CẤU TRÚC điều KHIỂN TRONG OBJECTIVE c

Chương 2 Các cấu trúc điều khiển trong C++

Chương 2 Các cấu trúc điều khiển trong C++
... cấu trúc chọn rẽ nhánh: Với cấu trúc rẽ nhánh, biến biểu thức điều kiện có kiểu Ngợc lại, với cấu trúc chọn, lựa chọn trờng hợp biến nguyên Do vậy, việc chuyển đổi từ cấu trúc chọn sang cấu trúc ... định - Lệnh switch thực biến nguyên Các câu lệnh , khối lệnh khối cấu trúc điều khiển (tức nhiều lệnh, nhiều cấu trúc điều khiển đặt hai ký tự { }) Sau phải có lệnh break; ... getch(); I .2 Cấu trúc chọn Trong trờng hợp có nhiều khả lựa chọn khả loại trừ nhau, sử dụng nhiều lệnh if lồng làm cho chơng trình phức tạp, khó kiểm soát Vì C++ cung cấp cấu trúc điều khiển khác...
 • 13
 • 287
 • 3

Các cấu trúc điều khiển trong C++

Các cấu trúc điều khiển trong C++
... đổi cấu trúc chọn rẽ nhánh: Với cấu trúc rẽ nhánh, biến biểu thức điều kiện có kiểu Ngược lại, với cấu trúc chọn, lựa chọn trường hợp biến nguyên Do vậy, việc chuyển đổi từ cấu trúc chọn sang cấu ... Sơ đồ khối: - Lệnh switch thực biến nguyên Các câu lệnh , … khối lệnh khối cấu trúc điều khiển (tức nhiều lệnh, nhiều cấu trúc điều khiển đặt hai ký tự { }) Sau phải có lệnh break; ... getch(); } I.2 Cấu trúc chọn Trong trường hợp có nhiều khả lựa chọn khả loại trừ nhau, sử dụng nhiều lệnh if lồng làm cho chương trình phức tạp, khó kiểm soát Vì C++ cung cấp cấu trúc điều khiển khác...
 • 16
 • 226
 • 0

chương 3 - cấu trúc điều khiển trong c

chương 3 - cấu trúc điều khiển trong c
... break; case 4: cout...
 • 51
 • 285
 • 0

Chương 3 - Cấu trúc điều khiển trong C pptx

Chương 3 - Cấu trúc điều khiển trong C pptx
... th c không thoa tât ca cac ni thi th c hiên c u lênh sau default nêu co, ho c thoat khoi c u lênh switch *Khi chương trinh đa th c hiên xong c u l ênh c ua case ni nao đo thi no se th c hiên cac ... break; case 4: cout...
 • 51
 • 150
 • 0

Cấu trúc điều khiển trong C#

Cấu trúc điều khiển trong C#
... C# Windows Forms Thao tác với chuỗi 10 Các điều khiển hộp hội thoại 11 ADO.Net C# 12 Thao tác với file luồng liệu 13 Đa tuyến 14 Kiểm thử Đại học Hòa Bình 2/34 Kiểu liệu - biến toán tử C# ... liệu – biến toán tử C# Khoảng trắng (whitespace) Trong ngôn ngữ C#, khoảng trắng, khoảng tab dòng xem khoảng trắng (whitespace) → C# bỏ qua tất khoảng trắng đó, viết sau: C# câu lệnh kết thúc ... toán tử C# Đại học Hòa Bình 27/34 Kiểu liệu – biến toán tử C# Toán tử quan hệ Đại học Hòa Bình 28/34 Kiểu liệu – biến toán tử C# Toán tử logic Đại học Hòa Bình 29/34 Kiểu liệu – biến toán tử C# Đại...
 • 35
 • 407
 • 0

Bài giảng lập trình c cơ bản chương 3 cấu trúc điều khiển trong c

Bài giảng lập trình c cơ bản chương 3 cấu trúc điều khiển trong c
... phương là số lấy b c có kết là nguyên) C u tr c lựa chọn 22 switch (biểu thư c) { case n1: ca c câu lệnh ; Trường hợp giá trị biểu th c bằng n1 break ; case n2: ca c câu lệnh ; Trường ... “...
 • 64
 • 131
 • 0

Cấu trúc điều khiển trong PHP

Cấu trúc điều khiển trong PHP
... Learning PHP & MySQL Updatesofts.com PHP Code: if (((4 < 5) && (3 > 2)) xor (5 == 5)) echo ("This will not print"); Các điều kiện phân nhánh: Nếu điều kiện kiểm tra mà trả false, PHP cho phép ... thực Khi gặp dấu } thí điều kiện kiểm tra thực lại có giá trị true đoạn mã vòng lặp thực lại Điều tiếp tục gặp phải điều kiện Chú ý điều kiện kiểm tra bắt đầu vòng lặp, xác điều kiện thay đổi suốt ... kiểu này, giá trị tự động chuyển toán tử, hàm cấu trúc điều khiển đòi hỏi tham số kiểu boolean By TXP Lover, Incomplete, iSheep, Seneken 34 Learning PHP & MySQL Updatesofts.com Chú ý: -1 xem TRUE,...
 • 16
 • 210
 • 0

Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java

Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java
... ? : < biểu thức 2> Nếu điều kiện có giá trị, hay thực , ngược lại : biểu thức logic , : hai giá trị, hai biểu thức ... hai toán hạng kiểu long kết kiểu long Một hai toán hạng kiểu long chuyển thành kiểu long trước thực phép toán - Nếu hai toán hạng đầu kiểu long phép tính thực với kiểu int - Các toán hạng kiểu ... && ! OR (biểu thức logic) AND (biểu thức logic) NOT (biểu thức logic) 2.5.4 .Toán tử ép kiểu - Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang kiểu lớn (không mát thông tin) Ép kiểu hẹp (narrow...
 • 26
 • 333
 • 0

Hằng, biến, kiểu dữ liệu. Toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java

Hằng, biến, kiểu dữ liệu. Toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java
... máy ảo java (mã java bytecode) Sau máy ảo Java chịu trách nhiệm chuyển mã java bytecode thành mã máy tương ứng Sun Microsystem chịu trách nhiệm phát triển máy ảo Java chạy hệ điều hành kiến trúc ... dịch Java thông qua lệnh java o Đưa mã java bytecode vào nhớ: bước “loading” Chương trình phải đặt vào nhớ trước thực thi “Loader” lấy files chứa mã java bytecode có đuôi “.class” nạp chúng vào ... thức main chứa ba bổ từ đặc tả sau: •public phương thức main gọi bỡi đối tượng •static rắng phương thức main phương thức lớp •void phương thức main không trả giá trị Ngôn ngữ Java hỗ trợ ba kiểu...
 • 14
 • 234
 • 0

HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA

HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA
... ? : < biểu thức 2> Nếu điều kiện có giá trị, hay thực , ngược lại : biểu thức logic , : hai giá trị, hai biểu thức ... hai toán hạng kiểu long kết kiểu long Một hai toán hạng kiểu long chuyển thành kiểu long trước thực phép toán - Nếu hai toán hạng đầu kiểu long phép tính thực với kiểu int - Các toán hạng kiểu ... && ! OR (biểu thức logic) AND (biểu thức logic) NOT (biểu thức logic) 2.5.4 .Toán tử ép kiểu - Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang kiểu lớn (không mát thông tin) Ép kiểu hẹp (narrow...
 • 26
 • 240
 • 0

Các cấu trúc điều khiển trong php

Các cấu trúc điều khiển trong php
... biến $total_parts=0 Các câu lệnh while do…while thường dùng với toán tử tăng hay giảm để điều khiển bắt đầu dừng ví dụ Các biến thường dùng cho mục đích định nghĩa biến điều khiển vòng lặp.Thông ... default: echo ("$val"); } Các mảng đối tượng loại liệu là nhãn case PHP 3) Vòng lặp: Các vòng lặp phương tiện việc thực thi khối mã lệnh số lần cho trước gặp phải điều kiện định PHP có hai loại vòng ... tra thực lại có giá trị true đoạn mã vòng lặp thực lại Điều tiếp tục gặp phải điều kiện Chú ý điều kiện kiểm tra bắt đầu vòng lặp, xác điều kiện thay đổi suốt đoạn khối lệnh ,thì mã lệnh thực...
 • 6
 • 196
 • 0

Các cấu trúc điều khiển trong javascript

Các cấu trúc điều khiển trong javascript
... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/158/PART2-3.HTM Bài tập cũng cố Trong javascript để mở một cửa sổ mới ta sử dụng window.location window.open cả hai Biểu thức điều kiện so sánh bằng javascript: cặp dấu bằng dấu ... dụ: hay với hàm closeWindow() được viết sau: function closeWindow() { top.window.close();...
 • 3
 • 50
 • 0

Các cấu trúc điều khiển - Giáo trình C++

Các cấu trúc điều khiển - Giáo trình C++
... trở thành sai sau số lần lặp Vòng lặp do-while Dạng thức: statement while (condition); Chức hoàn toàn giống vòng lặp while trừ có điều điều kiện điều khiển vòng lặp tính toán sau statement thực ... cout ...
 • 5
 • 56
 • 0

Các cấu trúc điều khiển trong java

Các cấu trúc điều khiển trong java
... WhileDemo .java 4/9 Các cấu trúc điều khiển Java Lệnh - while Cú pháp { // Lặp lại tác vụ điều kiện condition có giá trị false } while (condition) Ví dụ: Lưu chương trình sau vào tập tin DoWhileDemo .java ... dịch thực thi kết sau: 2/9 Các cấu trúc điều khiển Java Kết biên dịch chương trình QuestionOp .java Lệnh switch Cú pháp switch ( variable ) { case value1 : { Task 1; // Các tác vụ thực thi giá trị ... Các cấu trúc điều khiển Java Kết biên dịch chương trình IfDemo .java Phép toán ? Cú pháp: (condition) ? Operation1 : Operation2; Nếu điều kiện condition có giá trị...
 • 9
 • 30
 • 0

nền tảng lập trình c bài 3 các cấu trúc điều khiển cơ bản trong c#

nền tảng lập trình c bài 3 các cấu trúc điều khiển cơ bản trong c#
... TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN H C Bài 3: C c cấu tr c điều khiển C# • • • • Tổng quan c u tr c điều khiển C c cấu tr c điều khiển Xử lý bẫy lỗi chương trình ý y g g Mảng ... TÂM TIN H C C c cấu tr c điều khiển • • • • C u tr c rẽ nhánh Toán tử điều kiện ? ề C u tr c lựa chọn switch C u tr c lặp while, do, for, foreach 33 TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG ... C u tr c định chọn lựa rẽ nhánh C u tr c lặp ấ TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN H C C c cấu tr c điều khiển • • • • C u tr c rẽ nhánh Toán tử điều kiện ? ề C u tr c lựa chọn...
 • 128
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các cấu trúc điều khiển trong ccác cấu trúc điều khiển trong pascalcấu trúc điều khiển trong phpcấu trúc điều khiển trong sqlcấu trúc điều khiển trong pascalcấu trúc điều khiển trong javacấu trúc điều khiển trong ccác cấu trúc điều khiển trong java4 cấu trúc điều khiển trong ccấu trúc điều khiển hệ thống cân băng định lượngđiều khiển trong máy cnccác dạng điều khiển trong máy cnchệ thống điều khiển trong máy cncgiáo án điều khiển trong ngày chủ đề bé tập làm học sinh lớp 1đổi thông tin giữa bộ điều khiển chuyển mạch và các đơn vị điều khiển trong trường chuyển mạch 27Xây dựng hệ thống website đặt món ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ thái nguyênXây dựng giải pháp bảo mật mạng doanh nghiệp áp dụng cho hệ thống mạng của trường đh kinh tế và quản trị kinh doanh thái nguyênThiết kế mạch đồng hồ số sử dụng vi điều khiển AT89C51Xây dựng ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông trên nền tảng androidNâng cao hiệu quả marketing online của thammyvienphuxuan vn thông qua công cụ SEOXÂY DỰNG GAME FLASH BẰNG STENCYLbáo cáo thực tập tham quan khu liên hợp xử lý chất thải nam bình dươngde thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs tien tiende thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs bo lyXây dựng phần mềm quản lý kho tại công ty DTS đại từ thái nguyênThiết kế và thi công hệ thống điều khiển và giám sát tự động cho ngôi nhàThiết kế hệ thống trang bị điện cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường đh CNTT TTde thi thu vao lop 10 thpt mon ngu van truong thcs dan hoaThiết kế và thi công hệ thống xe tự cân bằngThiết kế thi công hệ thống chuông giường bệnh hỗ trợ công tác chăm sóc, phục vụ bệnh nhân tại bệnh việnoỨng dụng vi xử lý galileo 2 0 trong đo và hiển thị tốc độ động cơ bước trên LCDcXây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừngde thi vao lop 10 mon van tinh tien giang 2014 2015Xây dựng hệ thống giám sát môi trường trong ô tôXây dựng hệ thống các bài kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện động cơ toyota 4GR FSE” được thực hiện nhằm mục đích