lập trình bằng ngôn ngữ c tính tổng các số từ 1 đến n

Một số kiến thức cơ sở về lập trình bằng ngôn ngữ C ppt

Một số kiến thức cơ sở về lập trình bằng ngôn ngữ C ppt
... th c chương trình C Phần c ng: * C c loại máy tính c phần mềm biên dịch ngôn ngữ C &C+ + (tương thích ANSI C) * Đối với PC, c u hình máy phù hợp với chương trình biên dịch ngôn ngữ Phần mềm: * C c ... CHƯƠNG 1: C SỞ NGÔN NGỮ C I Phần mở đầu Nội dung:    Giới thiệu ngôn ngữ C & C+ + Lập trình hướng đối tượng (Object oriented programming) C sở phần c ng phần mềm để th c chương trình C ... out characters */ #include main() { char c1 ; char c2 ; c1 = `A'; c2 = `a'; printf("Convert the value of c1 to character: %c. \n", c1 ); printf("Convert the value of c2 to character: %c. \n",...
 • 153
 • 253
 • 0

Phân tích và thiết kế hệ thống để xây dựng chương trình bằng ngôn ngữ C#

Phân tích và thiết kế hệ thống để xây dựng chương trình bằng ngôn ngữ C#
... trả Chương 1:Khảo sát hệ thống Tìm hiểu thư viện điện tử Chương 2 :Phân tích thiết kế hệ thống Dựa vào phương pháp phân tích hướng đối tượng để phân tích phân hệ mượn trả Chương 3: xây dựng chương ... chương trình Dự vào chương hai Phân tích thiết kế hệ thống để xây dựng chương trình ngôn ngữ C# Phần kết luận Phần đánh giá kết đạt được, hướng phát triển đề tài, hạn chế qua trình thực đề tài Chương ... cách phân tích thiết kế hệ thống phân hệ mượn trả thư viện điện tử theo phương pháp phân tích hướng đối tượng Các bước phân tích thiết kế hướng đối tượng mô tả hình vẽ Hình 2.1 Sơ đồ phân tích thiết...
 • 68
 • 248
 • 0

Lập trình với ngôn ngữ C phần 21

Lập trình với ngôn ngữ C phần 21
... vi c đ c ghi kiểu liệu người dùng định nghĩa, đ c biệt c u tr c Ví dụ ta c c u tr c sau: struct struct_type { float balance; char name[80]; } cust; 292 Lập trình C Câu lệnh sau ghi nội dung cust ... byte phải đ c ghi cho num_bytes Đối số count x c định c m c (mỗi m c dài num_bytes) đ c ghi Cuối c ng, fp trỏ tập tin trỏ đến stream mở trư c C c tập tin mở cho thao t c phải mở chế độ nhị phân ... *fopen(const char *filename, const char *mode); filename trỏ trỏ đến chuỗi ký tự chứa tên tập tin hợp lệ chứa phần mô tả đường dẫn Chuỗi trỏ đến trỏ mode x c định c ch th c tập tin mở Bảng 21. 2...
 • 18
 • 196
 • 0

Lập trình bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn

Lập trình bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn
... ngôn ngữ lập trình cho máy tính Ngôn ngữ bảng lệnh tiêu chuẩn Đối với PLC hãng Siemens ngời ta hay dùng ngôn ngữ bảng lệnh STL cho hệ PLC PLC S7-300 S7-400 Ngôn ngữ ngôn ngữ ngữ lập trình câu ... Chơng Ngôn ngữ dạng soạn thảo cấu trúc ST ngôn ngữ bảng lệnh stl Đây ngôn ngữ lập trình bậc cao thiết kế cho tự động hoá trình phức tạp Ngôn ngữ chủ yếu dùng để thực trình phức tạp mà ngôn ngữ ... lặp trình công nghệ*) for i (*chỉ số*):=1 to max_ite if 12 then SPcall(); 99 End_if; End_for; Ngôn ngữ soạn thảo cấu trúc ST hay ngôn ngữ lập trình bậc cao PLC không khác nhiều so với ngôn ngữ...
 • 14
 • 399
 • 6

Phát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh THPT khi lập trình bằng ngôn ngữ turbo pascal

Phát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh THPT khi lập trình bằng ngôn ngữ turbo pascal
... trình Ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal Trung học phổ thông Học sinh trung học phổ thông Chơng trình Lập trình Turbo Pascal Giáo viên Học sinh Sinh viên Lời giải sai lầm Phân tích sai lầm -4- Lớp ... Luận văn tốt nghiệp Các sai lầm LT bằngTP học sinh THPT Đúng Đúng Sai Sai Đúng IV- Lập Trình 4.1 Khái niệm lập trình: Lập trình (Programming) thực chất điều khi n ngôn ngữ cụ thể, cách xử lý thông ... sửa chữa, phân tích nguyên nhân sai lầm học sinh lập trình ngôn ngữ TURBO PASCAL Trần Thị Kim Dung - 29 - Lớp 39A- Công Nghệ Thông Tin Luận văn tốt nghiệp Các sai lầm LT bằngTP học sinh THPT...
 • 84
 • 313
 • 2

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 1 docx

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 1 docx
... ữ o c rên s, n r) dùng cho lập trình m hệ thống m c 1. 2.2 C - Ngôn ngữ c u tr c ữ Thuật ngữ ngôn ngữ c u tr c khối (block-structured language) không áp dụng với C Ngôn ngữ c u tr c khối cho phép ... ơng c ững n lý dễ dàng mà tốn rấ c ng s c d ất ữ 1. 2 .1 C Ngôn ngữ b c trung C hiểu ngô ngữ b c tru kết hợp nhữ yếu tố c ngô ngữ c p ca c ôn ung ó ững ôn ao ch c củ hợp ngữ (n ngôn ngữ c p ... ph c tạp tất c u lệnh đưa vào chương trình, chúng c n chia thành số chương trình nhỏ Tất chương trình cuối tích hợp lại để chúng làm vi c với Một tập hợp chương trình gọi phần mềm Lập trình C...
 • 22
 • 237
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 9 pdf

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 9 pdf
... sau h c hàm 9. 2.2 Lệnh ‘goto’: C ngôn ngữ lập trình c c u tr c, chứa số c u lệnh làm phá vớ c u tr c chương trình: M c C ngôn ngữ lập trình c u tr c, c vài hình th c điều khiển chương trình ... mã_trả_về tùy chọn Số thường dùng mã_trả_về để x c định kết th c chương trình c ch bình thường Những giá trị kh c x c định vài loại lỗi 16 Lập trình C Tóm tắt h c C c cấu tr c vòng lặp sẵn c C: • Vòng ... không c u tr c: goto label Lệnh goto cho phép chuyển quyền điều khiển tới lệnh nằm khối lệnh hay kh c khối lệnh bên hàm Vì vi phạm qui t c ngôn ngữ lập trình c c u tr c Trong chương trình C, lệnh...
 • 19
 • 155
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 10 pptx

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 10 pptx
... #include #include void main() { int cnt; clrscr(); Lập trình C for (cnt = 1; cnt ...
 • 8
 • 223
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 11 ppt

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 11 ppt
... x c định kết th c chuỗi c ch để hàm làm vi c với chuỗi điểm kết th c chuỗi M c C kiểu liệu chuỗi, cho phép chuỗi Một chuỗi dãy ký tự đặt dấu nháy đôi (“”) Không giống kh c, sửa đổi chương trình ... xuất ch s1 Trả trỏ trỏ đến vị trí xuất chuỗi s2 chuỗi s1 Bảng 11. 1 11. 3 Mảng hai chiều: Chúng ta biết mảng chiều Điều c nghĩa mảng c số C c mảng c nhiều chiều C c mảng đa chiều giúp dễ dàng trình ... hợp phần tử liệu c kiểu tham chiếu tên Mỗi phần tử mảng c kiểu liệu, lớp lưu trữ c đ c tính Mỗi phần tử lưu trữ vị trí nhớ C c phần tử liệu biết phần tử mảng Chiều mảng x c định số số c n...
 • 14
 • 153
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 2 ppt

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 2 ppt
... Giảm giá trị C c toán tử hai + * % / ^ Ch c Cộng Trừ Nhân Lấy phần dư Chia Lấy số mũ Bảng 2. 2: C c toán tử số h c ch c C c toán tử hai Trong C, toán tử hai c ch c giống ngôn ngữ kh c Những toán ... 2. 3.1 C c nguyên t c cho vi c đặt tên C c quy t c đặt tên biến kh c tuỳ ngôn ngữ lập trình Tuy nhiên, vài quy ư c chuẩn tuân theo : Tên biến phải bắt đầu ký tự chữ C c ký tự theo sau ký tự đầu chuỗi ... số h c sử dụng để th c thao t c mang tính số h c Chúng chia thành hai lớp : Toán tử số h c (unary) toán tử số h c hai (binary) Bảng 2. 2 liệt kê toán tử số h c ch c chúng C c toán tử ++ Ch c Lấy...
 • 15
 • 181
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 3 pptx

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 3 pptx
... với tên myprogramI .C Biên dịch tập tin myprogramI .C Th c thi chương trình myprogramI .C Trở trình soạn thảo Mẫu kết xuất cho chương trình hình sau: Hình 3. 1: Kết myprogramI .C Ví dụ 2: Tạo tập ... Lưu tập tin với tên myprogramII .C Biên dịch tập tin myprogramII .C Th c thi chương trình myprogramII .C Trở trình soạn thảo Mẫu kết đầu chương trình hình sau: Hình 3. 2: Kết myprogramII .C Biến,Toán ... Kiểu liệu 43 Phần II – Trong thời gian 30 phút kế tiếp: Viết chương trình nhập vào số tính bình phương số Hướng dẫn: Th c theo bư c sau: a Nhập vào số b Nhân số với hiển thị kết 44 Lập trình C Bài...
 • 6
 • 175
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 4 pdf

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 4 pdf
... Trong trình th c thi chương trình, giá trị th c biến (nếu c ) sử dụng với c mặt biểu th c Vi c đánh giá biểu th c th c nhờ toán tử Vì vậy, biểu th c C c giá trị C c ví dụ biểu th c là: x ... c ch sử dụng dấu ngo c đơn Một biểu th c ngo c luôn tính toán trư c Một c p dấu ngo c đơn bao c p kh c Ðây lồng dấu ngo c đơn Trong trường hợp đó, vi c tính toán trư c tiên th c cặp dấu ngo c ... trư c phép c ng Hơn nữa, quy t c từ trái sang phải cho phép toán nhân chia bảo đảm a nhân với b sau chia cho c Nhưng quy t c x c định a*b /c tính trư c hay sau d *c Tùy chọn người thiết kế trình...
 • 15
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng các số từ 1 đến 100 bằng bao nhiêulập trình c tính tổng các số nguyên tốcông thức tính tổng các số tự nhiêncông thức tính tổng các số tự nhiên liên tiếpcách tính tổng các số tự nhiêncách tính tổng các số tự nhiên lẻ liên tiếpcách tính tổng các số tự nhiên liên tiếpbang cac so tu 1 den 100bài 102 bảng các số từ 1 đến 100các số từ 1 đến 100 bằng tiếng anhviết các số từ 1 đến 100 bằng tiếng anhbài 4 viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số la mãtiết 106 bảng các số từ 1 đến 100tiết 102 bảng các số từ 1 đến 100lập trình bằng ngôn ngữ cĐề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líTiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải phápTiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan (Lindl). WoodTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchPhân tích ảnh hưởng của môt trường văn hóa đến hoạt động marketing tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn QuốcBảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp MàngSKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 12 nắm vững cách làm bài văn Nghị luận xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập