thi online danh tu lan 3

đề thi thử đại học 2014 sinh học có đáp án thpt ngô gia tự lần 3

đề thi thử đại học 2014 sinh học có đáp án thpt ngô gia tự lần 3
... sinh sản thể trở thành loài khả sinh sản sinh dưỡng Không thể trở thành loài NST không tương đồng thể trở thành loài đa bội hóa tự nhiên thành hữu thụ đáp án : A B C D Câu 30 : ... 12.A 22.C 32 .A 42.C 3. D 13. D 23. C 33 .A 43. C 4.A 14.A 24.C 34 .D 44.D 5.B 15.C 25.D 35 .A 45.B 6.C 16.C 26.A 36 .B 46.D 7.B 17.B 27.C 37 .A 47.B 8.C 18.A 28.D 38 .C 48.D facebook.com/ChiaSeDeThi.net ... thai sinh khả đứa họ sinh bị bất thường số lượng NST là: A 5/8 B 1/2 C 3/ 8 D 3/ 7 -Hết Chúc em mùa thi thành công!!! ĐÁP ÁN ( MÃ ĐỀ 132 ) 1.D 11.C 21.B 31 .A...
 • 8
 • 373
 • 3

Thi thử 2011 THPT Đào Duy Từ Lần 3

Thi thử 2011 THPT Đào Duy Từ Lần 3
... 30 C 30 31 B 31 25 B 26 D lt C l6 D JZ A A 32 A JJ JJ D c t2 25 A 26 c 27 A 28 C 29 B 30 B 27 c 28 B 29 A 30 B 22 C aa B 24 B D 2B B 29 C 30 D 31 B 31 D ?.1 32 33 34 35 36 37 20 32 33 34 35 36 ... 36 37 32 33 B 34 35 36 D J/ C D B A B AA AA 35 35 ?A B JO D 37 D 38 C eo D a'7 38 D ?o D A 3B C )O 39 C 4A B 40 B 40 B 39 40 B ao U 4A D 41 D 41 B 41 D 41 D 41 D c A.) D B 43 D 42 43 B 42 B 43 ... C .3, 99g ,4.5,079 E 10, 839 Cho biet : H:1, O:2, Ag:108, Na: 23, K :39 , Ca=40, Ba: 137 , Mg:24, Zn:65, Cu:64, Fr55, Al:27, P :31 C:12, S :32 , Cl :35 ,5, Br:80, N:l4, Ni:59, Pb:207 Trang 4/4 - Ma d6 thi 30 1...
 • 8
 • 65
 • 0

Thi thử đại học làn 3 [ TRƯỜNG HỌC SỐ ]

Thi thử đại học làn 3 [ TRƯỜNG HỌC SỐ ]
... rắn E hỗn hợp khí, chất tan dung dịch Y : A Mg(NO3)2; Fe(NO3)2 B Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, HNO3 C Mg(NO3)2; Fe(NO3 )3; NH4NO3 D Mg(NO3)2; Fe(NO3)2 ; NH4NO3 Câu 29: Cho chất sau: axit   aminocaproic, ... kính r = 1 ,35 .10-1 nm có nguyên tử khối 65u Tính khối lượng riêng nguyên tử kẽm: A 10,48g/cm3 B 10 ,33 g/cm3 C 10,65g/cm3 D 10,74g/cm3 Câu 43: Trộn 100 ml dung dịch A gồm KHCO3 1M K2CO3 1M vào 100 ... glixin Số công thức cấu tạo có peptit X A B C D Câu 34 : Cho hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch HNO3, phản ứng xong, thu dung dịch A chứa chất tan Chất tan : A Fe(NO3 )3 B Fe(NO3)2 C HNO3 D...
 • 6
 • 969
 • 6

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 29[50]c 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]a 34 [50]a 35 [50]a 36 [50]d 37 [50]b 38 [50]d 39 [50]a 40[50]a 41[50]a 42[50]a 43[ 50]a 44[50]d 45[50]b 46[50]b 47[50]b 48[50]c 49[50]c 50[50]b ¤ Đáp án đề thi: 02 ... 29[50]d 30 [50]c 31 [50]d 32 [50]d 33 [50]d 34 [50]a 35 [50]d 36 [50]d 37 [50]a 38 [50]d 39 [50]d 40[50]c 41[50]d 42[50]a 43[ 50]d 44[50]a 45[50]c 46[50]d 47[50]c 48[50]d 49[50]a 50[50]c ¤ Đáp án đề thi: 01 ... 21[50]a 22[50]c 23[ 50]d 24[50]b 25[50]c 26[50]d 27[50]d 28[50]b 29[50]a 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]b .34 [50]b 35 [50]d 36 [50]b 37 [50]b 38 [50]c 39 [50]d 40[50]d 41[50] 42[50]b. 43[ 50]c.44[50]a...
 • 25
 • 297
 • 1

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d94s1, 1s22s22p63s23p63d9 B 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d94s1, 1s22s22p63s23p63d9 C 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9 ... 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9 D 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9 Câu 25: Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cần dùng 2,24 lít CO (đktc) Khối lượng ... CH2=CH-CH3 H2C CH CH3-CH2-CH3 B CH2=CH-CH3 C H2 C H2 C CH3-CH2-CH3 D CH3-CH2-CH3 Câu 42: 17,7 gam amin bậc phản ứng vừa đủ với FeCl thu 10,7 gam kết tủa Công thức amin A C2H5NH2 B C3H7NH2 C CH3NH2...
 • 4
 • 216
 • 0

Đề thi toán Quốc gia lần 3

Đề thi toán Quốc gia lần 3
... ĐỀ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2001-2002 MÔN : TOÁN (Bảng B) Ngày thi thứ hai Bài : Cho a, b, c ba số thực tuỳ ý Chứng minh : 6(a +...
 • 2
 • 246
 • 0

thi thử đại học lần 3

thi thử đại học lần 3
... nhiệt phân tạo thành oxit kim loại: A) Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3 B) Cu(NO3)2, Fe(NO3 )3, Ca(NO3 )3 C) Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe(NO3 )3 D) KNO3, Al(NO3 )3, Zn(NO3)2 C©u 48: Cho hçn hỵp c¸c khÝ N2, Cl2, ... pha lỗng lần? a) 6,56 lần b) 21,8 lần c) 10 lần d) 12,45 lần C©u 37 : Mét lo¹i gang cã c¸c t¹p chÊt chđ u lµ Mn, S, P Cã thĨ dïng axit nµo hoµ tan lo¹i gang ®ã: A dd H2SO4 lo·ng B dd HNO3 ®Ỉc nãng ... tđa Gi¸ trÞ cđa m lµ: A 20(g) B 25(g) C 20,55(g) D 15(g) C©u 43: Cấu hình electron lớp ngồi X,Y,Z,T X:3s ; Y:3s23p5; Z:3s23p1; T:3s1.§é ©m ®iƯn cđa c¸c nguyªn tử ngun tố gi¶m dần là: a) X,Y,Z,T...
 • 4
 • 76
 • 0

De thi thu dai hoc lan 3

De thi thu dai hoc lan 3
... 21D 31 C 41B 51A 2B 12B 22A 32 A 42C 52A 3C 13B 23C 33 C 43B 53B 4A 14C 24C 34 D 44D 54D HCl 5A 15C 25D 35 A 45A 55D 6B 16B 26D 36 C 46A 56A 7D 17B 27A 37 D 47A 57D 8D 18A 28D 38 A 48A 58C 9B 19B 29D 39 A ... triolein A 28, 73 B 287 ,30 C 86,20 D 862,00 60 Phản ứng sau không xảy A (NH4)2Cr2O7  Cr2O3 + N2 + H2O B Fe2O3 + 6HI  2FeI3 + H2O C 3CuO + 2NH3  3Cu + N2 + 3H2O D 2CrO3 + 2NH3  Cr2O3 + N2 + 3H2O CO ... andehit A CH3CHO, C2H5CHO B CH3CHO, CH2(CHO)2 C C2H5CHO, C3H7CHO D.HCHO, CH3CHO 23 Cho 30 gam hỗn hợp CaCO3 KHCO3 tác dụgn hết với HNO3 thu khí Y, dẫn khí Y qua 500ml dung dịch Ba(OH)2 2M thu...
 • 5
 • 219
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)On thi HKI li 9 li thuyetPhát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020Đề Tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 2436 THÁNG HỨNG THÚ LÀM QUEN VĂN HỌC – THỂ LOẠI TRUYỆN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập