BTRL NAP 2 NGAY 5

BTRL NAP 2 NGAY 5

BTRL NAP 2 NGAY 5
... N2 thoát với tỷ lệ mol : Biết khối lượng dung dịch C sau phản ứng 421 ,8 gam,số mol HNO3 phản ứng 1, 85 mol Tổng khối lượng chất tan có bình sau phản ứng : A 156 ,24 5 B 134 , 25 5 C 124 ,346 D 1 42, 248 ... ứng 850 ml Sau phản ứng thu 0 ,2 mol NO (sản phẩm khử N +5) Giá trị a A 2, 0 B 1,0 C 1 ,5 D 3,0 Câu 15: Hồn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe Cu oxi chiếm 20 , 4 25 5% khối lượng hỗn hợp Cho 6, 72 lít ... khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với H2 16, 75 Giá trị m A 117, 95 B 96 , 25 C 80, 75 D.139 ,50 Câu 16: Hoà tan hết 17, 92 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, CuO, Cu, Al Al2O3 (trong Oxi chiếm 25 ,446% khối...
 • 3
 • 54
 • 0

BTRL NAP 2 NGAY 2

BTRL  NAP 2  NGAY 2
... : A 6, 72 B 8,96 C 5,60 D 7,84 Câu 22 : 2= CH-COOH, CH3COOC2H5, C2H2, H2 CO2 x gam H2 0,15 mol Br2 0,4 mol Br2 Giá trị x là: A 10,35 B 12, 15 B 13,95 D 12, 33 Câu 23 : Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm ... mol Br2 dung dịch Giá trị m là? A 55 ,2 B 52, 5 C 27 ,6 D 82, 8 Câu 20 : Hỗn hợp X gồm C2H6, C3H4, C2H2, C4H6 H2 (các chất mạch hở) Cho 19,46 gam X vào dung dịch chứa Br2 dư thấy có 0,86 mol Br2 Tham ... lít khí O2 (đktc) thu 1 ,21 mol H2O Giá trị V là: A 45,36 B 45,808 C 47,1 52 D 44,688 Câu 21 : Hỗn hợp X gồm C2H4, C2H2, C3H8, C4H10 H2 Lấy 6, 32 gam X cho qua bình đựng dung dịch nước Br2 (dư) thấy...
 • 3
 • 40
 • 1

BTRL NAP 1 NGAY 5

BTRL NAP 1 NGAY 5
... dịch C sau phản ứng 4 21, 8 gam,số mol HNO3 phản ứng 1, 85 mol Tổng khối lượng chất tan có bình sau phản ứng : A 15 6,2 45 B 13 4, 255 C 12 4,346 D 14 2,248 Câu 13 : Cho hỗn hợp X chứa 56 ,9 gam gồm Fe, Al ... Biết có 4, 25 mol HNO3 tham gia phản ứng, cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu 319 gam muối Phần trăm khối lượng N có 319 gam hỗn hợp muối : A 18 ,082% B 18 ,12 5% C 18 ,038% D 18 , 213 % Câu 11 : Cho O3 dư ... gồm NO N2O Tỉ khối Z so với H2 16 , 75 Giá trị m A 11 7, 95 B 96, 25 C 80, 75 D .13 9 ,50 Câu 16 : Hoà tan hết 17 ,92 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, CuO, Cu, Al Al2O3 1, 736 loãng lít (đkc) hỗn hợp khí...
 • 2
 • 67
 • 1

BTRL NAP 1 NGAY 2

BTRL  NAP 1  NGAY 2
... C 47 ,15 2 D 44,688 Câu 21 : Hỗn hợp X gồm C2H4, C2H2, C3H8, C4H10 H2 Lấy 6, 32 gam X cho qua bình đựng dung dịch nước Br2 (dư) thấy có 0 , 12 mol Br2 tham gia phản ứng Mặt khác, đốt cháy hết 2, 24 lít ... gam kết tủa 3, 024 lít hỗn hợp khí Z (đktc) Khí Z phản ứng tối đa với 0 ,16 5 mol Br dung dịch Giá trị m là? A 55 ,2 B 52, 5 C 27 ,6 D 82, 8 Câu 20 : Hỗn hợp X gồm C2H6, C3H4, C2H2, C4H6 H2 (các chất mạch ... B 16 ,0 C 32, 0 D 3 ,2 Câu 13 : Hỗn hợp X gồm 0 ,15 mol axetilen, 0 ,1 mol vinylaxetilen, 0 ,1 mol etilen 0,4 mol hiđro Nung hỗn hợp X với niken xúc tác, thời gian hỗn hợp khí Y có tỉ khối hiđro 12 ,7...
 • 3
 • 22
 • 0

BAI TAP NAP 2 NGAY 13

BAI TAP  NAP 2  NGAY 13
... tác dụng với dung dịch Ba(OH )2 dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với: A 21 0 B 21 5 C 22 2 D 24 0 Câu 26 : Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3 )2, CuSO4 NaCl với điện cực trơ, ... dung dịch Al2(SO4)3 0,5M, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 27 ,96 B 29 , 52 C 36,51 D 1,56 Câu 15: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O BaO Hòa tan hoàn toàn 21 ,9 gam X vào nước, thu 1, 12 lít khí H2 (đktc) ... thu 1, 12 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y, có 20 , 52 gam Ba(OH )2 Hấp thụ hoàn toàn 6, 72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị m A 23 ,64 B 21 , 92 C 39,40 D 15,76 Câu 16: Hỗn hợp X gồm propan,...
 • 4
 • 38
 • 0

BT NAP 2 NGAY 12

BT  NAP 2  NGAY 12
... lượng CO2 Đun nóng 50,88 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng : : dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa muối với số mol 0,06; 0 ,22 5; 0,375 Biết tổng số mắt xích X, Y, Z 12 Phần trăm...
 • 2
 • 62
 • 1

BTRL NAP 1 NGAY 4

BTRL  NAP 1  NGAY 4
... vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất 17 0 gam kết tủa trắng khối lượng bình tăng m gam Giá trị m là: A 11 4, 4 B 11 6,2 C 11 5,3 D 11 2,6 Câu 14 : Chia m gam hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH; CH2=CH-COOH ... chất mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 0 ,11 mol X thu H2O 14 ,08 gam CO2 Mặt khác cho Na dư vào lượng X thấy thoát 1, 12 lít khí H2 (đktc) Biết tỷ khối X so với He 18 5 /11 Phần trăm khối lượng axit X gần ... anken ete Y, thu 0, 34 mol CO2 Nếu đốt cháy hết lượng ancol Y thu 0 ,1 mol CO2 0 ,13 mol H2O Phần trăm khối lượng ancol có phân tử nhỏ X là: A 83, 04% B 63,59% C 69 ,12 % D 62, 21% Câu 18 : Hỗn hợp X chứa...
 • 2
 • 28
 • 0

BTRL NAP 2

BTRL  NAP 2
... Z 0,6 72 lít khí H2 (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu 8,58 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu dung dịch chứa 20 ,76 gam muối sunfat 3,4 72 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử H2SO4) ... Cho Z tác dụng với H2SO4 loãng dư, thu 8,96 khí (đktc).Tổng khối lượng Al Fe2O3 X là: A 38,75 gam B 26 ,8 gam C 29 ,5 gam D 45,5 gam Câu 11: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 27 ,3 gam Tiến hành ... H2 (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu 8,58 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu dung dịch chứa 20 ,76 gam muối sunfat 3,4 72 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử H2SO4) Biết phản ứng xảy...
 • 3
 • 64
 • 0

BTRL NAP 2

BTRL NAP 2
... lượng muối có X : A.16 ,25 B.17 ,25 C.18 ,25 D.19 ,25 Câu 23 : Hòa tan 52, 8 gam hỗn hợp X gồm Cu, FeO, Fe2O3 Fe3O4 H2SO4 đặc/nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 131 ,2 gam hỗn hợp muối ... 11,31 C 0,46 12, 42 D 0,48 12, 42 Câu 25 : Hòa tan hết 24 ,16 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 dung dịch HCl loãng dư thấy lại 6,4 gam Cu không tan Mặt khác hòa tan hết 24 ,16 gam hỗn hợp 24 0 gam dung dịch ... ứng Giá trị m là: A 16 ,25 B 19,5 C 20 ,8 D 18 ,2 Câu 21 : Cho m gam Al vào 20 0 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)3 1M; Cu(NO3 )2 0,75M HCl 3M Khuấy tới phản ứng xảy hoàn toàn thu 0, 025 mol NO; 4,8 gam chất...
 • 3
 • 41
 • 1

Bài 2 - Hình minh hoạ - Hội nghị 3 đẵng cấp khai mạc tại Versaille ngày 5.5.1789

Bài 2 - Hình minh hoạ - Hội nghị 3 đẵng cấp khai mạc tại Versaille ngày 5.5.1789
... Bài Ngày 5/5/1789 : hội nghị đẳng cấp khai mạc Versailles Bài Ngày 5/5/1789 : hội nghị đẳng cấp khai mạc Versailles ...
 • 3
 • 649
 • 1

GA Lớp 2 Tuần 5 CKTKN cả ngày

GA Lớp 2 Tuần 5 CKTKN cả ngày
... + = 12 + = 14 + = 15 + = 16 18 + = 24 18 +7 = 25 18 + = 26 -Mt em c bi sỏch giỏo khoa t tớnh ri tớnh H lm bng 38 48 68 58 + + + + 15 24 13 26 -Bi 2: - Gi mt em nờu yờu cu bi 38 48 68 58 + ... 1: 38 28 48 38 + + + + 45 59 27 38 Trng TH Lý T Trng - Ly 38 que tớnh trc mt - Ly thờm 25 que tớnh - Lm theo cỏc thao tỏc nh giỏo viờn sau ú c kt qu 38 cng 25 bng 63 * Vit 38 ri vit 25 xung ... T Trng Son ngy 26 / 9/ 20 10 Ging Th 3 /28 /9 /20 10 Tit 1: Toan LUYN TP A/ Mc ớch yờu cu : - Thuục bang cụng vi mụt sụ Biờt thc hiờn phep cụng co nh pham vi 100, dang 28 + 5; 38 + 25 - Biờt giai bai...
 • 31
 • 314
 • 0

Bài soạn giao an am nhac tuan 20( l1-5 buoi 2/ngay)

Bài soạn giao an am nhac tuan 20( l1-5 buoi 2/ngay)
... Nguyễn Hồng Doanh- Trờng TH Thanh An Thiết kế giảng âm nhạc Tiểu học - Chuẩn bị số động tác vận động phụ hoạ - Chép lời lên bảng Học sinh - SGK, nhạc cụ gõ (thanh phách , trống nhỏ, song loan) - Hình ... ng ph ho.( HSK- G em - cỏ nhõn sáng tạo ) - GV nhn xột tuyờn dng - Tham gia nhn xột GV: Nguyễn Hồng Doanh- Trờng TH Thanh An Thiết kế giảng âm nhạc Tiểu học * Tit 2: ễn bi hỏt Sp n tt ri *H1:(20 ... nhiên tham gia ca hát II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên - Đàn (hoặc kèn phím), máy nghe băng nhạc - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ để hớng dẫn HS GV: Nguyễn Hồng Doanh- Trờng TH Thanh An Thiết...
 • 21
 • 537
 • 0

Violympic - Vong 01 Toan lop 7 ( De so 2 ra ngày 5/9/2011))

Violympic - Vong 01 Toan lop 7 ( De so 2 ra ngày 5/9/2011))
... ( ): Câu 1: Cho số hữu tỉ thỏa mãn Câu 2: Khi (Nhập kết dạng số thập phân) Sưu tầm: Vũ Văn Kiên - Điện thoại: 016 86168368 Web: http://VuKien.tk http://Violet.vn/VuKienttdt Giá trị thỏa mãn (Nhập ... là: Câu 6: Giá trị thỏa mãn Câu 7: Hai đường thẳng xx' yy' cắt điểm O tạo thành bốn góc, tổng hai góc xOy x'Oy' Số đo góc xOy' Sưu tầm: Vũ Văn Kiên - Điện thoại: 016 86168368 Web: http://VuKien.tk ... Sưu tầm: Vũ Văn Kiên - Điện thoại: 016 86168368 Web: http://VuKien.tk http://Violet.vn/VuKienttdt BÀI THI SỐ Chọn đáp án đúng: Câu 1: Giá trị thỏa mãn là: Câu 2: Số hữu tỉ số viết dạng phân...
 • 5
 • 103
 • 0

am nhạc tuan 24( l1-5 có buổi 2/ngày)

am nhạc tuan 24( l1-5 có buổi 2/ngày)
... lp - Tham gia nhn xột - Nhn xột tuyờn dng _ BD Âm nhạc 1( T3) Âm nhạc th ởng thức( GT Đàn Nguyệt ) I Mục tiêu - HS nhớ đợc tên nhạc cụ, biết cấu tạo chất liệu nhạc cụ - thái ... nhạc, khoá Son, nêu tên nốt nhạc - Tổ chức cho HS luyện tập nhận biết nốt nhạc khuông - Dùng nốt nhạc bìa tổ chức cho HS nhận biết tên nốt hình nốt - Cho HS lên ghép nốt nhạc bìa lên khuông nhạc ... _ BD Âm nhạc 2( T3) ÂM nhạc thởng thức: Giới thiệu nhạc Tr ơng Quang Lục I/ Mc tiờu: - Học sinh hiểu biết sơ lợc nhạc sĩ Trơng Quang Lục - Nhớ tên số hát nhạc sĩ viết cho thiếu...
 • 17
 • 100
 • 0

GA 5 TUÀN 26 (CKTKN+KNS) 2/NGAY

GA 5 TUÀN 26 (CKTKN+KNS) 2/NGAY
... là: 10 ,5 : 2 ,5 = 4,2 ( km/giờ) Đáp số : 4,2 km/giờ - HS nhận xét - HS đọc đề - HS ý lắng nghe - HS làm cá nhân HS lên bảng Bài 3: Thời gian để xe máy 73 ,5 km là: 10 - 15 phút = 45 phút 45 phút ... 15 phút = 45 phút 45 phút = 1, 75 Vận tốc xe máy là: 73 ,5 : 1, 75 = 42 (km/giờ) Đáp số: 42 km/giờ Bài 4: phút giây = 1 25 giây Vận tốc chạy vận động viên là: 800 : 1 25 = 6,4 ( m/giây ) Đáp số : 6,4 ... Vì B52 gọi “pháo đài bay” ? HS nêu- GV nêu GV chốt lại: Mỹ ném bom B52 …… Hà Nội nhằm mục đích gì? -5- b) Mười hai ngày đêm bắn phá…… HĐ 2: Hoạt động nhóm đơi em đọc SGK từ “ khoảng 20……… B52...
 • 33
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chiều thứ 2 ngày 5 tháng 4 năm 2010thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009trên nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu 02 đợt đợt 1 ngày 12 tháng 6 và đợt 2 ngày 5 tháng 7 năm 2013kinh nghiệm luyện thi ielts 2 ngày đạt 6 5xổ số kiến thiết miền bắc ngày 5 2 2014quyết định số 26 2008 qđttg ngày 5 2 2008kinh nghiệm luyện thi ielts 2 ngày đạt 6 5 phần 2xổ số kiến thiết đồng nai ngày 5 2 2014mức paco2 theo dõi ở nhóm 2 trong 5 ngày cao nhất là 45 mmhgtriệu chứng 5 heo mẹ bỏ ăn 40 50 sau 1 đến 2 ngày đa số ăn trở lạithứ 2 ngày 11 tháng 5 năm 2009thứ s¸u ngày 5 tháng 2 năm 2010nợ nhóm 2 nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày 5trước khi thu hoạch 7 10 ngày hoà loãng kali vào nước tưới cho cây với lượng 3 4kg kali clorua cho 1 so 500 m2 phun thuốc diệt trừ sâu bệnh trước khi cắt hoa 1 2 ngày cần tưới đẫm gốcthứ 2 ngày 3 tháng 5 năm 2010project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)Nghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)project 1SB (dạy thêm tiếng anh)happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNGTÍNH LIPSCHITZ CỦA ÁNH XẠ ĐA TRỊ ĐA DIỆNGrammar book starterĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngNghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty thiết kế in ấn Đại Trung PhướcPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt NamPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty cổ phần sữa VinamilkPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty TNHH dầu thực vật Cái LânPhân tích và đánh giá hoạt động quan hệ truyền thông của công ty Cổ phần Vinacafe Biên HoàXây dựng chiến lược truyền thông cổ động cho sản phẩm giấy tiêu dùng Bless you của công ty cổ phần giấy Sài GònGiải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ công chức ở tỉnh hậu giang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcPhát triển khoa học và công nghệ cùng với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầuphuong thuc lanh dao cua dang doi voi kinh teMicro finance service quality the hoi an city, vietnam experience= chất lượng dịch vụ tài chính vi mô kinh nghiệm tại thành phố hội an, việt nam
Đăng ký
Đăng nhập