CHƯƠNG 2. LẬP TRÌNH PHAY (MASTERCAM X4_MILL)

Chương 2: Lập trình các máy công cụ Điều Khiển Số

Chương 2: Lập trình các máy công cụ Điều Khiển Số
... dụ chương trình Lời gọi chương trình chương trình : Ví dụ : L123P1LF L: Gọi chương trình ; 123 Số hiệu chương trình P1 Số lần chạy chương trình (lớn 99) 2.2.2.2 Lập trình gia công số nguyên công ... trúc chương trình bên chương trình H2.19: Cấu trúc chương trình Các hệ điều khiển dùng ký tự ( ví dụ ký tự L) với dãy số tùy chọn để gọi chương trình Cấu trúc lệnh bên chương trình giống chương trình ... 17,677 27,677 5H7 2.2 Lập trình gia công máy công cụ ĐKS Tính kinh tế máy công cụ ĐKS phụ thuộc nhiều vào hệ thống lập trình sử dụng để tạo lệnh điều khiển Yêu cầu ngôn ngữ lập trình phải đơn giản,...
 • 25
 • 195
 • 0

chương 2 lập trình hướng đối tượng

chương 2 lập trình hướng đối tượng
... Lập Trình Hướng Đối Tượng 48 Gán khởi động • Đối với lớp với đối tượng có nhu cầu cấp phát tài nguyên, việc khởi động đối tượng đòi hỏi phải có phương thức thiết lập chép để tránh tượng đối tượng ... arg1[arg2] • Các từ khố "new" "delete" coi tốn tử định nghĩa lại 11/09/13 Lập Trình Hướng Đối Tượng Các tốn tử overload 11/09/13 Lập Trình Hướng Đối Tượng Các tốn tử khơng overload 11/09/13 Lập Trình ... 11/09/13 Lập Trình Hướng Đối Tượng 40 Ví dụ phép toán chuyển kiểu void main() { NumStr s1(" 123 .45"), s2("34. 12" ); cout ...
 • 97
 • 244
 • 0

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 2: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 pdf

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 2: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 pdf
... BCD Quá trình thực lệnh DA A mô tả sau: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 54 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 - Nếu A[ 3-0 ] > hay AC = A[ 3-0 ] = A[ 3-0 ] + - Nếu A[ 7-4 ] > hay ... Khánh Chu thi 2 Trang 44 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 Các lệnh cho phép tìm kiếm liệu định nghĩa sẵn nhớ chương trình (nếu nhớ chương trình ROM ngoại tín hiệu ... chứa chương trình ; phục vụ ngắt Phạm Hùng Kim Khánh Trang 39 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 … CALL Subname … ; -Subname: … … RET END ; kết thúc chương trình...
 • 22
 • 352
 • 2

Chương 2: lập trình hướng đối tượng

Chương 2: lập trình hướng đối tượng
... trừu tượng 2) lớp kế thừa từ lớp trừu tượng thì: chúng phải ghi đè tất phương thức ảo lớp cha, lớp phải lớp trừu tượng 3) tạo đối tượng lớp trừu tượng BÀI ĐA HÌNH THÁI Đa hình thái lập trình hướng ... Hiện tượng đối tượng lớp cha tham trỏ đến đối tượng lớp gọi tạo khuôn xuống, việc tạo khuôn xuống java chấp thuận, tạo khuôn xuống ta không cần phải ép kiểu tường minh • Hiện tượng đối tượng ... thái lập trình hướng đối tượng đề cập đến khả định lúc thi hành (runtime) mã chạy, có nhiều phương thức trùng tên lớp có cấp bậc khác Chú ý: khả đa hình thái lập trình hướng đối tượng gọi với nhiều...
 • 89
 • 94
 • 0

Tài liệu Chương 2: Lập trình hợp ngữ 8051 docx

Tài liệu Chương 2: Lập trình hợp ngữ 8051 docx
... xét dạng thức hợp ngữ 8051 sử dụng trình hợp dịch để tạo chương trình sẵn sàng chạy 2.2.1 Cấu trúc hợp ngữ Một chương trình hợp ngữ bao gồm chuỗi dòng lệnh hợp ngữ Một lệnh hợp ngữ có chứa từ gợi ... dụng tài liệu khoa học kỹ thuật máy tính để tham chiếu cho mã từ rút gọn tương đối dễ nhớ, chương trình hợp ngữ phải dịch mã máy chương trình trình hợp ngữ (hợp dịch) Hợp ngữ coi ngông ngữ bậc ... thúc tệp nguồn hợp ngữ Chương trình 2.1: Ví dụ mẫu chương trình hợp ngữ Chương trình 2.1 cho chuỗi câu lệnh dòng lệnh viết lệnh hợp ngữ ADD MOV câu lệnh gọi dẫn Trong lệnh hợp ngữ nói CPU phải...
 • 19
 • 166
 • 0

Tài liệu Chương 2: Lập trình Soket pptx

Tài liệu Chương 2: Lập trình Soket pptx
... về:  Thành công: số lượng byte liệu thực gửi  Thất bại: giá trị -1 16 Gửi liệu qua socket  Thông số  buffer: địa bắt đầu chuỗi liệu cần gửi  length: lượng liệu cần gửi  flags: cờ xác định ... về:  Thành công: số lượng byte liệu thực nhận  Thất bại: giá trị -1 18 Nhận liệu từ socket  Thông số  buffer: địa bắt đầu chuỗi liệu cần nhận  length: lượng liệu lớn nhận  flags: cờ xác định ... liệu cần gửi  flags: cờ xác định trạng thái gửi  destaddr: địa (IP,port) trình nhận  addrlen: độ dài destaddr 17 Nhận liệu từ socket  TCP socket int receive(int socket,char* buffer, int length,...
 • 51
 • 141
 • 1

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 2: Lập trình hợp ngữ trên vi điều khiển MCS-51 ppt

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 2: Lập trình hợp ngữ trên vi điều khiển MCS-51 ppt
... số BCD Quá trình thực lệnh DA A mô tả sau: Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 - Nếu A[ 3-0 ] > hay AC = A[ 3-0 ] = A[ 3-0 ] + - Nếu A[ 7-4 ] > hay C = A[ 7-4 ] = A[ 7-4 ] + Lệnh ... A, @A + DPTR Chu thi 2 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 Các lệnh cho phép tìm kiếm liệu định nghĩa sẵn nhớ chương trình (nếu nhớ chương trình ROM ngoại tín hiệu ... Main: ; dùng để chứa chương trình ; phục vụ ngắt Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 … CALL Subname … ; -Subname: … … RET END ; kết thúc chương trình Các lệnh giả...
 • 22
 • 267
 • 1

Giáo trình vi xử lý - Chương 2: Lập trình hợp ngữ docx

Giáo trình vi xử lý - Chương 2: Lập trình hợp ngữ docx
... Khánh Trang 44 Giáo trình vi xử Lập trình hợp ngữ chương trình lấy chương trình đàu đoạn mã làm chương trình Cú pháp lệnh chương trình hợp ngữ Một dòng lệnh chương trình hợp ngữ gồm có trường ... Khánh Trang 73 Giáo trình vi xử MOV INT MOV INT main ENDP END main Phạm Hùng Kim Khánh Lập trình hợp ngữ AH,09h 21h AH,4Ch 21h Trang 74 Giáo trình vi xử Lập trình hợp ngữ BÀI TẬP CHƯƠNG Xác ... thi chương trình hợp ngữ Ta tạo thực thi chương trình hợp ngữ máy PC theo bước sau: - Dùng chương trình soạn thảo văn không định dạng (như NC, Notepad, …) tạo tập tin chứa chương trình hợp ngữ...
 • 34
 • 251
 • 1

Chương 2 Lập trình với cửa sổ bằng API

Chương 2 Lập trình với cửa sổ bằng API
... danh cho cửa sổ  Hàm cửa sổ (WNDPROC) để thực xử lý họat động cửa sổ, mặc định DefWindowProc Cửa sổ WNDCLASS Create Register User Windows WNDPROC 2. 2- Đăng ký, tạo cửa sổ  Đăng ký lớp cửa sổ  ... 2. 1- Tổ chức quản lý cửa sổ Windows  Lớp cửa sổ (WNDCLASS) mô tả cấu tạo hoạt động cho cửa sổ, gồm:  Lớp cửa sổ thông thường  Lớp cửa sổ dạng hộp thoại  Lớp cửa sổ dạng điều ... điệp nên return 0; 2. 3- Vòng lặp TĐ & hàm cửa sổ Tác động USER Sự kiện tác động Cửa sổ Thông điệp nhận Windows Cửa sổ Cửa sổ Hàm WinMain Vòng lặp thông điệp Hàm cửa sổ Hàm cửa sổ Hàng đợi thông...
 • 10
 • 230
 • 2

Giáo trình Vi điều khiển - Chương 2: Lập trình hợp ngữ trên vi điều khiển MCS-51 potx

Giáo trình Vi điều khiển - Chương 2: Lập trình hợp ngữ trên vi điều khiển MCS-51 potx
... BCD Quá trình thực lệnh DA A mô tả sau: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 54 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 - Nếu A[ 3-0 ] > hay AC = A[ 3-0 ] = A[ 3-0 ] + - Nếu A[ 7-4 ] > hay ... chứa chương trình ; phục vụ ngắt Phạm Hùng Kim Khánh Trang 39 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 … CALL Subname … ; -Subname: … … RET END ; kết thúc chương trình ... Khánh Trang 36 Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ vi điều khiển MCS-51 Trường toán hạng chứa thông số liên quan đến lệnh sử dụng Trường thích dùng để ghi chương trình hợp ngữ Trường phải...
 • 22
 • 195
 • 1

Chương 3: Lập trình phay - hệ điều khiển Fanuc ppt

Chương 3: Lập trình phay - hệ điều khiển Fanuc ppt
... tên chương trình Chỉ chương trình gọi chương trình khác b Kết thúc chương trình Chương trình viết bên chương trình phải kết thúc chương trình cấu trúc: N M99 (Pxxxx) Nếu M99 đặt chương trình ... xứng… làm đơn giản công việc lập trình, giảm thời gian lập trình II Lập trình hệ điều khiển Fanuc 21 MB Các lệnh lựa chọn mặt phẳng gia công phương thức lập trình - Hệ tọa độ gia công xác đònh ... số lần đònh Chương trình phần chương trình gọi theo yêu cầu chương trình gia công có liên quan tới chương trình Cấu trúc chương trình macro cấu trúc chương trình NC Các chức lập trình nâng cao...
 • 9
 • 1,334
 • 29

GIÁO TRÌNH CAD – CAM CNC CĂN BẢN - CHƯƠNG 2 LẬP TRÌNH THỦ CÔNG (LẬP TRÌNH NC) doc

GIÁO TRÌNH CAD – CAM CNC CĂN BẢN - CHƯƠNG 2 LẬP TRÌNH THỦ CÔNG (LẬP TRÌNH NC) doc
... độ Tọa đo tương ätuyệt đối đối Vò trí-Tọa độ Z -8 -8 -4 -5 -2 -9 X -1 -5 -8 -3 -7 Z -8 11 -1 2 14 -7 -8 -1 5 X -9 -4 -5 -1 2 -4 -4 +X Ví dụ để tạo biên dạng có 12 vò trí hệ tọa độ có hai trục tọa ... 11 12 13 10 3’ A Z P Hình 2. 32 Phôi 15 Tọa độ X 3’ 10 11 12 13 14 15 38 -2 30 15 18 18 18 15 15 20 24 24 30 30 32 -2 Z 0 -1 .5 -1 6 -1 7.5 -2 1 -2 1 h -3 5 in-38 M -5 0 -4 6 -4 6 uat T y th am K Bước 2: ... 55 92 60 87 74 65 65 74 83 83 74 Y 62 54 16 62 35 57 40 18 23 13 13 23 28 Z -5 -3 -1 0 -5 -3 -8 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 Bước 3: Soạn thảo chương trình NC gia công chi tiết N10 G90 N20 T1 S2000...
 • 35
 • 515
 • 4

CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH CLIENTSERVER ppsx

CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH CLIENTSERVER ppsx
... Mở kết nối tới URL Bài tập 1: Viết chương trình đọc file từ xa thông qua web server Bài tập 2: Viết chương trình download file thông qua web server III Lập trình TCP - Sử dụng socket Khái niệm: ... ss.close(); } } Để phục vụ nhiều client kết nối đồng thời server cần tạo tiểu trình, tiểu trình gởi/nhận liệu với client * Chương trình server mẫu (nhiều client) import java.net.*; import java.io.*; public ... } } Bài tập 3: Viết chương trình gptbn dạng client/server dùng giao thức TCP hai trường hợp: server phục vụ cho client server phục vụ cho nhiều client Bài tập : viết chương trình download, upload...
 • 9
 • 68
 • 0

Kỹ thuật vi xử lý- chương 2: Lập trình hợp ngữ với 8086/8088 pps

Kỹ thuật vi xử lý- chương 2: Lập trình hợp ngữ với 8086/8088 pps
... MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088 NỘI DUNG www.ptit.edu.vn Giới thiệu hợp ngữ Cú pháp chương trình hợp ngữ Dữ liệu cho chương trình hợp ngữ Biến Khung chương trình hợp ... LÝ CHƯƠNG – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088 3.1 Giới thiệu hợp ngữ Hợp ngữ (Assembler) ngôn ngữ lập trình bậc thấp, cao ngôn ngữ máy;  Hợp ngữ ngôn ngữ gắn liền với dòng vi xử lý (processor ... TÍNH - KHOA CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088 3.2 Cú pháp chương trình hợp ngữ  Trong chương trình hợp ngữ, lệnh đặt dòng – dòng lệnh;  Lệnh...
 • 63
 • 179
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường đại học hải dươngA Noncanonical RNA Silencing Pathway Promotes mRNA Degradation in Basal FungiHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp do công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM thực hiệnĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông, tỉnh thừa thiên huếĐánh giá thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và tác động của nó đối với công tác quản‎ lý, bảo vệ rừng ở thành phố đông hà, tỉnh quảng trịThực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh SEAREFICO500 BAI TOAN SO PHUC PHAN 1 (GIAI CHI TIET)685 câu trắc nghiệm Oxy có giải chi tiếtChương trình đào tạo ngành Tiếng anh sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 3giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 10Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh châu thành, bến tregiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 23giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 27giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 33giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 34Chương trình đào tạo ngành Tiếng Ả rập phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư tại các chung cư cao tầng tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại công ty lưới điện cao thế miền nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập