4 đề thi thử đại học môn toán 2017 có đáp án (trắc nghiệm)

4 đề thi thử đại học môn toán 2017 đáp án (trắc nghiệm)

4 đề thi thử đại học môn toán 2017 có đáp án (trắc nghiệm)
... nguồn: nhóm toán www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN ĐỀ 003 – 14- 10-2016 C©u : phép đối xứng qua mặt phẳng biến tam giác thành ? B Một A Không C©u ... Ox ta thi t diện hình vuông Thể tích vật thể là: A  4 4x 2dx B  4 4 x 2dx C  4 16  x  dx facebook.com/mathvncom - nguồn: nhóm toán D  4 4 16  x  dx 10 www.MATHVN.com - Toán học ... ~ ~ ~ ) ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ) { { { { { ) ) { { ) ) { { { { { { { { { { { | | | ) ) ) | | | | |...
 • 39
 • 288
 • 0

Đề thi thử đại học môn toán 2014 đáp án

Đề thi thử đại học môn toán 2014 có đáp án
... ¡ Lại f (0) = nên phương trình f ( x) = nghiệm x=0 KL: Phương trình cho hai nghiệm x = 0, x = 7.b 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1,0 điểm x2 y Phương trình Elíp dạng ... 0.25 ) 0.25 A R B I M D C Phương trình đường thẳng qua M(-3;-2) dạng ax + by + 3a + 2b = (a + b > 0) Đường tròn (C) tâm I(2;3) bán kính R = 10 (C) tiếp xúc với AB nên d ( I ; AB ) = R hay ... 0.25 0.25 8.b 1,0 điểm H I M O A Gọi I R tâm bán kính mặt cầu (S) Theo giả thi t I (3;4; z ) ; R =| z | 0.25 Gọi H hình chiếu vuông góc I lên Oz, ta IH = OA = 32 + 42 = Gả sử (S) cắt Oz M,...
 • 6
 • 2,114
 • 143

Đề thi thử đại học môn toán 2014 đáp án

Đề thi thử đại học môn toán 2014 có đáp án
... cắt (C) điểm A, B cho AB = Ta (C): x2 + y2 – 2x + 4y + = tâm I(1, –2) ; R = (C') tâm M cắt đường tròn (C) A, B nên AB ⊥ IM trung điểm H đoạn AB Ta AB vị trí cho AB đối xứng qua tâm ... (∗) đặt: t = x − ≥ Ta có: 0.25 4 − 2t neáu ≤ t ≤  neáu ≤ t ≤ Xét hàm số f ( t ) = t − + t − , t ≥ Ta f ( t ) = 2 2t − neáu t ≥  0.25 0.25 Đồ thị : Từ đồ thị ta có: < m ≤ y O VI a x 0,25 ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ 47 Câ u I (Biểu điểm gồm 05 trang) Nội dung Khảo sát vẽ đồ thị hàm số > Hàm số đồng biến...
 • 5
 • 1,042
 • 99

Một số đề thi thử đại học môn Toán Năm đáp án - File Word

Một số đề thi thử đại học môn Toán Năm có đáp án - File Word
... + y -5 z -7 7 = Từ giả thi t toán ta thấy C = cách chọn chữ số chẵn (vì số 0)và C 52 = 10 cách chọn chữ số lẽ => C 52 C 52 = 60 số thỏa mãn toán Mỗi số nh 4! số đợc thành lập Vậy tất ... 7x + y -5 z -7 7 = Từ giả thi t toán ta thấy C 52 = 10 cách chọn chữ số chẵn (kể số chữ số đứng đầu) 3 C =10 cách chọn chữ số lẽ => C 52 C = 100 số đợc chọn Mỗi số nh 5! số đợc thành ... f(x)=-x^3+3x^ 2-4 x -3 -2 -1 0,25 -1 -2 -3 -4 -5 -6 I-2 Ta cú y = - 3x2 + 6mx ; y = x = v x = 2m Hm s cú cc i , cc tiu phng trỡnh y = cú hai nghim phõn bit m Hai im cc tr l A(0; - 3m - 1) ; B(2m;...
 • 83
 • 272
 • 0

10 đề thi thử đại học môn toán 2016 đáp án

10 đề thi thử đại học môn toán 2016 có đáp án
... 2 010 khai triển…   Xét khai triển:  x   x   Số hạng chứa x 2 010 2016 k 2016  2 k k 2016 3 k  C x     C2016 x k 0 k 0 x  ứng với 2016  3k  2 010  k  22 C 22016 x 2 010 ... 5 0,25 Thạch Thành, ngày 23 tháng 10 năm 2015 Người đề làm đáp án: Bùi Trí Tuấn SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015 -2016 Mơn: TỐN; Thời gian: 180 ... khơng sữ dụng tài liệu, giám thị coi thi khơng giải thích thêm) ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MƠN: TỐN CÂU Câu (2,0 điểm) ĐÁP ÁN Điểm a) (1,0 điểm) + Tập xác định:...
 • 55
 • 139
 • 0

Tài liệu 4 đề thi thử Đại học Môn Tiếng Anh và đáp án tham khảo

Tài liệu 4 đề thi thử Đại học Môn Tiếng Anh và đáp án tham khảo
... 40 D 41 A 42 C 43 D 44 B 45 C 46 B 47 A 48 C 49 B 50D 51C 52B 53C 54A 55B 56C 57C 58D 59B 60A 61A 62C 63A 64B 65A 66C 67D 68C 69C 70A 71D 72B 73C 74D 75B 76D 77C 78B 79C 80A 10 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ... rabbit ĐÁP ÁN 14 1A 11D 21B 31B 41 D 51D 61C 71C 2D 12B 22D 32C 42 B 52B 62C 72B 3B 13C 23D 33A 43 D 53B 63D 73B 4C 14A 24A 34A 44 D 54B 64B 74C 5D 15B 25C 35C 45 C 55C 65C 75B 6A 16C 26A 36A 46 B 56B ... 43 C 44 A 45 C 46 B 47 C 48 B 49 B 50A 51A 52B 53A 54D 55D 56A 57D 58C 59B 60A 61C 62C 63A 64D 65D 66A 67C 68C 69B 70A 71D 72B 73A 74B 75B 76A 77A 78C 79B 80C 81C 82D 83C 84D 85C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC –...
 • 19
 • 521
 • 8

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán 2009 và đáp án pptx

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán 2009 và đáp án pptx
... ĐÁP ÁN Đ THI TH Câu Câu I: Đ I H C MÔN TOÁN Đáp án H c sinh t làm Hoành đ giao m nghi m c a phương trình: Đi m 1đ x − 3mx ... tr c n tìm ⇔  ⇔ m>  5   m < −   N u thí sinh làm không theo cách nêu đáp án mà đư c đ m t ng ph n đáp án quy đ nh ……………H t…………… ... x ) 1+ x A = lim + lim x →1 x →1 ( x + 7) + x + + + − x2 0,25đ 1 + = 12 12 Ta có x = F − y thay vào bpt ta đư c 50 y − 30 Fy + F − F + ≥ Vì bpt t n t i y nên ∆ y ≥ ⇔ − 25 F + 250 F − 400 ≥ ⇔ 2≤...
 • 5
 • 161
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án khối thpt chuyên đhtn lần 4

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án khối thpt chuyên đhtn lần 4
... CAn 49 : Ddng vi Na 24 ph6ng xq F v6i chu kj'b6n rd T, tao thinh hat nhdn Mg 24 Tai thdi/didm bat ddu kh6o s6t thi tf sd khdi luong Mg 24 vi Na 24 ld U4 Sau thdi gian2T thi tf sd tr€n lb 8.2 c .4 D.0,5 ... c D B C C A B D C B B D B C C C D D A A A C B B A A n It 47 D B D B D 48 B B C 49 C C C C B B 46 50 C D D C B B B B C C (D D 42 43 44 45 B C C C C B B D n D C C C D E A A A C B B A D D B B C ... thq /" Ceu 44 B Lhm ion hod khdng / D C6.thd gAp hi0n tu-d ng quang diQn / C6u 45 : Trong nguydn tri hidrd dlechon nhAy tit qyy d?o N v€ qu! dpo L thi nguydn tri'hitlrO phft rabftc x4 c6 bu6e s6ng...
 • 5
 • 194
 • 0

4 đề thi thử Đại học Môn Tiếng Anh và đáp án tham khảo

4 đề thi thử Đại học Môn Tiếng Anh và đáp án tham khảo
... by this way we can make it effective our laws ĐÁP ÁN 1C 11C 21A 31AD 41 C 51B 61C 71C 2A 12C 22D 32 42 A 52C 62D 72A 3A 13B 23A 33B 43 B 53A 63A 73A 4B 14C 24C 34D 44 A 54D 64C 74B 5A 15C 25A 35B 45 C ... 31B 41 D 51C 61B 71A 2B 12A 22B 32D 42 B 52B 62A 72D 3D 13D 23C 33B 43 A 53B 63B 73C 4B 14B 24D 34B 44 B 54A 64A 74B 5B 15D 25C 35A 45 A 55B 65B 75B 6D 16C 26B 36C 46 C 56C 66B 76D 7A 17A 27A 37A 47 B ... 32B 42 A 52D 62C 72D 3A 13B 23B 33C 43 D 53D 63C 73C 4A 14D 24A 34C 44 B 54A 64C 74B 5D 15D 25D 35C 45 B 55A 65C 75C 6C 16C 26C 36B 46 A 56B 66B 76B 7D 17A 27A 37B 47 C 57D 67A 77C 8B 18B 28B 38A 48 D...
 • 22
 • 237
 • 0

4 đề thi thử Đại học Môn Vật lí và đáp án tham khảo

4 đề thi thử Đại học Môn Vật lí và đáp án tham khảo
... 3D 4A 5B 6D 7C 8B 9A 10D 11A 12B 13D 14A 15B 16B 17D 18A 19C 20B 21C 22A 23A 24C 25B 26A 27B 28C 29C 30C 31D 32B 33B 34C 35A 36A 37D 38A 39C 40 D 41 B 42 A 43 B 44 D 45 C 46 D 47 A 48 A 49 B 50C đề thi thử ... ỏn 4: 2D 3B 4D 5C 6C 7C 8C 9A 10D 11A 12C 13D 14B 15B 16A 17C 18A 19D 20A 21A 22B 23B 24C 25C 26B 27A 28B 29A 30B 31A 32A 33A 33C 34D 35D 36D 37C 38D 39B 40 D 41 B 42 D 43 D 44 B 45 C 46 C 47 A 48 A 49 A ... 32B 33B 34A 35A 36D 37D 38D 39A 40 A 41 B 42 B 43 B 44 D 45 B 46 D 47 D 48 B 49 D 50B 16 đề thi thử đại học- CAO NG môn vật lý ( Thi gian lm bi 90 phỳt)\ đề số Cõu 1.Khi súng õm truyn t mụi trng khụng khớ...
 • 22
 • 77
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN NGỮ VĂN, ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN NGỮ VĂN, CÓ ĐÁP ÁN
... nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 0,5 0,5 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn - Từ “Điêu tàn” đến “Ánh sáng phù sa” ... bảo yêu cầu kiến thức kỹ Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... cảm hứng sử thi ý nghĩa điển hình Ở họ kết tinh sức mạnh , tình cảm, lý tưởng cao đẹp cộng đồng qua hệ.- Điểm khác biệt- nét đẹp riêng- mối nhân vật: Việt đậm chất Nam ngôn ngữ, tính cách...
 • 3
 • 515
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN NGỮ VĂN, ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN NGỮ VĂN, CÓ ĐÁP ÁN
... 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn + Tnú người sống nghĩa ... cầu đề **Lưu ý: Cần khuyến khích viết sáng tạo, cách lý giải riêng mà hợp lý , thuyết phục / Đáp án đề thi 2013 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ ... điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn +Vẻ đẹp Lor-ca tiếng đàn : chôn...
 • 5
 • 404
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi thử đại học môn toán 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn toán 2012 co dap anđề thi thử đại học môn toán 2015 có đáp ántrọn bộ 55 đề thi thử đại học môn toán 2014 có đáp án chi tiếtđề thi thử đại học môn toán 2013 va dap anđề thi thử đại học môn lý 2013 co dap anđề thi thử đại học môn hóa 2011 có đáp ánđề thi thử đại học môn hóa 2013 co dap anđề thi thử đại học môn sinh 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anđề thi thử đại học môn anh 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn lý 2012 co dap anđề thi thử đại học môn vật lý có đáp ánđề thi thử đại học môn hóa 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn anh 2012 có đáp ánBồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh tiểu họcLập trình giao diện với android tài liệuMột số biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh yếu - kém môn Tiếng AnhTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG – OTCIELTS SPEAKING SAMPLES PART 2 TOPIC FORECASTCác giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.Quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty T.N.H.H các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSUđề cương môn sinh học tế bào1000 cụm từ vựng part 1 toeicKẾ HOẠCH bài dạy, minh nguyệtBÀI TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤXây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) đến năm 2020.Xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh.Giáo dục pháp luật cho công chức hành chính ở nước Cộng ḥa Dân chủ nhân dân Lào hiện nayĐề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Vật Lý 11Ebook Phòng, chống HIVAIDS (Tài liệu dùng cho đào tạo sinh viên hệ bác sỹ y học dự phòng) Phần 2Ebook Chăm sóc người nhiễm HIVAIDS (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) Phần 2Bài giảng Bệnh mắt Basedow (Hyperthyroid Eye Disease Basedow’s ophthalmopathy)Bài giảng Catheter dùng trong thận nhân tạoBài giảng Tổn thương thận cấp do thuốc kháng viêm NonSteroids
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập