on tap amin de 1

Đề ôn tập HKII (ĐỀ 1)

Đề ôn tập HKII (ĐỀ 1)
... D.(-3; 4) Câu 16: Cho hai đường thẳng: (d1):3x-2y+7=0 Khẳng định sau đúng? A.(d1) (d2) trùng C.(d1) (d2) cắt (d2):2x-3y-7=0 B.(d1) (d2) song song D (d1) (d2) vng góc với B TỰ LUẬN Bài 1:(1đ) ... Ôn tập học kì II lớp 10 Trường THPT số An Nhơn Câu 11: Cho tam giác ABC có góc B = 450 ,góc C = 900, ... R c/ Phương trình f(x) = có nghiệm âm phân biệt Bài : (2 đ) Cho tam giác ABC có A(1; 1) , B(-1 ;3) , C(-3 ;1) 1/Viết phương trình đường cao hạ từ đỉnh A tam giác ABC 2/Viết phương trình đường...
 • 2
 • 149
 • 0

Tài liệu ôn tập chuyên đề 1 SPKT

Tài liệu ôn tập chuyên đề 1 SPKT
... sqrt (1. 0*(u-u1)*(u-u1) +1. 0*(v-v1)*(v-v1)); D_k = sqrt (1. 0*(u-(P-u1))*(u-(P-u1)) +1. 0*(v-(Q-v1))*(v-(Q-v1))); H.at(u,v)[0] = 1. 0/ (1. 0+pow(D 01/ Dk,2*n)) *1. 0/ (1. 0+pow(D 01/ D_k,2*n)); Dk = sqrt (1. 0*(u-u2)*(u-u2) +1. 0*(v-v2)*(v-v2)); ... Mat(P,Q,CV_32FC2,CV_RGB(0,0,0)); double D 01 = 12 , D02 = 12 , D03 = 5, D04 = 5; double Dk, D_k; int u, v; int u1 = 16 4, v1 = 12 1; int u2 = 16 8, v2 = 61; int u3 = 210 , v3 = 61; int u4 = 206, v4 = 12 2; int n = 4; for ... sqrt (1. 0*(u-u2)*(u-u2) +1. 0*(v-v2)*(v-v2)); D_k = sqrt (1. 0*(u-(P-u2))*(u-(P-u2)) +1. 0*(v-(Q-v2))*(v-(Q-v2))); H.at(u,v)[0] *= 1. 0/ (1. 0+pow(D02/Dk,2*n)) *1. 0/ (1. 0+pow(D02/D_k,2*n)); Dk = sqrt (1. 0*(u-u3)*(u-u3) +1. 0*(v-v3)*(v-v3));...
 • 8
 • 154
 • 0

BÀI TẬP-ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 1 MÔN TIN HỌC

BÀI TẬP-ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 1 MÔN TIN HỌC
... sqrt (1. 0*(u - u1)*(u - u1) + 1. 0*(v - v1)*(v - v1)); DuvTru = sqrt (1. 0*(u - P + u1)*(u - P + u1) + 1. 0*(v - Q + v1)*(v - Q + v1)); responese = (1 / (1 + pow(D 01 / Duv, * 2)))* (1 / (1 + pow(D 01 / ... phương trình sau: (Sum Convolution) g ( x , y )=w ( 1, 1 ) f ( x 1, y 1 ) + w ( 1, 0 ) f ( x 1, y ) +…+ w ( 0,0 ) f ( x , y ) +…+ w ( 1, 1 ) f (x +1, y +1) Kích thước lọc thường số lẻ để có phần tử trung ... CV_32FC2, CV_RGB(0, 0, 0)); int u1 = 45, v1 = 58; int u2 = 40, v2 = 11 9; int u3 = 86, v3 = 58; int u4 = 82, v4 = 11 9; double D 01 = 5, D02 = 5, D03 = 15 , D04 = 15 ; double Duv, DuvTru; double responese;...
 • 13
 • 141
 • 0

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 1 SỰ ĐIỆN LI

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 1 SỰ ĐIỆN LI
... Nguyễn Mạnh Quang CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ ĐIỆN LI a Cho 15 0 ml dung dịch H2SO4 1M vào phần Tính khối lượng muối b Cho 15 0 ml dung dịch NaOH 1M vào phần hai Tính khối lượng muối D PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO Câu ... Trường THPT Bôn Ba Thái Bình GV Nguyễn Mạnh Quang CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ ĐIỆN LI Câu 14 Dung dịch X chứa 0. 01 mol Fe3+, 0.02 mol NH + , 0.02 mol SO2 − − x mol NO3 a Tính x b Trộn dung dịnh X với 10 0 ml dung ... 2HCl CO2↑ + H2O 2CO + 2H+ + H2O • Chất điện li yếu: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl Trường THPT Bôn Ba Thái Bình GV Nguyễn Mạnh Quang CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ ĐIỆN LI CH3COO - H+ + → CH3COOH Bản chất phản...
 • 10
 • 119
 • 0

13 thi online ôn tập cacbohiđrat đề 1

13 thi online  ôn tập cacbohiđrat  đề 1
... Saccarozơ D Mantozơ Đáp án 1. B 2.A 3.D 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B 9.B 10 .B 11 .C 12 .C 13 . B 14 .B 15 .C 16 .B 17 .B 18 .B 19 .B 20.C 21. C 22.B 23.B 24.D 25.A 26.A 27.A 28.B 29.B 30.B 31. D 32.D 33.C 34.B 35.C 36.D ... Câu 15 [4 513 3 ]Thủy phân 17 1g mantozơ với hiệu suất 50% thu dd X Sau trung hòa axít dư X thu dd Y Cho Y tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu a gam Ag Giá trị a là: A 10 8 B 216 C 16 2 D 270 Câu 16 [46688]Khối ... cần dùng lượng xenlulozơ : A 10 00kg B 611 ,3kg C 545,4kg D 450,5kg Câu 21 [50672]Thủy phân hoàn toàn 1kg saccarozơ thu : A 0,5kg glucozơ 0,5kg fructozơ B 1kg glucozơ 1kg fructozơ C 0,5263kg glucozơ...
 • 6
 • 131
 • 1

25 câu có lời giải Bài tập amin đề 1

25 câu có lời giải Bài tập amin đề 1
... 0 ,15 mol D 0,2 mol Câu 15 : Cho 11 ,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M) Sau phản ứng xong thu dung dịch chứa 22,2 gam chất tan Giá trị x A 1, 3M B 1, 25M C 1, 36M D 1, 5M Câu 16 : ... dần công thức phân tử amin? A CH5N, C2H7N C3H7NH2 B C2H7N, C3H9N C4H11N C C3H9N, C4H11N C5H11N D C3H7N, C4H9N C5H11N Câu 25: Cho 1, 52g hỗn hợp hai amin đơn chức no X, Y số mol tác dụng vừa ... hoàn toàn 13 ,35 gam hỗn hợp X sản phẩm cháy V(CO2) : V(H2O) A 8 /13 B 5/8 C 11 /17 D 26/ 41 Câu 20: amin bậc 1: (A) đồng đẳng anilin, (B) đồng đẳng metylamin Đốt cháy hoàn toàn 3,21g (A) thu...
 • 9
 • 2,563
 • 31

13 thi online ôn tập cacbohiđrat đề 1

13 thi online  ôn tập cacbohiđrat  đề 1
... Mantozơ Đáp án 1. B 11 .C 21. C 31. D 2.A 12 .C 22.B 32.D 3.D 13 . B 23.B 33.C 4.B 14 .B 24.D 34.B 5.D 15 .C 25.A 35.C 6.A 16 .B 26.A 36.D 7.C 17 .B 27.A 37.D 8.B 18 .B 28.B 38.B 9.B 19 .B 29.B 39.D 10 .B 20.C ... B Câu 15 [4 513 3 ]Thủy phân 17 1g mantozơ với hiệu suất 50% thu dd X Sau trung hòa axít dư X thu dd Y Cho Y tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu a gam Ag Giá trị a là: A 10 8 B 216 C 16 2 D 270 Câu 16 [46688]Khối ... cần dùng lượng xenlulozơ : A 10 00kg B 611 ,3kg C 545,4kg D 450,5kg Câu 21 [50672]Thủy phân hoàn toàn 1kg saccarozơ thu : A 0,5kg glucozơ 0,5kg fructozơ B 1kg glucozơ 1kg fructozơ C 0,5263kg glucozơ...
 • 6
 • 144
 • 0

21 thi online ôn tập amin – amino axit – protein đề 1

21 thi online  ôn tập amin – amino axit – protein  đề 1
... cacboxyl (COOH) B Amino axit X có nhóm amino (NH2) nhóm cacboxyl (COOH) C Amino axit X có nhóm amino (NH2) nhóm cacboxyl (COOH) D Amino axit X có nhóm amino (NH2) nhóm cacboxyl (COOH) Câu 12 [42636]Cho ... H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2 Đáp án 1. A 2.C 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.B 10 .C 11 .A 12 .B 13 .A 14 .A 15 .B 16 .C 17 .C 18 .B 19 .D 20.C 21. B 22.B 23.A 24.D 25.B 26.B 27.D 28.B 29.D 30.A 31. D 32.D 33.A 34.D 35.A 36.D ... (khối lượng riêng 1, 3 g.ml -1) Thể tích nước brom tối thi u cần để điều chế 33 gam 2,4,6-tribromanilin là: A 1, 32 lít B 1, 03 lít C 1, 23 lít D 1, 30 lít Câu 11 [353 91] Cho 0 ,1 mol amino axit X tác dụng...
 • 7
 • 420
 • 2

40 câu có lời giải Ôn tập Amin – Amino axit – Protein - Đề 1

40 câu có lời giải Ôn tập Amin – Amino axit – Protein - Đề 1
... 3HBr - - -b - - - - -> 3b C6H5OH + 3Br2 => C6H2(OH)(Br)3 + 3HBr - - -c - - - -> 3c => 3b+3c = nBr2 = 0,075 (3) Giải hệ (1) (2) (3) em chọn đc đáp án ^^! Câu 13 : Đáp án A Câu 14 : Đáp án A gọi công ... muối khan Xác định công thức cấu tạo amino axit A NH2 - CH2 - COOH B NH2 - CH2 - CH2 - COOH C NH2 - CH2 - CH2 - CH2 - COOH D NH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - COOH Bài 15 Chất X công thức phân tử ... công thức X là: A CH3-CH(NH2)-COOC2H5 B CH3-CH(NH2)-COOCH3 C H2N-CH2-COOC2H5 D H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A theo định luật BTKL ta có: m = (68.4+ 21. 6)/0.8 =11 2.5 Câu...
 • 15
 • 880
 • 9

21 thi online ôn tập amin – amino axit – protein đề 1

21 thi online  ôn tập amin – amino axit – protein  đề 1
... cacboxyl (COOH) B Amino axit X có nhóm amino (NH2) nhóm cacboxyl (COOH) C Amino axit X có nhóm amino (NH2) nhóm cacboxyl (COOH) D Amino axit X có nhóm amino (NH2) nhóm cacboxyl (COOH) Câu 12 [42636]Cho ... H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2 Đáp án 1. A 2.C 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.B 10 .C 11 .A 12 .B 13 .A 14 .A 15 .B 16 .C 17 .C 18 .B 19 .D 20.C 21. B 22.B 23.A 24.D 25.B 26.B 27.D 28.B 29.D 30.A 31. D 32.D 33.A 34.D 35.A 36.D ... (khối lượng riêng 1, 3 g.ml -1) Thể tích nước brom tối thi u cần để điều chế 33 gam 2,4,6-tribromanilin là: A 1, 32 lít B 1, 03 lít C 1, 23 lít D 1, 30 lít Câu 11 [353 91] Cho 0 ,1 mol amino axit X tác dụng...
 • 7
 • 127
 • 2

Đề cương ôn tập học kì 1, môn hóa, lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1, môn hóa, lớp 10
... định chất khử, chất oxi hóa, chất tạo môi trường, khử, oxi hóa Dạng Điều chế số chất vô cơ số phản ứng hóa học vô Bài tập định lượng Dạng Bài tập tính theo phương trình hóa học Dạng Bài toán tìm ... trị, số oxi hóa Cho ví dụ II- Bài tập minh hoạ Viết công thức e công thức cấu tạo NH3 ; CH4 ; H2O ; C2H2 ; C2H4 Dựa vào hiệu độ âm điện cho biết liên kết hóa học phân tử sau liên kết ion hay liên ... phản ứng thu nhiệt, phản ứng toả nhiệt, phương trình nhiệt hóa học Lấy ví dụ minh hoạ TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH II Các dạng tập Bài tập định tính Dạng phân biệt phản ứng oxi hóa- khử với phản ứng...
 • 5
 • 10,234
 • 406

De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3

De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3
... tuần 12 đến tuần 18 trả lời câu hỏi cuối Luyện từ câu: a Phép so sánh hơn, kém, bằng; Tuần 8,9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 b Mở rộng vốn từ đặc điểm, hoạt động, trạng thái; 1, (tr 11 7), 1, ... (tr 11 7), 1, (tr 98), (tr 14 5) c Mở rộng vốn từ thành thị, nông thôn, từ địa phương, dân tộc, quê hương; Bài (tr 89), 1, (tr 11 7), 1, 2 (tr 12 8), (tr 13 5), 1( tr 14 5) d Ôn ki u câu: Ai-thế nào? Ôn ... cho người khác tác hại bệnh lây qua đường hô hấp Vệ sinh thần kinh - HS năm việc nên làm việc không nên làm để bảo vệ quan thần kinh Các hệ gia đình: - HS vẽ sơ đồ gia đình kể gia đình minh cho...
 • 4
 • 4,134
 • 37

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 7KÌ 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 7KÌ 1
... 17 Gió mùa mùa hạ đến nước ta theo hướng là: A Đông Bắc-Tây Nam B Đông Nam-Tây Bắc C Tây Bắc-Đông Nam D Tây Nam-Đông Bắc 18 Gió mùa mùa đông đến nước ta theo hướng là: A Đông Bắc-Tây Nam B Đông ... đô thị hóa cao là: A Đới ôn hòa B Đới nóng C Cả D Câu a đúng, b sai 37 Ngày 23 siêu đô thị giới, đới nóng chiếm: A 13 siêu đô thị B 12 siêu đô thị C 11 siêu đô thị D 10 siêu đô thị 38 Siêu đô ... trường xích đạo ẩm? Câu 10 : Thế rừng rậm thường xanh quanh năm? III Dân cư đới nóng Câu 11 : Ở đới nóng dân cư tập trung đông vùng nào? Có tác động xấu đến môi trường nào? Câu 12 : Nguyên Nhân hậu...
 • 4
 • 524
 • 10

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9
... tính tra ng lông đen là trội hoàn toàn so với lông trắng.Cho thỏ lông đen lai với lông trắng thu được F1 Lai phân tích thỏ F1 thì thu được đời lai FB thế nào ? A 10 0 % lông đen ... Câu 17 : Trên đoạn mạch khuôn ADN có số Nu loại : A = 60 ; G = 12 0 ; X = 80 ; T = 30 Sau lần nhân đôi môi trường số Nu loại ? A A = T = 18 0 ; G = X = 11 0 C A = T = 90 ; G = X = 200 B A = T = 15 0 ... = X = 14 0 D A = T = 200 ; G = X = 90 Câu 18 : Một đoạn mạch đơn ADN có thành phần Nu : 10 0 A ; 200 T ; 300 G ; 400 X Mạch bổ sung là: A 10 0 A , 200 T, 300 G, 400 X C 300 A ,4200 T,200 G, 10 0 X...
 • 3
 • 6,891
 • 69

Xem thêm

Từ khóa: DẠY HỌC PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ Ở TRUNG HỌC CƠ SỞNGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chi phí – hiệu quả trong điều trị suy thận mạn tính giai đoạn cuối bằng thận nhân tạo tại bệnh viện và lọc màng bụng ngoại trú (LA tiến sĩ)Nghiên cứu kết quả điều trị của Peginterferon alpha2a kết hợp Ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút C mạn tính (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ đảng cầm quyền úc và những tác động của nó tới đời sống xã hội”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LA TIẾN SĨ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga poTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ sự phát triển và những bài học trong quá trình lãnh đạo đất nước của đảng nhân dân cách mạng làoTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đường lối cải cách của đảng cộng sản trung quốc cầm quyền qua đại hội XV (1997)”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số vấn đề về quá trình hình thành, quan điểm và cương lĩnh lãnh đạo của đảng cầm quyền xã hội dân chủ thụy điển (SDP)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới công nghệ cầm quyền của đảng xã hội pháp và những bài học gợi mở cho đảng cộng sản việt namTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchCác bài tập địa lý ôn thiNghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ các phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai (LA tiến sĩ)Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngNHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾđề cương luận văn tiến sĩ nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi KH, nguy cơ tổn thương và đề xuất ứng phó tại thành phố quy nhơn