gt giai tich da tri 6116

Tài liệu Giải tích đa trị P1 docx

Tài liệu Giải tích đa trị P1 docx
... ngôn ngữ giải tích đa trị Những ngời Việt Nam sâu nghiên cứu giải tích đa trị Giáo s Hoàng Tụy (với công trình điểm bất động ánh xạ đa trị, tính ổn định hệ bất đẳng thức suy rộng, ánh xạ đa trị lồi, ... sinh số kết giải tích đa trị Ngoài ra, cố gắng trình bày vài vấn đề đợc quan tâm lý thuyết Tập sách gồm chơng: Tính liên tục ánh xạ đa trị, Đạo hàm ánh xạ đa trị, Tích phân ánh xạ đa trị, Đối đạo ... tập lồi nhỏ chứa M ) Hiển nhiên F ánh xạ đa trị có giá trị đóng co F ánh xạ đa trị có giá trị lồi Tuy thế, F ánh xạ đa trị đóng co F không ánh xạ đa trị lồi! Ví dụ 1.1.2 Cho F (x) = {sin x,...
 • 40
 • 350
 • 6

Tài liệu Giải tích đa trị P2 docx

Tài liệu Giải tích đa trị P2 docx
... Y ánh xạ đa trị đa diện 13 tồn số hữu hạn tập lồi đa diện , , , s không gian tích I n ì Rm cho R s gph F = i i=1 Định lý 1.5.1 (Robinson (1981)) Nếu F : I n I m ánh xạ đa trị đa diện R ... 1.4 Các tính chất Lipschitz ánh xạ đa trị 45 1.5 Các tính chất Lipschitz ánh xạ đa trị Trong mục này, không nói thêm X, Y không gian định chuẩn tùy ý F ánh xạ đa trị từ X vào Y Định nghĩa 1.5.1 ... K; (ii) G có giá trị lồi; (iii) G có giá trị đóng; (iv) G có giá trị khác rỗng R R Bài tập 1.3.5 Cho K = BI hình tròn đơn vị I Cho F : K I ánh xạ đa trị nửa liên tục K, có giá trị lồi, đóng,...
 • 40
 • 203
 • 5

Tài liệu Giải tích đa trị P3 ppt

Tài liệu Giải tích đa trị P3 ppt
... 76 Đạo hàm ánh xạ đa trị Chơng Tích phân ánh xạ đa trị Hỏi tên, Biển-Dâu-Ngàn Hỏi quê, Xứ Mơ Màng, quên (Bùi Giáng) Chơng trình bày khái niệm tích phân Aumann (tích phân đa trị) Vì lát cắt đo ... xạ đa trị đo đợc, lát cắt đo đợc Khái niệm ánh xạ đa trị đo đợc mở rộng cách tự nhiên khái niệm ánh xạ (đơn trị) đo đợc giải tích hàm Một kết quan trọng định lý von Neumann nói ánh xạ đa trị ... Y ánh xạ đa trị có giá trị đóng, khác rỗng Chứng minh rằng: 3.2 Tích phân Aumann 91 a) Nếu F nửa liên tục dới X, F ánh xạ đa trị đo đợc; b) Nếu F nửa liên tục trên X, F ánh xạ đa trị đo đợc...
 • 40
 • 162
 • 4

Tài liệu Giải tích đa trị P4 docx

Tài liệu Giải tích đa trị P4 docx
... nó, đa đánh giá cho dới vi phân hàm giá trị tối u tổng quát thông qua đối đạo hàm ánh xạ đa trị mô tả ràng buộc, ta không cần đến điều kiện quy mạnh nh Thay vào đó, ta Đối đạo hàm ánh xạ đa trị ... Đại học Tổng hợp Avignon (Pháp) ông chuyên gia hàng đầu Việt Nam tối u véctơ, giải tích không trơn, giải tích đa trị 153 Hệ bất đẳng thức suy rộng 154 5.1 Giới thiệu chung Xét hệ bất đẳng thức ... hàm ánh xạ đa trị Chơng Hệ bất đẳng thức suy rộng Ma hay ma hàng nhỏ Buổi chiều ngồi ngóng chuyến ma qua (Trịnh Công Sơn, Diễm xa) Trong chơng khảo sát số tính chất loại ánh xạ đa trị đặc biệt,...
 • 40
 • 154
 • 1

Tài liệu Giải tích đa trị P5 pptx

Tài liệu Giải tích đa trị P5 pptx
... trờng hợp hàm ngợc đa trị, hàm ẩn đa trị tính quy mêtric cho tính giả-Lipschitz hai khái niệm khác Trong mục có ba định lý chính: - Định lý 5.3.1 đa điều kiện đủ để ánh xạ đa trị bị cắt gọn (truncated) ... hàm đa trị Đối đạo hàm theo nghĩa Mordukhovich loại đạo hàm đa trị đợc mô tả biến đối ngẫu 14 Những kết nghiên cứu B S Mordukhovich tác giả khác chứng tỏ khái niệm hữu ích cho phát triển giải tích ... nhằm bổ sung cho điều trình bày Mục 4.2 theo cách tiếp cận tuý giải tích1 6 Jacobian xấp xỉ (xem Mục 5.2) loại đạo hàm đa trị Nó đợc đa Jeyakumar Luc (1998, 1999) nh mở rộng khái niệm Jacobian suy...
 • 40
 • 210
 • 1

Tài liệu Giải tích đa trị P6 pdf

Tài liệu Giải tích đa trị P6 pdf
... thi hết môn giải tích đa trị Viện Toán học (Ngày thi: 26/8/2002 Lớp Cao học khoá 8) Bài (3 điểm) (a) Nêu định nghĩa ánh xạ đa trị, đồ thị ánh xạ đa trị, miền hữu hiệu tập ảnh ánh xạ đa trị (b) Xác ... kết luận định lý không nữa: (i) G ánh xạ đa trị nửa liên tục trên, (ii) G có giá trị lồi, (iii) G có giá trị đóng, (iv) G có giá trị khác rỗng, G ánh xạ đa trị đợc xét Phụ lục A 202 Bài (2 điểm) ... ánh xạ đa trị nửa liên tục X Chứng minh dom F tập compắc F ánh xạ đa trị có giá trị compắc rge F tập compắc Bài (1 điểm) Cho X, Y , Z không gian định chuẩn, F : X Y F : Y Z ánh xạ đa trị lồi...
 • 24
 • 183
 • 4

Tài liệu Giáo trình:Giải tích đa trị pdf

Tài liệu Giáo trình:Giải tích đa trị pdf
... ngữ giải tích đa trị Những ng ời Việt Nam sâu nghiên cứu giải tích đa trị Giáo s Hoàng Tụy (với công trình điểm bất động ánh xạ đa trị, tính ổn định hệ bất đẳng thức suy rộng, ánh xạ đa trị lồi, ... số kết giải tích đa trị Ngoài ra, cố gắng trình bày vài vấn đề đ ợc quan tâm lý thuyết Tập sách gồm ch ơng: Tính liên tục ánh xạ đa trị, Đạo hàm ánh xạ đa trị, Tích phân ánh xạ đa trị, Đối đạo ... tập lồi nhỏ chứa M ) Hiển nhiên F ánh xạ đa trị có giá trị đóng co F ánh xạ đa trị có giá trị lồi Tuy thế, F ánh xạ đa trị đóng co F không ánh xạ đa trị lồi! Ví dụ 1.1.2 Cho F (x) = {sin x,...
 • 224
 • 251
 • 3

Giải tích đa trị potx

Giải tích đa trị potx
... LOGO GIẢI TÍCH ĐA TRỊ BỘ MƠN TỐN – KHOA SƯ PHẠM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG GIẢNG VIÊN : LÊ KIÊN THÀNH MỤC LỤC ... tính thứ tự  Chương 2: Giới hạn tính liên tục hàm số  Giới hạn dãy tập  Ánh xạ đa trị  Tính liên tục ánh xạ đa trị  Chương 3: Q trình lồi đóng  Chương 4: Tồn ổn định điểm cân Chương Kiến thức...
 • 21
 • 467
 • 4

GIẢI TÍCH ĐA TRỊ doc

GIẢI TÍCH ĐA TRỊ doc
... ngôn ngữ giải tích đa trị Những ngời Việt Nam sâu nghiên cứu giải tích đa trị Giáo s Hoàng Tụy (với công trình điểm bất động ánh xạ đa trị, tính ổn định hệ bất đẳng thức suy rộng, ánh xạ đa trị lồi, ... sinh số kết giải tích đa trị Ngoài ra, cố gắng trình bày vài vấn đề đợc quan tâm lý thuyết Tập sách gồm chơng: Tính liên tục ánh xạ đa trị, Đạo hàm ánh xạ đa trị, Tích phân ánh xạ đa trị, Đối đạo ... tập lồi nhỏ chứa M ) Hiển nhiên F ánh xạ đa trị có giá trị đóng co F ánh xạ đa trị có giá trị lồi Tuy thế, F ánh xạ đa trị đóng co F không ánh xạ đa trị lồi! Ví dụ 1.1.2 Cho F (x) = {sin x,...
 • 210
 • 832
 • 7

Giáo trình giải tích đa trị - Nguyễn Đông Yên

Giáo trình giải tích đa trị - Nguyễn Đông Yên
... ngôn ngữ giải tích đa trị Những ngời Việt Nam sâu nghiên cứu giải tích đa trị Giáo s Hoàng Tụy (với công trình điểm bất động ánh xạ đa trị, tính ổn định hệ bất đẳng thức suy rộng, ánh xạ đa trị lồi, ... Tính liên tục ánh xạ đa trị, Đạo hàm ánh xạ đa trị, Tích phân ánh xạ đa trị, Đối đạo hàm ánh xạ đa trị, Hệ bất đẳng thức suy rộng Ba chơng đầu tơng ứng với phần giải tích đa trị Chơng giới thiệu ... mốc lớn trình phát triển hớng nghiên cứu Vai trò giải tích đa trị Toán học ứng dụng toán học đợc công nhận rộng rãi Giải tích đa trị có nhiều ứng dụng lý thuyết phơng trình vi phân, phơng trình...
 • 224
 • 501
 • 5

các khái niệm cơ bản của giải tích đa trị và ứng dụng

các khái niệm cơ bản của giải tích đa trị và ứng dụng
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Sĩ Trung CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA GIẢI TÍCH ĐA TRỊ VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Toán giải tích Mã số: 60 46 01 02 ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn trình bày khái niệm giải tích đa trị công cụ giải tích đơn trị Một số kết luận văn trình bày lại rõ ràng, hệ thống chứng minh chi tiết Một số kết khác chứng minh ... ánh xạ đa trị ánh xạ đơn trị Chương giới thiệu cách nhìn khác ánh xạ đa trị Bằng công cụ ánh xạ đơn trị, xem xét tính chất, chứng minh tính chất ánh xạ đa trị Ngược lại ta xem ánh xạ đơn trị ánh...
 • 39
 • 111
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " DUNG LƯỢNG VÀ DẠNG ĐẠI SỐ CỦA CÁC ÁNH XẠ ĐA TRỊ GIẢI TÍCH " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phần thứ hai Từ đó, theo [2, Định lý 3.1] K giải tích Hệ Định lý cho ánh xạ đa trị giải tích hữu hạn) Cho K H ánh xạ đa trị giải tích hữu hạn từ G vào Fc (Ck) Nếu K H tập có phần khác rỗng G ... K(0)  H (0) TÀI LIỆU THAM KHẢO Bành Đức Dũng Một số tính chất ánh xạ đa trị giải tích, Luận văn Thạc sỹ, (2001) Trần Ngọc Giao Hàm giá trị tập giải tích thác triển chúng, Luận án PTS, (1991) B Aupetit ... P (Y) = {các tập Y}, Fc (Y) = {các tập compact khác rỗng Y}, Ff (Y) = {các tập hữu hạn khác rỗng Y} Một ánh xạ S : X  P (Y) gọi ánh xạ đa trị Với A  X, B  Y, ta thường...
 • 8
 • 197
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập giải tích đa trịkiến thức cơ bản của giải tích đa trịgiải tích đa tậpgiải tích toán học trên đa tạpcực trị trong hình học không gian giải tíchgiáo trình giải tích 2 nguyễn đình tríbài toán cực trị trong hình học giải tíchbài toán cực trị của hình học giải tíchcác bài toán cực trị trong hình học giải tíchđề thi giải tích 1 bách khoa đà nẵnggiải bài tập diện tích đa giáccực trị trong hình học giải tích phẳngcực trị trong hình học giải tíchgiải toán phân tích đa thứcgiải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBÀI GIẢNG điện tử QUAN điểm, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM về BẢO vệ tổ QUỐC TRON TÌNH HÌNH mớiĐề cương chi tiết học phần Thực hành chuẩn bị sản xuất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)tóm tắt kiến thức sinh học 12Dia chi hoc phun xam uy tinĐề cương chi tiết học phần Thực hành thiết bị may (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nữ cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DIMETHYL ETHER (DME) CHO ĐỘNG CƠ DIESEL CỠ NHỎĐề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nam nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Ô nhiễm không khí bởi dioxins và furansTÌM HIỂU TỔNG QUAN hệ THỐNG và PHƯƠNG PHÁP xây DỰNG điều HÀNH WEBSITE của CTY CP HÃNG HÀNG KHÔNG JETSTAR PACIFIC ARELINESĐánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giangHoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu hoàng namĐề cương chi tiết học phần Quản lý chất lượng trang phục (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)PHÂN TÍCH KIM LOẠI NẶNG TRONG TRÀ túi lọc THẢO mộcThiết kế phân xưởng sản xuất ống và phụ tùng ống PPR với công suất 500 000sp nămĐề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục nam nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Giáo án bám sát chương trình vật lý 10Đề cương chi tiết học phần Công nghệ sản xuất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)TÀI LIỆU THAM KHẢO sự PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ hội KHOA HỌC CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN THẾ GIỚI TRONG THỜI KỲ CẢI CÁCH, đổi mớiĐề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục nữ cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập