Giao an 12 ki i (CB)

Giao an 12 ki i (CB)

Giao an 12  ki i (CB)
... tan tiếng Hi lạp lipos có nghĩa chất béo Lipit nhiều dung m i hữu thành phần tế bào sống Phân lo i chia thành lo i: lipit đơn giản lipit phức Lipit gồm nhiều lo i như: chất béo, sáp, tạp Lipit ... cố ki n thức - GV nhắc HS: + Ôn tập ki n thức este + Gi i tập SGK + Chuẩn bị n i dung lipit - HS ghi nhà Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 03 BA I LIPIT I MỤC TIÊU ... axit cacboxylic + Đọc chuẩn bị n i dung amino axit - HS ghi nhà 43 Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 15 BA I AMINO AXIT I MỤC TIÊU Về ki n thức a Học sinh biết:...
 • 101
 • 50
 • 0

giao an 12 ki I

giao an 12 ki I
... l: FBANGDIEM I) Cõu hi v nh : III) Dn dũ: B i Liên kết giữacác bảng Thi lng: tit PPCT: Tit s 22 Ngy son: 2/1/2009 Lp Ngy dy 12A1 12A2 12A3 I MC TIấU - Hiểu đợc kh i niệm liên kết biểu mẫu 12A4 ... Ma-khach_hang: kiu ký t, cha ti a 10 ký t Ma-san_pham: kiu ký t, cha ti a ký t So_hieu_don: kiu s nguyờn (integer) Ngay _giao_ hang: kiu ngy ngn dng :Vit Nam Don_gia: kiu s thc (single) So_luong: kiu ... thc iu kin: Gii OR Khỏ lc danh sỏch hc sinh Gii hoc Khỏ Biu thc Lụgic : [TOAN]>=0 AND [TOAN]...
 • 42
 • 136
 • 0

Giao an 10 ki i (CB)

Giao an 10  ki i (CB)
... nhóm nguyên tố? - Vơ i phi kim: - HS trả lơ i C: II, IV - GV nhắc la i hoá trị của các kim loa i, phi N: I, II, III, IV, V kim và gốc axit thường gặp S: II, IV, VI - HS nắm được hoá ... các nhóm HS, mô i Gia i thích nhóm gia i thích quy luật biến đô i bán ki nh, a Theo chu ki tính kim loa i và tính phi kim theo chu ki hoặc Khi từ tra i sang pha i, Z tăng dần theo ... cung n i dung, biến đô i theo chu ki và theo nhóm là tra i ngược Hoạt động Tìm hiểu các kha i niệm - GV go i HS đứng ta i chỗ nêu kha i niệm độ II GIA I THÍCH âm i ̣n, tính kim...
 • 97
 • 56
 • 0

Giao an 12 ki II (CB)

Giao an 12  ki II (CB)
... QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KI ̀M THỔ I MỤC TIÊU Về ki n thức a Học sinh biết - Các kim loại ki ̀m thổ, - Vị trí của kim loại ki ̀m thổ bảng tuần hoàn cấu hình e lớp của kim loại ki ̀m ... chế kim loại ki ̀m thổ - Các ứng dụng của kim loại ki ̀m thổ b Học sinh hiểu - Tính chất của kim loại ki ̀m thổ tăng dần từ Be đến Ba - Kim loại ki ̀m thổ kim loại thuộc nhóm IIA ... động Tìm hiểu vị trí của kim loại ki ̀m bảng tuần hoàn - GV thông báo: nhóm kim loại ki ̀m gồm A KIM LOẠI KI ̀M kim loại: 3Li, 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs I Vị trí kim loại ki m bảng - HS nắm được...
 • 90
 • 55
 • 0

giáo án học I sinh học 12

giáo án học kì I sinh học 12
... động giáo viên - Giáo viên sử dụng hình để n i đến kh i niệm đột Hoạt động học sinh N i dung - Học sinh trả l i dựa vào I/ Kh i niệm dạng đột biến gen kiến thức học lớp 1/ Kh i niệm SINH HỌC 12 ... SINH VẬT 43 Quần xã sinh vật số đặc trưng quần xã 44 Diễn sinh th i Chương III : HỆ SINH TH I, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ M I TRƯỜNG 45 Hệ sinh th i 46 Trao đ i vật chất hệ sinh th i 47 Chu trình sinh ... liên kết peptit hình thành A hai axit amin kế B axit amin thứ v i axit amin thứ hai C axit amin mở đầu v i axit amin thứ D hai axit amin lo i hay khác lo i Câu 31 Tác nhân sinh học gây đột biến...
 • 148
 • 102
 • 0

GIÁO ÁN 4 I

GIÁO ÁN 4 KÌ I
... lo i nhân vật III Các hoạt động dạy – học chủ yếu Giáo viên 1.Kiểm tra: -B i văn kể chuyện khác văn văn kể chuyện i m nào? -Nhận xét – cho i m 2B i m i: -Gi i thiệu HĐ 1: Tìm hiểu -Gi i thiệu ... tình v i hành vi trung thực –Phản đ i hành vi không trung thực 3.Hành vi: -Nhận biết hành vi trung thực, đâu hành vi giả d i học tập -Biết thực hành vi trung thực Phê phán hành vi giả d i II.ĐỒ ... i m công khai III / B i : Giáo Viên N i Dung Học Sinh Phần mở đầu : HS lắng nghe GV tiếp xúc HS tiết học âm ghi nhớ nhạc năm học lớp GV cần tạo khônh khí vui tư i , phấn kh i , hào hứng tiết...
 • 33
 • 226
 • 0

GIÁO ÁN 4 I

GIÁO ÁN 4 KÌ I
... phán hành vi giả d i II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Vở tập đạo đức III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Gi¸o viªn : D¬ng V¨n Hïng – Trêng tiĨu häc sè Gia Ninh KÕ ho¹ch d¹y häc - Líp - Tn Hoạt động Giáo ... II:Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Giáo viên 1.Kiểm tra :4 -Kiểm tra số BT HS; bảng 2.B i m i: -Gi i thiệu HĐ1:Ôn luyện hàng đơn vò chục, Hoạt động Học sinh -2HS lên bảng làm giao tiết ... kể l i ngôn ngữ cách diễn đạt truyện thơ nàng Tiên c -Thể l i kể tự nhiên,ph i hợp l i kể v i i u bộ, nét mặt,biết thay đ i dọng kể phù hợp v i n i dung -Hiểu ý nghóa câu chuyện:Con ngư i cần...
 • 13
 • 175
 • 0

GIAO AN 12 KI 1

GIAO AN 12 KI 1
... yêu cầu hệ sở liệu, - Làm tập 1. 9, 1. 10, 1 .12 , 1. 13, 1. 15 (SBT- T9, 10 ) 10 Ngày soạn: 6/ 9/ 2008 Ngày giảng: / / 2008 Tiết Đ2 hệ quản trị sở liệu I - Mục tiêu Ki n thức - Bit khỏi nim h QTCSDL; ... QTCSDL: Bộ truy vấn quản lí liệu (bộ truy xuất liệu) BTV: Hc bi theo câu hỏi 1, 2, SGK- T20, Bài 1. 27 đên 1. 31 SBT- T12, 13 13 Ngày soạn: 6/ 9/ 2008 Ngày giảng: / / 2008 Tiết Đ2 hệ quản trị sở ... BTV: Hc bi theo câu hỏi 4,5,6 SGK- T20, Bài 1. 32 đên 1. 36 SBT- T13, 14 15 Ngày soạn: 10 / 9/ 2008 Ngày giảng: / / 2008 Tiết Bài tập I - Mục tiêu Ki n thức - Bit khỏi nim h QTCSDL; - Bit cỏc...
 • 93
 • 207
 • 0

giao an 12 ki II

giao an 12 ki II
... b r n r a r rr r r rr rr r , ^ a [a, b] Gợilời: [ anb] ^ a n ^ b ^ b Trả ý: rr Vậy em có xét rxét quan hệ vectơ Em có nhậnnhậngì vềgì rvề quan hệ nn với mặt phẳng ()? b ? hai vectơ a Vectơ pháp ... r r Hai vectơ a b nói nằm ( ) gọi cặp vectơ phương r b mặt phẳng () r a Bằng trực quan em có nhận xét quan hệ vectơ a, vectơ b ()? r b Vectơ pháp tuyến mặt phẳng r a Đáp số: Hình hình Em cho ... pháp tuyến r u r n u r m Vậy quanmột vào hình vẽ có Em theo em sát mặt phẳng bao chọn phươngpháp tuyến? nhiêu vec tơ án Vectơ pháp tuyến mặt phẳng r Trong không gian cho điểm M0 vectơ n Mặt phẳng...
 • 17
 • 215
 • 0

giáo án 12 chương I (Ban cơ bản)

giáo án 12 chương I (Ban cơ bản)
... số đạt cực đ i (cực tiểu) x x0 g i i m cực đ i ( i m cực tiểu) hàm số; f(x0) g i lµ gi¸ trÞ cùc ® i (gi¸ trÞ cùc tiểu) cđa hµm sè, i m M(x0;f(x0)) g i i m cùc ® i ( i m cùc tiểu)cđa ®å thÞ ... t i i m x = - 2, ta ph i cã y(- 2) = - + 4(m + 3) + - m = ⇔ m=- Củng cố: ( 2’) Củng cố l i kiến thức học B i tập: B i tập l i sgk KIỂM TRA MỘT TIẾT GI I TÍCH 12 (Ban bản) I> PHẦN TRẮC NGHIỆM: ... trình, g i mở, vấn đáp, nêu vấn đề 2.Cơng tác chuẩn bị: - Giáo viên: giáo án, sgk, thước kẻ, phấn, … - Học sinh: Sgk, ghi, dụng cụ học tập,… XVIII TIẾN TRÌNH B I HỌC 1.Ổn định lớp: phút Kiêm tra...
 • 20
 • 156
 • 0

giáo án 12 chương I

giáo án 12 chương I
... ngày II Chuẩn bị giáo viên học sinh: a) Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, bảng phụ; b) Chuẩn bị học sinh: Sách GK tin 12, ghi III Tiến trình dạy Ổn định lớp: Ngày giảng ... Về th i độ: • Có ý thức sử dụng máy tính để khai thác thông tin, phục vụ công việc hàng ngày II Chuẩn bị giáo viên học sinh: a) Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, bảng ... Ngày giảng: 01/ 09/ 2008 Chương I :KH I NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU §1 MỘT SỐ KH I NIỆM CƠ BẢN (tiết 1) I Mục tiêu a) Về kiến thức: • Biết vấn đề cần gi i tóan quản lí cần thiết ph i có CSDL • Biết...
 • 7
 • 151
 • 0

GIÁO ÁN 12 KH I- 2008

GIÁO ÁN 12 KH I- 2008
... tạo suy tính chất anilin Trang 11 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 Dặn dò: Học bài, làm 2,3,4/20 SGK Trang 12 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 TIẾT 7,8 ÔN TẬP CHƯƠNG I -oOo - I Mục ... sinh có số mol Trang 42 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 TIẾT 21 ĐỀ KIỂM TRA -oOo -(Trắc nghiệm) Trang 43 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 TIẾT 22 Chương II Bài GLUXIT GLUCOZƠ I ... lại màu xanh Kh ng tham gia phản ứng tráng gương - GV lưu ý: Tinh bột kh ng tham gia pư tráng gương, pư với Cu(OH)2 to thường hay đun nóng Trang 48 GV: Nguyễn Xuân Kh i GIÁO ÁN LỚP 12 IV Sự chuyển...
 • 68
 • 155
 • 0

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3CỘT)

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3CỘT)
... câu, Câu trang 9: C suy nghĩ thảo luận đưa đáp án Câu trang 9: A * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 9: D * Hs giải thích Câu trang 13: D * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 13: D Trang Trường ... nghĩ Câu trang 17: D thảo luận đưa đáp án * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 17: D * Hs giải thích * đọc đề Câu trang 17: C Câu trang 21: D Câu trang 21: B * Thảo luận tìm kết Câu trang 25: D ... Nguyễn Văn Trong Trang 22 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật Lý 12( Cơ Bản) Tiết dạy: 14 Bài 8: GIAO THOA SĨNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Mơ tả tượng giao thoa hai sóng mặt nước nêu điều kiện để có giao...
 • 113
 • 152
 • 0

giáo án td6 i

giáo án td6 kì i
... Biên chế tổ tập luyện, chọn cán số quy định tập luyện II Đia i m phơng tiện - Trờng - Địa i m lớp học sách bút để nghi chép III N i dung phơng pháp lên lớp A L i ích góp phần giáo dục học sinh ... nhẹn, đoàn kết, linh hoạt ch i II- Địa i m - phơng tiện : - Sân tập trờng: C i + vạch gi i hạn + Cầu - bóng (hoặc 2c i gậy ngắn 15cm) ch i trò ch i III- Tiến trình dạy - học : N i dung A- Phần ... bền trò ch i (do GV chọn) * Ch i nhiệt tình luật II- Địa i m - phơng tiện : -Sân trờng PTCS Noong Luông - Cờ lệnh + c i đồng hồ bấm gi i, gi i nhảy III- Tiến trình dạy - học : N i dung Phần...
 • 145
 • 189
 • 0

giáo án học I

giáo án học kì I
... P K g II Nä i dung bi må i:i dung ghi bng Hoảt âäüng ca tháưy v tr Bi THÄNG TIN V BIÃØU DIÃÙN THÄNG TIN(TT) Biãøu diãùn thäng tin b Vai tr ca biãøu diãùn thäng tin GV: láúy vê dủ gii thêch ... våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B vàõn P K P K g II Kiãøm tra bi c: Hy nãu cáúu trục chung ca mäüt mạy i ûn tỉí? III Nä i dung bi må i:i dung ghi ... viãn : Giạo ạn, ti liãûu, SGK  Hc sinh : SGK, våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B vàõn P K P K g II Kiãøm tra bi c + HS1: Nãu kh i niãûm vãư thäng tin,...
 • 20
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án 12 năm 2015giáo án môn kĩ thuật lớp 5 cả nămgiáo án môn kĩ thuật lớp 4giáo án 12 sinhgiáo án 12giáo án môn kĩ thuật lớp 4 cả nămgiao an hoc ki 2giáo án vật lí 10 cb đủ tự chọngiao an vat li 10 cb 2 cotgiáo án ngữ văn 11 cbgiáo án địa lí 7 cb tiết 6giáo án môn kĩ thuật 5giao an van ki 1 hoc vngiao an mon dia i lop 10 bai 15giáo án rèn kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo(TRIẾT học) vận DỤNG NGUYÊN tắc KHÁCH QUAN PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG một số NGHỊ ĐỊNH của CHÍNH PHỦ RA đời mà CHẾT yểu THẬM CHÍ CHƯA kịp RA THỰC HIỆN đã PHẢI DỪNG lại(Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước taTài liệu đào tạo động cơ TDI 2.0 của Audi VolkswaganLý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng caoBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầm2017 đáp án soạn lý THUYẾT 3 đềCÁC DẠNG CÂU điều KIỆNTOAN THUC TE 2017 NEWĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằngQuản lý bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng các trường tiểu học huyện xuân trường tỉnh nam định theo định hướng đổi mới giáo dụcĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninhCác nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh thái nguyênXU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG NGUỒN PHÁP LUẬT THÀNH VĂN CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THUỘC DÒNG HỌ CIVIL LAW VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.Ẩm thực truyền thống của người tày chợ đồn bắc kạn với việc phát triển du lịchQuản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở phật giáo thành phố hải dươngTăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố lai châuNghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cútCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập