TRAC NGHIEM LUYEN THI THPTQG 2017

Đề thi hóa trắc nghiệm luyện thi đại học

Đề thi hóa trắc nghiệm luyện thi đại học
... so v i lư ng c n thi t, ta thu c 4,48 lít khí H2 bay ( ktc) T ng kh i lư ng ba mu i sunfat khan thu c là: a 18,45 gam b 24,45 gam c 34,25 gam d Không xác nh c thi u nhi u gi thi t e T t c u sai ... mol Al 0,6 mol SO4 i n vào ch tr ng ( ) m t c m t sau: a Di n bi n c a toán hóa r c r i ph c t p b Phương trình ph n ng hóa h c m t h th c c 02 mol Al2(SO4)3 có d Có chân gà gà nên 0,4 mol Al ch ... thành s n ph m ch bi n r i m i xu t kh u xăng d u c L p nhà máy l c d u nhà máy hóa d u thu c xăng d u s n ph m hóa d u r i m i xu t kh u s n ph m d M t s nư c có m d u trình khoa h c l c h u,...
 • 53
 • 469
 • 14

Câu trắc nghiệm luyện thi Đại học - Cao đẳng

Câu trắc nghiệm luyện thi Đại học - Cao đẳng
... 0,8 m b 0,85 m c 0,75 m d 0,6 m 19 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm với tế bào quang điện Thi nghiệm có liên quan đến hiện ... dòng điện lấy d A và B đúng 59 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm với tế bào quang Thi nghiệm chứng tỏ ánh sáng có ... còn phân biệt được Năng suất phân ly của mắt là ε = l’ = 3.1 0-4 rad a 7,5.1 0-3 cm b 1,5.1 0-3 cm c 7,5.1 0-4 cm d 7,5.1 0-2 cm 76 Tại thời điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta tạo dao...
 • 12
 • 227
 • 4

Trắc nghiệm luyện thi đại học

Trắc nghiệm luyện thi đại học
... dd X (chỉ chứa muối sunfat khí NO.Giá trị a là: a.0,04 b.0,075c.0,12 d.0,06 17.Trong phòng thí nghiệm để điều chế lượng nhỏ khí X người ta đun nóng dd amoni nitrit bão hoà.Khí X là: a.NO b NO2...
 • 3
 • 140
 • 3

Trắc nghiệm luyện thi Đại học Vật lý

Trắc nghiệm luyện thi Đại học Vật lý
... Õ Nhà Bác Học người Anh I.Newton (1642 – 1727) đưa ba định luật học mang tên ông định luật Vật khác Câu 06 : Tại người chịu nóng 600C không khí mà ... quãng đường 120 km *Câu 19 : Ngắm chừng vô cực : ( Trong câu sau đây, câu ) a) Mắt nhìn vật vô cực b) Mắt nhìn ảnh vô cực c) Mắt nhìn ảnh thật vô cực qua kính d)...
 • 5
 • 184
 • 3

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 05

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 05
... A period B year C end D age Khởi tạo đáp án đề số : 001 01. ;   ­   ­   ­ 04. ­   ­   =   ­ 07. ­   ­   ­   ~ 10. ;   ­   ­   ­ 02. ­   ­   ­   ~ 05.  ­   ­   =   ­ 08. ;   ­   ­   ­ 11. ­   ­   ­   ~ ... everage A by B in C on D at Khởi tạo đáp án đề số : 002 01. ;   ­   ­   ­ 04. ­   /   ­   ­ 07. ;   ­   ­   ­ 10. ­   /   ­   ­ 02. ­   ­   =   ­ 05.  ­   ­   =   ­ 08. ;   ­   ­   ­ 11. ­   ­   =   ­ ... reducing D retiring 11 Since the beginning of this school year you haven't seemed to much progress in English A creat B make C have D own Khởi tạo đáp án đề số : 003 01. ­   ­   ­   ~ 04. ­   ­   =   ­...
 • 10
 • 148
 • 0

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 07

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 07
... about Bill?” “ I’m considering home” A go B going C to go D about going 42 “What you think we should about this problem?” “ In my opinion, we got to talk with the headmaster.” A must B have C ... A bowl of soup B bowl of soup C bowls of soups D bowls of soup 24 “ If a thing isn’t ” he said, “I can’t give it away” A mine B of mine C to me D my 25 Jane left her job ... been C was C hasn’t been 48 Let her it herself A to B doing C does D 49 I had my brother my hair this morning A B to C done D did 50 Your mother usually has lunch at home, she? A hasn’t B does...
 • 3
 • 162
 • 0

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 08

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 08
... father asked me _ of the film A what you think B what I think C what did you think D what I thought 29 Mr Gibbon usually drinks mineral water, but in this party he _ champagne A drinks B will ... modern western societies, there is a move to change this last rule _(8) _ it can be unfair to woman, _(9) _it will be interesting to see if this _(10) _ Question Vi Rewrite sentences: "Let's ... watch it for the maximum amount of time And how effectively the sitcoms and soap operas that! I not think that I have ever seen any other country so totally dominated by these shows Some of them are...
 • 4
 • 147
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm luyện thi

Bộ đề trắc nghiệm luyện thi
... sinh vt 44 Ngy s sng khụng th hỡnh thnh theo phng thc hoỏ hc, vỡ A Thiu iu kin lch s cn thit B Thiu hoocmụn C Thiu enzim xỳc tỏc D Thiu enzim v hoocmụn 45 Lch s s sụng c chia thnh cỏc i theo trỡnh ... sinh vt khụng b o thi B Khụng cú s tỏc ng ca mụi trng nờn sinh vt khụng b o thi C Ngoi cnh thay i, sinh vt no khụng thớch nghi thỡ b o thi D Ngoi cnh thay i chm, sinh vt khụng b o thi 57 : Tớnh a ... cn cú: A Quỏ trỡnh giao phi v thi gian cn thit alen ln xut hin trng thỏi ng hp B Tỏc ng ca mụi trng lờn kiu gen v kiu hỡnh C Quỏ trỡnh giao phi v thi gian cn thit alen ln xut hin trng thỏi...
 • 28
 • 188
 • 0

Trắc nghiệm luyện thi

Trắc nghiệm luyện thi
... 25 26 27 28 29 30 B C D Lý thuyết trắc nghiệm vật lí 12 Chương II: Sóng học Hoàng Thanh Nhàn: GV Vật Lí THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội SĐT: 0958328796 Đáp án trắc nghiệm lí thuyết Chương II: Sóng ... A ∆φ = 2n.π B ∆φ = (2n + 1) π C ∆φ = (2n + 1) D ∆φ = (2n + 1) π λ Với n = 1, 2, 3,… Lý thuyết trắc nghiệm vật lí 12 Chương II: Sóng học Hoàng Thanh Nhàn: GV Vật Lí THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội ... Lý thuyết trắc nghiệm vật lí 12 Chương II: Sóng học Hoàng Thanh Nhàn: GV Vật Lí THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội...
 • 4
 • 102
 • 0

1000 câu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học

1000 câu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học
... biến thi n làm xuất điện trường biến thi n, điện trường biến thi n làm xuất từ trường biến thi n b.Điện trường biến thi n nhanh từ trường sinh chậm c.Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thi n ... J d 5.10-7 J 101/ Chọn câu : a.Sóng điện từ phản xạ sóng học b.Sóng điện từ giao thoa sóng học c.Điện từ trường dạng vật chất d.Sóng điện từ khúc xạ sóng học 102/ Chọn câu : a.Các sóng dài bị ... cực đại đoạn S1S2 là: a5 b6 c9 d7 301/ Chọn câu trả lời Khi sóng học truyền từ không khí vào chất lỏng đại lượng sau không thay đổi: a Vận tốc b Năng lượng c Tần số d Bước sóng 302/ Chọn câu...
 • 55
 • 415
 • 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 13

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 13
... Câu 28: Tính chất hóa học glyxin thể đầy đử tác dụng với dãy chất sau : A : K , NaOH B : K , NaOH , C2H5OH C : K , NaOH , C2H5OH , HCl , H2NCH2COOH D : Cu , NaOH , C2H5OH , HCl , H2NCH2COOH Câu ... 1200 C : 950 D : 1500 Câu 33 : Glyxerin , xenlulozơ , toluen có tính chất hóa học chung : A : td với NaOH B : td với dd Brôm C : td với Cu(OH)2 D : td với HNO3 đ/H2SO4 đ Câu 34 : Có chất khí đựng ... C3H6Cl2 hợp nước tạo thành rượu đa chức : A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 20: Số đồng phân hợp chất thơm có CTPT : C6H7ON PƯ với NaOH & HCl : A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 21: Các đồng phân mạch nhánh C5H10 hợp nước cho...
 • 4
 • 362
 • 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19
... B : 2,24 lít C : 11,2 lít D : 8,96 lít Câu 38 ; Lượng Ba cần cho vào 1000 gam nước để dd Ba(OH)2 2,67 % : A : 39,4 g B : 19, 7 g C : 26,7 g D : 21,92 g Câu 39 : Chia 10 gam hỗn hợp axit HCOOH ... Câu 42: C7H9N có số đồng phân thơm là: A: B: C: D: Câu 43: Dẫn mol rượu etylic qua ống đựng CuO đun nóng thấy khối lượng giảm 8g Khối lượng anđehyt tạo thành là: A:22g B: 11g C: 23g D: 4,6g Câu ... Fe2O3 D: không xácù đònh Câu 47: Cho chất rắn Cu, Fe, Ag dd CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3 Số fản ứng xảy cặp chất là: A: B: C:2 D:1 Câu 48: Số đồng phân có C4H8 là: A: B: C: D: Câu 49: Trong só đồng phân...
 • 4
 • 269
 • 4

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 7
... muối clorua nóng chảy thu hỗn hợp kim loại : A : gam & 4,6 gam B : gam & 0 ,75 gam C : gam & 5 ,75 gam D : gam & 4,6 gam Câu 17 : Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hro bon A thu 0,8 mol CO2 Biết 0,2 mol ... RCH2OH > RCHO Câu 36 : Cho 0,896 lít hỗn hợp gồm C2H2 & ankanal X tác dụng vừa đủ với Ag2O/NH3 thu 11,52 gam kết tủa CTPT X là: A : CH3CHO b : HCHO C : C3H7CHO D : C2H5CHO Câu 37 :3,4 gam hỗn ... 11,2 gam B : 2,8 gam c : 14 gam D : 5,6 gam Câu 46 :Cho chất MnO2 , H2SO4 , NaCl , NaBr , Al điều chế AlBr3 công nghiệp cần PT A:4 B:5 C:6 D :7 Câu 47 : Ngâm Ni dd có chứa muối sau Trường hợp...
 • 4
 • 228
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 8

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 8
... phần Câu 45 : Khử 9,6 gam hỗn hợp gồm FeO & Fe2O3 khí CO nhiệt độ cao người ta thu m gam Fe & 2 ,88 gam CO2 Giá trò m : A : 6,04 gam B : 7,04 gam C : 8, 02 gam D : 6,72 gam Câu 46 : Trong trình luyện ... gồm CO2 & H2O tích & thể tích O2 PƯ CTPT A : A : C3H6O2 B : C4H8O3 C : C3H6O3 D : C2H4O2 Câu 38 : Một este no đơn chức A có KLPT 88 Cho 17,6 gam A tác dụng với 300 ml dd NaOH M Cô cạn hỗn hợp ... : HCOOCH2 - CH2 - CH3 D : CH3 - CH2 - CH2 - COOH Câu 28 : Số đồng phân amin bậc anim đơn chức no A có % H khối lượng 15,0 68% A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 29 : C3H9O2N + NaOH > CH3NH2 + D + H2O CTCT...
 • 4
 • 191
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 9

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 9
... nhiều bezen , xăng Câu 28 : Khi làm thi nghiệm với anilin xong , trước tráng lại nước , nên rử ống nghiệm dd loãng sau : A : dd HCl B : dd NH3 C : dd Ca(OH)2 D : đ NaCl Câu 29 : Một chất X có ... : 1,2,3,5 D : 2,3,5 Câu 31 : Thể tích dd HNO3 99 ,67 % ( d = 1,52 ) cần để sản xuất 59, 4 Kg xelulozơ trinitrat ( H% = 90 ) A : 26 lít B : 27,6 lít C : 28,3 lít D : 20,5 lít Câu 32 : Tơ nilon -6,6 ... gam kết tủa % khối lượng chất có hỗn hợp : A : 85,23 % & 14,77 % B : 91 ,02 % & 8 ,98 C : 80,5 % & 19, 5 % D : 84,21 % & 15, 79 % Câu 23 : Axit acrylic & axit propionic tác dụng với dãy hoá chất sau...
 • 5
 • 235
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học môn sinhbài tập trắc nghiệm luyện thi đại học môn hóatrắc nghiệm luyện thi đại học môn hóatrắc nghiệm luyện thi đại học môn sinhtrắc nghiệm luyện thi đại học chuyên đề ngữ pháp tiếng anh key pot1000 câu trắc nghiệm luyện thi đại học môn hóacâu hỏi trắc nghiệm luyện thi đại học môn sinhbài tập trắc nghiệm luyện thi đại học tiếng anhphần mềm trắc nghiệm luyện thi đại họctrắc nghiệm luyện thi đại học sinh họctrắc nghiệm luyện thi đại họctài liệu 1000 câu trắc nghiệm luyện thi đại học môn tiếng anh pptbài tập trắc nghiệm luyện thi đại học chuyên đề ngữ pháp tiếng an45 đề trắc nghiệm luyện thi đại học môn tiếng anh 2011 with key test 5trắc nghiệm sử thi thpt 2017Tìm hiểu mạng không dây và phát triển dịch vụ trên mạng không dâyThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartUsing excel for business analysisMẪU TRUYỆN NGẮN TIẾNG ANH HAY DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦUtài liệu ôn tập sinh 11trắc nghiệm, tự luậnQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)Bài Tập Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương MạiBÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGKinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%Giáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonKỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Tăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiĐấy mạnh tiêu thụ sản phẩm tạịcông ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ anh nguyênTăng cường thu hút FDI vào ngành thông tin truyền thông của Việt Namquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinhCÔNG CUỘC xóa đói GIẢM NGHÈO ở HUYỆN THUẬN CHÂU(TỈNH sơn LA) GIAI đoạn 2006 2012NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập