de thi chon loc 9 10

20 đề thi chọn lọc vào lớp 10

20 đề thi chọn lọc vào lớp 10
... Nguyễn Tri Phương - 20- Đề thi vào lớp 10 b Cho biểu thức A= ( x +2 x + + ): x x −1 x + x −1 − x x −1 • Rút gọn A • Chứng minh A > ∀x ≠ • Với giá trị x A có GTLN Tìm GTLN đó? ĐỀ 20: 150 phút Câu ... thức B= a3 + b3 + ab biết a+b =1 Gv: Phạm Thị Phụng - Trường THCS Nguyễn Tri Phương - 9- Đề thi vào lớp 10 ĐỀ 10 : 150 phút Câu 1: Cho biểu thức P = ( x − x x − x + x −1 x ) : (1 + ) x +1 x −1 a ... phương trình: 3x2 + = x2 + x − x +1 Gv: Phạm Thị Phụng - Trường THCS Nguyễn Tri Phương - 10- Đề thi vào lớp 10 ĐỀ 11 : 150 phút Câu 1: Cho biểu thức P = (1 − x x +3 x +2 x +2 ):( + + ) x +1 x −2 −...
 • 22
 • 220
 • 0

DE THI CHON HSG 9 VA DAP AN MON TIENG ANH (DE 6-10)

DE THI CHON HSG 9 VA DAP AN MON TIENG ANH (DE 6-10)
... order to relax 5/ The house was bought by my grandfather many years ago 6/ Life in rural areas is healthier than life in urban areas 7/ It was too late to anything / It was too late for anything ... writer / designer ) is a person whose job is to decide how to make things or decide their shape or appearance It’s very crowded here I wish ( there were a few people / there weren’t so many people ... ……………………………………………………………………………………………… ………… 10)” How can I use this machine ? “ asked the man The man wanted to know ……………………………………………………………………………… E LISTENING : Listen to the conservation carefully and answer the questions...
 • 24
 • 349
 • 0

104 đề thi chọn lọc lên lớp 10. hay

104 đề thi chọn lọc lên lớp 10. hay
... thaiha0703@gmail.com th_nhanhlanrung_73@yahoo.com.vn Cho hµm sè : y = x 1) Nªu tËp x¸c ®Þnh , chiỊu biÕn thi n vµ vÏ ®å thi cđa hµm sè 2) LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua ®iĨm ( , -6 ) cã hƯ sè gãc a vµ tiÕp ... hµng theo thø tù ®ã Mét ®êng trßn (O) thay ®ỉi ®i qua hai ®iĨm M, N Tõ P kỴ c¸c tiÕp tun PT, PT’ víi ®êng trßn (O) a) Chøng minh: PT2 = PM.PN Tõ ®ã suy (O) thay ®ỉi vÉn qua M, N th× T, T’ thc mét ... gi¸c néi tiÕp vµ ON lµ ph©n gi¸c cđa gãc ANB 2) Chøng minh M n»m trªn mét cung trßn cè ®Þnh M thay ®ỉi 3) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cđa M ®Ĩ kho¶ng c¸ch O1O2 lµ ng¾n nhÊt 13 Nguyễn Thái Hà 1993 Hòa an...
 • 117
 • 114
 • 0

ĐỀ THI CHỌN LỌC HSG NĂM 2011 – ĐỀ 9 pot

ĐỀ THI CHỌN LỌC HSG NĂM 2011 – ĐỀ 9 pot
... There are only a few things that I don’t like about Smalville One thing is that we don’t have …( 39) … things to in the evening We don’t have any cinemas or theaters The other thing is that people ... is a one who cannot anything A hear B see C talk D eat 25 Miss Phuong enjoys with children A to work B worked C working D works 26 I Nancy in London in 199 2 A had met B met C meets ... doesn't see 35 Tell me your plan, Lan What this Saturday evening? A are you doing B will you C did you D are you going to Hãy đọc kỹ đoạn văn chọn đáp án nhất: I live in a small village called...
 • 3
 • 171
 • 0

ĐỀ THI CHỌN LỌC HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MƠN: ANH VĂN – ĐỀ 10 ppsx

ĐỀ THI CHỌN LỌC HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MƠN: ANH VĂN – ĐỀ 10 ppsx
... Tom gave this book to me A This book was given to Tom by me B This book was given to me by Tom C This book was given Tom by me D Tom was given this book by me 54 “ What shall I with all this money ... B Directors C owners D keepers 70 A necessary B based C made D certain ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2006 1A 2D 3D 4A 5A 5C 7D 8A 11B 12B 13D 14C 15D 16A 17C 18D 21A 22C 23D ... of this street where we (D) can stay there 14 I (A) haven’t (B) smoked (C) since a (D) long time 15 I (A) don’t think I can get (B) the job (C) because there are many (D) applicant for it Chọn...
 • 8
 • 203
 • 0

10 đề thi chọn lọc 2016 môn toán có lời giải chi tiết môn toán_Cao Văn Tuấn

10 đề thi chọn lọc 2016 môn toán có lời giải chi tiết môn toán_Cao Văn Tuấn
... sinh vào 10 phòng thi   105 100 000 Gọi B biến cố cho C53 cách chọn thí sinh số thí sinh trường A 10 cách chọn phòng thi cho thí sinh Ứng với cách chọn ta 9.9 cách chọn phòng thi cho ... THƠ KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn thi: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 01 trang) Thời gian làm bài:180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thi n ... QUẢNG NINH ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2015 -2016 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 01 trang) Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ...
 • 61
 • 236
 • 0

Đề thi chon lọc học sinh giỏi trên máy tính Casio

Đề thi chon lọc học sinh giỏi trên máy tính Casio
... thcs mai hoá Độc lập Tự Hạnh phúc đáp án đề thi chọn học sinh giỏi máy tính casio Năm học 2009-2010 (đề 1) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1(5 điểm): Lời giải - Đáp án Điểm ... nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc đáp án đề thi chọn học sinh giỏi máy tính casio Năm học 2009-2010 (đề 2) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Lời giải - Đáp án Điểm Câu (5 điểm): ... viên đề Hoàng Thị Châu Mai Xuân Hiểu Ngô Sỹ Cờng Phòng gd-đt huyện tuyên hoá cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng thcs mai hoá Độc lập Tự Hạnh phúc đề thi chọn học sinh giỏi máy tính casio...
 • 11
 • 754
 • 10

ĐỀ THI CHỌN HSG 9 (08-09)

ĐỀ THI CHỌN HSG 9 (08-09)
... PHÒNG GIÁO DỤC CAM LỘ ****** HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 2008-20 09 Khoá thi ngày: 30/ 09/ 2008 -Môn thi: SINH HỌC Câu 1: (2.0 điểm) Chứng minh xương quan ... vật nguyên liệu trình chọn lọc tự nhiên 0.25 0.5 0.125 0.125 b Trong chọn giống: -Tính đa dạng kiểu gen kiểu hình sinh vật cung cấp cho người nguồn nguyên liệu để dễ dàng chọn giữ lại đặc điểm ... dàng chọn giữ lại đặc điểm mà họ mong muốn -Trong công tác chọn giống người ta ứng dụng phương pháp lai để tạo nguồn biến dị tổ hợp, từ chọn giống vật nuôi trồng có suất cao, phẩm chất tốt Câu...
 • 4
 • 235
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HSG 9 (08-09)

ĐỀ THI CHỌN HSG 9 (08-09)
... 65° Đ (0,5 đ) Câu (2 điểm): a) + Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên: (0,5 đ) Năm 197 9 198 9 199 9 Tỉ lệ tăng (%) 2,53 2, 29 1,43 + Nhận xét: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm dần theo chiều hướng tích cực ... PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC: 2008-20 09 Câu 1(3điểm): Nguyên nhân phát sinh (1 điểm) Hướng gió thổi (0,25 điểm) ... (23°27’N → 66°33’N) (0,25 đ) Hàn đới (Đới lạnh) Vòng cực Bắc → Cực Bắc (66°33’B 90 °B) Vòng cực Nam → Cực Nam (66°33’N → 90 °N) (0,25 đ) Đặc điểm - Nhiệt độ cao, thời gian chiếu sáng góc chiếu sáng...
 • 3
 • 141
 • 0

Đề thi chọn HSG 9 Quảng Ninh

Đề thi chọn HSG 9 Quảng Ninh
... phân tử cần tìm là: Fe3O4 (0,5đ) đề thi chọn học sinh giỏi lớp phòng giáo dục quảng ninh Năm học 2006-2007 Môn: Địa lý Thời gian làm bài: 150 phút (không kể giao đề) Câu (1 điểm): Hãy ghi câu trả ... Phòng giáo dục Quảng Ninh kỳ thi chọn học sinh giỏi hớng dẫn chấm môn hoá học lớp năm học 2006-2007 Câu (1,0 điểm): Trả ... quốc tế khác Tổng số (Đơn vị tính: triệu đô la) Xuất Nhập 6 291 ,6 10314,3 3007,4 1882,5 757,3 447,3 632,5 25 ,9 5 79, 6 341,5 61,0 217,3 113 29, 4 13228,8 Câu (3 điểm): Nêu mạnh kinh tế vùng kinh tế Bắc...
 • 6
 • 426
 • 5

Đề thi chọn lọc học sinh giỏi cấp tỉnh An Giang năm học 2012- 2013 môn toán

Đề thi chọn lọc học sinh giỏi cấp tỉnh An Giang năm học 2012- 2013 môn toán
... ebooktoan.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Năm học 2012 – 2013 MÔN TOÁN VÒNG A.ĐÁP ÁN Bài  Đ   Để hàm số có hai điểm cực trị thi n sau ... có nghiệm loại ta thấy cặp có số nguyên với để chọn nghiệm loại ta thực * Chọn số nguyên thuộc vào hai vị trí có 1005 cách chọn * Số lại có cách chọn Vậy có 1005 ba số * Vì vai trò đỗi chổ cho ... ebooktoan.com * Gọi M giao điểm hai đường chéo hình thang, tọa độ M nghiệm hệ 3,0 điểm * Ta có nhận xét hai đường thẳng vuông góc CD=2AB suy hình thang cân có hai đáy AB; CD * Vậy diện tích hình thang...
 • 6
 • 435
 • 1

de thi chon loc(cuc hay)

de thi chon loc(cuc hay)
... C The thief wore gloves in order not to leave any fingerprints D The thief wore gloves in order to not leave any fingerprints 37 “Don’t forget to phone the office”, she said A She reminded him ... equipment, clothing, and ski areas have made the sport more pleasurable, comfortable, and available Warm, light, dow filled clothing has replaced layers of heavy sweaters Ski equipment made with modern ... of deaths A causing B was caused C resulted in D happened 15 Using public transportation is one of the ways to ……………traffic accidents A increase B decrease C reduce D deduce 16 After the accident...
 • 5
 • 1,140
 • 2

de thi HSG toan 9 (10-11)

de thi HSG toan 9 (10-11)
... = 90 o K = 90 o Trong BDA có OD = AB o BDA vuông D = 90 B E 12 12 1 C A M O O Tơng tự : E = 90 o Tứ giác ADKE có K = D = E = 90 o ADKE hình chữ nhật b) Có A1 + A2 = D1+ D2 = 90 o ... tuyến chung hai đờng tròn c) MKC cân M K1 = C EKD = KEA E1 = EKA MK DE Mà C + EKA = 90 oTừ : K1 + E 1= 90 o Câu 9( 2 điểm ) câu điểm a) + x + x + x 12 x + = + x + x = +2 x + x +2 x +3 x...
 • 5
 • 230
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Quy trình hoạt động keylogLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)Giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namMối quan hệ giữa độ mở thương mại, FDI và tăng trưởng kinh tế tại việt namNHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khác20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Thực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánSÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)Renewables information2017 overviewTài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập