Các lệnh có cấu trúc

Các lệnh cấu trúc

Các lệnh có cấu trúc
... bên khối lệnh - Một khối lệnh sử dụng biến bên ngoài, lệnh bên sử dụng biến bên khối lệnh Ví dụ: { int a, b, c; lệnh; { int c, d; lệnh; } } II CẤU TRÚC RẼ NHÁNH Cấu trúc rẽ nhánh cấu trúc dùng ... khối lệnh lồng nhau: - Trong khối lệnh khác hay khối lệnh lồng khai báo biến tên Ví dụ 1: { … lệnh; { int a,b; /*biến a, b khối lệnh thứ nhất*/ … lệnh; } lệnh; { int a,b; /*biến a,b khối lệnh ... quen nắm vững lệnh cấu trúc C, biết cách chọn lựa trường hợp sử dụng cấu trúc Thực các chương trình phần nội dung cách kết hợp lệnh lặp, lệnh rẽ nhánh lệnh đơn VI.2 Nội dung Viết chương trình...
 • 20
 • 367
 • 0

Các lệnh cấu trúc trong C

Các lệnh có cấu trúc trong C
... quen nắm vững lệnh c c u tr c C, biết c ch chọn lựa trường hợp sử dụng c u tr c Th c c c chương trình phần nội dung c ch kết hợp lệnh lặp, lệnh rẽ nhánh lệnh đơn VI.2 Nội dung Viết chương trình ... IV C U TR C VÒNG LẶP C u tr c vòng lặp cho phép lặp lại nhiều lần c ng vi c (đư c thể c u lệnh hay khối lệnh) thỏa mãn điều kiện c thể IV.1 Vòng lặp for Lệnh for cho phép lặp lại c ng vi c điều ... a=so2; } / *lệnh if else*/ Trang 49 Lập trình else /*else if (so1>0)*/ a=so3; III C U TR C LỰA CHỌN C u tr c lựa chọn cho phép lựa chọn nhiều trường hợp Trong C, c u lệnh switch C pháp: switch (...
 • 20
 • 412
 • 3

Các lệnh cấu trúc trong ngôn ngữ Pascal

Các lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ Pascal
... no âọ thç ta s cáưn âãún lãûnh làûp Säú bỉåïc làûp cọ thãø xạc âënh hồûc khäng xạc âënh Trong ngän ngỉỵ Pascal cọ ba cáu lãûnh làûp l FOR, REPEAT, WHILE Nãúu säú vng làûp xạc âënh thç ta sỉí dủng ... nàòm giỉỵa REPEAT v UNTIL khäng cọ tỉì khoạ Begin v End Trang – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — – 29 — - Trong vng làûp phi cọ lãûnh no âọ lm thay âäøi giạ trë mäüt biãún ... cáu Welcome to Turbo Pascal Language sau mäùi láưn áún mäüt phêm Chỉång trçnh s áún phêm E hồûc e Uses CRT; Label L1; Var TL : Char; Begin L1: Writeln( ‘ Welcome to Turbo Pascal Language ! ‘ );...
 • 14
 • 281
 • 2

Các lệnh cấu trúc trong ngôn ngữ pascal

Các lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ pascal
... no âọ thç ta s cáưn âãún lãûnh làûp Säú bỉåïc làûp cọ thãø xạc âënh hồûc khäng xạc âënh Trong ngän ngỉỵ Pascal cọ ba cáu lãûnh làûp l FOR, REPEAT, WHILE Nãúu säú vng làûp xạc âënh thç ta sỉí dủng ... nàòm giỉỵa REPEAT v UNTIL khäng cọ tỉì khoạ Begin v End Trang – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — – 29 — - Trong vng làûp phi cọ lãûnh no âọ lm thay âäøi giạ trë mäüt biãún ... cáu Welcome to Turbo Pascal Language sau mäùi láưn áún mäüt phêm Chỉång trçnh s áún phêm E hồûc e Uses CRT; Label L1; Var TL : Char; Begin L1: Writeln( ‘ Welcome to Turbo Pascal Language ! ‘ );...
 • 14
 • 222
 • 0

CÁC LỆNH CẤU TRÚC

CÁC LỆNH CÓ CẤU TRÚC
... biến 1a, 1b, …, 1x hay không Nếu thực công việc 1, kết thúc lệnh (thực tiếp lệnh sau END; có) Nếu không, kiểm tra giá trị biến 2a, 2b,…, 2x hay không Nếu thực công việc 2, kết thúc lệnh ... phải biến đếm III CÁC LỆNH VÒNG LẶP Lệnh Lặp Với Số Lần Xác Định a Dạng Cú pháp: FOR := TO DO Ý nghĩa bước thực sau: - Bước 1: Kiểm tra giá trị đầu ...
 • 8
 • 166
 • 0

Chương 4 CÁC LỆNH CẤU TRÚC

Chương 4 CÁC LỆNH CÓ CẤU TRÚC
... quen nắm vững lệnh cấu trúc C, biết cách chọn lựa trường hợp sử dụng cấu trúc Thực các chương trình phần nội dung cách kết hợp lệnh lặp, lệnh rẽ nhánh lệnh đơn VI.2 Nội dung Viết chương trình ... bên khối lệnh - Một khối lệnh sử dụng biến bên ngoài, lệnh bên sử dụng biến bên khối lệnh Ví dụ: { int a, b, c; lệnh; { int c, d; lệnh; } } II CẤU TRÚC RẼ NHÁNH Cấu trúc rẽ nhánh cấu trúc dùng ... khối lệnh lồng nhau: - Trong khối lệnh khác hay khối lệnh lồng khai báo biến tên Ví dụ 1: { … lệnh; { int a,b; /*biến a, b khối lệnh thứ nhất*/ … lệnh; } lệnh; { int a,b; /*biến a,b khối lệnh...
 • 20
 • 656
 • 1

LẬP TRÌNH CĂN BẢN - CÁC LỆNH CẤU TRÚC pdf

LẬP TRÌNH CĂN BẢN - CÁC LỆNH CÓ CẤU TRÚC pdf
... Ví dụ 11 Cấu trúc lựa chọn (switch-case) (1) Nhầm lẫn dùng if l l C cung cấp cấu trúc đẹp - dùng dãy câu lệnh if Chương trình sai đâu? 10 12 Cấu trúc lựa chọn (switch-case) (2) l Cấu trúc lựa ... 0; } Câu lệnh khối lệnh l l l Chú ý dùng if-else C cho phép nhóm câu lệnh liên tiếp vào khối khối lệnh dùng lệnh đơn Ví dụ: l l l l Câu lệnh if-else lồng else kết hợp với if gần chứa else Trong ... Vòng lặp for (3) l : câu lệnh hay khối lệnh Các bước thực hiện: - Kiểm tra Biểu thức điều kiện trước - Nếu điều kiện sai (==0) thoát khỏi lệnh while - Nếu điều kiện (!=0) thực công việc...
 • 8
 • 181
 • 1

Lập trình C căn bản - Các lệnh cấu trúc pps

Lập trình C căn bản - Các lệnh có cấu trúc pps
... hay không? (dựa vào kết biểu th c điều kiện) VI BÀI TẬP VI.1 M c đích yêu c u Làm quen nắm vững lệnh c c u tr c C, biết c ch chọn lựa trường hợp sử dụng c u tr c Th c c c chương trình ... lại c ng vi c điều kiện C pháp: while () Lưu đồ: C ng vi c Đ kiện Đúng Giải thích: - : thể c u lệnh hay khối lệnh - Trư c tiên c ng vi c th c trư c, ... a=so2; } / *lệnh if else*/ Trang 49 Lập trình else /*else if (so1>0)*/ a=so3; III C U TR C LỰA CHỌN C u tr c lựa chọn cho phép lựa chọn nhiều trường hợp Trong C, c u lệnh switch C pháp: switch (...
 • 20
 • 166
 • 0

CÁC THAO TÁC VÀO RA BẢN VÀ CÁC LỆNH CẤU TRÚC

CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BẢN VÀ CÁC LỆNH CÓ CẤU TRÚC
... two-dimensional arrays and rand() */ #include #include /* Declare the array */ int array[5][4]; int a, b; main() { for ( a = 0; a < 5; a++ ) for ( b = 0; b < 4; b++ ) array[a][b] = rand(); ... int random[1000]; int a, b, c; long total = 0; main() { for (a = 0; a < 1000; a++) { random[a] = rand(); total += random[a]; } printf("\n\nAverage is: %ld\n",total/1000); /* Now display the array ... total; int sumarrays(int x1[], int len_x1, int x2[], int len_x2); 46 main() { total = sumarrays(array1, MAX1, array2, MAX2); printf("The total is %d\n", total); return 0; } int sumarrays(int x1[],...
 • 196
 • 151
 • 0

Các thao tác vào ra bản và các câu lệnh cấu trúc

Các thao tác vào ra cơ bản và các câu lệnh có cấu trúc
... cách dùng lệnh if 17 Viết vòng lặp vô hạn while TRẢ LỜI: Số vòng lặp nhỏ lệnh while thực số vòng lặp nhỏ lệnh while thực Không khác hai đoạn mã trừ s chứa câu lệnh continue Ví dụ câu lệnh for ... gặp lệnh break, việc xử lý thoát khỏi lệnh for, while while chức lệnh break Khi gặp lệnh continue bước lặp vòng lặp thực Vòng lặp vô hạn thực thi vĩnh viễn thể tạo vòng lặp vô hạn câu lệnh ... Hàm exit() dùng để làm gì? 12 Câu lệnh làm cho điều khiển chương trình chuyển đến bước lặp lệnh lặp 13 Câu lệnh chuyển điều khiển chương trình đến cuối vòng lặp 14 điểm sai đoạn mã sau? switch(...
 • 15
 • 264
 • 1

Chương 3 Các câu lệnh cấu trúc

Chương 3 Các câu lệnh có cấu trúc
... tháng 31 ngày (1 ,3, 5,7,8,10,12), tháng 30 ngày (4,6,9,11) tháng (có 28 29 ngày tùy theo năm nhuận) Dùng lệnh lựa chọn: CASE thang OF 1 ,3, 5,7,8,10,12: 4,6,9,11: 2: END; Bài tập 3. 16: ... End abc abc Bài tập 3. 10: Viết chương trình tìm số chữ số cho: = a3 + b3 + c3 Ý tưởng: Dùng phương pháp vét cạn Ta biết rằng: a giá trị từ 1→9 (vì a số hàng trăm), b,c giá trị từ 0→9 Ta ... Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j); Bài tập 3. 19: Viết chương trình tính tổng sau: S0 = n! = 1*2* *n {n giai thừa} S1 = + 1/2 + + 1/n S2 = + 1/2! + + 1/n! S3 = + x + x2/2! + x3 /3! + + xn/n! S4 = - x + x2/2! - x3 /3! + + (-1)nxn/n!...
 • 12
 • 318
 • 0

CÁC CÂU LỆNH CẤU TRÚC

CÁC CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC
... thức B nằm tập const i máy thực lệnh S i tương ứng - Ngược lại: + Đối với dạng 1: Không làm + Đối với dạng 2: thực lệnh Sn+1 II CÂU LỆNH LẶP 2.1 Vòng lặp xác định hai dạng sau:  Dạng tiến FOR ... giá trị hằng, giá trị (phân cách dấu phẩy) đoạn (dùng hai dấu chấm để phân cách giá trị đầu giá trị cuối)  Giá trị biểu thức giá trị tập i (i=1¸n) phải kiểu Khi gặp lệnh CASE, chương trình kiểm ... đếm); Chú ý: Khi sử dụng câu lệnh lặp FOR cần ý điểm sau:  Không nên tuỳ tiện thay đổi giá trị biến đếm bên vòng lặp FOR làm không kiểm soát biến đếm  Giá trị Max Min câu lệnh FOR xác định vào...
 • 13
 • 138
 • 0

cau lenh co cau truc

cau lenh co cau truc
... } Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem') Else { Trường hợp a=0 b ≠ } Writeln('Phuong trinh vo nghiem') Else { Trường hợp a ≠ } Begin x:= -b/a; Writeln('Phuong trinh co nghiem la :',x:0:2); End; ... (i=1¸n) phải có kiểu Khi gặp lệnh CASE, chương trình kiểm tra: - Nếu giá trị biểu thức B nằm tập const i máy thực lệnh S i tương ứng - Ngược lại: + Đối với dạng 1: Không làm + Đối với dạng 2: thực ... lặp, ta phải dùng vòng lặp WHILE REPEAT Có nghĩa phải lặp t=4/(2*i+1) ≤ Epsilon dừng Uses Crt; Const Epsilon=1E-4; Var Pi,t:real; i,s:Integer; Begin Pi:=4; i:=1; s:=-1; t:=4/(2*i+1); While t>Epsilon...
 • 12
 • 119
 • 0

LỆNH cấu TRÚC

LỆNH có cấu TRÚC
... 2/10 LỆNH CÓ CẤU TRÚC LỆNH CẤU TRÚC LỰA CHỌN Dạng Không Đầy Đủ Ý nghĩa: Trước hết kiểm tra giá trị biến 1a, 1b,…, 1x hay không Nếu thực công việc 1, kết thúc lệnh (thực tiếp lệnh sau END; có) ... sau từ khoá CASE phải biến đếm 4/10 LỆNH CÓ CẤU TRÚC CÁC LỆNH VÒNG LẶP Lệnh Lặp Với Số Lần Xác Định Dạng Ý nghĩa bước thực sau: • Bước 1: Kiểm tra giá trị đầu ...
 • 10
 • 38
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập đọc lớp 1 : bài ich, êchTiểu luận Đầu tư quốc tế Nguyên nhân thất bại của một số thương vụ M&A trên thế giớiTiểu luận Đầu tư quốc tế Thuận lợi, khó khăn của nguồn nhân lực Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoàiTiểu luận Đầu tư quốc tế Tìm hiểu website xúc tiến đầu tư của Trung Quốc và so sánh với website của Việt NamNồng độ CYFRA 211 và CEA huyết tương ở bệnh nhân ung thư phổi nguyên phát tại ệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tiểu luận đầu tư quốc tế Xu hướng quốc tế hóa R&D của các TNC trên thế giớiTiểu luận Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển 32 thành phố Hồ Chí Minh5 nguyên nhân gây phản ứng sau tiêm chủng vắc xinĐO LƯỢNG DỊCH vàoTiểu luận Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng NamTrắc nghiệm chăm sóc bệnh nhân đái tháo đườngXOA bóp TIM NGOÀI LỒNG NGỰC và THỔI NGẠTTiểu luận Kinh tế phát triển so sánh Nghiên cứu về đất nước HungaryTiểu luận Luật kinh tế Địa vị pháp lý của Hợp tác xãTrắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12Tiểu luận Mô tả các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toánđề thi thpt quốc gia tiếng anh hay giải chi tiếtTiểu luận Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giao thông nông thôn ở tỉnh Bình ThuậnTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóaTiểu luận Phân tích báo cáo tài chính Công ty thế kỉ 21
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập