Tình hình vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại NHNN PTNT huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh

Tình hình vay sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại NHNN PTNT huyện lộc hà, tỉnh tĩnh

Tình hình vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại NHNN PTNT huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh
... khắp địa bàn Tỉnh, huyện Lộc tế H Để tìm hiểu hộ nơng dân sử dụng nguồn vốn vay nào, tơi chọn đề tài: Tình hình vay sử dụng vốn vay hộ nơng dân NHNo & PTNT huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh để nghiên ... Lộc họ hình vay sử dụng vốn vay hộ nơng dân chi nhánh NHNo & PTNT Mục tiêu nghiên cứu Đ ại 2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình vay sử dụng vốn vay hộ nơng dân NHNo & PTNT huyện Lộc Đánh ... hình vay sử dụng vốn khơng đánh giá hiệu việc sử dụng vốn + Nội dung: h  Phân tích tình hình vay vốn sử dụng vốn hộ nơng dân NHNo & PTNT huyện Lộc in  Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng...
 • 104
 • 32
 • 0

Khóa luận khả năng tiếp cận nguồn vốn tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại xã hiệp thuận huyện hiệp đức, quảng nam

Khóa luận khả năng tiếp cận nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại xã hiệp thuận huyện hiệp đức, quảng nam
... Đánh giá khả tiếp cận nguồn vốn vay hộ nông dân Hiệp Thuận + Phân tích thực trạng sử dụng vốn vay hộ nông dân Hiệp Thuận + Đề giải pháp giúp hộ tăng khả tiếp cận nguồn vốn sử dụng vốn có ... Khả tiếp cận nguồn vốn tình hình sử dụng vốn vay hộ nông dân Hiệp Thuận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu + Xác định tổ chức cho vay đến hộ nông dân Hiệp Thuận ... nông dân Hiệp Thuận- Hiệp Đức- Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn hiệu sử dụng vốn vay hộ nông dân Hiệp Thuận- Hiệp Đức- Quảng Nam PHẦN II NỘI DUNG VÀ...
 • 68
 • 286
 • 2

phân tích tình hình vay vốn sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh nhno & ptnt tĩnh tĩnh chi nhánh thành sen

phân tích tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh nhno & ptnt tĩnh hà tĩnh chi nhánh thành sen
... đơn vị thực tập: nHNo& PTNT tỉnh tĩnh chi nhánh thành sen Đề tài: phân tích tình hình cho vay sử dụng vốn vay nông hộ nHNo& PTNT tỉnh tĩnh chi nhánh thành sen Ngành: tài ngân hàng Lê Văn Cần ... Tỡnh hỡnh lao ng ca chi nhỏnh NHNo& PTNT Thnh Sen( 2009-2011) 1.2 Tỡnh hỡnh huy ng ca NHNo& PTNT Thnh Sen qua nm(2009-2011) 12 1.3 Tỡnh hỡnh trang b ti sn c nh ca NHNo& PTNT Thnh Sen( 2009-2011) 15 ... cho vay h nụng dõn v s dng ca cỏc 16 h ca NHNo & PTNT Thnh Sen PHN II THC TRNG V CC GII PHP V HOT NG CHO 16 VAY V S DNG VN VAY CA CC NễNG H TI NHNo & PTNT THNH SEN 2.1 Thc trang v hot ng cho vay...
 • 53
 • 152
 • 0

Phân tích tình hình cho vay sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNo PTNT huyện đăk song

Phân tích tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNo PTNT huyện đăk song
... ại hoạt động vay sử dụng vốn vay hộ nông dân Đ - Tìm hiểu phân tích thực trạng hoạt động tín dụng hộ nông dân tình hình sử dụng vốn vay hộ nông dân chi nhánh NHNo & PTNT Đăk Song - Nghiên cứu ... CHƯƠNG II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TẠI NHNo & PTNT ĐAK SONG QUA NĂM (2008-2010) 2.1 Giới thiệu chi nhánh NHNo & PTNT huyện Đak Song uế 2.1.1 Lịch sử hình ... vay hộ Trong hoạt động tín dụng chi nhánh NHNo & PTNT Đăk Song hộ nông dân chi m tỉ trọng lớn để hiểu thêm tình hình hoạt động tín dụng hộ nông đân ta phân tích tình hình vay vốn sử dụng vốn vay...
 • 78
 • 62
 • 0

Slide một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY sử DỤNG vốn VAY của các hộ NÔNG dân tại CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN PHÚ VANG

Slide một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY và sử DỤNG vốn VAY của các hộ NÔNG dân tại CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN PHÚ VANG
... hình sử dụng vốn vay hộ nông dân địa bàn • Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay sử dụng vốn vay chi nhánh NHNo& PTNT huyện Phú Vang Kết HĐ điều tra ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KÊT LUẬN VÀKIẾN ... ̣ng cho vay sử dụng vốn vay hộ nông dân NHNo& PTNT huyện Phú Vang 2.2 Tình hình huy động vốn 2.5 Thực trạng cho vay vốn hộ nông dân NH Chương III Định hướng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN PHÚ VANG Kết HĐ điều tra ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KÊT LUẬN VÀKIẾN NGHỊ Home Giới...
 • 17
 • 417
 • 1

Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNoPTNT lao bảo

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNoPTNT lao bảo
... hoạt động tín dụng hộ nơng dân tình hình sử dụng vốn vay hộ nơng dân chi nhánh NHNo Lao Bảo - Đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay sử dụng vốn vay hộ nơng dân chi nhánh NHNo Lao Bảo ... để vận dụng vào thực tế Trong cK thời gian thực tập NHNo&PTNT Lao Bảo, tơi chọn đề tài ‘‘ Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay sử dụng vốn vay họ hộ nơng dân chi nhánh NHNo&PTNT ... Phương pháp kinh tế - Phương pháp điều tra thực tế cK Các kết nghiên cứu đạt được: - Chun đề trình bày thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay sử dụng vốn vay hộ nơng dân chi nhánh...
 • 92
 • 67
 • 0

Tình hình tiêu thụ thủy sản nuôi trồng của các hộ nông dân tại huyện phú vang

Tình hình tiêu thụ thủy sản nuôi trồng của các hộ nông dân tại huyện phú vang
... thỉûc trảng tçnh hçnh sn xút v tiãu thủ Thy sn ni träưng tải Huûn Phụ Vang Tỉì âọ âãư xút cạc gii phạp nhàòm phạt triãøn sn xút, thục âáøy tiãu thủ thu sn ni träưng huûn b Mủc tiãu củ thãø - Hãû ... träưng v tiãu thủ thu sn tải huûn Phụ Vang - Chỉång : Âënh hỉåïng cạc gii phạp nhàòm hon thiãûn v náng cao hiãûu qu tiãu thủ thy sn ca cạc häü näng dán tải Huûn Phụ Vang CHỈÅNG CÅ SÅÍ L LÛN V THỈÛC ... Bàõc giạp huûn Hỉång Tr, våïi diãûn têch tỉû nhiãn 28.031,8 Huûn l Phụ Vang, cạch Thnh phäú Hú 12 km vãư phêa Âäng Bàõc Phụ Vang cọ låüi thãú vãư biãøn v âáưm phạ Båì biãøn di 40 km (chiãúm 1/3...
 • 157
 • 160
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất chế biến thuốc lào của các hộ nông dân tại xã quảng chính, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa

Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất và chế biến thuốc lào của các hộ nông dân tại xã quảng chính, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa
... hiệu kinh tế nói chung hiệu kinh tế sản xuất chế biến thuốc lào - Xác định hiệu kinh tế sản xuất chế biến thuốc lào Quảng Chính - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sản xuất chế biến ... thuốc lào hộ nông dân Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa thực nhằm phân tích hiệu kinh tế sản xuất, đồng thời phản ánh thực trạng, thuận lợi khó khăn sản xuất chế biến thuốc lào ... lào hộ nông dân Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa thực nhằm phân tích hiệu kinh tế sản xuất, đồng thời phản ánh thực trạng, thuận lợi khó khăn sản xuất chế biến thuốc lào nông hộ...
 • 117
 • 467
 • 1

Nghiên cứu các mối liên kết kinh tế trong sản xuất tiêu thụ mía đường của các hộ nông dân tại xã đồng văn, huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu các mối liên kết kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ mía đường của các hộ nông dân tại xã đồng văn, huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an
... liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ mía đường hộ nông dân Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu mối liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ mía ... cứu đề tài Nghiên cứu mối liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ mía đường hộ nông dân Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An nhằm xác định mối liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ mía, phân tích ... tiễn liên kết kinh tế, hợp đồng liên kết kinh tế  Xác định mối liên kết kinh tế đặc điểm mối liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ mía hộ nông dân Đồng Văn  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mối liên...
 • 108
 • 130
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất ổi của các hộ nông dân xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất ổi của các hộ nông dân xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
... trồng ổi Để biết hiệu trồng ổi từ định hướng phát triển sản xuất ổi Liên Mạc nên em định làm đề tài Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất ổi hộ nông dân Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ... sở đánh giá hiệu kinh tế yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sản xuất ổi hộ dân, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất ổi góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nông dân Liên Mạc, ... TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT ỔI CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN XÃ LIÊN MẠC, HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG Tên sinh viên : NGUYỄN THỊ THUỲ NGÂN Lớp : KTC-K56 Chuyên ngành đào tạo : KINH TẾ Niên...
 • 86
 • 368
 • 3

TÌNH HÌNH VAY SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC, QUẢNG ĐIỀN, TT HUẾ”

TÌNH HÌNH VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN XÃ QUẢNG PHƯỚC, QUẢNG ĐIỀN, TT HUẾ”
... hành dựa vào sức người chủ yếu 3.2 Tình hình vay vốn hộ nông dân Quảng Phước 3.2.1.Nhu cầu vay vốn mức độ đáp ứng vốn vay Bảng 3:Nhu cầu vay vốn hộ nông dân khả đáp ứng tổ chức tín dụng (ĐVT:1000đ) ... khăn • Hộ nghèo Chương III: Tình hình vay sử dụng vốn 3.1 Đặc điểm hộ điều tra 3.1.1 .Tình hình nhân lao động Bảng 1 :Tình hình nhân lao động hộ điều tra Chỉ tiêu ĐVT Nhóm hộ Hộ nghèo BQC Hộ trung ... mức vay vốn thời hạn vay lãi suất vay hộ điều tra 3.3.1 Phân tích mức vốn vay hộ điều tra Bảng 5:Mức vay vốn hộ điều tra (ĐVT:Tr.đ) Tổng số hộ Phân tổ mức vốn vay( triệu đồng) Hộ trung bình Hộ...
 • 21
 • 244
 • 0

Tình hình vay sử dụng vốn vay của các hộ nông dân thị trấn trà xuân, huyện trà bồng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyệntrà bồng, tỉnh quảng ngãi

Tình hình vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân thị trấn trà xuân, huyện trà bồng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyệntrà bồng, tỉnh quảng ngãi
... 0&PTNT huyện Trà Bồng địa bàn thị trấn Trà Xn, tơi chọn đề tài: Tình hình vay sử dụng vốn vay hộ nơng dân thị trấn Trà Xn, huyện Trà Bồng NHN 0&PTNT chi nhánh huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ... hiệu cho vay chi nhánh NHN0 Trà Bồng hiệu sử dụng vốn vay hộ nơng dân thị trấn Trà Xn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 2.Dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài - Tình hình cho vay hộ sản xuất ... tích tình hình vay vốn sử dụng vốn hộ nơng dân thị trấn Trà Xn, huyện Trà Bồng NHN0&PTNT chi nhánh huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá nhu cầu vốn, ...
 • 106
 • 580
 • 4

Đề tài: TÌNH HÌNH VAY SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN THỊ TRẤN TRÀ XUÂN, HUYỆN TRÀ BỒNG TẠI NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI doc

Đề tài: TÌNH HÌNH VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN THỊ TRẤN TRÀ XUÂN, HUYỆN TRÀ BỒNG TẠI NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI doc
... 0&PTNT huyện Trà Bồng địa bàn thị trấn Trà Xn, tơi chọn đề tài: Tình hình vay sử dụng vốn vay hộ nơng dân thị trấn Trà Xn, huyện Trà Bồng NHN 0&PTNT chi nhánh huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ... riêng Từ lý tơi định chọn đề tài: “ Phân tích tình hình vay vốn sử dụng vốn hộ nơng dân thị trấn Trà Xn, huyện Trà Bồng NHN0&PTNT chi nhánh huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Mục tiêu nghiên cứu ... cứu đề tài - Tình hình cho vay hộ sản xuất chi nhánh NHN0 huyện Trà Bồng - Tình hình vay sử dụng vốn vay hộ nơng dân thị trấn Trà Xn - Các tài liệu, báo cáo tình hình kết kinh doanh NH báo cáo tình...
 • 104
 • 246
 • 0

Đề tài " Tình hình vay sử dụng vốn vay của các hộ nông dân xã quảng phước , quảng điền , TT huế " pptx

Đề tài
... Thiên Hu , chọn đề tài: Tình hình vay sử dụng vốn vay hộ nông dân Quảng Phước, huyện Quảng Điền Mục tiêu đề tài: - Đánh giá tình hình vay sử dụng vốn vay hộ nông dân - Đưa kiến nghị tình hình ... PTNT Quảng Điền, NHCSXH huyện Quảng Điền, tổ chức hôi, nhà cho vay tư nhân nguồn vốn nhàn rỗi khác dân cư địa bàn - Các hộ nông dân vay vốn Quảng Phước huyện Quảng Điền – tỉnh TT- Huế ... đề lý luận tín dụng nông nghiệp nông thôn - Đánh giá tình hình vay sử dụng vốn vay, nguyên tắc tác động đến việc vay vốn hộ nông dân Quảng Phước huyện Quảng Điền - Đề xuất kiến nghị tình hình...
 • 44
 • 291
 • 6

phân tích tình hình vay & sử dụng vốn vay tại quỹ tín dụng nhân dân thủy dương của các hộ nông dân xã thủy dương huyện hương thủy

phân tích tình hình vay & sử dụng vốn vay tại quỹ tín dụng nhân dân thủy dương của các hộ nông dân xã thủy dương huyện hương thủy
... đề vay sử dụng vốn vay, từ giúp bà tháo gỡ khó khăn, mạnh dạn chọn đề tài: " Phân tích tình hình vay & sử dụng vốn vay quỹ tín dụng nhân dân Thủy Dương hộ nông dân Thủy Dương huyện Hương Thủy" để ... cho hộ buôn bán nhỏ 5,07 triệu đồng 4.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn vay hộ nông dân Kể từ vay vốn quỹ tín dụng nhân dân Thuỷ Dương để phát triển sản xuất Nhiều hộ nông dân mạnh dạn vay vốn sử ... định quy trình vay vốn hộ nông dân, giúp nông dân hiểu rõ quyền lợi trách nhiệm hoạt động vay vốn d Tại hộ nông dân Thủy Dương nhận thấy: - Tình hình sản xuất hộ dân Thủy Dương hoạt động...
 • 51
 • 323
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất và chế biến thuốc lào của các hộ nông dân tại xã quảng chính huyện quảng xương tỉnh thanh hóatình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ăn của các hộ nông dân xã khánh nhạctình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt namvay vốn và hiệu quả vốn vay của các hộ nghèo ở xã phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào caithực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tp hồ chí minhđề án thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt namtăng cường thu hút và sử dụng vốn oda của ngân hàng thế giới wb trong lĩnh vực giao thông vận tải ở việt nam đến năm 2020định hướng thu hút và sử dụng vốn oda của eu theo ngành lĩnh vực vùng đến 2015thực trạng huy động và sử dụng vốn nợ ở các doanh nghiệp nhà nước hiện naycác hình thức và nội dung hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mạitong quan ve hien trang san xuat va su dung hoa chat cua cac doanh nghiep hoa chat va nhung rui ro co lien quan den hoa chatnhững nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn sxkd của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngnghiên cứu mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ dứa của các hộ nông dân với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao doveco trên địa bàn xã quang sơn thị xã tam điệp tỉnh nitóm tắt kltn đánh giá hiệu quả sử dụng quế của các hộ nông dân xã trung tâmđánh giá việc sử dụng tiền gửi của các hộ gia đình có người di cưphân tích chiến lược marketing dịch vụ của hãng du lịch saigontouristTài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnTIEU LUAN THUC TRANG VAN DUNG HOC THUYET QUAN TRI NHAN LUC VAO TRONG DOANH NGHIEPLUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGDE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm sốDE KHAO SAT CHAT LUONG LE QUY DON MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MAKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾNNGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ VÀ HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM, KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓTiẾP CẬN ĐiỀU TRỊ CHO BỆNH ĐTĐ II CAO TUỔI VÀ SUY THẬNHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMChính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTOLiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Một số mô hình hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minhbai tap on tap hinh hoc lop 7 93550Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitSACH FX 570VN plus TOAN THPTThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the viet
Đăng ký
Đăng nhập