bài tập tổng hợp vô cơ

Lý thuyết & Bài tập Tổng hợp 12

Lý thuyết & Bài tập Tổng hợp Vô cơ 12
... Một hỗn hợp X gồm M oxit MO kim loại X tan vừa đủ 0,2 lít dung dịch H 2SO4 0,5M cho 1 ,12 lít H2 (đktc) Biết ràng khối lượng M hỗn hợp X 0,6 lần khối lượng MO hỗn hợp Khối lượng M MO hỗn hợp X là: ... bị oxi hóa clo tạo thành hợp chất sắt (II) B sắt tác dụng với axit H2SO4 lỗng, HCl tạo thành hợp chất sắt (III) C hợp chất sắt (II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III) D hợp chất sắt (III) bị oxi ... Ba(OH) 0,12M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,970 B 1,182 C 2,364 D 3,940 Câu 17 Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na 2O Al2O3; Cu Fe2O ; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp...
 • 70
 • 905
 • 8

BÀI TẬP TỔNG HỢP ÔN HSG HÓA HỌC

BÀI TẬP TỔNG HỢP VÔ CƠ ÔN HSG HÓA HỌC
... không thoả mãn nên không xảy trường hợp Al hết Câu 17 Cho 88,2 gam hỗn hợp rắn A gồm FeS2 FeCO3 với lượng không khí (lấy dư 10% so với lượng cần thiết để đốt cháy A) vào bình kín dung tích không ... điều kiện chuẩn dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat a) Tìm công thức FexOy b)Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Giải Phương trình hóa học: 2FexOy + (6x – 2y)H2SO4 xFe2(SO4)3 +(3x-2y)SO2 ... Câu 5( Thanh Hóa 2013): Hỗn hợp X gồm Fe kim loại M hóa trị Chia 38,6 gam X thành phần Phần cho tan hoàn toàn dung dịch HNO3 loãng dư thu sản phẩm khư có NO, N2O (hỗn hợp Y) với tổng thể tích...
 • 105
 • 711
 • 1

Bài tập tổng hợp Hữu cơ- ôn thi cấp tốc

Bài tập tổng hợp Hữu cơ- ôn thi cấp tốc
... hỗn hợp X gồm anđehit axetic anđehit fomic oxi thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với X a Khoảng biến thi n a là: A 1,36 < a < 1,60 B 1,36 < a < 1,50 C 1,30 < a < 1,53 D 1,36 < a < 1,53 Câu 32: Hỗn hợp ... chức A B đồng phân 5,7 gam hỗn hợp X tác dụng vừa hết với 100 ml dd NaOH 0,5M thoát hỗn hợp Y có ancol bền, số nguyên tử cacbon phân tử Y kết hợp vừa hết 0,06 gam H Công thức este là: A CH3COOC3H7 ... 1,428 C 1,513 D 1,628 Câu 27: Hai chất hữu ( chứa C, H, O) có số mol x mol Chúng tác dụng vừa đủ với tạo sản phẩm T không tan nước có khối lượng nhỏ hơntổng khối lượng hai chất ban đầu 18x gam...
 • 2
 • 403
 • 4

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án
... sau: Fe(NO3)3, HCl có sục khí O2, hỗn hợp NaNO3 HCl, H2SO4 loãng, HNO3 đặc Số dung dịch hòa tan Cu là: A B C D Câu 30: Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl 0,01 mol CuCl2 ... C Dung dịch AgNO3 D Dung dịch NaCl Câu 24: Cho 9,6 gam bột Cu tác dụng với 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 0,1M H2SO4 0,05M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) ... dịch CuSO4, FeO, KOH D HCl, CuO, Cl2, O2, dung dịch AlCl3 Câu 22: Hòa tan Fe HNO3 dư thấy sinh hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 0,02 mol NO (là sản phẩm khử nhất) Khối lượng Fe bị hòa tan bằng: (cho...
 • 2
 • 638
 • 2

Bài soạn Tổng hợp 12

Bài soạn Tổng hợp vô cơ 12
... C 80% D 90% Câu 37: Cho 3,04g hỗn hợp NaOH KOH tác dụng với axit HCl thu 4,15g hỗn hợp muối clorua Khối lượng hiđroxit hỗn hợp A 1,17g 2,98g B 1,12g 1,6g C 1,12g 1,92g D 0,8g 2,24g Câu 38: Sục ... thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Câu 53: Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y có mức oxi hóa Công thức XY A AlN ... loại B oxi hoá kim loại C phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường D biến đơn chất kim loại thành hợp chất Câu 46: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trường hợp sau ? A Ngâm dung dịch HCl B Ngâm dung...
 • 23
 • 332
 • 0

Bài giảng tổng hợp 11 và 12

Bài giảng tổng hợp vô cơ 11 và 12
... hỗn hợp A gồm N2 NO với 25ml khơng khí thu 70ml hỗn hợp B.Trộn 145ml khơng khí vào B thu 200ml hỗn hợp C Tính % theo thể tích khí hỗn hợp A II.1 .11 Một hỗn hợp N2 H2 có tỉ khối H2 4,9 Cho hỗn hợp ... hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy 448ml khí (đkc) cạn hỗn hợp sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng là: A.2,24g B.3,90g C.29,5g D.2,95g Đáp án : 1C 2D 3C 4C 5D 6D 7C 8B 9B 10D 11C ... Câu 19 Đồng thau hợp kim đồng kẽm Khi thả miếng đồng thau vào dung dịch đồng (II) clorua, tượng quan sát : A Hợp kim khơng tan B Hợp kim tan phần, dung dịch thu có màu xanh C Hợp kim tan phần,...
 • 108
 • 164
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU LỚP 11 ppsx

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ LỚP 11 ppsx
... HCOOH D C2H5COOH Câu 99.Hỗn hợp X gồm hai axit hữu no Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp X thu 11, 2 lít CO (đktc) Nếu trung hòa 0,3 mol hỗn hợp X cần 500ml dung dịch NaOH 1M Cơng thức cấu tạo hai axit là: ... CH3OH Câu 112 : Trong phản ứng: C6H5COOH + HNO3 (tỉ lệ mol 1:1) → chất hữu D,D là: A o-NO2-C6H4COOH B m-NO2-C6H4COOH C p-NO2-C6H4COOH D Axit 1,3,5-trinitrobenzoic Câu 113 : Hợp chất có cơng thức ... hố hồn tồn m gam hỗn hợp X thu 1,32m gam hỗn hợp Y gồm axit Mặt khác, cho 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO dư/NH3 thu q 21,6 gam Ag Vậy cơng thức anđehit hỗn hợp X là: A HCHO C3H5CHO...
 • 10
 • 321
 • 2

bai tap tong hop ankan co dap an va phuong phap

bai tap tong hop ankan co dap an va phuong phap
... tồn 2,24 lít (đkc) xicloankan 7,2 gam H2O Biết X khơng làm màu dd brom Xác định CTCT X Câu Đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp A gồm ankan xicloankan, sau phản ứng thu 11,2 lit CO2 (đktc) 9,9 gam H2O ... phần % thể tích xicloankan A là: Câu Hỗn hợp B gồm ankan xicloankan Dẫn m g B qua bình chứa nước brom dư khối lượng bình tăng 4,2 gam Đốt cháy hồn tồn m gam B thu 11,2 lit CO2 (đktc) 10,8 gam ... 11,2 lit CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Thành phần % khối lượng ankan B Câu Hỗn hợp A gồm ankan xicloankan, Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp X thu 0,35mol CO2 0,45 mol H2O Cơng thức phân tử hai hidrocacbon là:...
 • 3
 • 209
 • 1

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU ÔN THI HSG HÓA HỌC

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ ÔN THI HSG HÓA HỌC
... phương trình hóa học phản ứng, xác định cơng thức phân tử B b Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Oxi hóa khơng hồn tồn lượng ancol X O 2, ngưng tụ nước, thu 3,2 gam hỗn hợp chất hữu Y gồm ... Cho 9,2 gam hợp chất hữu đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,4mol AgNO NH3 thu 21,6 gam Ag Xác định cơng thức cấu tạo X Viết phương trình phản ứng hố học xảy A hợp chất hữu chứa C, ... hồn tồn 3,21 gam hỗn hợp A gồm aminoaxit có cơng thức tổng qt CnH2n+1O2N Hỗn hợp thu sau phản ứng đem làm khơ hỗn hợp khí B, cho B qua dd Ca(OH)2 dư thu 9,5gam kết tủa Tìm cơng thức cấu tạo khối...
 • 77
 • 903
 • 4

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ
... hỗn hợp X gồm este Nếu đun nóng 15,7g hỗn hợp X với dd NaOH dư thu muối axit hữu đơn chức 7,6g hỗn hợp hai ancol no, đơn chức bậc đồng đẳng dãy đồng đẳng Mặc khác đốt cháy hoàn toàn 15,7g hỗn hợp ... Câu 28 Hỗn hợp X gồm hai chất hữu A, B chứa loại nhóm chứC Cho m gam X tác dụng hết với NaOH thu muối axit hữu đơn chức hỗn hợp hai ancol, Tách nước hoàn toàn ancol điều kiện thích hợp thu anken ... C3H5COOC3H7 C4H6COOC2H5 Câu 43 Có hỗn hợp hai ancol đơn chức A, B (hỗn hợp X) Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc 180OC thu hỗn hợp hai olefin Còn 140OC thu hỗn hợp ete, có ete có khối lượng phân tử...
 • 4
 • 1,517
 • 0

BÀI tập TỔNG hợp SÓNG học

BÀI tập TỔNG hợp SÓNG cơ học
... độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng học sau đây? A Sóng học có tần số 10Hz B Sóng học có tần số 30kHz C Sóng học có chu kỳ 2,0μs D Sóng học có chu kỳ 2,0ms Câu 14: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, ... biên độ sóng tổng hợp A B có biên độ sóng tổng hợp 2A C đứng yên không dao động D có biên độ sóng tổng hợp lớn A nhỏ 2A Câu 35: Hiện tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên ... sau nói sóng học? A Sóng âm truyền chân không B Sóng dọc sóng có phương dđ vuông góc với phương truyền sóng C Sóng dọc sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng D Sóng ngang sóng có...
 • 8
 • 161
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC LTĐH-CĐ 2012 doc

BÀI TẬP TỔNG HỢP ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ LTĐH-CĐ 2012 doc
... Cõu 102: Cách nhận biết không xác: A Để nhận biết O2 O3 ta dùng dung dịch KI có lẫn tinh bột B Để nhận biết NH3 CH3NH2ta dùng axit HCL c C Để nhận biết CO CO2 ta dùng nớc vôi D Để nhận biết SO2...
 • 15
 • 851
 • 37

120 BÀI TẬP TỔNG HỢP Hoá potx

120 BÀI TẬP TỔNG HỢP Hoá vô cơ potx
... Cõu 64: Cho 8,8 gam mt hn hp gm kim loi chu kỡ liờn tip thuc phõn nhúm chớnh nhúm II tỏc dng vi 120 ml dd HCl 1M, c 6,72 lớt (kc) khớ hiro Hai kim loi ú l: A Be v Mg B Ca v Sr C Mg v Ca D ỳng ... sc vo Vml dd NaOH 25%(d=1,28g/ml) c mui trung hũa Giỏ tr ti thiu ca V l A 50ml B 75ml C 100ml D 120ml Cõu 75 Hũa tan mt hn hp bt kim loi cú cha 5,6 gam Fe v 6,4 gam Cu vo 350 ml dung dchAgNO3 ... Cõu 96: t m gam Fe khớ oxi thu c 7,36 gam X gm Fe ;Fe2O3;FeO; Fe3O4 hũa tan hon ton hh X cn dựng 120 ml dd H2SO4 1M to thnh 0,224 lớt khớ H2 (kc)Tớnh m: A.5,6g B.10,08g C.7,6g D.6,7g C 97: Hòa...
 • 29
 • 386
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp các dạng bài tập hóa học vô cơbài tập tổng hợp hóa vô cơ 11bai tap tong hop hoa vo co lop 12bai tap tong hop ve hoa vo cobai tap tong hop ly thuyet hoa vo cobai tap tong hop hoa hoc vo co 12bai tap tong hop hoa vo co 12bai tap tong hop hoa hoc vo cobài tập tổng hợp hóa vô cơ khóbài tập tổng hợp hóa vô cơ thầy vũ khắc ngọcphương pháp giải bài tập về tổng hợp vô cơbài tập tổng hợp hệ điện cơbài tập tổng hợp hóa học hữu cơbài tập tổng hợp hóa hữu cơ 12bài tập tổng hợp về các thì có đáp ánXây dựng cơ sở khoa học cho việc điều tra thể tích thân cây từ kích thước gốc chặt của một số loài cây rừng tự nhiên vùng tây nguyênNghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên tại vùng đệm vườn quốc gia cát bà hải phòngChương 3. Bài thể dục phát triển chungFactors associated with the adoption of cost accounting system by selected travel agencies in hanoi, vietnamĐánh giá lâm nghiệp cộng đồng tại tỉnh sơn la và các hoạt động chủ yếu trong quản lý rừng cộng đồng tại bản lằn, xã mường do, huyện phù yên, tỉnh sơn laĐánh giá một số mô hình trồng rừng bằng cây bản địa của dự án KFW6 tại thị xã sông cầu, tỉnh phú yênLập biểu thể tích thân cây cao su (hevea brasiliensis mull arg) trồng thuân loài tại một số tỉnh miền đông nam bộLâm nghiệp cộng đồng tại tỉnh quảng trị và các hoạt động chủ yếu trong quản lý rừng cộng đồng tại thôn làng cát, xã đakrông, huyện đakrông, tỉnh quảng trịt17 phep congbài tập điều chế và ứng dụng este đơngiao anPhân tích chuỗi giá trị gỗ nguyên liệu giấy vùng trung du miến núi phía bắc việt namTHỰC HÀNH CÀI ĐẶT, PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG TRONG VIỄN THÁMBÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CHÁY ESTEbài tập hidrocacbonbài tập hỗn hợp este và chất khácbài tập hóa lý thuyết aminoaxitChương  1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanhCÂY CẢNH BỐN MÙABài 27: Vẽ theo mẫu: Vẽ cây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập