CHUYEN DE AMINOAXIT AMIN

Chuyên Đề 3: AMIN- AMINOAXIT–PEPTIT–PROTEIN doc

Chuyên Đề 3: AMIN- AMINOAXIT–PEPTIT–PROTEIN doc
... HNO3, CH3OC2H5, dung dịch thuốc tím D Dung dịch Na2SO4, dung dịch HNO3, CH3OH, dung dịch brom Câu 23: Đun nóng 100ml dung dịch aminoaxit 0,2 M tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch NaOH 0,25M Sau phản ... D 73,14 gam Câu 30 : Hỗn hợp M gồm hai amino axit X Y chứa nhóm–COOH nhóm –NH (tỉ lệ mol nX:nY= 3:2 ) Cho 17,24 gam M tác dụng hết với 110 ml dung dịch HCl 2M dung dịch Z Để tác dụng hết với chất ... N2N[CH2]3COOH D H2NCH2COOH và H2NCH2CH2COOH Câu 51 : X tripeptit cấu thành từ aminoaxit thiết yếu A, B C (đều có cấu tạo mạch thẳng) Kết phân tích aminoaxit A, B C cho kết sau: Chất %mC %mH %mO %mN M A...
 • 7
 • 549
 • 20

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐH, CĐ chuyên đề 17:Amin – Aminoaxit - Protein. ppsx

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐH, CĐ chuyên đề 17:Amin – Aminoaxit - Protein. ppsx
... R(NH2)x(COOH)y D H2N-CxHy-COOH 44: Khi đun nóng, -CH- CO-] -alanin (axit -aminopropionic ) phân tử -CH -NH-CH- CO -CH -CH- CH n ]n ]n NH tác dụng với tạo sản phẩm đây: A -NH-CH 2- CO-]n Bài tập ... N -B C2H-5O2NCH - CO - C3HCH - CO - NH D C3H5NO2 C NH - 7NO2 CH - CO NH 2 CH2 - COOH 23: Thủy phân hợp chất: Thu aninoaxit sau đây: A H2N-CH2-COOH B HOOC-CH 2- CH(NH2)-COOH C C6H6-CH2-CH(NH2)-COOH ... Mưu Amin Aminoaxit - Protein Trang - 23 C H2NCH2(NH2)COOH D HOOC-CH 2- CH2-CH(NH2)-COOH 37: Tên gọi hợp chất C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH nào? A Axitaminophenyl propionic B Axit 2-amino-3-phenyl propionic...
 • 28
 • 116
 • 1

CHUYÊN Đề 9 : AMINAMINOAXIT – PROTEIN

CHUYÊN Đề 9 : AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN
... đipeptit Ala–Val, Val–Ala tri peptit Gly–Ala–Ala Trình t ự α–amino axit Y l : A Ala Val Ala Ala Gly B Val Ala Ala Gly Ala C Gly Ala Ala Val Ala D Gly Ala Ala Ala Val ... (ClH3N)x– R–(COOH)y + yNaCl 2(H2N)x– R–(COOH)y + xH2SO4 → [(H3N)x– R–(COOH)y]2(SO4)n 2(H2N)x– R–(COOH)y + yBa(OH)2 → [(H2N)x– R–(COO)y]2Bay + 2yH2O CHUN ĐỀ 9: AMIN AMINOAXIT PROTEIN Câu 1: Anilin ... cấu tạo : A CH3 COO NH4 B C2H5 COO NH4 C CH3 COO H3NCH3 D A C Câu 143 Hợp chất có tính bazơ mạnh nhất: A CH3 C6H4 NH2 B O2N C6H4 NH2 C CH3 O C6H4 NH2 D Cl C6H4 NH2...
 • 47
 • 73
 • 0

chuyên đề axit AMIN

chuyên đề axit AMIN
... ngvuminh249@yahoo.com GV : Nguyễn Vũ Minh Amin Câu 12: Trong tên gọi tên phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-NH2 A Metyl etyl amin B Etyl metyl amin C Isopropan amin D Isopropyl amin Câu 13: Trong chất sau chất ... N-Metyletanamin A CH3-CH2-NH-CH3 : N-Metylpropan-2 -amin B CH3-CH2-CH2-NH-CH3 : Hexan-1,6-điamin C H2N-[CH2]6-NH2 : Đietylmetylamin D (C2H5)2N-CH3 Câu 14: Khẳng định sau ? A Phân tử khối amin số ... Có amin bậc hai có công thức C5H13N: A B5 C D Câu 28: Cho g hỗn hợp X gồm amin: n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin...
 • 8
 • 308
 • 8

Tài liệu Chuyên đề: Aminoaxit - Protit ppt

Tài liệu Chuyên đề: Aminoaxit - Protit ppt
... H2NCH2COOCH3 H2NCH2COOH; ClH3NCH2COOCH3; H2NCH2COOCH3 17073; 69889; Glutamin A-D-C-B-E s: His-Ala-Ala-Glu-Lys II AMINOAXIT PROTIT Cõu 1: Cú bao nhiờu ng phõn cu to ca amin cú cụng thc phõn t C 3H9N? ... ton m gam aminoaxit X (X cha mt nhúm -NH v mt nhúm COOH) thỡ thu c 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O v 1,12 lớt khớ N2 (ktc) Cụng thc ca X l H2N-CH=CH-COOH H2N-C2H4-COOH H2N-CH2-COOH H2N-CC-COOH Biên ... thc ca hai amino axit l H2N-CH2CH(COOH)CH 2COOH v H2N-CH2-COOH H2N-CH(COOH)CH2COOH v H2N-CH2CH2-COOH H2N-CH2CH(COOH)CH 2COOH v H2NCH2CH2COOH H2N-CH(COOH)CH2COOH v H2N-CH2-COOH Cõu 22: Cho 9,85 gam...
 • 5
 • 217
 • 4

chuyên đề 3 : Amin – Amino axit – Protein

chuyên đề 3 : Amin – Amino axit – Protein
... H+ + R–NH2> NH3> R’–NH2 • R : nhóm đẩy điện tử Bao gồm : (CH3)3C– > (CH3)2CH– > C2H5 > CH 3– > H– • R’ : nhóm hút điện tử Bao gồm : CN– > F– > Cl– > Br– > CH3O– > C6H 5– > CH2=CH– + Amin bậc ... nH2N–[CH2]5–COOH ( NH–[CH2]5–CO )n + nH2O Axit ε–aminocaproic Nilon–6 (tơ capron) (hay Axit 6–aminohexanoic) to  → nH2N–[CH2]6–COOH ( NH–[CH2]6–CO )n + nH2O Axit ω–aminoenantoic (hay Axit 7–aminoheptanoic) ... dongoccuong25071996@gmail.com Trang: 18  Chun đề : Amin Amino axit Protein Tài liệu lưu hành nợi bợ A Gly–Phe–Gly–Ala–Val B Gly–Ala–Val–Val–Phe C Gly–Ala–Val–Phe–Gly D Val–Phe–Gly–Ala–Gly ...
 • 21
 • 636
 • 19

CHUYÊN đề LTĐH amin aminoacid peptit protein

CHUYÊN đề LTĐH amin aminoacid peptit  protein
... gọi X A metyl aminoaxetat B axit β – amino propionic C axit α – amino propionic D amino acrylat Câu 60: Phát biểu không A Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có liên kết peptit B Etylamin tác dụng ... hoàn toàn protein đơn giản thu hỗn hợp α-aminoaxit Dung dịch peptit có môi trường trung tính Hội học trò TongDaiHiep – THPT Trần Phú Page Chuyên đề LTĐH 2013 http://tongdaihiep.org Các aminoaxit ... Hội học trò TongDaiHiep – THPT Trần Phú Page Chuyên đề LTĐH 2013 http://tongdaihiep.org Câu 24: Tripeptit mạch hở X tetrapeptit mạch hở Y tạo từ aminoaxit no, mạch hở có nhóm –COOH; nhóm –NH2...
 • 9
 • 2,631
 • 162

Chuyên đề 3 Amin - Amino Axit - Peptit pptx

Chuyên đề 3 Amin - Amino Axit - Peptit pptx
... H2H-CH2-CH2-COOH B H3N+-CH2-C, H3N+-CH2-CH2-COOHCl−OOHCl− C H3N+-CH2-C, H3N+-CH(CH3)-COOOHCl−OHCl− D H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH Bài 134 : Cho 8,9 gam hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C3H7O2N ... H2N - CH2 – COOH; (2) Cl - NH3+ CH2 – COOH; (3) NH2 - CH2 – COONa (4) H2N- CH2-CH2-CHNH 2- COOH; (5) HOOC- CH2-CH2-CHNH 2- COOH Chun đề luyện thi đại học 15 Chun đề III : Amin Amino Axit - Peptit ... tạo sau : (1) CH3 - CH2 - NH2 (2) CH3 - NH - CH3 (3) CH3 - CO - NH2 (4) NH2 - CO NH2 (5) NH2 - CH2 - COOH(6) C6H5 - NH2 (7) C6H5NH3Cl (8) C6H5 - NH - CH3 (9) CH2 = CH - NH2 Chất amin ? A (1); (2);...
 • 27
 • 363
 • 4

chuyen de ve amin

chuyen de ve amin
... hỗn hợp amin đơn chức mạch hở (có số nguyên tử cacbon < 5) thu lỷ lệ H2O : CO2 = 2: Trong hỗn hợp amin chắn có: A Metylamin B Đimetylamin C Etylmetylamin C Đietylamin 3.42 Tính bazơ đimetylamin ... melylamin lý sau đây? A Khối lượng mol đimetylamin lớn B Mật độ electron N CH3NH2 nhỏ CH3- NH- CH3 C Đimetylamin có nhiều nhóm đẩy electron làm tăng mật độ electron nguyên tử N D Đimetylamin ... Thủy phân hoàn toàn 1mol peptit X amino axit A, B, C, D, E loại 1mol Nếu thủy phân phần X đipeptit tripeptit AD, DC, BE, DCB Trình tự amino axit X A BCDEA B DEBCA C ADCBE D EBACD 3.93 Nhận xét...
 • 13
 • 259
 • 0

Chuyên đề : AMINOAXIT pot

Chuyên đề : AMINOAXIT pot
... dịch NaOH dung dịch HCl ) : A B C D Câu Để tổng hợp protit từ aminoaxit, người ta dùng phản ứng: A trùng hợp B trùng ngưng C trung hoà D este hoá Câu Để phân biệt chất: CH3CHO, C6H12O6(glucozơ), ... sau vừa phản ứng với axit vừa phản ứng với baz : A Anđehit B Amin C Aminoaxit D Phenol Câu 20 Khi thuỷ phân protit cho sản phẩm cuối l : A Glucozơ B Aminoaxit C Glixerin D Fructozơ ... Hợp chất Y có công thức phân tử C5H7O4NNa2 có sơ đồ chuyển ho : + dung dịch HCl + dung dịch NaOH X Y C5H10O4NCl Công thức cấu t ạo X l : A C2H5OOCCH2CH(NH2)CH2COOC2H5 B C2H5COOCH2CH(NH2)CH2OOCC2H5...
 • 5
 • 226
 • 0

ôn thi đại học môn hóa chuyên đề về amin

ôn thi đại học môn hóa chuyên đề về amin
... Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) - Trang | Lý thuyết trọng tâm Amin LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) (Tài liệu dùng chung cho giảng số 22 giảng số 23 thuộc chuyên ... 58-58-12 Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Lý thuyết trọng tâm Amin LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) (Tài liệu dùng chung cho giảng số 22 giảng số 23 thuộc chuyên ... đúng? A Propan-2 -amin (isopropyl amin) amin bậc hai B Tên gọi thông dụng benzen amin (phenyl amin) anilin C Có bốn đồng phân cấu tạo amin có công thức phân tử C3H9N D Dãy đồng đẳng amin no, đơn chức...
 • 16
 • 186
 • 2

Chuyên đề aminoaxit hóa học

Chuyên đề aminoaxit hóa học
... trưng môn hóa học C Phương tiện dạy học - Sách giáo khoa, sách tham khảo viết aminoaxit - Đề thi đại học năm môn hóa học - Các đề khảo sát số trường D Hệ thống kiến thức sử dụng chuyên đề I KHÁI ... A Đối tượng học sinh bồi dưỡng - Lớp 12 - Dự kiến số tiết bồi dưỡng: tiết B Mục tiêu chuyên đề Kiến thức - Cung cấp hệ thống toàn kiến thức lý thuyết aminoaxit cho học sinh - Giúp học sinh làm ... - Giúp học sinh làm quen giải dạng tập liên quan đến aminoaxit đề thi đại học cao đẳng Kỹ - Tiếp tục củng cố kỹ viết phương trình phản ứng hóa hữu Dự đoán công thức cấu tạo dựa kiện thực nghiệm,...
 • 19
 • 108
 • 0

Chuyen de 15 amin amino axit peptit protein dap an

Chuyen de 15  amin  amino axit  peptit  protein  dap an
... biểu amino axit không đúng? A Hợp chất H2NCOOH amino axit đơn giản B Thông thường dạng ion lưỡng cực dạng tồn amino axit C Amino axit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino ... 39,8 Câu 81: Cho aminoaxit có nhóm amino, nhóm cacboxyl phân tử Từ aminoaxit tạo tripeptit X có khối lượng mol MX = 273 Số aminoaxit thỏa mãn điều kiện A B C D Phần III: Peptit - Protein Câu 1: ... C 16,548 gam D 15, 86 gam Câu 32: Thuỷ phân hoàn toàn 150 gam hỗn hợp đipeptit 159 gam aminoaxit Biết đipeptit tạo aminoaxit chứa nguyên tử N phân tử Nếu lấy 1/10 khối lượng aminoaxit thu tác dụng...
 • 15
 • 54
 • 1

chuyên đề luyện thi ĐH amin aminoaxit

chuyên đề luyện thi ĐH amin aminoaxit
... 8: Cho amin tác dụng với HCl: (PP Giải tập dùng tăng giảm khối lượng)  VD amin bậc 1: Aminno axit : NH2 – R –COOH + HCl => CLNH3-R-COOH Chuyên đề luyện thi đại học Chuyên đề III : Amin – Amino ... thông thường Chuyên đề luyện thi đại học 20 Chuyên đề III : Amin – Amino Axit - Peptit CH3 − CH − CH − CH − N − CH − CH | CH3 A Etylmetyl amino butan C n-butyletyl metyl amin B Metyletyl amino butan ... phân tử amin chứa 23,73% khối lượng nitơ? Chuyên đề luyện thi đại học Chuyên đề III : Amin – Amino Axit - Peptit A.C2H5NH2 B.C6H5NH2 C.(CH3)2NH D.(CH3)3N Bài 43: Cho 9,85 gam hỗn hợp amin, đơn...
 • 24
 • 1,044
 • 100

CHUYÊN ĐỀ Amin, Aminoaxit, PEPTIT

CHUYÊN ĐỀ Amin, Aminoaxit, PEPTIT
... quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh A metyl amin, amoniac, natri axetat B anilin, metyl amin, amoniac C anilin, amoniac, natri hiđroxit D amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit Câu 167: Amin ứng ... (C6H5OH) D Cả A C Câu 195: Hãy chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt chất khí sau : Đimetyl amin, metylamin, trimetyl amin A dd HCl B dd FeCl3 C dd HNO2 D Cả B C Câu 196: Thuốc thử thích hợp để ... CnH2n+2-z(NH2)z , CnH2n+2+zNz  Nếu đề cho phần trăm khối lượng nguyên tố lập CT đơn giản nhất, dựa vào giả thuyết biện luận Theo Tỉ lệ : x : y : z  Nếu đề cho số mol sản phẩm làm tương tự dạng...
 • 16
 • 311
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: Bảo Tạng Tùng ThưChuyên Đề Hệ Thức Vi- Ét Và Ứng Dụng Của Hệ Thức Vi- ÉtChương Trình Giáo Dục Phát Triển Kinh Tế - Tăng Thu NhậpSKKN Ứng Dụng Phương Pháp Tọa Độ Vectơ, Tọa Độ Điểm Vào Việc Giải Bất Đẳng Thức, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương TrìnhKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmThe portable MBA in entrepreneurshipMBA international marketing local marketingMba mcgraw hill 201 ways to turn any employee into a star performerA guide to effective human resources managementHiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứngThe portable MBA in strategyBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)Một số giới từ cần học thuộc lòngCKBVMT Trung tâm ứng dụngTiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn phương pháp đo so sánh tại hiện trườngMưu trí xử thế theo quỉ cốc tửTrà dược bảo vệ sức khỏe phòng chữa bệnhHướng dẫn học sinh giải các bài tập địa lí tự nhiên đại cương trong ôn thi học sinh giỏi môn địa líHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2Niên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê doanh nghiệp
Đăng ký
Đăng nhập