm ? vẽ hình D C B ... BIa b Tìm cơng thức mơmen ngẫu lực từ: B 150 r FAB o B A 30o r FBC r B r FCA C Bài tập số : Khung dây ABC AB = AC = BC = a Cđdđ I r Từ trường B ⊥ BC a Xác định lực từ: • Phương, chiều: • Độ lớn:...
 • 11
 • 697
 • 5

LÍ THUYẾT BT CẢM ỨNG TỪ

LÍ THUYẾT VÀ BT CẢM ỨNG TỪ
... 200 vòng đặt từ trường có véc tơ cảm ứng → → từ B song song chiều với pháp tuyến n khung Trong khoảng thời gian 0,1 giây cảm ứng từ khung giảm từ 0,4T đến 0,2T Suất điện động cảm ứng xuất khung ... 10-4Wb D) 10-3Wb Một khung dây hình vuông cạnh a = 4cm gồm 20 vòng đặt từ trường có cảm ứng từ B = 2.10-3T Véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt khung Quay khung 1800 quanh cạnh khung 10-2 → → giây ... suất điện động cảm ứng xuất khung A) 0,0128V B) -0,0128V C) 0,0256V D) – 0,0256V → Một dây dẫn dài l = 40cm chuyển động từ trường vơi véc tơ vận tốc v vuông góc với Cảm → → ứng từ từ trường B =...
 • 4
 • 751
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật lý 11 chủ đề xác định cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm gây bởi hai dòng điện song song docchủ đề 12 cho λ kích thích bước sóng giới hạn λ0 eℓectron quang điện bay ra theo phương vuông góc với cảm ứng từ của từ trường đều khảo sát chuyển động của eℓectronđường sức từ và cảm ứng từlực từ cảm ứng từvecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từcắm hoa nghệ thuật theo chủ đề tình mẫu tửgiao an lục từ cảm ứng từtừ thông và cảm ứng từgiao an bai luc tu cam ung tubài 20 lực từ cảm ứng từgiáo án bài 20 lực từ cảm ứng từgiáo án điện tử bài lực từ cảm ứng từcường độ điện trường và cảm ứng từxác định lực từ cảm ứng từthiet lap cong thuc c1bai 20 luc tu cam ung tuKế Toán Tài Sản Cố Định Công Cụ Dụng CụBài Giảng Công Cụ Lưu Trữ & Chia Sẻ Thông Tin Trực TuyếnTổ Chức Quản Lý Các Hoạt Động Chuyên Môn Qua Mạng Thông Tin Trực TuyếnBài giảng CHI TIẾT MÁYBài giảng DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNGHoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội Và Vai Trò Của Đại Biểu Quốc Hội Trong Hoạt Động Giám SátBài giảng Động cơ bước - Stepping motorGiáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Khiếm Thị Mầm NonKế Hoạch Tăng Cường Năng Lực Quản Lý Đào Tạo, Chỉ Đạo Tuyến Và Xây Dựng Kế Hoạch Đào Tạo, Chuyển Giao Kỹ Thuật Năm 2016Bài giảng TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCHChuyên Đề Lồng Ghép Bình Đẳng Giới Trong Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp LuậtTuyển tập 36 đề thi thử THPT quốc gia môn hóa – thầy tào mạnh đứcphân tích về những tố chất chính mà giới doanh nhân việt cần có trong nền kinh tế thị trườngPhối Hợp Các Lực Lượng Tuyên Truyền Về Khai Thác Thủy Sản Cho Ngư Dân Vùng Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Hiện NayBộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12 năm 20162017 có đáp ánkế hoạch bồi dưỡng thường xuyên(16 17)Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm đường kách mệnh và 70 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc của tác giả hồ chí minhTuyen chon de thi vao 10 v2 1giáo án thể dục lớp 3 tuần 32Quản lý xã hội đối với dân di cư tự do ở huyện krông bông, tỉnh đắk lắk hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập