Tính khoảng các trung bình giữa các giá trị trong mảng

Cho mảng 1 chiều các số thực, hãy tìm đoạn a, b sao cho đoạn này chứa tất cả các giá trị trong mảng

Cho mảng 1 chiều các số thực, hãy tìm đoạn a, b sao cho đoạn này chứa tất cả các giá trị trong mảng
... chua cac gia tri mang\n", min, max); } int main() { int n; float a[MAX]; float b[ MAX]; nhap (a, < /b> n); xuat (a, < /b> n); timdoan (a, < /b> n); getch(); return 0; } ...
 • 3
 • 201
 • 0

Cho mảng 1 chiều các số thực, hãy tìm giá trị x sao cho đoạn x, x chứa tất cả các giá trị trong mảng

Cho mảng 1 chiều các số thực, hãy tìm giá trị x sao cho đoạn x, x chứa tất cả các giá trị trong mảng
... < n; i++) { x = (x > (fabs)(a[i])) ? } return x; } int main() { int n; float a[MAX]; float b[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); float x = timx(a, n); x : (fabs)(a[i]); printf("\nGia tri %.3f thoa ... void xuat(float a[], int n) { for(int i = 0; i < n; i++) { printf("%8.3f", a[i]); } } float timx(float a[], int n) { float x = a[0]; for(int i = 1; i < n; i++) { x = (x > (fabs)(a[i])) ... (fabs)(a[i]); printf("\nGia tri %.3f thoa dieu kien doan [-%.3f, %.3f] chua tat ca cac gia tri mang", x, x, x) ; getch(); return 0; } ...
 • 3
 • 198
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp vấn đề gìn giữ và phát huy các giá trị trong lễ cấp sắc của người dao tuyển ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai

Khoá luận tốt nghiệp vấn đề gìn giữ và phát huy các giá trị trong lễ cấp sắc của người dao tuyển ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai
... tỉnh Lào Cai nói chung - Nhiệm vụ: + Khái quát người Dao Tuyển huy n Bảo Thắng, Lào cai + Lễ Cấp sắc người Dao Tuyến huy n Bảo Thắng, Lào cai + Bảo tồn phát huy giá trị Lễ cấp sắc người Dao Tuyển ... việc gìn giữ phát huy giá trị Lễ cấp sắc ngưòi Dao Tuyến huy n Bảo Thắng tỉnh Lào Cai 2.2.1 Một số nét việc giữ gìn phát huy lễ cấp sắc người Dao Tuyến huy n Bảo Thắng tỉnh Lào Cai Ngày 27/12/2013 ... nên em chọn đề tài: Vấn đề gìn giữ phát huy giá trị lễ cấp sắc người dao tuyển huy n bảo thắng, tỉnh lào cai ” Lịch sử nghiên cứu đề tài Cho đến nay, nhiều vấn đề người Dao nước ta đề cập nhiều...
 • 58
 • 275
 • 0

Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn n

Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn n
... i = i + 2; if(i >= n) break; } printf("\nTong = %d", S); getch(); return 0; } ...
 • 2
 • 214
 • 0

Liệu Internet có phá vỡ các giá trị bạn mang

Liệu Internet có phá vỡ các giá trị bạn mang
... chọn: giảm giá bán hay giữ giá cũ bổ sung thêm giá trị Cả hai khả đáng nghiên cứu, lưu ý trên, chiến giá khó trì dù giải pháp tình Để bổ sung thêm giá trị thật cho dịch vụ khách hàng, bạn cần phải ... tranh sử dụng kèm với sản phẩm mà người sử dụng Tuy vậy, Internet không “vô hiệu hóa” toàn giá trị tất sản phẩm, mà vài giá trị mà Việc giá trị bị giảm đồng nghĩa với việc sản phẩm công ty ... phí chung Bạn tạo cho khách hàng ấn tượng giá trị, họ cảm thấy tiết kiệm chi phí theo cách Chẳng hạn thời gian học cách sử dụng sản phẩm bạn ngắn so với thời gian khách hàng bỏ để học cách sử dụng...
 • 3
 • 162
 • 0

Tài liệu Liệu Internet có phá vỡ các giá trị bạn mang lại cho khách hàng? doc

Tài liệu Liệu Internet có phá vỡ các giá trị bạn mang lại cho khách hàng? doc
... chọn: giảm giá bán hay giữ giá cũ bổ sung thêm giá trị Cả hai khả đáng nghiên cứu, lưu ý trên, chiến giá khó trì dù giải pháp tình Để bổ sung thêm giá trị thật cho dịch vụ khách hàng, bạn cần phải ... người ta đưa cho bạn hai Loại giá trị này, bản, tạo nên chiến giá vốn đòi hỏi nhiều kỹ tinh tế để theo đuổi Vì thế, nhiều công ty tìm cách khác hay để tạo giá trị, thiết lập giá trị tinh thần, ... khác bổ sung thêm giá trị cho sản phẩm đó, người ta liên hệ giá trị với vấn đề liên quan đến việc sử dụng Nói cách khác, giá trị làm cho người tiêu dùng thất vọng Tuy nhiên, Internet làm hỏng...
 • 6
 • 197
 • 0

Tài liệu Liệu Internet có phá vỡ các giá trị bạn mang lại cho khách hàng? ppt

Tài liệu Liệu Internet có phá vỡ các giá trị bạn mang lại cho khách hàng? ppt
... chọn: giảm giá bán hay giữ giá cũ bổ sung thêm giá trị Cả hai khả đáng nghiên cứu, lưu ý trên, chiến giá khó trì dù giải pháp tình Để bổ sung thêm giá trị thật cho dịch vụ khách hàng, bạn cần phải ... khác bổ sung thêm giá trị cho sản phẩm đó, người ta liên hệ giá trị với vấn đề liên quan đến việc sử dụng Nói cách khác, giá trị làm cho người tiêu dùng thất vọng Tuy nhiên, Internet làm hỏng ... dịch vụ khách hàng làm giá trị mang đến cho khách hàng, lúc đầu họ khoa trương công nghệ giải pháp chủ chốt để phục vụ khách hàng sau lại nhận công nghệ hóa không hiệu lời họ nói Chẳng hạn, khách...
 • 6
 • 174
 • 0

Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay

Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay
... thống tưởng giáo dục Nho giáo thông qua số triết gia tiêu biểu, từ đánh giá mặt tích cực hạn chế tưởng giáo dục Nho giáo Hai là, ảnh hưởng tưởng giáo dục Nho giáo nghiệp phát triển giáo dục ... hạn chế 1.3.1 Những giá trị tích cực tưởng giáo dục Nho giáo tưởng giáo dục Nho giáo từ quan niệm chung giáo dục, mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục chứa đựng nhiều ... điểm tưởng giáo dục Nho giáo nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục; đồng thời rút kinh nghiệm từ hạn chế tưởng giáo dục trường phái Do đó, cần thiết phải kế thừa giá trị tưởng giáo dục...
 • 22
 • 1,306
 • 29

Anh-chị hãy phân tích để làm rõ các giá trị trong bản Tuyên ngôn độc lập

Anh-chị hãy phân tích để làm rõ các giá trị trong bản Tuyên ngôn độc lập
... lớn Bác viết để tuyên bố trước công luận nước quyền độc lập dân tộc Bản tuyên ngôn giá trị nhiều mặt: giá trị lịch sử to lớn; giá trị pháp lí vững chắc; giá trị nhân sâu sắc giá trị nghệ thuật ... dân tộc Bản tuyên ngôn, giá trị nhân với toàn nhân loại, đặc biệt với nhân dân nước thuộc địa bị áp bức, bị tước đoạt quyền người, tước đoạt quyền dân tộc Giá trị nhân Tuyên ngôn Độc lập thể ... việc công nhận quyền độc lập dân tộc Việt Nam đồng thời tuyên bố tâm dân tộc Việt Nam việc bảo vệ đến tự do, độc lập (Xem chi tiết tham khảo đề số 3) Tuyên ngôn Độc lập văn kiện trị khô khan mà văn...
 • 7
 • 495
 • 2

Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực gần giá trị x nhất

Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực gần giá trị x nhất
... a[i]); } } // Tạo mảng b chứa khoảng cách từ x đến giá trị mảng a void TaoMang(float a[], int n, float b[], int x) { for(int i = 0; i < n; i++) { b[i] = abs (x - a[i]); } } // Tìm mảng b float TimMin(float ... chiếu qua mảng a, in phần tử vị trí thứ i thỏa ĐK } } } int main() { int n; float a[MAX]; float b[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); float x; printf("\nNhap vao gia tri x: "); scanf("%f", &x) ; TaoMang(a, ... printf("\nNhap vao gia tri x: "); scanf("%f", &x) ; TaoMang(a, n, b, x) ; printf("\nKhoang cach tu x = %.3f den cac phan tu mang la:\n", x) ; xuat(b, n); XuatKetQua(a, b, n); getch(); return 0; } ...
 • 4
 • 162
 • 0

Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực xa giá trị x nhất

Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực xa giá trị x nhất
... { b[i] = abs (x - a[i]); } } // Tìm max mảng b float TimMax(float b[], int n) { int Max = b[0]; for (int i = 1; i < n; i++) { if (b[i] > Max) { Max = b[i]; } } return Max; } void XuatKetQua(float ... a[MAX]; float b[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); float x; printf("\nNhap vao gia tri x: "); scanf("%f", &x) ; TaoMang(a, n, b, x) ; printf("\nKhoang cach tu x = %.3f den cac phan tu mang la:\n", x) ; xuat(b, ... void xuat(float a[], int n) { for(int i = 0; i < n; i++) { printf("%8.3f", a[i]); } } // Tạo mảng b chứa khoảng cách từ x đến giá trị mảng a void TaoMang(float a[], int n, float b[], int x) {...
 • 4
 • 144
 • 0

SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
... y O z ; n mol ta cú: Nguyờn t cacbon trung bỡnh: x x1n1 x n n1 n Nguyờn t hiro trung bỡnh: y y1n1 y n n1 n v ụi tớnh c c s liờn kt , s nhúm chc trung bỡnh theo cụng thc trờn Book.Key.To ... ỏn C) Vớ d 2: Trong t nhiờn, ng (Cu) tn ti di hai dng ng v 63 Cu v 65 Cu KLNT (xp x 29 29 lng trung bỡnh) ca Cu l 63,55 Tớnh % v lng ca mi loi ng v A 65Cu: 27,5% ; 65 B Cu: 70% ; 63 63 Cu: 72,5% ... Gii cú V = 20 lớt (ỏp ỏn B) Cỏch 2: Ghi chỳ: Cú th coi hn hp khớ nh mt khớ cú KLPT chớnh bng KLPT trung bỡnh ca hn hp, vớ d, cú th xem khụng khớ nh mt khớ vi KLPT l 29 Hn hp khớ ban u coi nh khớ...
 • 22
 • 287
 • 0

PHƯƠNG PHÁP DÙNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

PHƯƠNG PHÁP DÙNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
... D 1,176lit Phương pháp dùng giá trị trung bình phương pháp đường chéo -Cách giải: gọi kí hiệu chung kim loại X, Y là: M; hóa trị trung bình x ; số ... V2O3 VO2 Chọn đáp án A Phương pháp dùng giá trị trung bình phương pháp đường chéo -II Phương pháp đường chéo: [2], [14] Phương pháp đường chéo thường ... đơn bazơ đa axit: Phương pháp dùng giá trị trung bình phương pháp đường chéo -Dạng tập giải theo phương pháp đại số thơng thường cách đặt ẩn, giải...
 • 18
 • 446
 • 2

SỬ DỤNG các GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

SỬ DỤNG các GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
... mol ta có: - Nguyên tử cacbon trung bình: x= x1n1 + x n + n1 + n + - Nguyên tử hiđro trung bình: y= y1n1 + y2 n + n1 + n + tính số liên kết π , số nhóm chức trung bình theo công thức Ví dụ 1: ... = 40 = 64 ×10 + 32(10 + V) 20 + V Giải có V = 20 lít (Đáp án B) Cách 2: Ghi chú: Có thể coi hỗn hợp khí khí có KLPT KLPT trung bình hỗn hợp, ví dụ, xem không khí khí với KLPT 29 Hỗn hợp khí ban ... liên tiếp tác dụng với lượng Na vừa đủ tạo 4,6 gam chất rắn V lít khí H2 đktc Tính V A 0,896 lít B 0,672 lít C 0,448 lít D 0,336 lít Hướng dẫn giải Đặt R gốc hiđrocacbon trung bình x tổng số...
 • 10
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán các giá trị trung bình periodavge ihasigsản xuất đợc coi là phù hợp nếu tất cả các giá trị đặc tính quang học đo đợc trên một mẫu đợc lấy một cách ngẫu nhiên ít nhất bằng 80 so với các giá trị trong yêu cầu kỹ thuậttính toán các giá trị betatính toán các giá trị trên lí thuyếttính toán các giá trị trên lí thuyết hàm truyềncác giá trị trong văn hóa truyền thống của người thái bắc trung bộtính toán các giá trị linh kiện trong phần chống nhiễu và phương thức nắn lọccông thức tính toán các giá trị thống kêvào các phương trình 1 2 3 4 5 ta tính được các giá trị wa wb wc wd wetính toán các giá trị thập phân của biểu thức2 1 bảng các giá trị trong phương pháp bình phương bé nhất11phương pháp tính toán các giá trị z1 z2 z3 đã được trình bày kỹ ở mục 6 2 2 trongtính tổng các giá trị ∆l ∑ ∆l ldốc kết quả tính toán được thể hiện ở các bảng sau ứng với mỗi cấp lưu lượng khác nhaucác giá trị trong cuộc sốnghàm tính tổng các phần tử trong mảngKế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế đà nẵng (tt)Quản trị kênh phân phối xi măng của công ty xi măng thanh trường (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi tỉnh quảng ngãi (tt)Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay tín dụng tại ngân hàng nam việt chi nhánh đà nẵng (tt)Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty khai thác vàng bồng miêu (tt)Nghiên cứu chất lượng dịch vụ tại khoa nội bệnh viện đà nẵng (tt)Phát triển nguồn nhân lực cán bộ viên chức tại UBND quận liên chiểu (tt)Quản trị quan hệ khách hàng ( CRM) trong hoạt động tín dụng tại NH NNPTNT TP đà nẵng (tt)Xây dựng chiến lược của công ty dịch vụ viễn thông ( vinaphone) (tt)Quá trình đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở Lào (1959-1968)Đề thi học sinh giỏi môn tin lớp 11Đề thi học sinh giỏi môn tin lớp 9Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với giáo dục đào tạo nguồn nhân lực ở đại học huế tiểu luận cao họcĐề thi học sinh giỏi môn tin lớp 11Chống trộm xe máy tổng hợp và chia sẻGiải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho các hộ dân tái định cư ở quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng (tt)Hoàn thiện mạng lưới vận tải khách công cộng tại thành phố đà nẵng (tt)Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện KonPLông, tỉnh kontum (tt)Ebook bán hàng trên ebayGiải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày tại NHNoPTNT tỉnh đắk lắk (tt)