CÁC KIỂU dữ LIỆU cơ bản TRONG OBJECTIVE c

CÁC KIỂU DỮ LIỆU BẢN TRONG WINDOWS (Tóm tắt)

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN TRONG WINDOWS (Tóm tắt)
... chuyển kiểu trỏ LONG để tính toán số nguyên có dấu 32 bits số nguyên có dấu 64 bits số nguyên có dấu 64 bits tham số thứ message, kiểu LONG trỏ đến kiểu BOOL trỏ đến kiểu BYTE trỏ đến kiểu COLORREF ... định nghĩa, kiểu tương đương với LPCWSTR; ngược lại tương đương với LPCSTR trỏ đến kiểu trỏ đến chuỗi ký tự hằng, kết thúc Đây chuỗi dạng UNICODE 16 bits/ký tự trỏ đến kiểu DWORD trỏ đến kiểu HANDLE ... LPSTR trỏ đến kiểu trỏ đến kiểu WORD trỏ đến chuỗi ký tự, kết thúc Đây chuỗi dạng UNICODE 16 bits/ký tự giá trị 32 bits có dấu, kết trả hàm nhận xử lý message trỏ đến kiểu BOOL trỏ đến kiểu BOOLEAN...
 • 3
 • 1,094
 • 6

Tài liệu CÁC KIỂU DỮ LIỆU BẢN TRONG WINDOWS (Tóm tắt) docx

Tài liệu CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN TRONG WINDOWS (Tóm tắt) docx
... chuyển kiểu trỏ LONG để tính toán số nguyên có dấu 32 bits số nguyên có dấu 64 bits số nguyên có dấu 64 bits tham số thứ message, kiểu LONG trỏ đến kiểu BOOL trỏ đến kiểu BYTE trỏ đến kiểu COLORREF ... định nghĩa, kiểu tương đương với LPCWSTR; ngược lại tương đương với LPCSTR trỏ đến kiểu trỏ đến chuỗi ký tự hằng, kết thúc Đây chuỗi dạng UNICODE 16 bits/ký tự trỏ đến kiểu DWORD trỏ đến kiểu HANDLE ... LPSTR trỏ đến kiểu trỏ đến kiểu WORD trỏ đến chuỗi ký tự, kết thúc Đây chuỗi dạng UNICODE 16 bits/ký tự giá trị 32 bits có dấu, kết trả hàm nhận xử lý message trỏ đến kiểu BOOL trỏ đến kiểu BOOLEAN...
 • 3
 • 467
 • 2

các kiểu dữ liệu bản

các kiểu dữ liệu cơ bản
... 1 .Kiểu liệu số Kiểu liệu chữ Kiểu logic Các phép toán so sánh Các biểu thức: 1 .Kiểu liệu số :      Số nguyên không âm(không dấu): Kiểu Byte giá trị: 255(1B) Kiểu Word giá trị:0 65535(2B) Các ... cho biến kiểu boolean Cac phép toán:Not,And,Or VD: (6>3)and (23)and(not(2...
 • 7
 • 319
 • 0

[Part 4 C++] Các kiểu dữ liệu bản,các cấu trúc điều khiển

[Part 4 C++] Các kiểu dữ liệu cơ bản,các cấu trúc điều khiển
... Chương – Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Đề mục 2.1 Các kiểu liệu 2.2 Các phép gán tắt, phép tăng, phép giảm 2.3 Các phép toán logic 2 .4 Thuật toán, mã giả, điều khiển ... VNU Chương – Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Chương Đề mục (tiếp theo) 2.11 Các cấu trúc lồng 2.12 Vòng lặp for 2.13 Cấu trúc đa lựa chọn switch 2. 14 Vòng lặp do/while ... chuỗi lệnh • cấu trúc điều khiển Cấu trúc - Sequence structure • theo mặc định, chương trình chạy lệnh – Các cấu trúc chọn lựa - Selection structures • if, if/else, switch – Các cấu trúc lặp -...
 • 38
 • 217
 • 1

CÁC KIỂU DỮ LIỆU BẢN KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC VÀ CÂU LỆNH

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC VÀ CÂU LỆNH
... VI CÂU LỆNH 6.1 Câu lệnh đơn giản - Câu lệnh gán (:=): := ; - Các lệnh xuất nhập liệu: READ/READLN, WRITE/WRITELN - Lời gọi hàm, thủ tục 6.2 Câu lệnh có cấu trúc - Câu lệnh ... 5; Với khai báo biến x trên, chương trình giá trị biến x thay đổi (Điều không khai báo x hằng) IV ĐỊNH NGHĨA KIỂU - Ngoài kiểu liệu Turbo Pascal cung cấp, ta định nghĩa kiểu liệu dựa kiểu liệu ... tham số câu lệnh tham số phải phân cách dấu phẩy Khi sử dụng lệnh WRITE/WRITELN, ta có hai cách viết: không qui cách có qui cách: - Viết không qui cách: liệu xuất canh lề phía bên trái Nếu liệu...
 • 9
 • 241
 • 0

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 2 – Các kiểu dữ liệu bản Các cấu trúc pdf

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 2 – Các kiểu dữ liệu cơ bản Các cấu trúc pdf
... canh © 20 04 Trần Minh Châu FOTECH VNU Chương Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Chương Đề mục (tiếp theo) 2. 11 Các cấu trúc lồng 2. 12 Vòng lặp for 2. 13 Cấu trúc đa ... Chương Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Đề mục 2. 1 Các kiểu liệu 2. 2 Các phép gán tắt, phép tăng, phép giảm 2. 3 Các phép toán logic 2. 4 Thuật toán, ... for biểu thức tăng/giảm biến đếm thực sau đó, điều kiện lặp kiểm tra © 20 04 Trần Minh Châu FOTECH VNU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Chương 74 // Fig 2. 27: fig 02_ 27.cpp...
 • 38
 • 313
 • 1

Tài liệu Chương 2: Các kiểu dữ liệu bản doc

Tài liệu Chương 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản doc
... www.lhu.edu.vn Chương Các kiểu liệu Các cấu trúc lưu trữ cấu trúcnhớ Các kiểu liệu Kiểu cấu trúc (Structure)  Kiểu cấu trúc (hay kiểu mẫu tin) tập hợp biến khác tên khác kiểu liệu  Cách thức ... phần kiểu Union giống kiểu cấu trúc  Dùng kiểu Union cần lưu trữ liệu thay đổi theo trạng thái 02/21/14 www.lhu.edu.vn Chương Các kiểu liệu Các cấu trúc lưu trữ cấu trúcnhớ Các kiểu liệu Kiểu ... www.lhu.edu.vn Chương Các kiểu liệu Các cấu trúc lưu trữ cấu trúcnhớ Các kiểu liệu Kiểu hợp (Union)  Union kiểu liệu đặc biệt C, tương tự kiểu struct phần tử lại dùng chung vùng nhớ  Cách thức...
 • 42
 • 387
 • 1

Tài liệu Chương 2 Các kiểu dữ liệu bản doc

Tài liệu Chương 2 Các kiểu dữ liệu cơ bản doc
... - Key : kiểu Integer - Next : trỏ đến phần tử kế Viết chương trình C/Pascal tách xâu T thành xâu T1 T2, T1 chứa phần tử có khóa > T2 chứa phần tử có khóa < Đánh giá chi phí thuật tốn 12 Cho xâu ... T1, T2 ciết ct thực thao tác - Tìm phần giao xâu - Tìm phần hội xâu - Tìm phần hiệu xâu Chương Bảng băm Viết ct mơ thao tác bảng băm sử dụng phương pháp dò tuyến tính Viết ct mơ thao tác bảng ... Push(s, 18); Pop(s, x); Push(s, 22 ); while (IsEmpty(s) == 0) { Pop(s, x); printf(“%d “, y); } Hãy cho biết kết in hình thi hành đoạn chương trình ? Cho hàng đợi q đoạn chương trình sau: struct QUEUE...
 • 5
 • 229
 • 0

Bài 2 - Biến , hằng và các kiểu dữ liệu bản potx

Bài 2 - Biến , hằng và các kiểu dữ liệu cơ bản potx
... CÁC KI U D Ki u char lưu mã ký t LI U CƠ B N (1 /2) byte Ki u wchar_t lưu mã ký t byte CÁC KI U D LI U CƠ B N (2/ 2) short, int long m c nhiên có d u (signed) ... phân, hexa, s th c d u ch m ng h ng ch (character constant) : ví d 'A' h ng chu i (string constant): ví d "Hello World " Dùng ký t c bi t i u n Tên T khóa C++ Tên g m có ch , s hay d u g ch dư i, ... t khóa Bi n Data ươc lưu gi bi n, bi n c xem i tư ng Bi n ph i c nh nghĩa trư c Cú pháp: ki u tên bi n1 [,tên bi n2 ]; Kh i t o giá tr b ng d u = hay d u ngo c, ví d : char c='a'; float x(1.875);...
 • 12
 • 227
 • 0

Chương 2 Các kiểu dữ liệu bản ppt

Chương 2 Các kiểu dữ liệu cơ bản ppt
... =n2+2n+1 ≤ n2+2n2+n2=4n2 với n ≥ thấ mọ chọn c=4, n0=1 , ta nói T1(n) =(n+1 )2 có tỷ lệ tăng chọ T2(n) =n2 3/11 /20 10 www.lhu.edu.vn 3/11 /20 10 www.lhu.edu.vn Chương Các kiểu liệu Chương Các kiểu liệu ... 5, 2, 8, 9}, {21 , -7, 45, -3, 4}}; 3/11 /20 10 Chương Các kiểu liệu www.lhu.edu.vn Chương Các kiểu liệu Các cấuu lưu trữ cấu trúcnhớ Cáccấể trúữ liệu tró trêntrú nhớ chí kiể trd c liệ có ú ki cữ Các ... trị 3/11 /20 10 www.lhu.edu.vn 3/11 /20 10 www.lhu.edu.vn Chương Các kiểu liệu Chương Các kiểu liệu Các cấuu lưu trữ cấu trúcnhớ Cáccấể trúữ liệu tró trêntrú nhớ chí kiể trd c liệ có ú ki cữ Các cấuu...
 • 11
 • 203
 • 0

Bài tập Các kiểu dữ liệu bản pdf

Bài tập Các kiểu dữ liệu cơ bản pdf
... hiệu xâu Chương Bảng băm ết ct mô thao tác tr ên bảng băm sử dụng phương pháp dò tuyến tính Viết ct mô thao tác tr ên bảng băm sử dụng phương pháp nối kết Viết ct mô thao tác tr ên bảng băm sử dụng ... sort Viết ct nhập dãy số nguyên, lưu trữ tập tin nhị phân, thực thao tác xếp liệu thuật toán a Trộn tự nhiên b Trộn trực tiếp Dùng phép toán xâu kí t ự bản, viết thuật toán đệ qui để xác định ... T nối từ xâu T1 T2 cho : - Các phần tử T có giá trị tăng - Không có trường hợp trùng - Xác định chi phí thuật toán 11 Cho xâu đơn T, nút chứa thông tin sau : - Key : kiểu Integer - Next : trỏ...
 • 5
 • 351
 • 0

các kiểu dữ liệu bản

các kiểu dữ liệu cơ bản
... hằng) IV ĐỊNH NGHĨA KIỂU - Ngoài kiểu liệu Turbo Pascal cung cấp, ta định nghĩa kiểu liệu dựa kiểu liệu có - Cú pháp: TYPE = ; VAR : ; Ví dụ: TYPE Sothuc ... 3.4×10-4932 → 1.1×10+4932 10 byte 3.2 Các phép toán kiểu số thực: byte +, -, *, / Chú ý: Trên kiểu số thực không tồn phép toán DIV MOD 3.3 Các hàm số học thường sử dụng cho kiểu số nguyên số thực: SQR(x): ... 6.3 Các lệnh xuất nhập liệu 6.3.1 Lệnh xuất liệu Để xuất liệu hình, ta sử dụng ba dạng sau: (1) WRITE( [, , ]); (2) WRITELN( [, , ]); (3) WRITELN; Các...
 • 23
 • 161
 • 0

Chương 3 Các kiểu dữ liệu bản ppt

Chương 3 Các kiểu dữ liệu cơ bản ppt
... byte Kiểu số thực  Có nhiều kiểu số thực Kiểu Phạm vi biểu diễn Số chữ số có nghĩa Kích thước float 3. 4E -38 ~ 3. 4E +38 7-8 byte double 1.7E -30 8 ~ 1.7E +30 8 15-16 byte long double 3. 4E-4 932 ~ 3. 4E+4 932 ... kiểu: int a=10, b =3; int a=10, b =3; int a=10, b =3; int f=a/b; float f=a/b; float f=(float)a/b; f=? f= THĐC 2010 - Văn Thị Thiên Trang - Khoa CNTT ff = 3. 00000 =? f =3. 333 333 f=? 22 Các phép toán Ví ... 21 Các phép toán Chuyển đổi kiểu liệu  Khi toán hạng biểu thức khác kiểu liệu kiểu liệu thấp nâng thành kiểu liệu cao trước tính toán  float f=1.5; int i =3; f+i = 4.5 hay f+i = 4?  Ép kiểu: ...
 • 40
 • 236
 • 0

Bài giảng tin học sở a các kiểu dữ liệu sở trong c đặng bình phương

Bài giảng tin học cơ sở a các kiểu dữ liệu cơ sở trong c  đặng bình phương
... VC VC && BB BB Nội dung C c kiểu liệu sở Biến, Hằng, C u lệnh & Biểu th c C c lệnh nhập xuất Một số ví dụ minh h a Tin h c sở A - Đặng Bình Phương VC VC && BB BB C c kiểu liệu sở  Turbo C có ... = a / b; printf(“Tong cua a va b: %d”, Tong); printf(“Hieu cua a va b: %d”, Hieu); printf(“Tich cua a va b: %d”, Tich); printf(“Thuong cua a va b: %d”, Thuong); } Tin h c sở A - Đặng Bình Phương ... scanf(“%d”, &a, &b);// Thiếu %d cho biến b scanf(“%f”, &a) ; // a biến kiểu số nguyên scanf(“%9d”, &a) ; // không định dạng scanf( a = %d, b = %d”, &a, &b”); Tin h c sở A - Đặng Bình Phương 36 VC VC &&...
 • 47
 • 196
 • 0

Các phép toán và kiểu dữ liệu bản

Các phép toán và kiểu dữ liệu cơ bản
... Công Nghệ Thông Tin Các phép toán luận lý Là phép toán tác động kiểu Boolean cho kết kiểu Boolean Các phép toán bao gồm AND (và) , OR (hoặc), NOT (phủ định) Sau bảng giá trị phép toán: X TRUE TRUE ... hỗ trợ tập hợp kiểu liệu thường dùng bao gồm kiểu liệu sở kiểu số nguyên, số thực, luận lý, chuỗi,… kiểu liệu tổng quát Tiền tố Hậu tố Mặc định Đặc điểm Tên kiểu Byte by Kiểu liệu nhị phân Integer ... tính toán “ “: rào chuỗi # #: rào chuỗi Date %: đại diện cho nhóm ký tự ?: đại diện cho ký tự Các kiểu liệu Tuỳ theo loại ứng dụng, người lập trình dùng kiểu liệu khác có sẵn VB Ngoài kiểu liệu...
 • 9
 • 512
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các kiểu dữ liệu cơ bản trong javacác kiểu dữ liệu cơ bản trong pascalcác kiểu dữ liệu cơ bản trong ccác kiểu dữ liệu cơ bản trong excelliệt kê các kiểu dữ liệu cơ bản trong excelii gt các kiểu dữ liệu cơ bản trong autolispcác kiểu dữ liệu cơ bản các cấu trúcác kiểu dữ liệu cơ sở trong ngôn ngữ lập trình ccác kiểu dữ liệu cơ sở trong ccác kiểu dữ liệu có cấu trúc trong ckiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ ckiểu dữ liệu cơ bản trong ccác kiểu dữ liệu cơ sở trong pascalcác kiểu dữ liệu cơ bản của c c2 các kiểu dữ liệu cơ bản và các cấu trúc điều khiểnThực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)On thi HKI li 9 li thuyetPhát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỨ GIÁC NỘI TIẾPCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020giáo án thực hành lái xebài tập chuyên đề con lắc đơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập