thi online danh tu lan 3

đề thi thử đại học 2014 sinh học có đáp án thpt ngô gia tự lần 3

đề thi thử đại học 2014 sinh học có đáp án thpt ngô gia tự lần 3
... sinh sản thể trở thành loài khả sinh sản sinh dưỡng Không thể trở thành loài NST không tương đồng thể trở thành loài đa bội hóa tự nhiên thành hữu thụ đáp án : A B C D Câu 30 : ... 12.A 22.C 32 .A 42.C 3. D 13. D 23. C 33 .A 43. C 4.A 14.A 24.C 34 .D 44.D 5.B 15.C 25.D 35 .A 45.B 6.C 16.C 26.A 36 .B 46.D 7.B 17.B 27.C 37 .A 47.B 8.C 18.A 28.D 38 .C 48.D facebook.com/ChiaSeDeThi.net ... thai sinh khả đứa họ sinh bị bất thường số lượng NST là: A 5/8 B 1/2 C 3/ 8 D 3/ 7 -Hết Chúc em mùa thi thành công!!! ĐÁP ÁN ( MÃ ĐỀ 132 ) 1.D 11.C 21.B 31 .A...
 • 8
 • 322
 • 3

Thi thử 2011 THPT Đào Duy Từ Lần 3

Thi thử 2011 THPT Đào Duy Từ Lần 3
... 30 C 30 31 B 31 25 B 26 D lt C l6 D JZ A A 32 A JJ JJ D c t2 25 A 26 c 27 A 28 C 29 B 30 B 27 c 28 B 29 A 30 B 22 C aa B 24 B D 2B B 29 C 30 D 31 B 31 D ?.1 32 33 34 35 36 37 20 32 33 34 35 36 ... 36 37 32 33 B 34 35 36 D J/ C D B A B AA AA 35 35 ?A B JO D 37 D 38 C eo D a'7 38 D ?o D A 3B C )O 39 C 4A B 40 B 40 B 39 40 B ao U 4A D 41 D 41 B 41 D 41 D 41 D c A.) D B 43 D 42 43 B 42 B 43 ... C .3, 99g ,4.5,079 E 10, 839 Cho biet : H:1, O:2, Ag:108, Na: 23, K :39 , Ca=40, Ba: 137 , Mg:24, Zn:65, Cu:64, Fr55, Al:27, P :31 C:12, S :32 , Cl :35 ,5, Br:80, N:l4, Ni:59, Pb:207 Trang 4/4 - Ma d6 thi 30 1...
 • 8
 • 59
 • 0

Thi thử đại học làn 3 [ TRƯỜNG HỌC SỐ ]

Thi thử đại học làn 3 [ TRƯỜNG HỌC SỐ ]
... rắn E hỗn hợp khí, chất tan dung dịch Y : A Mg(NO3)2; Fe(NO3)2 B Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, HNO3 C Mg(NO3)2; Fe(NO3 )3; NH4NO3 D Mg(NO3)2; Fe(NO3)2 ; NH4NO3 Câu 29: Cho chất sau: axit   aminocaproic, ... kính r = 1 ,35 .10-1 nm có nguyên tử khối 65u Tính khối lượng riêng nguyên tử kẽm: A 10,48g/cm3 B 10 ,33 g/cm3 C 10,65g/cm3 D 10,74g/cm3 Câu 43: Trộn 100 ml dung dịch A gồm KHCO3 1M K2CO3 1M vào 100 ... glixin Số công thức cấu tạo có peptit X A B C D Câu 34 : Cho hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch HNO3, phản ứng xong, thu dung dịch A chứa chất tan Chất tan : A Fe(NO3 )3 B Fe(NO3)2 C HNO3 D...
 • 6
 • 902
 • 6

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 29[50]c 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]a 34 [50]a 35 [50]a 36 [50]d 37 [50]b 38 [50]d 39 [50]a 40[50]a 41[50]a 42[50]a 43[ 50]a 44[50]d 45[50]b 46[50]b 47[50]b 48[50]c 49[50]c 50[50]b ¤ Đáp án đề thi: 02 ... 29[50]d 30 [50]c 31 [50]d 32 [50]d 33 [50]d 34 [50]a 35 [50]d 36 [50]d 37 [50]a 38 [50]d 39 [50]d 40[50]c 41[50]d 42[50]a 43[ 50]d 44[50]a 45[50]c 46[50]d 47[50]c 48[50]d 49[50]a 50[50]c ¤ Đáp án đề thi: 01 ... 21[50]a 22[50]c 23[ 50]d 24[50]b 25[50]c 26[50]d 27[50]d 28[50]b 29[50]a 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]b .34 [50]b 35 [50]d 36 [50]b 37 [50]b 38 [50]c 39 [50]d 40[50]d 41[50] 42[50]b. 43[ 50]c.44[50]a...
 • 25
 • 255
 • 1

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d94s1, 1s22s22p63s23p63d9 B 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d94s1, 1s22s22p63s23p63d9 C 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9 ... 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9 D 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9 Câu 25: Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cần dùng 2,24 lít CO (đktc) Khối lượng ... CH2=CH-CH3 H2C CH CH3-CH2-CH3 B CH2=CH-CH3 C H2 C H2 C CH3-CH2-CH3 D CH3-CH2-CH3 Câu 42: 17,7 gam amin bậc phản ứng vừa đủ với FeCl thu 10,7 gam kết tủa Công thức amin A C2H5NH2 B C3H7NH2 C CH3NH2...
 • 4
 • 205
 • 0

Đề thi toán Quốc gia lần 3

Đề thi toán Quốc gia lần 3
... ĐỀ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2001-2002 MÔN : TOÁN (Bảng B) Ngày thi thứ hai Bài : Cho a, b, c ba số thực tuỳ ý Chứng minh : 6(a +...
 • 2
 • 232
 • 0

thi thử đại học lần 3

thi thử đại học lần 3
... nhiệt phân tạo thành oxit kim loại: A) Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3 B) Cu(NO3)2, Fe(NO3 )3, Ca(NO3 )3 C) Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe(NO3 )3 D) KNO3, Al(NO3 )3, Zn(NO3)2 C©u 48: Cho hçn hỵp c¸c khÝ N2, Cl2, ... pha lỗng lần? a) 6,56 lần b) 21,8 lần c) 10 lần d) 12,45 lần C©u 37 : Mét lo¹i gang cã c¸c t¹p chÊt chđ u lµ Mn, S, P Cã thĨ dïng axit nµo hoµ tan lo¹i gang ®ã: A dd H2SO4 lo·ng B dd HNO3 ®Ỉc nãng ... tđa Gi¸ trÞ cđa m lµ: A 20(g) B 25(g) C 20,55(g) D 15(g) C©u 43: Cấu hình electron lớp ngồi X,Y,Z,T X:3s ; Y:3s23p5; Z:3s23p1; T:3s1.§é ©m ®iƯn cđa c¸c nguyªn tử ngun tố gi¶m dần là: a) X,Y,Z,T...
 • 4
 • 72
 • 0

De thi thu dai hoc lan 3

De thi thu dai hoc lan 3
... 21D 31 C 41B 51A 2B 12B 22A 32 A 42C 52A 3C 13B 23C 33 C 43B 53B 4A 14C 24C 34 D 44D 54D HCl 5A 15C 25D 35 A 45A 55D 6B 16B 26D 36 C 46A 56A 7D 17B 27A 37 D 47A 57D 8D 18A 28D 38 A 48A 58C 9B 19B 29D 39 A ... triolein A 28, 73 B 287 ,30 C 86,20 D 862,00 60 Phản ứng sau không xảy A (NH4)2Cr2O7  Cr2O3 + N2 + H2O B Fe2O3 + 6HI  2FeI3 + H2O C 3CuO + 2NH3  3Cu + N2 + 3H2O D 2CrO3 + 2NH3  Cr2O3 + N2 + 3H2O CO ... andehit A CH3CHO, C2H5CHO B CH3CHO, CH2(CHO)2 C C2H5CHO, C3H7CHO D.HCHO, CH3CHO 23 Cho 30 gam hỗn hợp CaCO3 KHCO3 tác dụgn hết với HNO3 thu khí Y, dẫn khí Y qua 500ml dung dịch Ba(OH)2 2M thu...
 • 5
 • 208
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: De va HDC TS mon hoa 2013 1Đề thi vào chuyên 20132014TỪ VỰNG NGỮ PHÁP STARTERS MOVERS HOÀN CHỈNH NHẤT.Secrets of Closing the Sale by Zig Ziglar203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bảnNghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà NẵngNghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh thái nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái NguyênPhương pháp kiểm tra tạp chất tinh bột, CMC trong tôm bằng test nhanhPhát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yênẢnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của đồng bào khmer tỉnh bạc liêuLUẬN VĂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2016KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG , NGÂN HÀNG SEABANKTHỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SX GIÀY UY VIỆTPresentation DOING 2bo de thi hoc ki 2 mon tieng anh lop 11 nam 2015 truong thpt le hong phongĐề đa ks giáo viên toán huyện lập thạch 2009 2010cong thuc vat ly 12 co ban 2017Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Sơn, Phú Thọ năm học 2016 2017Tóm tắt truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập