de thi chon loc 9 10

20 đề thi chọn lọc vào lớp 10

20 đề thi chọn lọc vào lớp 10
... Nguyễn Tri Phương - 20- Đề thi vào lớp 10 b Cho biểu thức A= ( x +2 x + + ): x x −1 x + x −1 − x x −1 • Rút gọn A • Chứng minh A > ∀x ≠ • Với giá trị x A có GTLN Tìm GTLN đó? ĐỀ 20: 150 phút Câu ... thức B= a3 + b3 + ab biết a+b =1 Gv: Phạm Thị Phụng - Trường THCS Nguyễn Tri Phương - 9- Đề thi vào lớp 10 ĐỀ 10 : 150 phút Câu 1: Cho biểu thức P = ( x − x x − x + x −1 x ) : (1 + ) x +1 x −1 a ... phương trình: 3x2 + = x2 + x − x +1 Gv: Phạm Thị Phụng - Trường THCS Nguyễn Tri Phương - 10- Đề thi vào lớp 10 ĐỀ 11 : 150 phút Câu 1: Cho biểu thức P = (1 − x x +3 x +2 x +2 ):( + + ) x +1 x −2 −...
 • 22
 • 207
 • 0

DE THI CHON HSG 9 VA DAP AN MON TIENG ANH (DE 6-10)

DE THI CHON HSG 9 VA DAP AN MON TIENG ANH (DE 6-10)
... order to relax 5/ The house was bought by my grandfather many years ago 6/ Life in rural areas is healthier than life in urban areas 7/ It was too late to anything / It was too late for anything ... writer / designer ) is a person whose job is to decide how to make things or decide their shape or appearance It’s very crowded here I wish ( there were a few people / there weren’t so many people ... ……………………………………………………………………………………………… ………… 10)” How can I use this machine ? “ asked the man The man wanted to know ……………………………………………………………………………… E LISTENING : Listen to the conservation carefully and answer the questions...
 • 24
 • 331
 • 0

104 đề thi chọn lọc lên lớp 10. hay

104 đề thi chọn lọc lên lớp 10. hay
... thaiha0703@gmail.com th_nhanhlanrung_73@yahoo.com.vn Cho hµm sè : y = x 1) Nªu tËp x¸c ®Þnh , chiỊu biÕn thi n vµ vÏ ®å thi cđa hµm sè 2) LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua ®iĨm ( , -6 ) cã hƯ sè gãc a vµ tiÕp ... hµng theo thø tù ®ã Mét ®êng trßn (O) thay ®ỉi ®i qua hai ®iĨm M, N Tõ P kỴ c¸c tiÕp tun PT, PT’ víi ®êng trßn (O) a) Chøng minh: PT2 = PM.PN Tõ ®ã suy (O) thay ®ỉi vÉn qua M, N th× T, T’ thc mét ... gi¸c néi tiÕp vµ ON lµ ph©n gi¸c cđa gãc ANB 2) Chøng minh M n»m trªn mét cung trßn cè ®Þnh M thay ®ỉi 3) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cđa M ®Ĩ kho¶ng c¸ch O1O2 lµ ng¾n nhÊt 13 Nguyễn Thái Hà 1993 Hòa an...
 • 117
 • 107
 • 0

ĐỀ THI CHỌN LỌC HSG NĂM 2011 – ĐỀ 9 pot

ĐỀ THI CHỌN LỌC HSG NĂM 2011 – ĐỀ 9 pot
... There are only a few things that I don’t like about Smalville One thing is that we don’t have …( 39) … things to in the evening We don’t have any cinemas or theaters The other thing is that people ... is a one who cannot anything A hear B see C talk D eat 25 Miss Phuong enjoys with children A to work B worked C working D works 26 I Nancy in London in 199 2 A had met B met C meets ... doesn't see 35 Tell me your plan, Lan What this Saturday evening? A are you doing B will you C did you D are you going to Hãy đọc kỹ đoạn văn chọn đáp án nhất: I live in a small village called...
 • 3
 • 163
 • 0

ĐỀ THI CHỌN LỌC HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MƠN: ANH VĂN – ĐỀ 10 ppsx

ĐỀ THI CHỌN LỌC HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MƠN: ANH VĂN – ĐỀ 10 ppsx
... Tom gave this book to me A This book was given to Tom by me B This book was given to me by Tom C This book was given Tom by me D Tom was given this book by me 54 “ What shall I with all this money ... B Directors C owners D keepers 70 A necessary B based C made D certain ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2006 1A 2D 3D 4A 5A 5C 7D 8A 11B 12B 13D 14C 15D 16A 17C 18D 21A 22C 23D ... of this street where we (D) can stay there 14 I (A) haven’t (B) smoked (C) since a (D) long time 15 I (A) don’t think I can get (B) the job (C) because there are many (D) applicant for it Chọn...
 • 8
 • 198
 • 0

10 đề thi chọn lọc 2016 môn toán có lời giải chi tiết môn toán_Cao Văn Tuấn

10 đề thi chọn lọc 2016 môn toán có lời giải chi tiết môn toán_Cao Văn Tuấn
... sinh vào 10 phòng thi   105 100 000 Gọi B biến cố cho C53 cách chọn thí sinh số thí sinh trường A 10 cách chọn phòng thi cho thí sinh Ứng với cách chọn ta 9.9 cách chọn phòng thi cho ... THƠ KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn thi: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 01 trang) Thời gian làm bài:180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thi n ... QUẢNG NINH ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2015 -2016 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 01 trang) Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ...
 • 61
 • 192
 • 0

Đề thi chon lọc học sinh giỏi trên máy tính Casio

Đề thi chon lọc học sinh giỏi trên máy tính Casio
... thcs mai hoá Độc lập Tự Hạnh phúc đáp án đề thi chọn học sinh giỏi máy tính casio Năm học 2009-2010 (đề 1) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1(5 điểm): Lời giải - Đáp án Điểm ... nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc đáp án đề thi chọn học sinh giỏi máy tính casio Năm học 2009-2010 (đề 2) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Lời giải - Đáp án Điểm Câu (5 điểm): ... viên đề Hoàng Thị Châu Mai Xuân Hiểu Ngô Sỹ Cờng Phòng gd-đt huyện tuyên hoá cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng thcs mai hoá Độc lập Tự Hạnh phúc đề thi chọn học sinh giỏi máy tính casio...
 • 11
 • 721
 • 9

ĐỀ THI CHỌN HSG 9 (08-09)

ĐỀ THI CHỌN HSG 9 (08-09)
... PHÒNG GIÁO DỤC CAM LỘ ****** HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 2008-20 09 Khoá thi ngày: 30/ 09/ 2008 -Môn thi: SINH HỌC Câu 1: (2.0 điểm) Chứng minh xương quan ... vật nguyên liệu trình chọn lọc tự nhiên 0.25 0.5 0.125 0.125 b Trong chọn giống: -Tính đa dạng kiểu gen kiểu hình sinh vật cung cấp cho người nguồn nguyên liệu để dễ dàng chọn giữ lại đặc điểm ... dàng chọn giữ lại đặc điểm mà họ mong muốn -Trong công tác chọn giống người ta ứng dụng phương pháp lai để tạo nguồn biến dị tổ hợp, từ chọn giống vật nuôi trồng có suất cao, phẩm chất tốt Câu...
 • 4
 • 228
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HSG 9 (08-09)

ĐỀ THI CHỌN HSG 9 (08-09)
... 65° Đ (0,5 đ) Câu (2 điểm): a) + Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên: (0,5 đ) Năm 197 9 198 9 199 9 Tỉ lệ tăng (%) 2,53 2, 29 1,43 + Nhận xét: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm dần theo chiều hướng tích cực ... PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC: 2008-20 09 Câu 1(3điểm): Nguyên nhân phát sinh (1 điểm) Hướng gió thổi (0,25 điểm) ... (23°27’N → 66°33’N) (0,25 đ) Hàn đới (Đới lạnh) Vòng cực Bắc → Cực Bắc (66°33’B 90 °B) Vòng cực Nam → Cực Nam (66°33’N → 90 °N) (0,25 đ) Đặc điểm - Nhiệt độ cao, thời gian chiếu sáng góc chiếu sáng...
 • 3
 • 137
 • 0

Đề thi chọn HSG 9 Quảng Ninh

Đề thi chọn HSG 9 Quảng Ninh
... phân tử cần tìm là: Fe3O4 (0,5đ) đề thi chọn học sinh giỏi lớp phòng giáo dục quảng ninh Năm học 2006-2007 Môn: Địa lý Thời gian làm bài: 150 phút (không kể giao đề) Câu (1 điểm): Hãy ghi câu trả ... Phòng giáo dục Quảng Ninh kỳ thi chọn học sinh giỏi hớng dẫn chấm môn hoá học lớp năm học 2006-2007 Câu (1,0 điểm): Trả ... quốc tế khác Tổng số (Đơn vị tính: triệu đô la) Xuất Nhập 6 291 ,6 10314,3 3007,4 1882,5 757,3 447,3 632,5 25 ,9 5 79, 6 341,5 61,0 217,3 113 29, 4 13228,8 Câu (3 điểm): Nêu mạnh kinh tế vùng kinh tế Bắc...
 • 6
 • 413
 • 5

Đề thi chọn lọc học sinh giỏi cấp tỉnh An Giang năm học 2012- 2013 môn toán

Đề thi chọn lọc học sinh giỏi cấp tỉnh An Giang năm học 2012- 2013 môn toán
... ebooktoan.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Năm học 2012 – 2013 MÔN TOÁN VÒNG A.ĐÁP ÁN Bài  Đ   Để hàm số có hai điểm cực trị thi n sau ... có nghiệm loại ta thấy cặp có số nguyên với để chọn nghiệm loại ta thực * Chọn số nguyên thuộc vào hai vị trí có 1005 cách chọn * Số lại có cách chọn Vậy có 1005 ba số * Vì vai trò đỗi chổ cho ... ebooktoan.com * Gọi M giao điểm hai đường chéo hình thang, tọa độ M nghiệm hệ 3,0 điểm * Ta có nhận xét hai đường thẳng vuông góc CD=2AB suy hình thang cân có hai đáy AB; CD * Vậy diện tích hình thang...
 • 6
 • 422
 • 1

de thi chon loc(cuc hay)

de thi chon loc(cuc hay)
... C The thief wore gloves in order not to leave any fingerprints D The thief wore gloves in order to not leave any fingerprints 37 “Don’t forget to phone the office”, she said A She reminded him ... equipment, clothing, and ski areas have made the sport more pleasurable, comfortable, and available Warm, light, dow filled clothing has replaced layers of heavy sweaters Ski equipment made with modern ... of deaths A causing B was caused C resulted in D happened 15 Using public transportation is one of the ways to ……………traffic accidents A increase B decrease C reduce D deduce 16 After the accident...
 • 5
 • 1,003
 • 2

de thi HSG toan 9 (10-11)

de thi HSG toan 9 (10-11)
... = 90 o K = 90 o Trong BDA có OD = AB o BDA vuông D = 90 B E 12 12 1 C A M O O Tơng tự : E = 90 o Tứ giác ADKE có K = D = E = 90 o ADKE hình chữ nhật b) Có A1 + A2 = D1+ D2 = 90 o ... tuyến chung hai đờng tròn c) MKC cân M K1 = C EKD = KEA E1 = EKA MK DE Mà C + EKA = 90 oTừ : K1 + E 1= 90 o Câu 9( 2 điểm ) câu điểm a) + x + x + x 12 x + = + x + x = +2 x + x +2 x +3 x...
 • 5
 • 217
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ Y tế Phương Đông (LV tốt nghiệp)Đánh giá chất lượng chè Trung Du, chè 777 và chè Vân Tiên trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Slide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)Xây dựng truyền thông cho sản phẩm sữa Vinamilk Probi của công ty cổ phần sữaVinamilk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập