giáo trình hóa Bảo vệ thực vật

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 1 docx

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 1 docx
... pháưn: tãn thúc, hm lỉåüng hoảt cháút v dảng thúc Thê dủ thúc trỉì sáu Basudin 10 H, âọ Basudin l tãn thúc, 10 l 10 % hm lỉåüng hoảt cháút v H l dảng thúc hảt û út: l thnh pháưn ch úu thúc cọ tạc ... Basudin 40 EC DC-Trons Plus 98.8 EC Dung dëch DD, SL, L, Bonanza 10 0 DD, AS Baythroid SL, Glyphadex 360 AS Bäüt nỉåïc BTN, BHN, Viappla 10 BTN, WP, DF, Vialphos 80 BHN, WDG, Copper-zinc 85 WP, SP ... WP, SP Padan 95 SP Huưn ph HP, FL, SC Appencarb super 50 FL, Carban 50 SC Hảt H, G, GR Basudin 10 H, Regent 0.3 G Viãn P Orthene 97 Pellet, Deadline 4% Pellet Thúc phun BR, D Karphos D bäüt Ts...
 • 7
 • 170
 • 2

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 2 doc

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 2 doc
... thạng nàm 20 01, Qúc Häüi nỉåïc Cäüng Ha xï Häüi Ch Nghéa Viãût Nam â thäng qua Phạp lãûnh Bo Vãû v Kiãøm Dëch Thỉûc Váût Phạp lãûnh ny bàõt âáưu cọ hiãûu lỉûc tỉì ngy 01 thạng giãng nàm 20 02 Chụng ... Hỉåïng dáùn sỉí dủng: näưng âäü, liãưu lỉåüng, thåìi âiãøm, âiãưu kiãûn ạp dủng Ts Tráưn Vàn Hai 12 Giạo Trçnh Họa Bo Vãû Thỉûc Váût Chỉång - Thäng tin vãư âäü âäüc - Nhỉỵng biãûn phạp an ton sỉí...
 • 6
 • 255
 • 3

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 3 pdf

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 3 pdf
... + 3- 5 lêt DDT 30 ND (hay 1,5-2 kg DDT 75BHN) + 1500 lêt nỉåïc/ha Trãn Âay: liãưu lỉåüng 2,5 - 3, 5 lêt DDT 30 ND/ha, näưng âäü 1: 30 0 Xỉí l âáút: dng 2,5 - 3, 5 lêt DDT 30 ND pha näưng âäü 1:200 -30 0 ... chiãưu täúi 3. 5 .3. 4 Chlorfluazuron - Tãn gi khạc: Atabron - Tãn họa hc: 1 [3, 5-Diclo-4- (3- clo-5-triflometyl-2-pyridyloxi)-phenyl] -3( 2,6-diflobenzoyl)rue - Cäng thỉïc họa hc: C20H9Cl3F5N3O3 - Cáúu ... Váût 3. 5 .3 MÄÜ Ú Ú Ø Chỉång Ü Ì Ø ÚN - Tãn gi khạc: Applaud - Tãn họa hc: 2-tert-Bytylimino -3- isopropyl-5-phenyl -3, 4,5,6-tetrahidro2H-1 ,3, 5-thiadiazin-4-one - Cäng thỉïc họa hc: C16H23N3OS -...
 • 83
 • 174
 • 4

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 4 doc

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 4 doc
... khê Läng âãưn 23 Äúc chàûn bi Äúc 24 Bi 10 Nàõp bçnh lc nỉåïc 25 Co låi 11 Bäü pháûn lc 26 Âạy hụt nỉåïc 12 Bçnh chỉïa thúc 27 Bẹc 13 Dáy âeo 28 Äúng xët 14 Co näúi äúng dáùn nỉåïc 29 Van 15 ... tiãún hnh âiãưu chènh lải bàòng cạch vàûn ạp sút hồûc thay âäøi läù åí vi phun cọ kêch thỉåïc khạc 4. 4 MÄÜ Ì Ø ï Ï ï Í ỵ û Û ï Ï Ú ï: o Thỉåìng xun kiãøm tra âäü cỉïng, âäü kên ca táút c âỉåìng äúng ... tiãúp tủc âáøy nỉåïc ngoi åí hnh trçnh khäng båm, nhåì váûy dng nỉåïc thúc âỉåüc phun liãn tủc 4. 2.3 Äú ù Cọ nhiãûm vủ dáùn cháút lng tỉì båm âãún vi phun Cháút lng âi äúng cọ ạp sút cao, váûy...
 • 9
 • 231
 • 2

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 10 pdf

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 10 pdf
... Institute PGs Ts Trần Văn Hai 107 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương 10 Võ Thanh Hoàng Lâm Vĩ Tư, 1992 Tư liệu photocopies cá nhân 11 Trần Quang Hùng, 1999 Thuốc Bảo Vệ Thực Vật NXB nông nghiệp 12 ... Chinh, 2002 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất nông nghiệp Công ty dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang, 2000 Sổ tay người nông dân trồng lúa cần biết Chi cục bảo vệ thực vật An Giang, 1998 Sổ tay ... nhóm gốc hóa học? PGs Ts Trần Văn Hai 106 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương Câu 2: Phân loại thuốc trừ bệnh theo nhóm gốc hóa học? Câu 3: Phân loại thuốc trừ cỏ dại theo nhóm gốc hóa học?...
 • 6
 • 478
 • 3

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 9 doc

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 9 doc
... khác: Aliette, Mikal Tên hóa học: Aluminium-etyl-hidrogenphotphonat Công thức hóa học: C6H18AlO9P3 Công thức cấu trúc hóa học: PGs Ts Trần Văn Hai 97 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật - Chương Phân tử ... 1,3-Dithiolan-2-ylidenemalonate - Công thức hóa học: C12H18O4S2 PGs Ts Trần Văn Hai 96 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật - Chương Công thức cấu trúc hóa học: - Phân tử lượng: 290 ,4 - Đặc tính: Thuốc nguyên chất ... Ridomil, Apron, Fubol - Tên hóa học: Metyl N -( 2-methoxyacetyl ) - N -(2, 6-xylyl) -DL-alaninate - Công thức cấu trúc hóa học: PGs Ts Trần Văn Hai 98 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương - Thuốc có...
 • 12
 • 480
 • 3

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 8 docx

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 8 docx
... Tigineb 80 WP, Zin 80 WP - Tên hóa học: Zinc-etylenbis (dithiocacbamat ) - Công thức hóa học: (C4H6N2S4Zn)X - Công thức cấu trúc hóa học: PGs Ts Trần Văn Hai 85 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương ... Antracol - Tên hóa học: Polymeric-kẽm-propylenebis (dithiocacbamat) - Công thức hóa học: (C5H8N2S4Zn)X - Công thức cấu trúc hóa học: PGs Ts Trần Văn Hai 87 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương - ... +50% phụ gia PGs Ts Trần Văn Hai 81 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương + Copper – zinc 85 WP: 60% Bordeaux khô + 25% zineb + 15% phụ gia - Tính chất vật hóa học: Thuốc dạng bột mịn, màu...
 • 12
 • 356
 • 4

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 7 potx

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 7 potx
... Comite 73 EC, Uniroyal DO14, Fenpropar - Tên hóa học: 2-[4-(1,1-Dimetyl) phenoxi] xiclohexyl 2-propynyl sulfite PGs Ts Trần Văn Hai 76 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương - Công thức hóa học: ... hóa học: N, N [(Metylimino) dimetyllidyne] di - 2,4 - xylidine - Công thức hóa học: C19H21N3 - Công thức cấu trúc hóa học: - Phân tử lượng: PGs Ts Trần Văn Hai 293,4 75 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực ... dịch) PGs Ts Trần Văn Hai 72 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương Shachongdan Shachong Shuang gia công thành dạng bột tan nước 90-98%, dạng dung dịch 18-25%, dùng 0 ,7- 0 ,75 kg a.i/ha để trừ sâu ăn...
 • 12
 • 214
 • 5

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 5 pot

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 5 pot
... chất hóa học: Bền vững MP, bị thủy phân nhiệt phân chậm so với MP - Công thức cấu trúc hóa học: PGs Ts Trần Văn Hai 51 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương - Tính độc: LD50 (CT, ĐV, C) = 2 15- 245mg/kg ... 0,11mg/m3 PGs Ts Trần Văn Hai 53 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương - Tính chất hóa học: Rất bền nhiệt độ phòng Bị phân hủy môi trường kiềm, nói chung pH > 5, 5 chuyển hóa chậm thành DDVP; dung ... Văn Hai 46 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương + Xử lý hạt: Để bảo vệ hạt giống đậu phộng, củ cải, đại mạch, bắp, thầu dầu, lúa khỏi bị sâu xám loại côn trùng khác đất công Dùng 50 gram thuốc/kg...
 • 12
 • 246
 • 3

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 4 ppsx

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 4 ppsx
... PGs.Ts Trần Văn Hai Giáo Trình Hóa Bảo Vệ Thực Vật Chương Ngoài ra, xác định hoạt tính diệt cỏ cách dùng môi trường chứa: 5g MgSO4; 5g K2HPO4; 1g Ca3(PO4)2; 0,2 g FeSO4; lít nước cất 40 g thạch agar ... 50 % diện tích Cấp 4: vết bệnh chiếm 50 % diện tích - 41 PGs.Ts Trần Văn Hai Giáo Trình Hóa Bảo Vệ Thực Vật Chương 2.3.9 Chỉ ... 40 PGs.Ts Trần Văn Hai Giáo Trình Hóa Bảo Vệ Thực Vật Chương % số cá thể sống đối chứng trước thí nghiệm x: % số cá thể sống...
 • 12
 • 150
 • 2

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 3 docx

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 3 docx
... khuẩn nitrit hóa, cố định đạm đất Ngoài thuốc BVTV ảnh hưởng đến gia súc động vật có xương sống vùng có áp dụng thuốc 1.5 .3 Thuốc bảo vệ thực vật trồng a Tác động có lợi thuốc bảo vệ thực vật trồng ... PGs Ts Trần Văn Hai 22 Giáo Trình Hóa Bảo Vệ Thực Vật Chương CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THỬ NGHIỆM THUỐC TRỪ DỊCH HẠI 2.1 CÁC DẠNG CHẾ PHẨM DÙNG TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT Các chế phẩm dùng ... - 27 PGs.Ts Trần Văn Hai Giáo Trình Hóa Bảo Vệ Thực Vật Chương Thuốc bảo vệ thực vật diện dạng bột, bột hạt, bột thô, hạt mịn pha chế sẳn sàng để phun...
 • 12
 • 173
 • 3

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 2 pptx

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 2 pptx
... n 25 -50mg/kg v ca sumithion li cũn tng lờn nhiu na: 24 2-433mg/kg PGs Ts Trn Vn Hai 15 Giỏo Trỡnh Hoỏ Bo V Thc Vt C2H ... Hoỏ Bo V Thc Vt C2H 5O C2H 5O Chng O P O Parathion LD50: 6-8 mg/ kg NO CH 3O CH 3O S P O NO M etyl parathion LD50: 25 -500 mg/ kg CH 3O CH 3O S P O NO CH Sumithion LD50: 24 2-433 mg/ kg - Cu trỳc ... cao Biu tng nhúm c c cp tớnh LD50 (mg/kg) qua ming Th rn Th lng u lõu xng chộo ...
 • 12
 • 135
 • 3

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 1 ppsx

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 1 ppsx
... 97 3 .10 THUC KHNG SINH 99 C THUC TR C 10 2 3 .11 .1 nh ngha 10 2 3 .11 .2 c im c di 10 2 3 .11 .3 Kh nng cnh tranh vi lỳa 10 2 3 .11 .4 Phõn ... 11 1. 3.2 S bin i ca cht c t bo sinh vt 12 1. 3.3 Cỏc hỡnh thc tỏc ng ca cht c 13 1. 3.4 Tỏc ng ca cht c n dch hi 14 1. 4 NHNG NHN T NH HNG N TNH C CA CHT C 15 1. 4 .1 ... CHNG 1: C CHT HC NễNG NGHIP 1. 1 CC KHI NIM V CHT C v S NHIM C 1. 1 .1 Cỏc khỏi nim c bn 1. 1.2 Nhng yờu cu i vi mt húa cht dựng bo v thc vt 1. 1.3 Phõn loi...
 • 12
 • 205
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hóa bảo vệ thực vật trần văn haibài giảng hóa bảo vệ thực vậttài liệu hóa bảo vệ thực vậtđề cương hóa bảo vệ thực vậtthuyet trinh thuoc bao ve thuc vat voi doi songthuc hanh sinh hoa bao ve thuc vat bai 1giáo trình hóa chất bảo vệ thực vậtquy trình giao nhận hàng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu bằng đường biển tại công ty đại lý giao nhận hàng hóa xnk asian groupage services việt nam lô hàng của map pacificgiáo trình dịch học bào vệ thực vậtgiáo trình biện pháp sinh học bảo vệ thực vậtgiáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtgiáo trình dịch học bào vệ thực vật part 4giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 2giáo trình bảo vệ thực vật đại cươnggiáo trình dịch học bào vệ thực vật part 9 pdfMột số giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bắc giangCIRCULAR NO 2892016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES AND CHARGES IN THE CINEMATOGRAPHYCIRCULAR NO 312016TT NHNN DATED NOVEMBER 15, 2016, AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO a NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR NO 242015TT NHNN ON GRANT OF FOREIGN CURRENCY LOANS TO RESIDENTS bCIRCULAR NO 2712016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION AND PAYMENT OF ASSESSMENT FEES FOR ISSUANCE OF CERTIFICATES OF PRACTICE REGISTRATIO271 2016 TT BTC 335307CIRCULAR NO 2742016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, MANAGEMENT AND USE OF THE CUSTOMS FEES AND THE CHARGES ON GOODS AND v274 2016 TT BTC 338289DECISION NO 2185QD TTG DATED NOVEMBER 14, 2016, ON APPROVAL FOR MASTER PLAN OF IMPLEMENTING NATIONAL SINGLE WINDOW AND ASEAN SINGLE WINDOW IN THE PERIOD OF 2016 2185 QD TTg 339891CIRCULAR NO 2332016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON AMENDMENTS TO CIRCULAR NO 562014TT BTC ON GUIDELINES FOR THE GOVERNMENTS DECREE NO 1772013ND CP ON 233 2016 TT BTC 337193DECREE NO 1492016ND CP DATED NOVEMBER 11, 2016, AMENDING AND SUPPLEMENTING a NUMBER OF ARTICLES OF DECREE NO 1772013ND CP ON THE IMPLEMENTATION OF a NUMBER o149 2016 ND CP 332872RESOLUTION NO 302016QH14 DATED NOVEMBER 22, 2016, ON PILOT ISSUANCE OF ELECTRONIC VISAS TO FOREIGNERS TO VIETNAMLAW NO 032016QH14 DATED NOVEMBER 22, 2016, ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO ARTICLE 6 AND ANNEX 4 ON THE LIST OF CONDITIONAL BUSINESS LINES STIPULATED IN THE LAW ON INVESTMENTDECREE NO 1562016ND CP DATED NOVEMBER 21, 2016, ON AMENDMENTS TO THE GOVERNMENTS DECREE NO 272007ND CP ON e TRANSACTIONS IN FINANCIAL OPERATIONSDECREE NO 1552016ND CP DATED NOVEMBER 18, 2016, PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON ENVIRONMENTAL PROTECTIONOxford grammar for schools 4 teacher bookOxford grammar for schools 3 teacher bookLẬP hồ sơ dự THẦU gói THẦU “xây DỰNG NHÀ ở xã hội để bán CHO cán bộ sỹ QUAN TỔNG cục II – BQP”THIẾT kế MẠNG LAN TRUYỀN NGƯỢC TRONG MATLAB THỬ NGHIỆM và NHẬN DẠNG kí tựThiết kế phân xưởng gia công và chuẩn bị phối liệu của nhà máy sản xuất xi măng poóclăng, phương pháp khô lò quay, công suất 1,1 triệu tấn clanhkenămBước đầu nghiên cứu phân loại chi lõa châu (gymnosporia (wight arn ) benth hook f ) ở việt namBước đầu nghiên cứu phân loại chi xâm cánh (glyptopetalum thwaites) ở việt namNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch của rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh – vĩnh phúc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập