20 CAU TRAC NGHIEM SO PHUC DAP AN

650 câu trắc nghiệm sinh TNPT đáp án

650 câu trắc nghiệm sinh TNPT đáp án
... Đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh B Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh C Đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Nguyên sinh, đại ... đen, cánh dài : 20,5% đen , cánh ngắn C 41% xám, cánh ngắn : 41% đen , cánh dài : 9% xám, cánh dài : 9% đen , cánh ngắn D 75% xám, cánh dài : 25% đen , cánh ngắn 130 Lai bố mẹ ruồi chủng xám, cánh ... dài đen, cánh ngắn, với tần số hoán vị 20% Kết F2 cho F1 tạp giao là: A 25% xám, cánh ngắn : 50% xám, cánh dài : 25% đen, cánh dài B 70% xám, cánh dài : % xám , cánh ngắn : 5% đen, cánh dài :...
 • 60
 • 290
 • 0

650 câu trắc nghiệm sinh TNPT đáp án

650 câu trắc nghiệm sinh TNPT  đáp án
... Đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh B Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh C Đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Nguyên sinh, đại ... đen, cánh dài : 20,5% đen , cánh ngắn C 41% xám, cánh ngắn : 41% đen , cánh dài : 9% xám, cánh dài : 9% đen , cánh ngắn D 75% xám, cánh dài : 25% đen , cánh ngắn 130 Lai bố mẹ ruồi chủng xám, cánh ... dài đen, cánh ngắn, với tần số hoán vị 20% Kết F2 cho F1 tạp giao là: A 25% xám, cánh ngắn : 50% xám, cánh dài : 25% đen, cánh dài B 70% xám, cánh dài : % xám , cánh ngắn : 5% đen, cánh dài :...
 • 61
 • 212
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 1 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 1 - Đáp án
... 10 Vậy người trả lời không? Chọn đáp án A Đúng B Không thể ba nhiễm kép số lượng NST 11 ; C Không thể ba nhiễm kép số lượng NST 5; D Không thể ba nhiễm kép số lượng 14 ; Đáp án : (A) Bài : 214 15 ... Chọn đáp án A 1, 2, 3, 5; B 1, 3, 4, 5; C 1, 2, 3, 5; D 1, 2, 3, Đáp án : (D) Bài : 213 77 Chọn đáp án A Nhân đôi NST; B Phân li NST; C Trao đổi chéo NST; D Kiểu tập trung NST kì giảm phân I Đáp án ... là: Chọn đáp án A 64; B 12 8; C 256; D 512 ; Đáp án : (B) Bài : 213 93 Bộ phận NST nơi tích tụ nhiều rARN (ARN ribôxôm): Chọn đáp án A Tâm động; B Eo sơ cấp; C Eo thứ cấp; D Thể kèm; Đáp án : (C)...
 • 22
 • 198
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 3 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 3 - Đáp án
... kiện sống; D A B; Đáp án : (C) Bài : 216 83 Cơ thể song nhị bội thể có tế bào mang: Chọn đáp án A Bộ NST bố mẹ khác nhau; B Hai NST lưỡng bội bố mẹ thuộc hai loài khác nhau; C Bộ NST đa bội chẵn; ... giới tính Đáp án : (B) Bài : 5955 Kiểu gen sau xem thể dị hợp? Chọn đáp án A AaBbDd B AaBbdd C AabbDd D Cả ba kiểu gen Đáp án : (D) Bài : 5954 Kiểu gen sau xem thể đồng hợp? Chọn đáp án A AABBDd ... = 0,65; a = 0 ,35 D A = 0,88; a = 0,12; Đáp án : (C) Bài : 21657 Thuyết Kimura đề cập tới nguyên lí tiến hoá cấp độ: Chọn đáp án A Nguyên tử; B Phân tử; C Cơ thể; D Quần thể; Đáp án : (B) Bài :...
 • 13
 • 196
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 4 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 4 - Đáp án
... chất vô cơ; Đáp án : (A) Bài : 21575 Khí nguyên thuỷ có hợp chất: Chọn đáp án A CH2, CH3, CH4, C2N2, N2; B CH2, CH3, O2, CH4; C CH2, O2, N2, CH4, C2H2, H2O; D CH4, NH3, C2N2, CO, H2O Đáp án : (D) ... côaxecva- sinh vật vô bào; D C-CH4-G, L- axit amin, nuclêôtit – prôtêin, axit nuclêic – côaxecva – sinh vạt vô bào Đáp án : (D) Bài : 21588 Nitơ khí nguyên thuỷ hình thành nhờ trình; Chọn đáp án A ... tự đổi mới; Đáp án : (C) Bài : 215 84 Giới vô hữu hoàn toàn thống với cấp độ: Chọn đáp án A Phân tử; B Nguyên tử; C Mô; D Tế bào; Đáp án : (B) Bài : 21583 Ngày chất hữu hình thành thể sống theo...
 • 11
 • 153
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 5 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 5 - Đáp án
... làm giống Những cá thể không đáp ứng tiêu chuẩn bị loại bỏ: Chọn đáp án A H, M; B K, M; C G, N; D H, N; Đáp án : (D) Bài : 21497 Hệ số di truyền là: Chọn đáp án A Tỉ số biến dị kiểu hình biến dị ... 9:3:3:1; D Cả A B; Đáp án : (D) Bài : 21 455 Nội dung định luật di truyền liên kết gen là: Chọn đáp án A Các gen nằm NST làm thành nhóm gen liên kết; B Số gen liên kết số NST đơn bội; C Các gen nằm ... 21 453 Lai dòng đầu chủng cặp gen trội với dòng đậu chủng cặp gen lặn Cho giao số kiểu lai thực là: Chọn đáp án tự A 2.392 .57 8 ; B 2.392.000; C 2.392 .50 0; D 2.392.000; Đáp án : (A) Bài : 21 452 ...
 • 14
 • 310
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 6 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 6 - Đáp án
... Chọn đáp án A 30; B 31; C 32; D 60 ; Đáp án : (C) Bài : 212 56 Một gen có số lượng nuclêôtit 68 00 Số lượng chu kỳ xoắn gen theo mô hình Watson – Cric là: Chọn đáp án A 388; B 340; C 68 0; D 100; Đáp ... độ cao Đáp án : (A) Bài : 209 26 Yếu tố định số lượng cá thể quần thể sâu hại trồng là: Chọn đáp án A Dinh dưỡng B Nhiệt độ C Ánh sáng D Thổ nhưỡng Đáp án : (B) Bài : 20925 Với lúa ánh sáng có ... tác Đáp án : (A) Bài : 20947 Không giết chết sinh vật chủ quan hệ: Chọn đáp án A Cộng sinh B Hội sinh C Ức chế - cảm nhiễm D Sống bám Đáp án : (D) Bài : 209 46 Có lợi cho bên quan hệ: Chọn đáp án...
 • 55
 • 152
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 7 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 7 - Đáp án
... mộc tặc Đáp án là: Chọn đáp án A 1, 2, 3, 4, 5; B 1, 2, 4, 3, 5; C 2, 1, 3, 4, 5; D 2, 1, 5, 3, Đáp án : (D) Bài : 21625 Sự có mặt than chì đá vôi chứng tỏ sống có đại Thái cổ vì: Chọn đáp án A ... Chọn đáp án A Cambri – Xulua – Đêvôn; B Cambri – Tam điệp – Phấn trắng; C Tam điệp – Xilua - Phấn trắng; D Tam điệp – Giura - Phấn trắngl Đáp án : (D) Bài : 216 17 Đặc điểm đại Trung sinh: Chọn đáp ... điều kiện ngoại cảnh; D Số lượng loài ngày đa dạng, phong phú; Đáp án : (A) Bài : 216 37 Biến dị cá thể là: Chọn đáp án A Những biến dị thể sinh vật tác động ngoại cảnh tập quán hoạt động; B Những...
 • 13
 • 173
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 8 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 8 - Đáp án
... A, B C Đáp án : (D) Bài : 2 080 9 Vai trò phân bào: Chọn đáp án A Tăng số lượng tế bào; B Tăng kích thước khối lượng thể; C Thay đổi tế bào già chết; D Cả A, B C Đáp án : (D) Bài : 2 080 8 Sinh trưởng ... Đáp án : (D) Bài : 207 98 Sản phẩm trình quang hợp là: Chọn đáp án A B C Năng lượng tích tụ D Cả A B Đáp án : (D) Bài : 20797 Sản phẩm chuỗi phản ứng tối là: Chọn đáp án A B C ATP D Điện tử Đáp án ... bào; Đáp án : (C) Bài : 2 081 5 Thể bào tử thực vật là: Chọn đáp án A Cơ thể phát sinh từ bào tử lưỡng bội; B Cơ thể gồm tế bào lưỡng bội; C Một giai đoạn phát triển chu trình sống; D Cả A, B C Đáp...
 • 22
 • 286
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 9 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 9 - Đáp án
... súc D Đời sống kí sinh Đáp án : (A) Bài : 20733 Ở trạng thái hoạt động virut tồn dạng: Chọn đáp án A Sống kí sinh thể sinh vật B Sống hoại sinh C Sống tự D Sống kí sinh hoại sinh Đáp án : (A) ... pháp gây đột biến Chọn đáp án A đoạn B dị bội C chuyển đoạn D đa bội Đáp án : (D) Bài : 599 5 Hai phương pháp nghiên cứu di truyền mà Menđen thường xuyên sử dụng là: Chọn đáp án A Phân tích di truyền ... trò định đến biến động số lượng cá thể quần thể? Chọn đáp án A Khí hậu B Kẻ thù C Nhiệt độ D Ánh sáng Đáp án : (A) Bài : 53 89 Đặc điểm sau quần thể động vật? Chọn đáp án A Gồm cá thể khác loài...
 • 26
 • 213
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 11 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 11 - Đáp án
... đây? Chọn đáp án A Thực vật B Động vật bậc cao C Thực vật động vật D Động vật vi sinh vật Đáp án : (A) Bài : 6827 Con lai xa đa bội hoá gọi là: Chọn đáp án A Thể song nhị bội B Thể tứ bội hữu thụ ... nhiễm sắc thể D Đột biến đa bội thể Đáp án : (A) Bài : 6797 Xét gen riêng rẽ, tần số đột biến tự nhiên trung bình khoảng: Chọn đáp án A đến B đến C đến D đến Đáp án : (D) Bài : 6796 Nhân tố sau ... lọc tự nhiên? Chọn đáp án A Biến dị tổ hợp B Đột biến C Giao phối D Sự cách li Đáp án : (B) Bài : 6795 Nhân tố sau làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể? Chọn đáp án Đáp án : (D) A Đột biến...
 • 15
 • 165
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 12 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 12 - Đáp án
... thịnh giai đoạn sau đây? Chọn đáp án A Đại Cổ sinh B Đại Trung sinh C Đại Tân sinh D Đại Nguyên sinh Đáp án : (B) Bài : 6742 Thú ăn thịt nhánh phát triển từ: Chọn đáp án A Thú ăn sâu bọ B Thú mỏ ... động dội Đáp án : (C) Bài : 6738 Kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh đánh dấu kiện sau đây? Chọn đáp án A Sự tiêu diệt bò sát khổng lồ B Sự xuất thú C Sự xuất loài người D Sự xuất hạt kín Đáp án : (C) ... không hàm Đáp án : (A) Bài : 6722 Sự kiện sau xảy kỉ Xilua đại Cổ sinh? Chọn đáp án A Cây trần xuất B Hình thành lớp ôzôn C Động vật có xương sống lên cạn D Xuất dương xỉ có hạt Đáp án : (D) Bài...
 • 19
 • 269
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 13 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 13 - Đáp án
... D Axit nuclêic Đáp án : (B) Bài : 6686 Chất sau thành phần khí nguyên thuỷ? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 6685 Quan niệm đại xem phát sinh sống trái đất là: Chọn đáp án A Quá trình tiến ... cho sống Đáp án : (A) Bài : 6684 Vai trò điều chỉnh trình sinh lí, sinh hoá vật thể sống vật chất sau thực hiện? Chọn đáp án A Các phân tử prôtêin B Các chất hữu C Gen ADN D Các chất sống Đáp án ... “bố” Đáp án : (C) Bài : 6653 Phép lai sau cho kết hoán vị gen liên kết gen giống nhau? Chọn đáp án A B C D Cả phép lai Đáp án : (C) Bài : 6652 Phép lai sau phép lai phân tích? Chọn đáp án A B...
 • 16
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 500 câu trắc nghiệm chứng khoán đáp án120 câu trắc nghiệm access có đáp án100 câu trắc nghiệm thuế có đáp áncâu trắc nghiệm thuế có đáp án600 câu trắc nghiệm số phứccâu hỏi trắc nghiệm iq có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm máclênin có đáp ánbộ câu hỏi trắc nghiệm iq có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm iq có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel có đáp ánhệ thống cau hỏi trắc nghiệm bài tập đáp án quản trị tài chính doanh nghiệp của lưu thị hươngcau hoi trac nghiem sql co dap ancâu hỏi trắc nghiệm thuế có đáp áncau hoi trac nghiem access co dap ancâu hỏi trắc nghiệm internet có đáp ánluận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định tại viện hàn lâm khoa học xã hội việt namluận văn thạc sĩ kế toán thu, chi ngân sách tại văn phòng UBND huyện quảng xƣơngluận văn thạc sĩ kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc qua kho bạcnhà nƣớc thị xã chí linh,tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thƣơng việt nam chi nhánh sông nhuệluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế xã hội hóa của các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực của công ty cổ phần IIG việt namluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ hàng không thăng longluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại văn phòng tổng công ty thép việt namluận văn thạc sĩnâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng số 9 – vinaconexluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán bảo việt (BVSCluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ phi tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh hƣng yênluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại tổng hợp quang minhluận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của ngƣời lao động tại công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thƣơng mại vinexadluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ tuyên truyền, tƣ vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của cục thuế tỉnh hƣng yênluận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng việt nam – chi nhánh sơn tâyluận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội chi nhánh tây hồluận văn thạc sĩ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh thanh hóaluận văn thạc sĩ phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty cổ phần LILAMA 69 3 (2)luận văn thạc sĩ quản lý chất lƣợng dịch vụ thẻ tại chi nhánh ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng bắc ninhNội dung chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở (phần 3)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập