tài liệu lập trình logo

Tài liệu lập trình hệ thống

Tài liệu lập trình hệ thống
... hợp μP muốn gởi liệu thiết bị 2, đọc tín hiệu sẵn sàng thiết bị 2, thiết bị nhận liệu μP gởi liệu mạch chốt thiết bị đọc liệu vào Phạm Hùng Kim Khánh Trang Tài liệu Lập trình hệ thống Chương 2.2 ... Trang Tài liệu Lập trình hệ thống Chương Bus CPU Bus hệ thống (system bus) Registers ALU Memory board I/O board Bus nội (on-chip bus) Bus cục (local bus) Đồng xử lý Hình 1.6 - Các bus hệ thống ... Phạm Hùng Kim Khánh Trang Tài liệu Lập trình hệ thống Chương nhớ khác khả chạy hay nhiều chương trình song song Các lệnh thêm vào thực thi trình thông dịch chạy cấp 2, gọi hệ điều hành Nhiều lệnh...
 • 32
 • 464
 • 5

Tài liệu lập trình C

Tài liệu lập trình C
... vo th m c C:\TC) thỡ th m c TC s g m c c c th m c sau: C: \TC\BGI ch a c c t p ủuụi BGI v CHR C: \TC\BIN ch a c c t p chng trỡnh (ủuụi EXE) nh TC, TCC, TLIB, TLINK, C: \TC\INCLUDE ch a c c t p tiờu ... trỡnh c u tr c M t chng trỡnh c u tr c g m c c c u tr c d li u (nh bi n, m ng, b n ghi, ) v c c hm, th t c Nhi m v chớnh c a vi c t ch c thi t k chng trỡnh c u tr c l t ch c chng trỡnh thnh c c hm, ... HM TR C TUY N 5.1 u, nh c ủi m c a hm Vi c t ch c chng trỡnh thnh c c hm c u ủi m rừ r t : + Th nh t l chia chng trỡnh thnh c c ủn v ủ c l p, lm cho chng trỡnh ủ c t ch c m t c ch khoa h c d ki...
 • 337
 • 541
 • 17

Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Tài liệu lập trình hướng đối tượng
... Khi đối tượng A muốn đối tượng B thực phương thức đối tượng B đối tượng A gởi thông điệp tới đối tượng B Ví dụ đối tượng người xe đạp muốn đối tượng xe đạp thực phương thức chuyển đổi bánh đối tượng ... dụng thuật ngữ đối tượng (object) để đối tượng phần mềm Hình 6.1 minh họa đối tượng phần mềm: Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 78 Hình 6.1 Một đối tượng phần mềm Mọi thứ mà đối tượng phần mềm ... ràng viết chương trình hướng đối tượng có nghĩa xây dựng mô hình Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 77 vài phận giới thực Tuy nhiên đối tượng biểu diễn hay mô hình máy tính Một đối tượng giới thực...
 • 12
 • 716
 • 6

Tài liệu lập trình core Java

Tài liệu lập trình core Java
... MễN JAVA M c tiờu N m c cỏc c trng c a Java Cỏc ki u chng trỡnh Java é nh ngha v mỏy o Java Cỏc n i dung c a JDK (Java Development Kit) S l c cỏc c trng m i c a Java2 2.1 Gi i thi u Java Java ... th l Applet o Java (JVM -Java Virtual Machine) Mỏy o Java l trỏi tim c a ngụn ng Java Mụi tr ng Java bao g m nm ph n t sau: Ngụn ng é nh ngha Bytecode Cỏc th vi n l p Java/ Sun Mỏy o Java (JVM) C ... Trỡnh biờn d ch, 'javac' Cỳ phỏp: javac [options] sourcecodename .java 2.5.2 Trỡnh thụng d ch, 'java' Cỳ phỏp: java [options] classname 2.5.3 Trỡnh d ch ng c, 'javap' Cỳ phỏp: javap [options] classname...
 • 211
 • 745
 • 19

Tài liệu lập trình bằng Java

Tài liệu lập trình bằng Java
... (2 * chiphisx + huehong); } } 3.3.Đặc điểm hướng đối tượng java Hỗ trợ nguyên tắc lập trình hướng đối tượng, tất ngôn ngữ lập trình kể java có ba đặc 54 điểm chung: tính đóng gói (encapsulation), ... Phương thức finalize() Trong java kiểu liệu trỏ C, người lập trình không cần phải bận tâm việc cấp phát giải phóng vùng nhớ, có trình dọn dẹp hệ thống đảm trách việc Trình dọn dẹp hệ thống dọn ... (components) xây dựng nên giao diện người dùng - Bộ quản lý trình bày (layout managers) - Xử lý kiện Trong khuôn khổ giáo trình lập trình java trình bày việc thiết kế GUI dùng thư viện awt (abstract...
 • 50
 • 387
 • 10

Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Tài liệu lập trình hướng đối tượng
... đối tượng với đối tượng khác TS H.Q.Thắng, TS C.T Dũng Bộ môn CNPM 40 20 Bản chất đối tượng  Hoạt động đối tượng   Hoạt động đối tượng xác định cách thức đối tượng đáp ứng yêu cầu từ đối tượng ... liên kết, đối tượng có ba vai trò :  Actor: Một đối tượng hoạt động đối tượng khác không bị thao tác đối tượng khác  Server: Một đối tượng không hoạt động đối tượng khác; bị thao tác đối tượng ... tác động lên liệu đối tượng Khai báo hàm: đối tượng ẩn (mặc định) Sự tiến hóa trừu tượng hóa: TS H.Q.Thắng, TS C.T Dũng Bộ môn CNPM 38 19 Bản chất đối tượng     Đối tượng ? Đối tượng biểu diễn...
 • 36
 • 384
 • 1

Tài liệu lập trình PHP

Tài liệu lập trình PHP
... 1: SƠ LƯỢ C VỀ APACHE, PHP, MYSQL VÀ CÁCH CÀI ĐẶ T 1.1 Tóm tắ t sơ lượ c Apache, PHP, MySQL: Apache, PHP, MySQL phần chương trình phần mềm mã nguồn mở Phần mềm hợp tác lập trình viên có đầu óc.Bằng ... < ?php echo "Today is "; echo date("F d"); echo ", "; echo date("Y"); ?> Sau thêm vào file movie1 .php, moviesite .php login .php câu lệnh sau sau thẻ : < ?php include "header .php" ; ... xen lẫ n php 2.12.1 Xen lẫ n giữ a < ?php ?> Bạn xem code php html cách khác - Phải mở file php. ini với thẻ mở ngắn - Phải mở file php. ini với thẻ ASP - and...
 • 258
 • 565
 • 15

Tài liệu lập trình Pascal căn bản

Tài liệu lập trình Pascal căn bản
... Láûp trçnh Pascal càn bn — –8— BI : CẠC KHẠI NIÃÛM CÅ BN CA NGÄN NGỈỴ PASCAL I Cạc tỉì khoạ (Key word) ngän ngỉỵ Pascal: Cạc tỉì khoạ l cạc tỉì dng âãø khai bạo, âàût tãn cho âäúi tỉåüng Pascal, ... chỉång trçnh - Alt - X: Thoạt mn hçnh soản tho chỉång trçnh Pascal IV Cáúu trục mäüt chỉång trçnh Pascal: Cáúu trục cå bn: Chỉång trçnh Pascal âån gin nháút phi cọ hai tỉì khoạ Begin v End sau: ... Start/Program/Borland Pascal Nãúu chỉång trçnh Pascal chỉa âỉåüc ci vo menu Start, cọ thãø dng Windows Explorer chuøn âãún táûp tin BP.EXE hồûc TURBO.EXE v khåíi âäüng Pascal bàòng cạch chảy...
 • 90
 • 423
 • 5

Tài liệu lập trình Php

Tài liệu lập trình Php
... lại Một số người thích sử dụng hiệu giày quen thuộc ngôn ngữ lập trình tương tự Ở muốn ngụ ý với bạn lập trình Web, ngôn ngữ lập trình cho kết gần giống Câu hỏi ngôn ngữ tốt vấn đề khả thực số ... lệnh PHP bạn cần có chương trình soạn thảo text đơn giản thôi, Notepad Windows chẳng hạn Có số chương trình soạn thảo hỗ trợ PHP, dòng lệnh ngời sáng nhiều màu khác nhằm làm cho việc lập trình ... localhost/hi .php Kết cho "Hi, mom" Ta thấy chữ "Hi," nằm tag lệnh PHP chữ "mom" thuộc HTML Tuy nhiên, PHP làm nhiều điều khác nữa, giống ngôn ngữ lập trình khác, làm việc với loại biến, kiểu liệu, ...
 • 41
 • 338
 • 4

Tài liệu lập trình C căn bản

Tài liệu lập trình C căn bản
... số h c ch c chúng C c toán tử ++ Ch c Lấy đối số Tăng giá trị Giảm giá trị C c toán tử hai + * % / ^ Ch c Cộng Trừ Nhân Lấy phần dư Chia Lấy số mũ Bảng 2.2: C c toán tử số h c ch c C c toán ... Thông tin lập trình nói chung C thể, C ngôn ngữ lập trình c p cao mà lập trình viên c n phải biết Vì thế, giáo trình này, nghiên c u chi tiết c u tr c ngôn ngữ C Ðầu tiên tìm hiểu kh c khái niệm: ... Lý Sỹ Ng c Lầu cho kết canh phải trường liệu C c liệu c kích thư c lớn in c ch dùng thêm vị trí cho đủ yêu c u.Ví dụ, %10f lệnh định dạng cho m c liệu kiểu số th c với độ rộng trường liệu thấp...
 • 196
 • 431
 • 6

Tài liệu lập trình php với mySQL

Tài liệu lập trình php với mySQL
... lắng ký tự thoát lập trình PHP Bạn gặp hàm xác lập PHP dùng để thực việc cách tự động Hàm addslashes() xác lập php. ini hỗ trợ việc Lệnh Update Lệnh UPDATE có chút khác biệt so với lệnh mà khảo ... lệnh PHP Cách thứ có trình bày chương giới thiệu bạn tạo database tên guestbook Cú pháp tạo sau: mysql> create database guestbook; Cách thứ hai sử dụng lệnh PHP, bạn dùng hàm mysql_ create_db() mysql_ query() ... qua khoá MS Access chương trình đào tạo chứng B chẳng hạn hẳn nhiên bạn tiếp tục Còn bạn chưa biết bàn đến phần Phụ Lục giáo trình bạn tìm tài liệu tham khảo CSDL, dễ tài liệu MS Access Tôi bạn...
 • 47
 • 367
 • 3

Tài liệu lập trình với php với MySQL

Tài liệu lập trình với php với MySQL
... cho cú pháp câu lệnh đơn giản Ai lập trình với C, Java Perl cảm thấy dễ dàng sử dụng PHP Tuy nhiên việc dễ dãi gây số trở ngại đònh Tất biến khai báo PHP bắt đầu với dấu đô la ($) Dù cho biến bạn ... biệt PHP theo dõi liệu chứa biến thay đổi Nói chung, làm việc với PHP bạn quan tâm đến vò trí khác biến là: (1) khai báo mã lệnh PHP, (2) chuyển tiếp từ trang HTML (3) biến sẵn có hệ thống PHP ... Submit chương trình gọi lại trang sign .php trang chứa Form nhập liệu lệnh include Còn không gọi lại trang sign .php nữa, làm theo kiểu khác gắn Form nhập liệu file Action mypage .php Các biến truy...
 • 44
 • 1,123
 • 8

Tài liệu lập trình hệ thống ngắt và sự kiện

Tài liệu lập trình hệ thống ngắt và sự kiện
... Tài liệu Lập trình hệ thống Chương Trong trình ngắt, ta phân biệt thành loại: ngắt cứng ngắt mềm Ngắt mềm ngắt gọi lệnh chương trình ngôn ngữ máy Ngắt mềm thục hợp ngữ thông ... Luồng hay hệ thống WH_JOURNALRECORD Hệ thống WH_JOURNALPLAYBACK Hệ thống WH_FOREGROUNDIDLE Luồng hay hệ thống WH_SHELL Luồng hay hệ thống WH_KEYBOARD Luồng hay hệ thống WH_MOUSE Luồng hay hệ thống ... bảng vector ngắt chứa địa chỉ: địa ghi đoạn đưa vào CS địa offset chương trình phục vụ ngắt đưa vào IP Phạm Hùng Kim Khánh Trang 35 Tài liệu Lập trình hệ thống Chương Bảng vector ngắt mô tả sau:...
 • 15
 • 471
 • 7

Tài liệu lập trình cấu trúc

Tài liệu lập trình cấu trúc
... I.1 LẬP TRÌNH CẤU TRÚC LÀ GÌ: Lập trình cấu trúc tập lập trình thủ tục Trong chương trình máy tính, khối chức thực không theo trình tự mà theo tình lặp lại nhiều lần Phương pháp lập trình cấu trúc ... người lập trình ngày sử dụng quy tắc lập trình cấu trúc mà không cần phải để ý tới Theo cách này, lập trình cấu trúc khuyến khích hay đảm bảo cấu trúc phân cấp khối quy trình mô hình chương trình ... thao tác ngôn ngữ lập trình cụ thể điều khiển lệnh hay cấu trúc điều khiển, đối tượng chịu thao tác mô tả biểu diễn thông qua cấu trúc liệu Trong ngôn ngữ lập trình cấu trúc, cấu trúc lệnh sau sửdụng...
 • 21
 • 360
 • 4

Tài liệu lập trình mạng Tiếng Anh

Tài liệu lập trình mạng Tiếng Anh
... Tài Liệu Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường boolean isMCGlobal() Utility routine to check if the ... listen backlog, and local IP address to bind to http://dontruongbt.spaces.live.com/ -2- Tài Liệu Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Method Summary Socket accept() Listens for a connection ... ServerSocket void setReceiveBufferSize(int size) http://dontruongbt.spaces.live.com/ -3- Tài Liệu Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Sets a default proposed value for the SO_RCVBUF option...
 • 16
 • 440
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu lập trình cnctài liệu lập trình c cơ bảntài liệu lập trình windowstài liệu lập trình pascaltài liệu lập trình c bằng keil ctài liệu lập trình linh hoạttài liệu lập trình hợp ngữtài liệu lập trình javatài liệu lập trình truyền thôngtài liệu lập trình hướng đối tượngtài liệu lập trình xmltài liệu lập trình gadgettài liệu lập trình điều khiển hệ thốngtài liệu lập trình visual basic 6tài liệu lập trinh sql serverbao cao tieu luan carrageenan2BÀI SỐ 9TOÁN LỚP 1 TUẦN 5BÀI SỐ 7 TOÁN LỚP 1 TUẦN 5BÀI ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI THỂ DỤC LỚP 1 TUẦN 5BTN059 THPT PHAN DINH PHUNGID=33 Đề Tham Khảo Toán Thi Thử 2017BÀI GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬPBÀI HỌC ÂM P PH NH TIẾNG VIỆT LỚP 1BÀI SỐ KHÔNG TOÁN LỚP 1 TIẾT 20BỘ đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 3Cẩm Nang Kinh Doanh Tết 2017Noi dung phanb chuong 2 hoa PTHương thơm trong sản phẩm biaHương thơm trong quá trình xử lý nhiệt thực phẩm giàu lipitĐồ án chữ ký điện tử và ứng dụng của chử ký điện tử ĐHKTQDQuản Lý NghiệpỨng dụng kỹ thuật GC o (gas chromatography olfactometry trong phân tích thực phẩmChất thơm và ứng dụng của chất thơm trong thực phẩmCác chất có mùi thơm thuộc nhóm aldehyt, xeton trong sữa và các sản phẩm chế biến từ sữaĐánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập