Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 12

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn vật lớp 12 pot

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 12 pot
... LƯU í KHI THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Phần Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, năng tài liệu trỡnh bày theo lớp theo cỏc chương Mỗi chương gồm hai phần : a) Chuẩn kiến thức, chương ... cầu kiến thức, chi tiết hoá yêu cầu kiến thức, cụ thể, tường minh ; minh chứng ví dụ thể nội dung kiến thức, mức độ cần đạt kiến thức, Những đặc điểm Chuẩn kiến thức, Chuẩn kiến thức, ... dục ; thực đầy đủ mục tiêu đề ; tạo động lực đổi phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 12 PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MễN VẬT LÍ LỚP 12 THPT...
 • 174
 • 258
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm "HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG MÔN VẬT LỚP 12 THPT" pot

Sáng kiến kinh nghiệm
... sáng Mô tả tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính b) Nhiễu xạ ánh sáng Nêu tượng nhiễu xạ ánh sáng Giao thoa ánh sáng Trình bày thí nghiệm giao thoa ánh sáng c) Các loại quang phổ Nêu vân sáng, ... chứng nhiễu xạ ánh sáng tỏ ánh sáng có tính chất sóng Hiện tượng truyền sai lệch so với truyền thẳng ánh sáng gặp vật Do có nhiễu xạ ánh sáng, chùm cản gọi tượng nhiễu xạ ánh sáng sáng qua lỗ O bị ... trình mức độ thể cụ thể chuẩn KT, KN Trình bày [Thông hiểu] thí nghiệm giao Thí nghiệm Y-âng thoa ánh sáng giao thoa ánh sáng: Nêu vân sáng, Thí nghiệm gồm nguồn vân tối kết sáng Đ, kính lọc sắc...
 • 162
 • 224
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn vật lớp 12 thpt

Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 12 thpt
... Giải toán đơn giản dao động lắc lò xo lắc đơn Biểu diễn dao động điều hoà vectơ quay Xác định chu kì dao động lắc đơn gia tốc rơi tự thí nghiệm 14 Hướng dẫn thực Dao động điều hoà Stt Chuẩn ... thể chuẩn KT, KN Ghi Nêu đặc [Thông hiểu] Các đặc trưng sinh âm độ trưng sinh (độ cao, cao, độ to âm sắc âm Độ cao âm đặc trưng sinh âm gắn liền với đặc trưng vật độ to âm sắc) tần ... với biên độ lớn (bụng sóng) ĐặC TRƯNG VậT CủA ÂM Stt Chuẩn KT, KN quy định chương trình mức độ thể cụ thể chuẩn KT, KN Ghi Nêu sóng âm, [Nhận biết] Một vật dao động phát âm âm thanh, hạ âm,...
 • 20
 • 57
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG MÔN ĐỊA LỚP 12 docx

Tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 docx
... Chuẩn kiến thức, Chương trình Giáo dục phổ thông ; Phần thứ hai : Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, môn học Chương trình Giáo dục phổ thông Bộ tài liệu : Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, ... cấp học Tài liệu Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, biên soạn theo hướng chi tiết yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, Chuẩn kiến thức, nội dung chọn lọc SGK Tài liệu giúp cán quản giáo dục, ... thi theo Chuẩn kiến thức, III  CÁC MỨC ĐỘ VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Các mức độ kiến thức, thể cụ thể Chuẩn kiến thức, CTGDPT Về kiến thức : Yêu cầu HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ kiến thức...
 • 28
 • 761
 • 4

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn vật lớp 11 ppsx

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 11 ppsx
... LƯU í KHI THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Phần Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, năng tài liệu trỡnh bày theo lớp theo cỏc chương Mỗi chương gồm hai phần : a) Chuẩn kiến thức, chương ... liệu Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, biên soạn theo hướng chi tiết hoá yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, Chuẩn kiến thức, có tham khảo nội dung thể SGK hành g) Căn vào Chuẩn kiến thức, ... HS, quan quản giáo dục cộng đồng - Tự đánh giá sở giáo dục với đánh giá quan quản giáo dục cộng đồng 12 PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN VẬT LÍ LỚP 11 THPT MỘT...
 • 159
 • 319
 • 0

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn vật lớp 10 pot

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí lớp 10 pot
... quanh độ góc , gọi tốc độ góc vật Vật quay trục cố định làm thay đổi tốc độ góc = const, vật quay nhanh dần vật Chuyển động quay bị biến đổi, tức quay tăng dần, vật quay chậm dần giảm dần nhanh ... khối lợng vật trục quay dng c nh lut II Niu-tn tớnh gia tc ca vt : u r r F a= m u r ú, F l hp lc ca cỏc lc tỏc dng vo vt, m l lng ca vt Mọi điểm vật quay với tốc Momen lực tác dụng vào vật quay ... t Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc có gốc vật chuyển động, có phơng chiều trùng với phơng chiều vectơ vận tốc, có độ dài tỉ lệ với độ lớn gia tốc theo tỉ xích Khi vật chuyển...
 • 157
 • 345
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG MÔN ĐỊA LỚP 11

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11
... Chuẩn kiến thức, Chƣơng trình Giáo dục phổ thông ; Phần thứ hai : Hƣớng dẫn thực Chuẩn kiến thức, môn học Chƣơng trình Giáo dục phổ thông Bộ tài liệu : Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, ... thi theo Chuẩn kiến thức, III CÁC MỨC ĐỘ VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Các mức độ kiến thức, đƣợc thể cụ thể Chuẩn kiến thức, CTGDPT Về kiến thức : Yêu cầu HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ kiến thức ... cầu kiến thức, cụ thể, tƣờng minh ; minh chứng ví dụ thể đƣợc nội dung kiến thức, mức độ cần đạt kiến thức, Chuẩn kiến thức, Chƣơng trình cấp học yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, kĩ...
 • 29
 • 159
 • 1

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn vậtlớp 12

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn vật lý lớp 12
... CẦN LƯU í KHI THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Phần Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, năng tài liệu trỡnh bày theo lớp theo cỏc chương Mỗi chương gồm hai phần : a) Chuẩn kiến thức, kĩ chương ... cầu kiến thức, kĩ chi tiết hoá yêu cầu kiến thức, kĩ cụ thể, tường minh ; minh chứng ví dụ thể nội dung kiến thức, kĩ mức độ cần đạt kiến thức, kĩ Những đặc điểm Chuẩn kiến thức, Chuẩn kiến thức, ... dục ; thực đầy đủ mục tiêu đề ; tạo động lực đổi phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 12 PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MễN VẬT LÍ LỚP 12 THPT...
 • 174
 • 183
 • 0

Chuẩn kiến thức năng môn vật (hot)

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí (hot)
... Nội dung học Giới thiệu chung chuẩn kiến thức, (CKTKN) chương trình giáo dục phổ thông Một số kỹ thuật dạy học tích cực (KTDHTC) Phần ... niệm chuẩn: Chuẩn yêu cầu, tiêu chí tuân thủ nguyên tắc định, dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động, công việc, sản phẩm lĩnh vực đó; đạt yêu cầu chuẩn đạt mục tiêu mong muốn chủ thể quản ... cầu chuẩn đạt mục tiêu mong muốn chủ thể quản hoạt động, công việc, sản phẩm Chuẩn đánh giá dựa yếu tố là: Tiêu chuẩn\ Tiêu chí\ Chỉ số I Chun KTKN ca chng trỡnh giỏo dc ph thụng 1.Chun kin...
 • 43
 • 248
 • 0

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG MÔN VẬT 11 CƠ BẢN

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN VẬT LÍ 11 CƠ BẢN
... Hạnh phúc ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN VẬT LÍ 11 CƠ BẢN A ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ II LỚP 11 CƠ BẢN I BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ, CÂU HỎI, ĐIỂM SỐ CỦA ĐỀ KIỂM TRA Bước Mục ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 11 CƠ BẢN I BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ, CÂU HỎI, ĐIỂM SỐ CỦA ĐỀ KIỂM TRA Bước Mục tiêu: Đề kiểm tra học kì Vật lý lớp 11 chương trình chuẩn – Tự luận Bước Hình thức kiểm tra: ... * Mục tiêu: Đề kiểm tra học kì Vật lớp 11 chương trình * Hình thức kiểm tra: TNTL Thời gian 45 phút I BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ, CÂU HỎI, ĐIỂM SỐ CỦA ĐỀ KIỂM TRA Nội dung Tổng số thuyết Số tiết...
 • 15
 • 220
 • 0

CHUAN KIEN THUC KI NANG MON VAT LI

CHUAN KIEN THUC KI NANG MON VAT LI
... dõy ni Vt liu dn in v Khụng yờu cu HS gii thớch Kin thc vt liu cỏch in ờlectron t kim loi l Dũng in kim - Nhn bit c vt liu dn in l vt liu cho dũng in i qua, vt liu gỡ loi cỏch in l vt liu khụng ... TRONG KIM LOI Stt CKTKN chng trỡnh Kin thc: Nhn bit c vt liu dn in l vt liu cho dũng in i qua v vt liu cỏch in l vt liu khụng cho dũng in i qua Kin thc: K tờn c mt s vt liu dn in v vt liu cỏch ... ch rừ li ớch ca nú - Mt s ng dng ca ũn by c li v lc nh bỳa nh inh, kỡm, kộo ct kim loi, xe cỳt kớt, cn cu mỳc nc Ghi chỳ Vớ d: Chic kộo dựng ct kim loi thng cú phn tay cm di hn li kộo c li v...
 • 130
 • 148
 • 0

Chuan kien thuc ki nang mon Vat li

Chuan kien thuc ki nang mon Vat li
... dõy ni Vt liu dn in v Khụng yờu cu HS gii thớch Kin thc vt liu cỏch in ờlectron t kim loi l Dũng in kim - Nhn bit c vt liu dn in l vt liu cho dũng in i qua, vt liu gỡ loi cỏch in l vt liu khụng ... TRONG KIM LOI Stt CKTKN chng trỡnh Kin thc: Nhn bit c vt liu dn in l vt liu cho dũng in i qua v vt liu cỏch in l vt liu khụng cho dũng in i qua Kin thc: K tờn c mt s vt liu dn in v vt liu cỏch ... ch rừ li ớch ca nú - Mt s ng dng ca ũn by c li v lc nh bỳa nh inh, kỡm, kộo ct kim loi, xe cỳt kớt, cn cu mỳc nc Ghi chỳ Vớ d: Chic kộo dựng ct kim loi thng cú phn tay cm di hn li kộo c li v...
 • 130
 • 90
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12
... ure-fomandehit) - Pin điện hóa cách tính suất điện động chuẩn pin điện hóa D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 PHẦN CHUNG CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT Câu 1: Để chuyển hóa số dầu ăn thành mỡ rắn ... thức học Biết cách liên hệ kiến thức học lớp 12 vào thực tiễn sống Biết cách giải số dạng tập: nhận biết, tính theo phương trình hoá học, xác định công thức chất hữu cơ, xác định kim lo i, tính ... hợp Giải thành thạo câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (có SGK sách tập hoá học 12) C NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI ÔN TẬP Học sinh học theo chương trình nâng cao cần ý thêm - Phản ứng khử este LiAlH4...
 • 15
 • 1,279
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí lớp 11chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lý lớp 9chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí lớp 6chuẩn kiến thức kĩ năng môn ngữ văn lớp 12chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí lớp 7chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lý lớp 10chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí lớp 4chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí 7chuẩn kiến thức kỹ năng môn vật lý lớp 12hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì i môn hóa học lớp 12chuẩn kiến thứ kĩ năng môn ngữ văn lớp 6hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí 8chuẩn kiến thức kĩ năng môn ngữ văn lớp 11chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng việt lớp 3chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng việt lớp 1Ke hoach boi duong thuong xuyen ca nhan nam 2016 2017 copyBài tập về chương MŨ và LOGARITSNAKE GAME trên kit DE117Z6A1 khoahoc maytinh lop1BÀI GIẲNG CƠ HỌC ĐẤTBÀI GIẢNG ĐỊA LÍ LỚP 4 TUẦN 28Chuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa trên địa bàn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãiHUNG BIEN AI NHIDE THI CUOI NAM TIENG VIET LOP 5 THEO TT2231 NGÀY xây DỰNG một BLOG tốt hơnBIỆN PHÁP THI CÔNG NHÀ CAO TẦNGCÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐCCÔNG TÁC TIÊU CHUẨN GLP ĐHYDCác nguyên nhân gây nứt tườngCÂU HỎI MARKETING DƯỢC CÓ ĐÁP ÁNÔn tập nền móng 2017ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà GiangSlide giảng dạy cấp thoát nướcSKKN thuy 2011 2012 TVSKKNGây hứng thú và củng cố kiến thức trong giờ học tiếng anh bằng bài hát ngắn”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập