DE KIEM TRA MOT TIET MON TOAN 12

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN HOÁ 12 NÂNG CAO potx

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN HOÁ 12 NÂNG CAO potx
... chứa 0,03 mol NO2 0,02 mol NO Khối lượng Fe bị hòa tan bao nhiêu? A.1,12g B.1,68g C.2,24g D 0,56g Câu 20 Phản ứng phản ứng ôxi hoá khử ? A Cu tan dung dòch Fe3+ B Dung dòch KMnO4 bò màu cho phản ... 0,5M Giá trị V ? A 20 B 40 C 60 D 80 Câu 22 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nhiệt độ cao thời gian thu 6,72 hỗn hợp gồm chất rắn khác (A) Đem hồn tan hỗn hợp vào dd HNO3 dư thấy tạo ... 8,81 Câu 23 Cho 19,2g Cu vào lít dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M KNO3 0,2M Thể tích NO ( ) thu đktc A 1 ,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Tự luận: (3đ) Câu 24 (1đ) Cho dd NH3 đến dư vào dd hỗn hợp...
 • 2
 • 225
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 12 Hình học năm 20122013 trường THPT Nguyễn Công Phương

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 12 Hình học năm 20122013 trường THPT Nguyễn Công Phương
... (−3;5; −2) ⇒ −3CB = (9; 15 ;6) r ⇒ u = (5; 19 ;12 ) 1 M(0 ; m ; 0) thuộc Oy AM=BM + (m − 1) 2 = + (m − 4) + suy 10 – 2m = 21 – 8m m =11 /6 Vậy M(0; 11 /6; 0) Tâm I(-2;3; -1) Bán kính R=4 PT mp(Oyz) ... uuurn = (2; 1; 3) A(3; 1; -1) , B(2; -1; 4) suy AB = ( 1; −2;5) r uuur Mp cần tìm có VTPT  n, AB  = (1; 13 ; −5) PT mp cần tìm : x -13 y - 5z + = MA = (3;3; −5) uuur MB = (2; 2; −6) 1 0,5 r n ... chung mặt phẳng Chẳng hạn A(2 ;1 ;0),B (1 ;0 ;1) Phương trình mặt phẳnguuucần tìm pt mp qua điểm M,A,B r Cặp véc tơ phương suy vtpt Phương trình mặt phẳng cần tìm : -x+y +1= 0 0,5 0.5 0.5 0,5 0,5 0.5...
 • 2
 • 49
 • 0

đề kiểm tra một tiết môn vật lý 12 cb

đề kiểm tra một tiết môn vật lý 12 cb
... C1 = 10 pF C2 = 250 pF ( π = 10 ) Mạch thu sóng khoảng từ: A 12 m đến 60 m B 24 m đến 300 m C 12 m đến 300 m D 24 m đến 120 m Câu 12: Cường độ dòng điện mạch dao động biến đổi với tần số f Năng ... có điện dung 200 pF cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H là: A T = 12, 5.10-6 s B T = 12, 5.106 s C T = 1, 25.106 s D T = 1, 25.10-6 s Câu 11: Một mạch chọn sóng gồm máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L ... Câu 9: Một mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = µ H Coi π = 10 Để thu sóng điện từ có bước...
 • 4
 • 224
 • 0

Đề kiểm tra một tiết Môn : Vật lý lớp 12 - Đề số : B001 pps

Đề kiểm tra một tiết Môn : Vật lý lớp 12 - Đề số : B001 pps
... sáng thỏa mãn điều kiện: A) Cùng biên độ, tần số B) Cùng tần số, chu kì C) Cùng tần số, pha D) Cùng biên độ, pha 16) Chọn đáp án Điều kiện phát sinh quang phổ vạch hấp thụ l : A) Nhiệt độ đám khí ... Rơnghen tia gamma l : A) Sóng vô tuyến có bước sóng khác B) Sóng điện từ có bước sóng khác C) Sóng ánh sáng có bước sóng giống D) Sóng học có bước sóng khác Câu Đề B001 10 11 12 13 14 15 16 17 ... thứ l : A) 1,2mm B) 1mm C) 0,5mm D) 0,9mm 8) Chọn đáp án Một thấu kính hai mặt lồi thủy tinh có bán kính R, tiêu cự 10cm có chiết suất với ánh sáng màu vàng nv = 1.5 Bán kính R thấu kính l : A)...
 • 4
 • 197
 • 0

Đề kiểm tra một tiết Môn : Vật lý lớp 12 - Đề số : B003 potx

Đề kiểm tra một tiết Môn : Vật lý lớp 12 - Đề số : B003 potx
... tử ngoại xạ không nhìn thấy có tần số nhỏ tần số sóng ánh sáng tím D) Tia tử ngoại xạ không nhìn thấy có tần số lớn tần số sóng ánh sáng tím 15) Chọn đáp án Một thấu kính hai mặt lồi thủy tinh ... sáng chồng chất hai sóng ánh sáng thỏa mãn điều kiện: A) Cùng biên độ, pha B) Cùng tần số, chu kì C) Cùng tần số, pha D) Cùng biên độ, tần số 13) Chọn đáp án Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh ... gamma l : A) Sóng học có bước sóng khác B) Sóng điện từ có bước sóng khác C) Sóng ánh sáng có bước sóng giống D) Sóng vô tuyến có bước sóng khác Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đề B003 c...
 • 4
 • 217
 • 0

Đề kiểm tra một tiết Môn : Vật lý lớp 12 - Đề số : B002 docx

Đề kiểm tra một tiết Môn : Vật lý lớp 12 - Đề số : B002 docx
... kiện: A) Cùng biên độ, tần số B) Cùng biên độ, pha C) Cùng tần số, pha D) Cùng tần số, chu kì 10) Nhận xét sau đúng? Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen tia gamma l : ... sáng liên tiếp 9mm Bước sóng dùng thí nghiệm l : A) 0,60 µm B) 0,50 µm C) 0,45 µm D) 0,65 µm 12) Chọn đáp án Đặc điểm quan trọng quang phổ liên tục l : A) Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo ... phát sinh quang phổ vạch phát xạ l : A) Các vật rắn, lỏng hay khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát B) Các khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát C) Các vật bị nung nóng 3000 C phát D)...
 • 4
 • 191
 • 0

ĐÊ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN HÓA LỚP 12 CB Mã đề 132 TRƯỜNG THPT ANH SƠN 2 pptx

ĐÊ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN HÓA LỚP 12 CB Mã đề 132 TRƯỜNG THPT ANH SƠN 2 pptx
... 7/9 - Mó thi 1 32 C ClH3NCH2COOH v H2NCH2COONa D ClH3NCH2COOH v ClH3NCH2COONa Cõu 29 : Dung dch cha cht no di õy khụng lm i mu quỡ tớm? A CH3NH2 B NH2-CH2-COOH C HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOHD CH3COONa ... C2H4O2NaN v cht hu c Y, cho hi Y qua CuO/to thu uc cht hu c Z cú kh nng cho phn ng trang gng Cụng thc cu to ca A laứ : Trang 4/9 - Mó thi 1 32 A CH3(CH2)4NO2 B H2NCH2COOCH2-CH2-CH3 C H2NCH2-COO-CH(CH3 )2 ... Cõu 24 : Phõn t trung bỡnh ca t nilon-6 l 22 600 H s polime hoỏ l: Trang 6/9 - Mó thi 1 32 A 100 B 20 0 C 150 D 25 0 Cõu 25 : t chỏy hon ton mt amin no n chc, mch h bc hai thu c t l mol CO2 : H2O=...
 • 9
 • 355
 • 1

Ðề kiểm tra một tiết - Môn Tieng Anh 12 - Trường THPT CHAU THANH pptx

Ðề kiểm tra một tiết - Môn Tieng Anh 12 - Trường THPT CHAU THANH pptx
... = ~ 47 ; / = ~ 12 ; / = ~ 24 ; / = ~ 36 ; / = ~ 48 ; / = ~  Trường THPT CHAU THANH Ðề kiểm tra tiết - Mơn Tieng Anh 12 Họ tên : Lop Số báo danh : Nội ... = ~ 47 ; / = ~ 12 ; / = ~ 24 ; / = ~ 36 ; / = ~ 48 ; / = ~  Trường THPT CHAU THANH Ðề kiểm tra tiết - Mơn Tieng Anh 12 Họ tên : Lop Số báo danh : Nội ... 31 Attractive Câu : 32 Most of Câu : 33 Church Câu : 34 Like Câu : 35 Visits Câu : 36 b Câu : 37 c Câu : 38 a Câu : 39 a Câu : 40 d Trường THPT CHAU THANH Ðề kiểm tra tiết - Mơn Tieng Anh 12 Họ...
 • 13
 • 215
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: SINH HỌC 12(CƠ BẢN) pps

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: SINH HỌC 12(CƠ BẢN) pps
... SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B ... A B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B ... SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B SINH1 2B...
 • 6
 • 310
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT - MÔN: HÌNH HỌC 12 ppt

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT - MÔN: HÌNH HỌC 12 ppt
... Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AG: 6x + 12y  24z  63 = (0,5đ) (1đ) (1đ) (1đ) Bài a) Ta có: BC  (0;1;1) , BD  (2;0;1)    Mp (BCD) có vec-tơ pháp tuyến là: n  BC, BD  (1;2;2) (1đ) ... với BC nên khoảng cách AD BC khoảng cách từ điểm B đến mp () 1 d(AD, BC) = d(B, ()) = (1đ)  12 12 ...
 • 2
 • 151
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÝ 12 NÂNG CAO pps

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÝ 12 NÂNG CAO pps
... phổ hiđrô, bước sóng dài dãy Laiman 0 ,121 6  m, bước sóng ngắn dãy Banme 0,3650  m Hãy tính bước sóng ngắn xạ mà hiđrô phát A 0,2434  m B 0,6563  m C 0,0 912  m D 0,4866  m Câu 11: Giới hạn ... D Câu 20: Tia laze đặc điểm đây? A Có cường độ lớn B Có công suất lớn C Độ đơn sắc cao D Có tính định hướng cao Câu 21: Kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0 công ... không đổi khoảng vân giảm xuống Câu 18: Tia hồng ngoại tính chất sau ? A làm phát quang số chất B vật bị nung nóng phát C có tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại D có tác dụng nhiệt mạnh Câu 19: Dùng...
 • 3
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptMô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranhNghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ SOA và ứng dụng xây dựng hệ thống giao tiếp thiết bị truy nhập mạng băng rộngNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LƯU TRỮ CHUỖI DNANghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VIDEO DỰA TRÊN NỘI DUNGPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGIỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)Văn hóa doanh nghiệp tại VNPT Bắc GiangXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3GXÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG GIA SƯ - HỌC SINHMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Mô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trịMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi Nghiên cứu điển hình các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF
Đăng ký
Đăng nhập