Đánh giá thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thăng long – t d k – chi nhánh đà nẵng

thủ tục phát hiện sai phạm trọng yếu khoản mục doanh thu tại công ty tnhh kiểm toán vấn thăng long t.d.k

thủ tục phát hiện sai phạm trọng yếu khoản mục doanh thu tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn thăng long – t.d.k
... Kế toán Kiểm toán Chuyên ngành: Kế toán Kiểm toán Tên đề tài: Thủ tục phát sai phạm trọng yếu khoản mục doanh thu Công Tên đề tài: Thủ tục phát sai phạm trọng yếu khoản mục doanh thu Công ty ... loại sai phạm, loại sai phạm thường xảy Công ty TNHH Kiểm toán vấn Thăng Long T.D.K - Đánh giá việc áp dụng thủ tục kiểm toán để phát sai phạm trọng yếu kiểm toán khoản mục doanh thu Công ty ... tập trung tìm hiểu vấn đề sai phạm trọng yếu kiểm toán báo cáo tài cụ thể khoản mục doanh thu thủ tục nhằm phát sai phạm Công ty TNHH Kiểm toán vấn Thăng Long T.D.K 1.2.2 Mục tiêu cụ thể -...
 • 130
 • 210
 • 0

đánh giá hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty kiểm toán vấn thăng long t.d.k

đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty kiểm toán và tư vấn thăng long – t.d.k
... PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CÔNG TY KIÊM TOÁN VÀ TƢ VẤN THĂNG LONG T.D.K .83 5.1 ƢU ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ CỦA CÔNG TY ... Kiểm toán khoản mục Chi phí CHƢƠNG GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN THĂNG LONG T.D.K (CHI NHÁNH MIỀN NAM) 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN TƢ VẤN THĂNG LONG T.D.K Công ty TNHH Kiểm ... chƣơng trình kiểm toán mẫu công ty Kiểm toán Thăng Long T.D.K kiểm toán khoản mục Chi phí, đồng thời đƣa phƣơng pháp nhằm hoàn thiện việc kiểm toán khoản mục áp dụng Chƣơng trình kiểm toán mẫu...
 • 100
 • 219
 • 0

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ vay trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán vấn Thăng Long -T.D.K

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ vay trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long -T.D.K
... CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG – T.D.K 2.1 Lịch sử hình thành cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn l a Thăng Long – T.D.K ri T Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Thăng Long – T.D.K tiền thân Cơng ty ... CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN NỢ VAY TẠI CƠNG TY THĂNG LONG – T.D.K (CHI NHÁNH MIỀN NAM) 3.1 Chương trình kiểm tốn chung khoản mục nợ vay cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Thăng Long – T.D.K ... luận quy trình kiểm tốn nợ vay Chương 2: Giới thiệu khái qt cơng ty kiểm tốn vấn Thăng Long – T.D.K (CN Miền Nam) l a Chương 3: Quy trình kiểm tốn nợ vay cơng ty kiểm tốn vấn Thăng Long...
 • 61
 • 247
 • 0

báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn kế toán từ ngày 01 01 2011 đến ngày 30 06 2011 công ty cổ phần xây dựng 47 được soát xét công ty kiểm toán vấn thăng long t d k

báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn kế toán từ ngày 01 01 2011 đến ngày 30 06 2011 công ty cổ phần xây dựng 47 được soát xét công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d k
... Nguyen gia TSCD So du tai 01/ 01/ 2011 Sd tang ky - Mua sam men - Xay dung mffi - Tang khac Sd giam ky - Thanh ly - Gidm khac Sd du tai 30/ 06/ 2011 II Gia tri hao mon luy ke Sd du tai 01/ 01/ 2011 Kha'u ... luy Ice Sddu tai 01/ 01/ 2011 Khau hao nam Giam nam Sddu tai 30/ 06/ 2011 Gia tri lai Sddu tai 01/ 01/ 2011 Sddu tai 30/ 06/ 2011 102.745.000 11.242.048 .017 Phan mem mdy vi tinh 566.937.273 Tong cong ... ,^^/^-27 2011 /BCKT - TC BAO CAO K E T QUA CONG T A C SOAT X E T Vg Bao cao tai chinh hffp nhat cho giai doan ke toan tir 01/ 01/ 2011 den 30/ 06/ 2011 cua Cong ty c6 phan Xay dung 47 Kinh giii: Hoi dong...
 • 32
 • 182
 • 0

báo cáo tài chính công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 công ty kiểm toán vấn thăng long t d k THANG LONG t d k AUDITING AND CONSULTANT COMPANY

báo cáo tài chính công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d k THANG LONG t d k AUDITING AND CONSULTANT COMPANY
... vdn Thang Long - T D K la Cong ty kiSm toan co du nang luc dugc lira chon Cong ty T N H H K i e m toan v a T u vdn Thang L o n g - T D K bay to nguyen vong dugc tiep tuc kiem toan bao cao tai ... hinh thuc boat dong kinli doanh dong kiem soat v a tai san dong kiem soat dugc cong ty ap dung nguyen tac ke toan chung nhu v a i cac boat dong kinh doanh thong thuang khac Trong do: - Cong ty theo ... 31/ 12 /2011 11 Gia tri hao mon IGy ke So dutai 01/01 /2011 KhSu hao ky - Trich nam - Tang khac Giam ky - Thanh ly - Gidm khac So dutai 31/ 12 /2011 III Gia tri lai Tai 01/01 /2011 Tai 31/ 12 /2011 Khoan...
 • 33
 • 127
 • 0

báo cáo tài chính hợp nhất công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 công ty kiểm toán vấn thăng long t d k THANG LONG t d k AUDITING AND CONSULTANT COMPANY

báo cáo tài chính hợp nhất công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d k THANG LONG t d k AUDITING AND CONSULTANT COMPANY
... Cong ty cho nam tai chinh kk thiic thang nam 1 Khai quat ve Cong ty Cong ty C O phan X a y dimg (sau day goi tat l a " C o n g ty" ) tien than l a Cong ty X a y dung dugc c h u y i n d6 i t u doanh ... Tien thu khac tii' hoat dong kinh doanh Tien chi khac cho hoat dong kinh doanh 20 Luu chuyen tien thuan tie hoat dong kinh doanh Luu chuyen tien tir hoat dong dau tir Tien chi de mua sam, xay dung ... cac cong ty Cong ty C o p h i n X a y dung 47 k i l m soat (cong ty con) dugc lap cho d i n 31 thang 12 nam 2011 Viec kiem soat dat dugc Cong ty C o phan X a y dung 47 co kha nang kiem soat cac...
 • 34
 • 99
 • 0

đánh giá thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh bdo việt nam

đánh giá thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh bdo việt nam
... chung Phân tích đánh giá quy trình phân tích đư c áp d ng ki m toán báo cáo tài t i công ty TNHH BDO Vi t Nam, t đ m t s gi i pháp góp ph n hoàn thi n quy trình phân tích ki m toán báo cáo tài ... t c phân tích ki m toán BCTC t i Công ty TNHH BDO Vi t Nam CHƯƠNG GI I THI U V CÔNG TY TNHH BDO VI T NAM VÀ TÌM HI U QUY TRÌNH PHÂN TÍCH T I CÔNG TY 3.1 GI I THI U SƠ LƯ C V CÔNG TY TNHH BDO ... quy trình phân tích hi u qu v n đ đư c nhi u công ty ki m toán quan tâm Do quy t đ nh ch n đ tài Đánh giá th t c phân tích ki m toán báo cáo tài t i công ty TNHH BDO Vi t Nam làm đ tài nghiên...
 • 126
 • 61
 • 0

đánh giá thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán mỹ

đánh giá thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán mỹ
... thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài áp dụng công ty kiểm toán Mỹ Đưa nhận xét đánh giá tính hữu ... công ty kiểm toán Mỹ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán Mỹ áp dụng - Đánh giá thủ tục phân tích thông qua việc áp dụng thủ tục phân tích ... thủ tục phân tích báo cáo tài công ty kiểm toán Mỹ - Quy trình phân tích để kiểm tra toàn báo cáo tài khâu soát xét cuối kiểm toán 2.1.5 Nguồn tài liệu quy trình phân tích Để thực thủ tục phân tích, ...
 • 121
 • 66
 • 0

đánh giá thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty ki ểm toán aa

đánh giá thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty ki ểm toán aa
... Tuyền Đánh giá thủ tục phân tích ki m toán báo cáo t ài công ty ki m toán AA 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá việc thực thủ tục phân tích công ty AA ki m toán báo cáo tài đưa ... Tuyền Đánh giá thủ tục phân tích ki m toán báo cáo t ài công ty ki m toán AA 2.1.4.2 Giai đoạn thực ki m toán * Mục đích áp dụng Trong giai đoạn thực ki m toán, ki m toán vi ên sử dụng thủ tục phân ... Đánh giá thủ tục phân tích ki m toán báo cáo t ài công ty ki m toán AA Đối với mục tiêu 3: Tổng hợp kết phân tích sau đề ưu điểm hạn chế việc áp dụng thủ tục phân tích ki m toán báo cáo tài công...
 • 97
 • 65
 • 0

Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng thương mại Liên Việt

Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt
... cáo Công ty TNHH xây dựng thương mại Liên Việt cách hiệu PHẦN III : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TRONG VIỆC TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN VIỆT ... trình xử số liệu lập báo cáo công ty TNHH xây dựng thương mại Liên Việt 1.3 Mục tiêu nghiên cứu : Việc sử dụng phần mềm vào trình xử số liệu lập báo cáo công ty TNHH xây dựng thương mại Liên ... Minh Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRONG VIỆC TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN VIỆT...
 • 53
 • 148
 • 0

Phân tích tài chính giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty TNHH đào tạo vấn đầu BBG

Phân tích tài chính và giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty TNHH đào tạo và tư vấn đầu tư BBG
... TRẠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ BBG 2.1 Tổng quan công ty TNHH đào tạo vấn đầu BBG 2.1.1 Khái quát công ty Công ty TNHH đào tạo vấn đầu BBG ... CHUNG CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2- THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ BBG CHƯƠNG 3- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO NĂNG ... KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ BBG Để giải hạn chế việc tăng lực tài doanh nghiệp, cần có kết hợp thực giải pháp từ...
 • 47
 • 30
 • 0

PHÂN TÍCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CNTT HỒNG QUANG

PHÂN TÍCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VÀ CNTT HỒNG QUANG
... v Cụng ty TNHH Vin thụng v CNTT Hng Quang Phn 2: Phõn tớch mt s hot ng qun tr chớnh ca Cụng ty TNHH Vin thụng v CNTT Hng Quang Phn 3: nh hng phỏt trin Cụng ty TNHH Vin thụng v CNTT Hng Quang thi ... THễNG V CNTT HNG QUANG TRONG THI GIAN TI 3.1 nh hng hot ng ca Cụng ty TNHH Vin thụng v CNTT Hng Quang tng lai Tm nhỡn ca Cụng ty TNHH Vin thụng v CNTT Hng Quang n nm 2020 - Ly ng dng CNTT v dch ... phc v cho k tt nghip sp ti PHN 1: GII THIU CHUNG V CễNG TY TNHH VIN THễNG V CNTT HNG QUANG 1.1 Tng quan v Cụng ty TNHH Vin thụng v CNTT Hng Quang 1.1.1 Gii thiu chung Thnh lp: Thỏng nm 2005 Vn phỏp...
 • 34
 • 19
 • 0

Hoạt động thiết kế xây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thuốc lá Vinataba tại Công ty TNHH Một thành viên thuốc là Thăng Long

Hoạt động thiết kế và xây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thuốc lá Vinataba tại Công ty TNHH Một thành viên thuốc là Thăng Long
... xây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thuốc Vinataba 3.1 Ưu điểm hoạt động thiết kế xây dựng kênh phân phối sản phẩm thuốc Vinataba Nhìn chung hệ thống phân phối công ty TNHH thành viên thuốc ... lý kênh phân phối doanh nghiệp 2.2 Thực trạng hoạt động thiết kế xây dựng hệ thống kênh phân phồi sản phẩm thuốc Vinataba Công ty TNHH thành viên thuốc Thăng Long Thị trường Công ty Thuốc Thăng ... PHẨM THUỐC LÁ VINATABA TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG Giới thiệu chung Công ty TNHH thành viên Thuốc Thăng Long 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty thuốc Thăng Long - trước...
 • 31
 • 19
 • 0

đánh giá các thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tạicông ty kiểm toán việt mỹ

đánh giá các thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tạicông ty kiểm toán việt mỹ
... Đánh giá thủ tục phân tích Kiểm toán BCTC Công ty Kiểm toán Việt Mỹ chi phí kiểm toán Vì thế, kiểm toán viên phải lựa chọn thủ tục kiểm toán phù hợp, hiệu Một thủ tục kiểm toán thủ tục phân tích ... phân tích Kiểm toán BCTC Công ty Kiểm toán Việt Mỹ CHƯƠNG 5: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT MỸ ... Công ty Kiểm toán Việt Mỹ 30 3.2 Tình hình kinh doanh Công ty Kiểm toán Việt Mỹ năm 2009 – 2011 31 3.3 thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài áp dụng Công ty Kiểm toán Việt Mỹ...
 • 119
 • 70
 • 0

ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN RỒNG VIỆT (VDAC)

ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT (VDAC)
... sử dụng thủ tục phân tích Công ty TNHH kiểm toán Rồng Việt giai đoạn …33 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RỒNG ... tài công ty TNHH kiểm toán vấn Rồng Việt 37 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán vấn Rồng Việt ... MSSV: 4104164 ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT (VDAC) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Mã số ngành:...
 • 112
 • 42
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả kiểm toán 3 năm tại công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d kluận văn hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ vay trong kiểm toán bctc tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn thăng long t d kbằng chứng trong kiểm toán bctc tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn thăng long t d khoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn thăng long t d k thực hiệngiới thiệu về công ty tnhh kiểm toán và tư vấn thăng long t d kthủ tục phân tích trong kiểm toán bctcvận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toánthủ tục phân tích trong kiểm toán tiềnthủ tục phân tích trong kiểm toán tài chínhthủ tục phân tích trong kiểm toán là gìthủ tục phân tích trong kiểm toánchuyên đề hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnthu tuc phan tich trong kiem toanmặt tích cực và hạng chế khi áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán đang hoạt động tại việt namgiải pháp hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán thuế gtgtTAI LIEU0TAP HUAN CHUYEN TOAN 2012Cái cười của thánh nhân - Thu Giang Nguyễn Duy CầnCánh Đồng Chum - Thiên Hùng Ca Hmong - Long NguyễnChia tay ý thức hệ - Hà Sỹ PhuĐất việt mến yêu - nhiều tác giảTRUONGHE UNGDUNGCUAGIAITICHĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 huyện phú lộc huế năm học 2016 2017 (có đáp án)Đôi điều suy nghĩ của một công dân - Hà Sỹ PhuÐồng quê phỏng sự - Phi VânHuyền thoại TTKH và Hai sắc hoa ty gôn - Thụy KhuêKý sự đi Tây - Đỗ KhiêmLạc Đường - Đào HiếuMột cách tiếp cận những vấn đề cổ sử Việt Nam - Trương Thái DuNGÔ THÌ NHẬM - Nguyễn Duy ChínhNhững Điều Chúng Ta Tin Nhận - J. Clyde TurnerMẫu nhận xét, đánh giá cán bộGiải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hànhXây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở việt namNghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ ở Việt NamNghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền bắc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập