KT 50 CAU NG SO 2

KT 50 CAU NG SO 2

KT 50 CAU NG SO 2
... amoniac Câu 20 : Ion R3+ [Ar]3d5 A Cu B Fe C Cr D Zn Câu 21 Cho cặp phản ng sau : H2S + Cl2 + H2O → SO2 + H2S → SO2 + Br2 + H2O → S + H 2SO4 đặc, n ng → S + F2 → SO2 + O2 → T ng số phản ng tạo sản ... B C D Câu 42: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2 (SO4 )3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung n ng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) ... CaCO3 Câu 33: Khi làm thí nghiệm với H 2SO4 đặc, n ng thư ng sinh khí SO2 Để hạn chế tốt khí SO2 thoát gây ô nhiễm môi trư ng, ng ời ta nút ng nghiệm tẩm dung dịch sau đây? A Giấm ăn B Muối ăn...
 • 7
 • 3
 • 0

de kt 10 lan 1 so 2

de kt 10 lan 1 so 2
... film ended at 10 . 30 p.m (Make question for the underlined part) Đặt câu hỏi cho từ gạch chân ……………………………………………………………………………… III Choose a suitable word from the box to fill in the blank (1, 5points) ... chọn met on take a her an Finally in 18 91, Marie, with very little money to live ………. (1) ………., went to Paris to realise her dream at the Sorbone, in spite of ……… (2) ….…… difficult living condition, ... hard She earned ………(3)…… degree in physics with flying colours, and went on to ………(4)…… another degree in mathematics She ………(5)……… Pierre Curie in the school of physics in 18 94 and a year later...
 • 2
 • 166
 • 0

MATRAN KT HOA 12-BAI SO 2

MATRAN KT HOA 12-BAI SO 2
... có) C2H2 → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOCH=CH2 → poli(vinyl axetat) Câu 14 (2. 5 điểm) Viết PTHH phản ứng (nếu có) cho chất CH3NH2, C6H5NH2, [-CH2-CH=CH-CH2-]n tác dụng với HCl, dd Br2 Câu 15 (2. 5 ... gam A tác dụng với HCl dư thu 12, 55 gam muối Xác định CTCT A Cho H = ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16; Cl = 35,5 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Trắc nghiệm câu 0 .25 điểm Câu 10 11 12 Đáp án A B C D A B C D A B ... 0.5đ/pt = 2. 0đ) Câu 14 viết pt 0.5 điểm (5pt x 0.5đ/pt = 2. 5đ) C âu 15 - Đặt công thức H2NRCOOH 0.5 đ - Vi ết đ úng PTHH 1.0 đ - Dựa vào PP tăng giảm khối lượng, lập CTCT 1.00 đ CH3- CH(NH2)COOH...
 • 2
 • 121
 • 0

bai kt 1 45 phut so 2 HK I

bai kt 1 45 phut so 2 HK I
... PƯ ? c) Cho 21 , 9 g axit clohiđric HCl tác dụng hết v i 10 g nhôm, sau phản ứng thu đợc 26 ,7 g mu i nhôm clorua AlCl3 0,6 g khí hiđro c1) Tính kh i lợng chất nhôm tham gia phản ứng c2) Tính tỷ ... 2 :1 II/ Tự luận (6đ): Câu 1: i n hệ số công thức hoá học thích hợp vào dấu h i (?) để đợc PTHH đúng: a) ? + ? HCl ZnCl2 + ? L i gi i: t b) ? H2 + O2 ? ? Câu 2: Cho PTHH: 2Al + 6HCl 2AlCl3 ... Bắc Ninh Chơng 2: PƯHH B i kiểm tra tiết số Môn: Hoá học (Thang i m 10 ) Ngày tháng năm I/ Trắc nghiệm (4đ): Khoanh tròn phơng án lựa chọn Sự biến đ i chất sau tợng hoá học: A Pha loãng axit...
 • 3
 • 91
 • 0

đề kt 1 tiết bài số 2 + đáp án

đề kt 1 tiết bài số 2 + đáp án
... TRẮC NGHIỆM d d c 10 c b 11 b a 12 d a 13 b c 14 c b 15 a c 16 d d 12 b c 13 d d 14 c b 15 b a 16 a ĐÁP ÁN ĐỀ II PHẦN TRẮC NGHIỆM a d b 10 d c 11 a ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN I Mỗi từ 0 ,25 điểm secondary ... _ NGƯỜI RA ĐỀ: NGUYỄN SAO NGÀY RA ĐỀ 01- 11 -2 010 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - TIẾT PPCT 37 -TUẦN KT: 12 ĐỀ II HỌ VÀ TÊN:……………………………LỚP 12 :………….ĐIỂM: A.PHẦN TRẮC NGHIỆM( ... the rest: 14 a remember b employment c.applicant d position 15 a company b accompanyc interview d.maximum 16 a.polite b advertise c.category d vacancy TRẢ LỜI 10 11 12 13 14 15 16 ĐÁP ÁN ĐỀ I PHẦN...
 • 4
 • 144
 • 0

Ôn tập KT Tiếng Anh 7 - số 2

Ôn tập KT Tiếng Anh 7 - số 2
... Let’s………… (go) swimming 12 Minh usually ………… (meet) his friends after school V Match A with B A B 1/ Where are the English dictionaries? a/ I chat with my friends 2/ What time does the library ... school? What you usually at recess? III Supply the correct verb form Mai Anh enjoys (cook) very much She (invite) her friends to dinner once a month She learns ... experiments in …… class (Math/ Music/ Physics) 11 Mai is interested……… .Computer science (on/ in/ at) 12 Ba is good …… ….drawing (at/ in on) 13 Talking is the most popular activity ………recess (on/...
 • 5
 • 228
 • 6

KT 1 tiet bai so 2.12 cb

KT 1 tiet bai so 2.12 cb
... xạ khơng nhìn thấy Câu 16 Mạch dao động lí tưởng LC: C= 0,5 µ F ,hiệu điện cực đại hai tụ 6V lượng điện từ mạch dao dộng A 9 .10 -7 J B 9 .10 -6 J C 5 .10 -6 J D 8 .10 -6 J Câu 17 Thân thể người bình ... Năng lượng điện trường lượng từ trường Câu 21 Với f1 ,f2 ,f3 tần số tia hồng ngoại ,tia tử ngoại tia gamma A f3 ...
 • 5
 • 71
 • 0

Câu hỏi số 2: Nguồn gốc và bản chất của ý thức. pptx

Câu hỏi số 2: Nguồn gốc và bản chất của ý thức. pptx
... định: ý thức người sản phẩm trình phát triển tự nhiên lịch sử - xã hội Vì vậy, để hiểu nguồn gốc chất ý thức cần phải xem xét nguồn gốc ý thức hai mặt, tự nhiên xã hội -Nguồn gốc tự nhiên ý thức: ... ánh, hình thành nội dung phản ánh -Nguồn gốc xã hội ý thức: Nguồn gốc xã hội nguồn gốc trực tiếp để sản sinh ý thức Theo quan niệm Mác, phải có xã hội sản sinh ý thức Con người, nhờ có lao động ... phát triển ý thức Hai yếu tố có quan hệ biện chứng với Đó sở lý luận khoa học để đấu tranh vạch rõ quan điểm sai lầm chủ nghĩa tâm chủ nghĩa vật siêu hình ý thức -Bản chất ý thức: Ý thức phản...
 • 3
 • 649
 • 2

Anh_10 KT học kỳ II số 2

Anh_10 KT học kỳ II số 2
... Vietnam 25 / a ever b already c yet d only 26 / a broadcasted b transferred c sent out d transmitted 27 / a as well as b as c like d addition to 28 / a writer b musician c composer d conductor 29 / a ... 24 / Which was the first team for the final? a to qualify b in order to qualify c so as to qualify d which qualify III/ ĐỌC HIỂU â Chọn từ thích hợp ứng ... songs from Africa (27 ) songs of the American Indians have significant part in its heritage Later settler from other countries also contributed songs In the nineteenth century, (28 ) Steven Foster...
 • 3
 • 50
 • 0

kt 1 tiet 12_bai so 2

kt 1 tiet 12_bai so 2
... (-CH2-CH2-)n; (-CH2-CH=CH-CH2-)n; (-NH-CH2-CO-)n tương ứng A CH2=CH2; CH2=C=CH2; NH2-CH2-COOH B CH2=CH2; CH2=CH-CH= CH2; NH2-CH2-COOH C CH2=CHCl; CH3-CH=CH-CH3; CH3-CH(NH2)-COOH D CH2=CH2; CH3-CH=CH-CH3; ... dịch HCl 1M Giá trị V A 12 5,5 B 475,5 C 15 7,8 D 15 2, 5 Câu 22 : Cho hợp chất: (1) : CH3CH2NH2, (2) : CH3CONH2, (3): (NH2)2CO, (4): H2NCH2COOH, (5): C6H5NH3Cl , (6): C6H5NHCH3, (7): CH2=CH – NH2 Các ... Metylphenylamin Câu 20 : Este X điều chế từ amino axit Y ancol etylic Tỉ khối X so với Metan 6,4375 Công thức cấu tạo X A H2N[CH2]2COOC2H5 B H2NCH2COOC2H5 C H2NCH(CH3)COOC2H5 D H2NCH2COOCH3 Câu 21 : Cho 8,9975...
 • 2
 • 50
 • 0

KT Anh 7-Bài số 2 HK II sau Unit 14

KT Anh 7-Bài số 2 HK II sau Unit 14
... sentences in column B: (2pts) 11- b 14- e 12 - a 15- d 13 - c D Key for exercise D.Each right sentence is 0.4 pts.Total is 2. 0 pts 16 knew 17 did… meet 18 gave 19 - to go 20 are going to learn ... 0.4 pts.Total is 2. 0 pts 21 Where and when was Mozart born? => Mozart was born in 1756 in Austria 22 When did he gave his concert? => He gave his first concert at the age of six 23 What was his ... right sentence is 0.4pts.Total is 2. 0 pts) - potatoes - aunt - better - swimming - exciting B Key for exercise B.Each right sentence is 0.4 pts.Total is 2. 0 pts – so – on – carefully –...
 • 2
 • 36
 • 0

KT Anh 6-Bài số 2 HK II sau Unit 14

KT Anh 6-Bài số 2 HK II sau Unit 14
... 8—seasons to visit – winter 10—reads III Key for exercise III.Each right sentence is 0.5 pts.Total is 3.0 pts 11 is going to organize 12 making 13 likes 14 - buy 15 - are writing 16 - to ... 21 .He is going to visit Hung Temple 22 .He is going to get up at a.m 23 Manh is going to bring a camera 24 .Because this is the first time he goes away from home 25 Yes,he is ... sentence is 0.5 pts.Total is 2. 0 pts 1- visit a friend 5- traveling 2- badminton 3- jogging 4- times II Key for exercise II. Each right sentence is 0.5 pts.Total is 2. 0 pts 6— is doing 8—seasons...
 • 2
 • 40
 • 0

Bai kt Tieng Anh 9 so 2 HK II

Bai kt Tieng Anh 9 so 2 HK II
... homes During Tet, people, young and old, enjoy special food cooked on the occasion of Tet It is also the time for family members to be together T .The Lunar New Year is another name for Tet F...
 • 3
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: IUH CHAT LUONG SP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 55 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp phân phối Giấy tiêu dùng trên địa bàn Hà nộiIUH TTCK DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty thông tin viễn thông Điện lựcHoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần TraphacoIUH CAU LD TRONG CHUYEN DICH KT VN HIEN NAY DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HT CHUAN MUC KIEM TOAN VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH XU HUONG PHAT TRIEN TRONG XK HANG THUY SAN VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TT THUY SAN MI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH PHAT TRIEN NHAN LUC TRONG CAC TO CHUC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH LD NONG THON DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CANH TRANH TREN THI TRUONG BIA MIEN BAC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH DA XD BAI RAC THAI NAM SON SOC SON DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HOAT DONG MAR TRONG LINH VUC NGAN HANG TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH DA056 DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái NguyênIUH HOAT DONG KD XNK TAI CTY DONIMEX DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH SU PHAT TRIEN CUA KT TG VA VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH XK HANG THU CONG MY NGHE TAI CTY THACH BAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Đăng ký
Đăng nhập