de online danh tu 1

de online danh tu 1

de online danh tu 1
... bottle of wines a A large rather number of student b A rather large number of student c A large rather number of students d A rather large number of students 44) It requires reading a few b a ... bottle of wines a A large rather number of student b A rather large number of student c A large rather number of students d A rather large number of students 44) It requires reading a few b a ... employer 14 ) A lot of restaurants open at night A are B is C was 15 ) Tom doesn’t agree but the rest of us _ A does B done C 16 ) Most people with my attitude A agrees B has agreed C agreeing 17 ) A...
 • 7
 • 6
 • 0

đề ôn tập đại từ tiếng anh

đề ôn tập đại từ tiếng anh
... anything 10 I wasn't feeling hungry, so I didn't eat A.somebody B something C.anybody D anything 11 You must be hungry Would you like to eat? A somebody B something C.anybody D anything 12 Mary ... If phones when I'm out, can you tell them I’ll be back at 11 :30? A somebody B something C anybody D anything 15 .who saw the accident should contact the police A Somebody Moon.vn B Something ... Somebody B Something C Anybody D Anything 16 Some snakes lay eggs, but _ give birth to live offspring A other B the other C others D the others 17 _ have made communication faster and easier...
 • 6
 • 24
 • 0

de online danh tu 2

de online danh tu 2
... have D having 23 ) These pictures, as well as the painting, the room A brightens B brightening C brighten D to brighten 24 ) Gymnastics _ my favorite sport A being B are C were D is 25 ) The trousers ... be 10) The English _ proud and independent people A is B being C are D to be 11) The United States _ a population of 25 0 million A has B have C to have D having 12) There _ any new mails in the ... makes C making D to make 22 ) The army _ eliminated this section of the training test A has B to have C have D having Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP 23 ) These pictures, as well as the painting,...
 • 6
 • 6
 • 0

de online dong tu 1

de online dong tu 1
... required 11 The workers to go on strike when the management their demand for higher wages A decide / will refuse B decided / refused C will decide / will refuse D would decide / refuse 12 Most ... with his closest friend he to withdraw A realizes / will be decided B realized / was deciding C will realize / decides D realized / decided The immune system by distinguishing between the body's ... ĐÁP ÁN Early signs of the rebirth of civilization in Western Europe to appear in the 11 th century as trade again in Italy A were beginning / will start B began / started C would begin / starts...
 • 8
 • 14
 • 0

de online mao tu 1

de online mao tu 1
... Đáp án 1a 2d 3c 4d 5b 6c 7c 8b 9c 10 b 11 c 12 a 13 c 14 b 15 c 16 c 17 c 18 a 19 c 20 d 21 a 22 d 23 c 24 c 25 d 26 a 27 b 28 c 29 a 30 c 31 b 32 d 33 d 34 d 35 a 36 c 37 a 38 c 39 a 40 a 41 a ... brown coffee table in your living room Where did you buy it? a a b an c the d _ 31 The largest landmass is divided into two "continents" along _ Ural mountains a an b the c _ d a 32 There are ... the d the, _ 40 I will keep eye on the baby when its father is away a an b much c the d one 41 Gary is very busy with his job He has _ time for other things a little b a little c few d a...
 • 3
 • 14
 • 0

de online tinh tu 1

de online tinh tu 1
... D with 10 I'm capable _ using this software A by B in C of D at 11 .Can we be sure his honesty A for B of C with D to 12 I’m tired doing the same work everyday A to B with C of D by 13 That ... with D by 14 It’s contrary .our custom A to B with C about D for 15 I’m astonished .the matter A with B against C to D at 16 My children are important .me A for B to C with D by 17 He is different ... repairing things A on B in C at D off 30 My mother would hate being dependent _ anybody A on B with C from D of 31 Don't worry We'll look after you There's nothing to be scared A...
 • 6
 • 17
 • 0

de online trang tu 1

de online trang tu 1
... most beautifully The streets are getting more and …………… these days A crowded B less crowded C more crowded D most crowded This one is prettier, but it costs as the one A as much as B twice ... as D earlier than 19 . _ you study for these exams, _ you will Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP A The harder / the better C The hardest / the best 20 ... PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP 18 My brother was feeling tired last night, so he went to bed………… usual A more early than B as early as C more earlier as D earlier than 19 . _ you study for these exams,...
 • 6
 • 13
 • 0

huygia v6 CỤM DANH TỪ 1

huygia v6 CỤM DANH TỪ 1
... trắc nghiệm Cụm danh từ gì? A Do nhiều danh từ hợp thành B Là từ ngữ làm chủ ngữ câu C Là tợp tợp từ danh từ danh từ với số C từ ngữ phụ thuộc tạo thành Trong ví dụ sau ví dụ cụm danh từ? A Đồng ... tạp danh từ Những em học sinh lớp 6a1 lao động Cụm danh từ có chức câu danh từ Phần đầu t2 t1 Tất Phần trung tâm t1 t2 em học sinh T2: Phụ ngữ toàn thể T1: Phụ ngữ số lượng Phần cuối S1 chăm ... đánh cá cá vàng) -> Cụm DT tổ hợp từ DT từ ngữ khác phụ thuộc tạo thành - Hai bút DT Ví dụ 2: a.Túp lều -> danh từ b Một túp lều nát bên bờ biển -> Cụm danh từ -> Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ...
 • 13
 • 90
 • 0

Dap an 55 de thi thu (tu 1-10)

Dap an 55 de thi thu (tu 1-10)
... sin2x ⇒ I= t ∫ e (1 − t )dt = e 20 tan α tan α 1 a = tan α ≤ Câu IV: V= 3 Ta có 2 (2 + tan α ) (2 + tan α ) + tan α + tan α + tan α 27 ⇒ V max = 4a 27 tan α =1 ⇒ α = 45 o Câu V: Với x, y, ... ac ≠ a, b, c > − ac π Đặt a = tan A, c = tan C với A, C ≠ + kπ ; k ∈ Z Ta b = tan ( A + C ) 2 − + (3) trở thành: P = 2 tan A + tan ( A + C ) + tan C + 1 Trang Ôn thi Đại học www.VNMATH.com Trần ... (t + 1)(t − 3) > 5(t − 3) < x < 16   3 +C Câu III: Đặt tanx = t I = ∫ (t + 3t + + t −3 )dt = tan x + tan x + 3ln tan x − t 2 tan x Câu IV: Kẻ đường cao HK ∆AA1H HK khoảng cách AA1 B1C1 A...
 • 13
 • 52
 • 0

Chủ đề 08 Các vấn đề về danh từ

Chủ đề 08  Các vấn đề về danh từ
... định the other xác định; chủ ngữ biết (được nhắc đến trước đó) ta bỏ danh từ sau another other, cần dùng another other đại từ đủ • Khi danh từ số nhiều bị lược bớt (trong cách nói tắt nêu trên) ... khái quát đề cập đến chủ thể chưa đề cập từ trước A ball is round (nghĩa chung, khái quát, tất bóng) I saw a boy in the street (chúng ta cậu bé nào, chưa đề cập trước đó) Dùng “an” : Quán từ an dùng ... Quán từ an dùng trước từ bắt đầu nguyên âm (trong cách phát âm, cách viết) Bao gồm: • Các từ bắt đầu nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object • Một số từ bắt đầu u, y: an uncle,...
 • 4
 • 31
 • 0

de online mao tu 2

de online mao tu 2
... 1d 2c 3d 4b 5d 6c 7b 8c 9c 10 a 11 b 12 c 13 d 14 d 15 d 16 a 17 c 18 b 19 b 20 d 21 a 22 a 23 a 24 b 25 a 26 a 27 c 28 c 29 d 30 a 31 b 32 b 33 c 34 b 35 a 36 b 37 a 38 b 39 a 40 b 41 a 42 a ... one c this d a 31 _ will bring under control a The men, nature b Man, nature c Man, the nature d The man, the nature 32 Do you know Vietnamese word for "penguin"? a a b the c an d ... little d a little 26 Most boys like playing basket ball, baseball or football a b a c the d an 27 Let's go and watch those students play cards a an b a c d the 28 horse is bigger...
 • 3
 • 37
 • 1

đánh giá tình hình thị trường chứng khoán và đánh giá 1 số cổ phiếu trên thị trường để phân tích đưa ra 1 danh mục đầu đem lại hiệu quả cao

đánh giá tình hình thị trường chứng khoán và đánh giá 1 số cổ phiếu trên thị trường để phân tích đưa ra 1 danh mục đầu tư đem lại hiệu quả cao
... 1. 163656 1. 160073 1. 156645 1. 15336 1. 150 21 1 .14 718 7 1. 144283 1. 1 414 92 1. 138806 1. 1362 21 1 .13 373 1. 1 313 28 1. 129 011 1. 126775 1. 124 615 1. 122527 1. 120508 1. 118 554 1. 116 663 1. 114 8 31 1 .11 3056 1. 111 335 ... 0 918 .775.368 19 9 208 19 8 19 0 18 1 18 1 19 0 18 5 18 5 18 3 19 0 19 8 18 9 18 5 18 6 18 3 17 7 17 7 17 7 18 5 18 6 17 9 17 1 17 1 17 9 18 1 17 5 17 5 17 0 16 7 16 7 15 9 16 6 17 4 17 6 17 5 17 0 17 6 17 3 16 5 15 7 16 6 16 6 16 4 16 2 ... 10 8 11 1 11 6 12 1 12 7 13 3 13 9 14 0 14 7 15 4 14 7 14 0 14 7 15 4 16 1 16 7 16 5 16 0 15 2 14 5 15 2 15 4 14 8 14 5 14 4 14 7 14 6 14 5 14 3 14 7 14 6 14 6 14 5 14 2 13 5 13 4 13 4 0. 010 526 0.020833 0.020408 -0.03 0.020 619 -0.00505...
 • 64
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de 1 danh tu va so huu cach co vu thi mai phuongtọa độ của ô hiện hành lt x y gt có 8 khả năng để chọn ô kế tiếp lt u v gt để đi tới chúng được đánh số từ 1 đến 8 như saumột số vấn đề rút ra từ quá trình đánh giá chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại công ty vtc onlineđánh giá tác động tích lũy của dự án quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội 1đề thi danh động từbài tập mệnh đề danh từXây dựng cơ sở dữ liệu địa chính từ số liệu đo đạc trực tiếp xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ))Dạng toàn phương và một số vấn đề liên quanMa trận đa thứcPhép đồng dạng và ứng dụngPhép vị tự, phép tịnh tiến và ứng dụng trong giải toán hình học phẳngSơ lược về đường cong elliptic trên trường hữu hạnƯớc lượng Gradient cho phương trình truyền nhiệt trên đa tập riemannGiải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))GIA CONG PRO 2Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoánLuyện thi IOE quốc gia cực khó pdfCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)Cac dang bai tap toan thuc te trac nghiemđề toán các trường chuyên có lời giải chi tiếtBài tập chọn lọc nguyên hàm tích phân và ứng dụngDI TRUYỀN học PHÂN tửTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayphương pháp giải nguyên hàm tích phân và ứng dụngphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyzSáng tạo toán học tập 3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập