Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx
... nêu ví dụ: "An Nam dân tộc cách mệnh thành công tư Pháp yếu, tư Pháp yếu công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh dễ Và công nông Pháp làm cách mệnh thành công, dân tộc An Nam tự do" Đây luận điểm ... tức "muốn đánh chết rắn đằng đuôi" Vận dụng công thức C.Mác: giải phóng giai cấp công nhân phải nghiệp thân giai cấp công nhân, Người đưa luận điểm: "Công giải phóng anh em, (tức nhân dân thuộc ... có đủ ba điều kiện chủ yếu: Một là, lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua đảng bảo đảm không ngừng củng cố Hai là, khối liên minh công nông giữ vững phát triển sở đường lối thích hợp với giai...
 • 17
 • 224
 • 1

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mac Lenin

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mac Lenin
... tính thời đại Muốn cần phải có triết học khoa học Không thể đổi thành công thi u mặt tư triết học sâu sắc Triết học Mác– Lênin sở giới quan phương pháp luận cho công đổi 13 Câu 10: Vai trò định ... sử triết học trước - Ra đời sở: Điều kiện kinh tế xã hội Tiền đề tư tưởng trực tiếp: - CNXH không tưởng Pháp - Kinh tế trị cổ điển A - Triết học cổ điển Đức + Là bước ngoặt cách mạng triết học ... tích cực tiêu cực tôn giáo luôn tác động ảnh hưởng đến người, đến đời sống người Thế giới quan triết học - Thế giới quan triết học lý luận giới quan - Thế giới quan triết học biểu đạt hiểu biết,...
 • 28
 • 236
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps
... bị biến đ i là: A – Phenilalanin – Lizin – Asparagin – Lizin – B – Threonin – Lizin – Asparagin – Lơxin – C – Glutamin – Lizin – Asparagin – Lơxin – D – Tirozin – Lơxin – Asparagin – Lizin – ... 3’ 56 axit amin dịch mã từ i m kh i đầu đoạn mARN là: A – Histiđin – Lizin – Asparagin – Lơxin – B – Histiđin – Lơxin – Asparagin – Lizin – C – Asparagin – Lơxin – Lizin – Phenilalanin – D – ... biến đ i chu i nuclêôtit gen  biến đ i trình tự chu i ribônuclêôtit mARN  biến đ i trình tự axic amin prôtêin tương ứng B Làm biến đ i chu i nuclêôtit gen  biến đ i trình tự axit amin prôtêin...
 • 25
 • 335
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học (2)

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học (2)
... chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (II) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa C/ Tính oxi hóa khử D/ Tính lưỡng tính 14.Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (III) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa ... kim tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi là: A/ Sự khử kim loại B/ Sự ăn mòn hóa học C/ Sự ăn mòn điện hóa D/ Sự ăn mòn kim loại 33 Một vật chế tạo từ hợp kim Zn-Cu.Vật dể không khí ẩm bị ... nhóm chức anđehit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? Trang A/ Oxi hóa glucozơ AgNO3/dd NH3 B/ Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C/ Lên...
 • 19
 • 158
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học
... chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (II) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa C/ Tính oxi hóa khử D/ Tính lưỡng tính 14.Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (III) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa ... kim tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi là: A/ Sự khử kim loại B/ Sự ăn mòn hóa học C/ Sự ăn mòn điện hóa D/ Sự ăn mòn kim loại 33 Một vật chế tạo từ hợp kim Zn-Cu.Vật dể không khí ẩm bị ... nhóm chức anđehit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? A/ Oxi hóa glucozơ AgNO3/dd NH3 B/ Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C/ Lên...
 • 15
 • 169
 • 0

đề cương ôn tập tốt nghiệp môn triết học

đề cương ôn tập tốt nghiệp môn triết học
... thế giới quan triết học, phân biệt với thế giới quan thông thường Vấn đề triết học Chủ nghĩ vật chủ nghĩa tâm 2.1 Vấn đề triết học Theo Ăngghen, vấn đê bản của triết học là vấn đê ... nhất Thí dụ, người nông dân 37 Việt Nam bên cạnh cái chung với nông dân của các nước thế giới là có tư hữu nhỏ, sản xuất nông nghiệp, sống nông thôn v.v., còn có đặc điểm ... thành các môn phái khác của chủ nghĩa vật Ngược lại, những người cho rằng, ý thức, tinh thần có trước giới tự nhiên được gọi là các nhà tâm; họ hợp thành các môn phái...
 • 155
 • 17
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn khoa học chính trị

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn khoa học chính trị
... Thế Lạng: Giáo trình trị dùng cho học sinh Trung Học Chuyên Nghiệp, Nxb Giáo dục.2006 - Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Hội động lý luận Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2004 ... Kinh tế trị Mác-Lênin: Hội động lý luận Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2004 - Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Hội động lý luận Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị quốc ... gia, HN, 2004 - Giáo trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh: Hội động lý luận Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2006 ...
 • 2
 • 254
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn CHÍNH TRỊ, TRIẾT học, CHỦ NGHĨA xã hội, KINH tế CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn CHÍNH TRỊ, TRIẾT học, CHỦ NGHĨA xã hội, KINH tế CHÍNH TRỊ
... thể thống nhất không gian - thời gian - Không có vật chất nào vận động ngoài không gian và thời gian, ngược lại không có không gian và thời gian nào lại không phải là của ... với các nước nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không can thi ̣p vào công việc nội bộ của (đặc biệt không được can thi ̣p vào việc lựa chọn ... Nội dung và hình thức không tách rời mà gắn bó chặt chẽ với Không có hình thức nào mà không chứa đựng nội dung, không có nội dung nào lại không tồn tại hình thức +...
 • 100
 • 163
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa
... liệu trực tiếp Xác định kết tiêu thụ? Định khoản phản ánh nghiệp vụ phát sinh lên tài khoản kế toán? V Kế toán tiêu thụ kế tiêu thụ Bài 17 (4 điểm): Tại công ty sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo ... 210.000, công ty lập dự phòng giảm giá 5.000 Kết đầu tư vào công ty theo thông báo sau: 28 - Số cổ tức hưởng từ công ty C 12.000 - Số lỗ phải chịu từ công ty M 10.000 Đã nhận cổ tức công ty C toán ... 165.000, công ty trích lập dự phòng giảm giá cho số cổ phiếu 10.000 7, Theo thông báo công ty, kết đầu tư kỳ sau: - Lãi chia từ công ty B 25.000, từ công ty M 10.000 - Lỗ phải chịu từ công ty F...
 • 34
 • 807
 • 3

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất ... Trang19 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 Câu 15 Chính sách tiền tệ gì? Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt nam sử dụng công cụ để thực thi sách tiền tệ? Trình bày chế sử dụng công cụ Trả...
 • 23
 • 961
 • 10

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 2010 môn văn

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009  2010 môn văn
... Kỉ niệm ngày nhà văn tiêu biểu, người chiển sĩ u nước mặt trận văn hố tư tưởng GV: Nguyễn Văn Việt Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ... Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ngun độc lập tự cho dân tộc).Đồng thời tác phẩm vừa có giá trị văn học (Nó xem văn luận ... Xn Diệu, Chế Lan Viên GV: Nguyễn Văn Việt 22 Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn -Văn học vùng tạm chiếm có phát triển,...
 • 62
 • 279
 • 2

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa
... chức hay đa chức, no hay không no) A Este thuộc loại no B Este thuộc loại không no C Este thuộc loại no, đơn chức D Este thuộc loại không no đa chức 1.47 Quá trình không tạo CH3CHO? A Cho vinyl ... béo)để lâu ngày bị ôi thiu A Chất béo vữa B Chất béo bị oxi hoá chậm không khí tạo thành anđehit có mùi C Chất béo bị thuỷ phân với nước không khí D Chất béo bị oxi nitơ không khí chuyển thành ... 2.73 Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược “huyết ngọt” C Đều bị oxi hoá [Ag(NH3)2]OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường 2.74 Các khí tạo...
 • 187
 • 833
 • 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010
... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Liên Xô nước XHCN Đông Âu lam vào khủng hoảng - Trung Quốc tiến hành cải cách * Tình hình nước: - Trải qua 10 năm thực hai kế hoạch năm xây ... phóng miền Nam * Hoàn cảnh lịch sử: 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, so sánh lực lượng ... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Tại vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị khắp nơi có phong trào quần chúng dậy chống “bình định”, phá “ấp chiến lược” Đến đầu năm 1971,...
 • 23
 • 481
 • 1

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... cán công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Trang15 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 động viên sức sáng tạo người lao động; thực chế độ tiền lương, tiền công ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất...
 • 23
 • 847
 • 19

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí
... nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa 28 - Nền nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá Nền nông nghiệp cổ truyền - Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công, sử dụng Nền nông nghiệp ... công nghiệp trọng điểm Nội dung ôn tập : 2.1 Cơ cấu công nghiệp theo ngành: - Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng thuộc nhóm chính: công nghiệp khai thác;công nghiệp chế biến; công ... thác tốt - Đẩy mạnh xuất sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới 2.2.Phát triển nông nghiệp đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu nông nghiệp nhiệt đới : - Nền nông nghiệp nước ta tồn song song nông...
 • 89
 • 448
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: Dạy học đa thức bậc ba và các hệ thức lượng giác liên quan cho học sinh khá, giỏiDạy học quy tắc đếm trong các bài toán tổ hợp và xác suất nhằm phát triển tư duy phê phán cho học sinh lớp 11Quản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn ở trường THCS thành phố uông bí, tỉnh quảng ninhQuản lý hoạt động dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở tân định, quận hoàng mai, thành phố hà nộiPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng LongPhát triển nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hộiPhương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn địnhQuản lý rủi ro gian lận thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà NộiJohn rawls a theory of justice revised editionbo de thi suu tam dia ly khoi 12 co dap anTư tưởng hồ chí minh về vấn đề con ngườiTƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYCuộc cạnh tranh giữa pepsi và cocacolatong hop 7 bo de thi dia ly suy tam 2017 (co dap an)QUẢN TRỊ CHIẾN lược EMIRATES AIRLINEEMIRATES AIRLINELUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGDE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tốPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập