Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 12

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn vật lớp 12 pot

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 12 pot
... LƯU í KHI THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Phần Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, năng tài liệu trỡnh bày theo lớp theo cỏc chương Mỗi chương gồm hai phần : a) Chuẩn kiến thức, chương ... cầu kiến thức, chi tiết hoá yêu cầu kiến thức, cụ thể, tường minh ; minh chứng ví dụ thể nội dung kiến thức, mức độ cần đạt kiến thức, Những đặc điểm Chuẩn kiến thức, Chuẩn kiến thức, ... dục ; thực đầy đủ mục tiêu đề ; tạo động lực đổi phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 12 PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MễN VẬT LÍ LỚP 12 THPT...
 • 174
 • 227
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm "HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG MÔN VẬT LỚP 12 THPT" pot

Sáng kiến kinh nghiệm
... sáng Mô tả tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính b) Nhiễu xạ ánh sáng Nêu tượng nhiễu xạ ánh sáng Giao thoa ánh sáng Trình bày thí nghiệm giao thoa ánh sáng c) Các loại quang phổ Nêu vân sáng, ... chứng nhiễu xạ ánh sáng tỏ ánh sáng có tính chất sóng Hiện tượng truyền sai lệch so với truyền thẳng ánh sáng gặp vật Do có nhiễu xạ ánh sáng, chùm cản gọi tượng nhiễu xạ ánh sáng sáng qua lỗ O bị ... trình mức độ thể cụ thể chuẩn KT, KN Trình bày [Thông hiểu] thí nghiệm giao Thí nghiệm Y-âng thoa ánh sáng giao thoa ánh sáng: Nêu vân sáng, Thí nghiệm gồm nguồn vân tối kết sáng Đ, kính lọc sắc...
 • 162
 • 195
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn vật lớp 12 thpt

Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 12 thpt
... Giải toán đơn giản dao động lắc lò xo lắc đơn Biểu diễn dao động điều hoà vectơ quay Xác định chu kì dao động lắc đơn gia tốc rơi tự thí nghiệm 14 Hướng dẫn thực Dao động điều hoà Stt Chuẩn ... thể chuẩn KT, KN Ghi Nêu đặc [Thông hiểu] Các đặc trưng sinh âm độ trưng sinh (độ cao, cao, độ to âm sắc âm Độ cao âm đặc trưng sinh âm gắn liền với đặc trưng vật độ to âm sắc) tần ... với biên độ lớn (bụng sóng) ĐặC TRƯNG VậT CủA ÂM Stt Chuẩn KT, KN quy định chương trình mức độ thể cụ thể chuẩn KT, KN Ghi Nêu sóng âm, [Nhận biết] Một vật dao động phát âm âm thanh, hạ âm,...
 • 20
 • 36
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG MÔN ĐỊA LỚP 12 docx

Tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 docx
... Chuẩn kiến thức, Chương trình Giáo dục phổ thông ; Phần thứ hai : Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, môn học Chương trình Giáo dục phổ thông Bộ tài liệu : Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, ... cấp học Tài liệu Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, biên soạn theo hướng chi tiết yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, Chuẩn kiến thức, nội dung chọn lọc SGK Tài liệu giúp cán quản giáo dục, ... thi theo Chuẩn kiến thức, III  CÁC MỨC ĐỘ VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Các mức độ kiến thức, thể cụ thể Chuẩn kiến thức, CTGDPT Về kiến thức : Yêu cầu HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ kiến thức...
 • 28
 • 687
 • 4

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn vật lớp 11 ppsx

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 11 ppsx
... LƯU í KHI THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Phần Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, năng tài liệu trỡnh bày theo lớp theo cỏc chương Mỗi chương gồm hai phần : a) Chuẩn kiến thức, chương ... liệu Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, biên soạn theo hướng chi tiết hoá yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, Chuẩn kiến thức, có tham khảo nội dung thể SGK hành g) Căn vào Chuẩn kiến thức, ... HS, quan quản giáo dục cộng đồng - Tự đánh giá sở giáo dục với đánh giá quan quản giáo dục cộng đồng 12 PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN VẬT LÍ LỚP 11 THPT MỘT...
 • 159
 • 277
 • 0

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn vật lớp 10 pot

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 10 pot
... quanh độ góc , gọi tốc độ góc vật Vật quay trục cố định làm thay đổi tốc độ góc = const, vật quay nhanh dần vật Chuyển động quay bị biến đổi, tức quay tăng dần, vật quay chậm dần giảm dần nhanh ... khối lợng vật trục quay dng c nh lut II Niu-tn tớnh gia tc ca vt : u r r F a= m u r ú, F l hp lc ca cỏc lc tỏc dng vo vt, m l lng ca vt Mọi điểm vật quay với tốc Momen lực tác dụng vào vật quay ... t Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc có gốc vật chuyển động, có phơng chiều trùng với phơng chiều vectơ vận tốc, có độ dài tỉ lệ với độ lớn gia tốc theo tỉ xích Khi vật chuyển...
 • 157
 • 323
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG MÔN ĐỊA LỚP 11

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11
... Chuẩn kiến thức, Chƣơng trình Giáo dục phổ thông ; Phần thứ hai : Hƣớng dẫn thực Chuẩn kiến thức, môn học Chƣơng trình Giáo dục phổ thông Bộ tài liệu : Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, ... thi theo Chuẩn kiến thức, III CÁC MỨC ĐỘ VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Các mức độ kiến thức, đƣợc thể cụ thể Chuẩn kiến thức, CTGDPT Về kiến thức : Yêu cầu HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ kiến thức ... cầu kiến thức, cụ thể, tƣờng minh ; minh chứng ví dụ thể đƣợc nội dung kiến thức, mức độ cần đạt kiến thức, Chuẩn kiến thức, Chƣơng trình cấp học yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, kĩ...
 • 29
 • 91
 • 1

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn vậtlớp 12

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn vật lý lớp 12
... CẦN LƯU í KHI THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Phần Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, năng tài liệu trỡnh bày theo lớp theo cỏc chương Mỗi chương gồm hai phần : a) Chuẩn kiến thức, kĩ chương ... cầu kiến thức, kĩ chi tiết hoá yêu cầu kiến thức, kĩ cụ thể, tường minh ; minh chứng ví dụ thể nội dung kiến thức, kĩ mức độ cần đạt kiến thức, kĩ Những đặc điểm Chuẩn kiến thức, Chuẩn kiến thức, ... dục ; thực đầy đủ mục tiêu đề ; tạo động lực đổi phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 12 PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MễN VẬT LÍ LỚP 12 THPT...
 • 174
 • 153
 • 0

Chuẩn kiến thức năng môn vật (hot)

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí (hot)
... Nội dung học Giới thiệu chung chuẩn kiến thức, (CKTKN) chương trình giáo dục phổ thông Một số kỹ thuật dạy học tích cực (KTDHTC) Phần ... niệm chuẩn: Chuẩn yêu cầu, tiêu chí tuân thủ nguyên tắc định, dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động, công việc, sản phẩm lĩnh vực đó; đạt yêu cầu chuẩn đạt mục tiêu mong muốn chủ thể quản ... cầu chuẩn đạt mục tiêu mong muốn chủ thể quản hoạt động, công việc, sản phẩm Chuẩn đánh giá dựa yếu tố là: Tiêu chuẩn\ Tiêu chí\ Chỉ số I Chun KTKN ca chng trỡnh giỏo dc ph thụng 1.Chun kin...
 • 43
 • 232
 • 0

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG MÔN VẬT 11 CƠ BẢN

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN VẬT LÍ 11 CƠ BẢN
... Hạnh phúc ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN VẬT LÍ 11 CƠ BẢN A ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ II LỚP 11 CƠ BẢN I BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ, CÂU HỎI, ĐIỂM SỐ CỦA ĐỀ KIỂM TRA Bước Mục ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 11 CƠ BẢN I BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ, CÂU HỎI, ĐIỂM SỐ CỦA ĐỀ KIỂM TRA Bước Mục tiêu: Đề kiểm tra học kì Vật lý lớp 11 chương trình chuẩn – Tự luận Bước Hình thức kiểm tra: ... * Mục tiêu: Đề kiểm tra học kì Vật lớp 11 chương trình * Hình thức kiểm tra: TNTL Thời gian 45 phút I BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ, CÂU HỎI, ĐIỂM SỐ CỦA ĐỀ KIỂM TRA Nội dung Tổng số thuyết Số tiết...
 • 15
 • 200
 • 0

CHUAN KIEN THUC KI NANG MON VAT LI

CHUAN KIEN THUC KI NANG MON VAT LI
... dõy ni Vt liu dn in v Khụng yờu cu HS gii thớch Kin thc vt liu cỏch in ờlectron t kim loi l Dũng in kim - Nhn bit c vt liu dn in l vt liu cho dũng in i qua, vt liu gỡ loi cỏch in l vt liu khụng ... TRONG KIM LOI Stt CKTKN chng trỡnh Kin thc: Nhn bit c vt liu dn in l vt liu cho dũng in i qua v vt liu cỏch in l vt liu khụng cho dũng in i qua Kin thc: K tờn c mt s vt liu dn in v vt liu cỏch ... ch rừ li ớch ca nú - Mt s ng dng ca ũn by c li v lc nh bỳa nh inh, kỡm, kộo ct kim loi, xe cỳt kớt, cn cu mỳc nc Ghi chỳ Vớ d: Chic kộo dựng ct kim loi thng cú phn tay cm di hn li kộo c li v...
 • 130
 • 141
 • 0

Chuan kien thuc ki nang mon Vat li

Chuan kien thuc ki nang mon Vat li
... dõy ni Vt liu dn in v Khụng yờu cu HS gii thớch Kin thc vt liu cỏch in ờlectron t kim loi l Dũng in kim - Nhn bit c vt liu dn in l vt liu cho dũng in i qua, vt liu gỡ loi cỏch in l vt liu khụng ... TRONG KIM LOI Stt CKTKN chng trỡnh Kin thc: Nhn bit c vt liu dn in l vt liu cho dũng in i qua v vt liu cỏch in l vt liu khụng cho dũng in i qua Kin thc: K tờn c mt s vt liu dn in v vt liu cỏch ... ch rừ li ớch ca nú - Mt s ng dng ca ũn by c li v lc nh bỳa nh inh, kỡm, kộo ct kim loi, xe cỳt kớt, cn cu mỳc nc Ghi chỳ Vớ d: Chic kộo dựng ct kim loi thng cú phn tay cm di hn li kộo c li v...
 • 130
 • 72
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12
... ure-fomandehit) - Pin điện hóa cách tính suất điện động chuẩn pin điện hóa D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 PHẦN CHUNG CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT Câu 1: Để chuyển hóa số dầu ăn thành mỡ rắn ... thức học Biết cách liên hệ kiến thức học lớp 12 vào thực tiễn sống Biết cách giải số dạng tập: nhận biết, tính theo phương trình hoá học, xác định công thức chất hữu cơ, xác định kim lo i, tính ... hợp Giải thành thạo câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (có SGK sách tập hoá học 12) C NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI ÔN TẬP Học sinh học theo chương trình nâng cao cần ý thêm - Phản ứng khử este LiAlH4...
 • 15
 • 1,178
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí lớp 11chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lý lớp 9chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí lớp 6chuẩn kiến thức kĩ năng môn ngữ văn lớp 12chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí lớp 7chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lý lớp 10chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí lớp 4chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí 7chuẩn kiến thức kỹ năng môn vật lý lớp 12hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì i môn hóa học lớp 12chuẩn kiến thứ kĩ năng môn ngữ văn lớp 6hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí 8chuẩn kiến thức kĩ năng môn ngữ văn lớp 11chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng việt lớp 3chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng việt lớp 1Một số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiso sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSLHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânLHS-Phạm Ngọc Thành-Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt NamCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Namtính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập