CẤU TRÚC điều KHIỂN TRONG OBJECTIVE c

Chương 2 Các cấu trúc điều khiển trong C++

Chương 2 Các cấu trúc điều khiển trong C++
... cấu trúc chọn rẽ nhánh: Với cấu trúc rẽ nhánh, biến biểu thức điều kiện có kiểu Ngợc lại, với cấu trúc chọn, lựa chọn trờng hợp biến nguyên Do vậy, việc chuyển đổi từ cấu trúc chọn sang cấu trúc ... định - Lệnh switch thực biến nguyên Các câu lệnh , khối lệnh khối cấu trúc điều khiển (tức nhiều lệnh, nhiều cấu trúc điều khiển đặt hai ký tự { }) Sau phải có lệnh break; ... getch(); I .2 Cấu trúc chọn Trong trờng hợp có nhiều khả lựa chọn khả loại trừ nhau, sử dụng nhiều lệnh if lồng làm cho chơng trình phức tạp, khó kiểm soát Vì C++ cung cấp cấu trúc điều khiển khác...
 • 13
 • 284
 • 3

Các cấu trúc điều khiển trong C++

Các cấu trúc điều khiển trong C++
... đổi cấu trúc chọn rẽ nhánh: Với cấu trúc rẽ nhánh, biến biểu thức điều kiện có kiểu Ngược lại, với cấu trúc chọn, lựa chọn trường hợp biến nguyên Do vậy, việc chuyển đổi từ cấu trúc chọn sang cấu ... Sơ đồ khối: - Lệnh switch thực biến nguyên Các câu lệnh , … khối lệnh khối cấu trúc điều khiển (tức nhiều lệnh, nhiều cấu trúc điều khiển đặt hai ký tự { }) Sau phải có lệnh break; ... getch(); } I.2 Cấu trúc chọn Trong trường hợp có nhiều khả lựa chọn khả loại trừ nhau, sử dụng nhiều lệnh if lồng làm cho chương trình phức tạp, khó kiểm soát Vì C++ cung cấp cấu trúc điều khiển khác...
 • 16
 • 222
 • 0

chương 3 - cấu trúc điều khiển trong c

chương 3 - cấu trúc điều khiển trong c
... break; case 4: cout...
 • 51
 • 275
 • 0

Chương 3 - Cấu trúc điều khiển trong C pptx

Chương 3 - Cấu trúc điều khiển trong C pptx
... th c không thoa tât ca cac ni thi th c hiên c u lênh sau default nêu co, ho c thoat khoi c u lênh switch *Khi chương trinh đa th c hiên xong c u l ênh c ua case ni nao đo thi no se th c hiên cac ... break; case 4: cout...
 • 51
 • 144
 • 0

Cấu trúc điều khiển trong C#

Cấu trúc điều khiển trong C#
... C# Windows Forms Thao tác với chuỗi 10 Các điều khiển hộp hội thoại 11 ADO.Net C# 12 Thao tác với file luồng liệu 13 Đa tuyến 14 Kiểm thử Đại học Hòa Bình 2/34 Kiểu liệu - biến toán tử C# ... liệu – biến toán tử C# Khoảng trắng (whitespace) Trong ngôn ngữ C#, khoảng trắng, khoảng tab dòng xem khoảng trắng (whitespace) → C# bỏ qua tất khoảng trắng đó, viết sau: C# câu lệnh kết thúc ... toán tử C# Đại học Hòa Bình 27/34 Kiểu liệu – biến toán tử C# Toán tử quan hệ Đại học Hòa Bình 28/34 Kiểu liệu – biến toán tử C# Toán tử logic Đại học Hòa Bình 29/34 Kiểu liệu – biến toán tử C# Đại...
 • 35
 • 402
 • 0

Bài giảng lập trình c cơ bản chương 3 cấu trúc điều khiển trong c

Bài giảng lập trình c cơ bản chương 3 cấu trúc điều khiển trong c
... phương là số lấy b c có kết là nguyên) C u tr c lựa chọn 22 switch (biểu thư c) { case n1: ca c câu lệnh ; Trường hợp giá trị biểu th c bằng n1 break ; case n2: ca c câu lệnh ; Trường ... “...
 • 64
 • 127
 • 0

Cấu trúc điều khiển trong PHP

Cấu trúc điều khiển trong PHP
... Learning PHP & MySQL Updatesofts.com PHP Code: if (((4 < 5) && (3 > 2)) xor (5 == 5)) echo ("This will not print"); Các điều kiện phân nhánh: Nếu điều kiện kiểm tra mà trả false, PHP cho phép ... thực Khi gặp dấu } thí điều kiện kiểm tra thực lại có giá trị true đoạn mã vòng lặp thực lại Điều tiếp tục gặp phải điều kiện Chú ý điều kiện kiểm tra bắt đầu vòng lặp, xác điều kiện thay đổi suốt ... kiểu này, giá trị tự động chuyển toán tử, hàm cấu trúc điều khiển đòi hỏi tham số kiểu boolean By TXP Lover, Incomplete, iSheep, Seneken 34 Learning PHP & MySQL Updatesofts.com Chú ý: -1 xem TRUE,...
 • 16
 • 210
 • 0

Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java

Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java
... ? : < biểu thức 2> Nếu điều kiện có giá trị, hay thực , ngược lại : biểu thức logic , : hai giá trị, hai biểu thức ... hai toán hạng kiểu long kết kiểu long Một hai toán hạng kiểu long chuyển thành kiểu long trước thực phép toán - Nếu hai toán hạng đầu kiểu long phép tính thực với kiểu int - Các toán hạng kiểu ... && ! OR (biểu thức logic) AND (biểu thức logic) NOT (biểu thức logic) 2.5.4 .Toán tử ép kiểu - Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang kiểu lớn (không mát thông tin) Ép kiểu hẹp (narrow...
 • 26
 • 325
 • 0

Hằng, biến, kiểu dữ liệu. Toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java

Hằng, biến, kiểu dữ liệu. Toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java
... máy ảo java (mã java bytecode) Sau máy ảo Java chịu trách nhiệm chuyển mã java bytecode thành mã máy tương ứng Sun Microsystem chịu trách nhiệm phát triển máy ảo Java chạy hệ điều hành kiến trúc ... dịch Java thông qua lệnh java o Đưa mã java bytecode vào nhớ: bước “loading” Chương trình phải đặt vào nhớ trước thực thi “Loader” lấy files chứa mã java bytecode có đuôi “.class” nạp chúng vào ... thức main chứa ba bổ từ đặc tả sau: •public phương thức main gọi bỡi đối tượng •static rắng phương thức main phương thức lớp •void phương thức main không trả giá trị Ngôn ngữ Java hỗ trợ ba kiểu...
 • 14
 • 232
 • 0

HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA

HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA
... ? : < biểu thức 2> Nếu điều kiện có giá trị, hay thực , ngược lại : biểu thức logic , : hai giá trị, hai biểu thức ... hai toán hạng kiểu long kết kiểu long Một hai toán hạng kiểu long chuyển thành kiểu long trước thực phép toán - Nếu hai toán hạng đầu kiểu long phép tính thực với kiểu int - Các toán hạng kiểu ... && ! OR (biểu thức logic) AND (biểu thức logic) NOT (biểu thức logic) 2.5.4 .Toán tử ép kiểu - Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang kiểu lớn (không mát thông tin) Ép kiểu hẹp (narrow...
 • 26
 • 239
 • 0

Các cấu trúc điều khiển trong php

Các cấu trúc điều khiển trong php
... biến $total_parts=0 Các câu lệnh while do…while thường dùng với toán tử tăng hay giảm để điều khiển bắt đầu dừng ví dụ Các biến thường dùng cho mục đích định nghĩa biến điều khiển vòng lặp.Thông ... default: echo ("$val"); } Các mảng đối tượng loại liệu là nhãn case PHP 3) Vòng lặp: Các vòng lặp phương tiện việc thực thi khối mã lệnh số lần cho trước gặp phải điều kiện định PHP có hai loại vòng ... tra thực lại có giá trị true đoạn mã vòng lặp thực lại Điều tiếp tục gặp phải điều kiện Chú ý điều kiện kiểm tra bắt đầu vòng lặp, xác điều kiện thay đổi suốt đoạn khối lệnh ,thì mã lệnh thực...
 • 6
 • 194
 • 0

Các cấu trúc điều khiển trong javascript

Các cấu trúc điều khiển trong javascript
... http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/158/PART2-3.HTM Bài tập cũng cố Trong javascript để mở một cửa sổ mới ta sử dụng window.location window.open cả hai Biểu thức điều kiện so sánh bằng javascript: cặp dấu bằng dấu ... dụ: hay với hàm closeWindow() được viết sau: function closeWindow() { top.window.close();...
 • 3
 • 46
 • 0

Các cấu trúc điều khiển - Giáo trình C++

Các cấu trúc điều khiển - Giáo trình C++
... trở thành sai sau số lần lặp Vòng lặp do-while Dạng thức: statement while (condition); Chức hoàn toàn giống vòng lặp while trừ có điều điều kiện điều khiển vòng lặp tính toán sau statement thực ... cout ...
 • 5
 • 55
 • 0

Các cấu trúc điều khiển trong java

Các cấu trúc điều khiển trong java
... WhileDemo .java 4/9 Các cấu trúc điều khiển Java Lệnh - while Cú pháp { // Lặp lại tác vụ điều kiện condition có giá trị false } while (condition) Ví dụ: Lưu chương trình sau vào tập tin DoWhileDemo .java ... dịch thực thi kết sau: 2/9 Các cấu trúc điều khiển Java Kết biên dịch chương trình QuestionOp .java Lệnh switch Cú pháp switch ( variable ) { case value1 : { Task 1; // Các tác vụ thực thi giá trị ... Các cấu trúc điều khiển Java Kết biên dịch chương trình IfDemo .java Phép toán ? Cú pháp: (condition) ? Operation1 : Operation2; Nếu điều kiện condition có giá trị...
 • 9
 • 28
 • 0

nền tảng lập trình c bài 3 các cấu trúc điều khiển cơ bản trong c#

nền tảng lập trình c bài 3 các cấu trúc điều khiển cơ bản trong c#
... TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN H C Bài 3: C c cấu tr c điều khiển C# • • • • Tổng quan c u tr c điều khiển C c cấu tr c điều khiển Xử lý bẫy lỗi chương trình ý y g g Mảng ... TÂM TIN H C C c cấu tr c điều khiển • • • • C u tr c rẽ nhánh Toán tử điều kiện ? ề C u tr c lựa chọn switch C u tr c lặp while, do, for, foreach 33 TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG ... C u tr c định chọn lựa rẽ nhánh C u tr c lặp ấ TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN H C C c cấu tr c điều khiển • • • • C u tr c rẽ nhánh Toán tử điều kiện ? ề C u tr c lựa chọn...
 • 128
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các cấu trúc điều khiển trong ccác cấu trúc điều khiển trong pascalcấu trúc điều khiển trong phpcấu trúc điều khiển trong sqlcấu trúc điều khiển trong pascalcấu trúc điều khiển trong javacấu trúc điều khiển trong ccác cấu trúc điều khiển trong java4 cấu trúc điều khiển trong ccấu trúc điều khiển hệ thống cân băng định lượngđiều khiển trong máy cnccác dạng điều khiển trong máy cnchệ thống điều khiển trong máy cncgiáo án điều khiển trong ngày chủ đề bé tập làm học sinh lớp 1đổi thông tin giữa bộ điều khiển chuyển mạch và các đơn vị điều khiển trong trường chuyển mạch 27Ứng dụng CNTT xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy – học môn Sinh lý học nguời động vật (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty TNHH MTV lâm nghiệp di linhKhóa luận tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại tân cảng650 câu trắc nghiệm sinh họcNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua da (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu về mối tương quan giữa các chỉ số năng lực trí tuệ cơ bản ở học sinh trường THPT Cao Bá Quát Gia Lâm Hà Nội (LV tốt nghiệp)Khả năng sinh trưởng của hai dòng gà TP2 và TP4 ở thế hệ 6 (LV tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn Sinh lý người động vật từ chương I đến chương VII (LV tốt nghiệp)Phương pháp nghiên cứu tâm lý học thực nghiệm Handbook of research methods in experimental psychologyBài dịch bản chất của tài chính doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách nợ có tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp nâng cao rủi ro tín dụng và giá trị nợ của doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcThuyết trình tổng quan tài chính doanh nghiệpChiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền BắcĐánh giá di căn hạch trong ung thư trực tràng qua phẫu thuật, đối chiếu với mô bệnh học và chụp cộng hưởng từĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà NẵngDự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022Gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh